JAPAN'S BOMMENWERPERS WEER IN ACTIE Kanton opnieuw het doelwit Strijd leeft weder op in Aragon DE EEMLANDEB Excessen in Palestina „BOVO" Voor Bleyle Kleeding ZEER ZWARE aardbeving op Java Prins Bernhard Maandag 27 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 76 VERMOEDELIJK ZEER VEEL DOODEN Rusland protesteert bij Japan CONCENTRATIE VAN TROEPEN Vliegtuigen neergehaald Staat van beleg afgekondigd Seismografen weg geslingerd eere-voorzitter A.N.W.B. Duitsche predikanten in arrest IN STAAT VAN beschuldiging LEYTAX GRENVILLE EMMETT t NOG GEEN KANS OP ONTWAPENING Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT op aiadere pagina's Weerverwachting 7 uur 17 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 TAALSTRIJD IN BELGIE Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; per week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Bumenland iranco pex post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 (POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een Dew.,snumnv cikc rCgCj mecr f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Te Yokosocka zijn dc urnen aangeko men met dc asch van 41 bij Sjanghai gevallen Japanschc matrozen. Bij de aankomst der urnen brachten de nage laten betrekkingen rookoffers. Links ziet men soldaten met de urnen in de handen. Chineesch bombardement als représaillemaatregel SJANGHAI, 27 Sept. (Havas). IVanmorgen hebben Japansche oorlogsschepen, welke op de rivier Wangpoe voor anker lagep, de wijk Tsjapei gebombardeerd. Het was waarschijnlijk hun bedoeling het Noorderstation te treffen. Twee Japansche vliegtuigen na men aan het bombardement deel en lieten bommen van zwaar kaliber op het station vallen. Ook Kiangwan en Poetoeng werden Zaterdag gebombardeerd. De stad Kanton is vanmorgen opnieuw het doelwit geworden van Japansche bommenwerpers. Twaalf toestellen vlogen in de richting van de spoorlijn Kanton- •Hankau, buiten de stad Wongsja, het eindpunt van deze spoorlijn in de stad, op korten afstand van 'de wijk der vreemdelingen. Er Vielen bommen neer in de nabij heid van het station, maar zij mis ten blijkbaar toch hun doel, daar zij op de naburige huizen terecht kwamen. Het is nog niet mogelijk het aantal slachtoffers van het bombardement van hedenmorgen vast te stellen. Men .vreest echter, dat dit aantal zeer hoog zal zijn. daar de buurt van het station op dit uur gewoonlijk vol menschcn is. Men heeft ook nog geen inlichtingen over de aan de spoorlijn toegebrachte schade. Een Japansch vliegtuig heeft ook twee bommen laten vallen bij het vliegveld der stad. maar blijkbaar het doel gemist. De projectielen kwamen neer in het open veld. Officieel wordt medegedeeld, dat ten gevolge van de vijf jongste Japansche luchtaanvallen op Nanking minstens driehonderd menschen om het leven zijn gekomen en vierhonderd gewond Een Chineesch functionnaris verklaar de. dat 96 toestellen aan de aanvallen hebben deelgenomen en dat 200 bom men zijn geworpen. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat de Ghineesche luchtmacht de Japansche stellingen te Sjanghai tweemaal bij ver rassing heeft gebombardeerd als repré saillemaatregel tegen de vele luchtaan vallen op de Chineesche 6tedcn. De radiozender te Nanking van het centraal comité der Kwomintang is bij het luchtbombardement vernield. Er i6 echter reeds een andere zender in ge bruik genomen. Naar het officieele Ghineesche tele- graafagentsohap Central News meldt, hebben de Chineesche autoriteiten er de buitenlandsohe militaire autoriteiten en die van de concesses van Sjanghai van in kennis gesteld, dat twee Japan sche vliegtuigen, gecamoufleerd als Chi- sche toestellen, de luchthaven Kwang- tets nabij Nganjoei hebben gebombar deerd. De Chineesche autoriteiten ves tigen de aandacht der mogendheden op de mogelijke gevolgen van dergelijke handelwijzen. De Sovjet-Russische regeering heeft gisteren een krachtig protest te Tokio doen overhandigen wegens het bombardement van Nanking door de Japansche luchtmacht. Te voren had de Chineesche ambassa deur te Moskou den volkscommis saris voor buitenlandsche zaken een nota overhandigd, waarin de aandacht wordt gevestigd op het bombardement der vreedzame be volking. van Roorle Kruis-afdeelin- gen en van cultureele instellingen door den Japanschen overweldiger. Aan het slot der nota wordt de So vjet-Russische regeering verzocht «oodanige maatregelen te nemen, die kunnen bijdragen tot het spoe dig staken van dergelijke barbaar- sche en onmenschelijke daden. Uit Peking meldt Reuter, dat het eer ste treffen tusschen het Japansche en het Chineesche communistische leger aanstaande is. De 'Japanneezen hew* ren te zijn opgerukt in Zuidelijke rich ting van Tatoeng in Sjansi naar een punt op 25 mijlen ten Noorden van den bekenden Jen-Menkoe-pas, welke den weg naar Tai Joean foe beheersoht. Ja pansche berichten verklaren, dat tach tigduizend man communistisohe troe pen zich gereed maken tot verdediging van den pas. Felle gevechten aan het front van Sjanghai Ondanks den sterken regenval werd gisteren aan alle deelen van het front van Sjanghai hevig gevochten. In den sector Lioeho-Lotien hebben de Japan neezen meermalen fel aangevallen, doch zij konden geen groote successen berei ken. Oim verschillende dorpen werd zwaar gestreden. Volgens Ghineesahe berichten ïs het den Chineeschen troepen gelukt ten deele gemotoriseerde Japansche eenhe den tot achter hun oorspronkelijke stel lingen terug te jagen. In den sector Poe toeng hebben vele Japansche lucht eskaders aan den 6trijd deelgenomen, die vier uur lang de Chineesche stel lingen hebben gebombardeerd. Het Chineesche agentschap Central News heeft medegedeeld, dat de Chi neesche troepen een nieuwe belangrijke overwinning zouden hebben behaald in het Noorden der provincie Sjansi, waar bij zij Kwanling hebben heroverd, ver scheidene tanks en kanonnen hebben buitgemaakt en den Japanschen troe pen zware verliezen hebben toegebracht. De Chineesche troepen zouden blijven oprukken naar. de grens der provincie Tsjaihar. Opmarsch van Japan sche troepen Binnenkort zoo seint Domei uit Sjanghai wordt een beslissende actie van de Japansche troepen aan het front voor Sjanghai verwacht. Sedert het in cident van 1932 heeft China den Zuide lijken oever van de Jangt6e aanzienlijk versterkt en hier, zijn ongeveer 200.000 man Chineesche troepen samengetrok ken, welke voor 70 onder comman do van Tsj'ang Kaa Tsjek zelf staan. On der dekking van artillerievuur is een Japansche afdeeling tweehonderd me ter de Chineesche stellingen binnenge drongen en heeft het grootste deel van de 77ste divisie teruggedreven. Japansche officieren, die van een in spectiereis naar Tsjangtsjau zijn terug gekeerd. verklaarden, dat de anti-Ja- pansche gevoelens onder de Chi neezen aanzienlijk zijn toegenomen. Zij ver klaarden verder, dat afdeelingen van het Chineesche leger, bestaande uit stu denten en anderen, die een grooten haat tegen Japan koesteren, in de voorhoede strijden. Mislukte aanval van rechts aan het front van Llanes SARAGOSSA. 27 September (Havas). In verschillende sectoren van het front van Aragon leeft de strijd weder op. Het zijn nog slechts plaatselijke gevechten, waarbij kleine trocpendeelcn tegenover elkander komen te staan. De bevelhebber der regee- ringstroepen blijft groote troepenmachten samentrekken aan dit front. Naar schat ting zijn thans ongeveer 150.000 man bij eengebracht tusschen Jaca en het Oosten der provincie Guadalajara. Hun bewegin gen worden door vliegtuigen der tegen standers voortdurend waargenomen, bij dag en bij nacht. Haar Havas uit Gijon seint, hebben dc troepen van Franco een aanval onderno men aan het front van Llanes. o.a. in den sector van Los Molinos en Benzua De re- gceringstrocprn boden evenwel hevigen te genstand. zoodat de rechtschcn met ach terlating van tal van dooden moesten te rugtrekken. Drie rcchtsche vliegtuigen, die aan den aanval deelnamen, werden neer gehaald. Gisterochtend hebben vliegtuigen der regeeringstroepen verscheidene malen vluchten uitgevoerd boven de nabij de hoofdstad liggende troepen. Regeerings- vliegtuigen hebben de stillingen der rechtschen gebombardeerd te Tajavera en die in het Noorden der provincie Guadalajara. Ten Noorden van Madrid richtten de kanonnen der regeerings troepen het tuur op de rechtsche ver- sterkingswerken in den sactor van Bardo. Havas meldt uit Londen, dat op nieuw twaalf officieren en matrozen van den Spaanschen torpedojager José Luis Diaz, die te Falmouth wordt gere pareerd, dit schip hebben verlaten. Zij zijn naar de gevangenis van Exeter over gebracht, waar zich reeds 68 andere leden der bemanning bevinden, in af wachting van het besluit, dat zal wor den genomen door het ministerie van binnenlandsche zaken met betrekking tot hun repatrieering. Alle leden der bemanning, die het schip hebben veria tan, verklaren niet meer aan boord te zullen komen, tenzij hun vroegere kapi tein niet mecr op het schip terugkeert. Inmiddels is gisteravond de José Luis Diaz in de richting van Spanje vertrok ken. Vijf leden der bemanning, die in verschillende plaatsen in Cornwall werden ontdekt, zijn naar Falmouth teruggebracht, echter ta laat om zich nog aan boord te kunnen begeven. De Argentijnsche zaakgelastigde heeft den minister van landsverdediging te Valencia medegedeeld, dat bij de am bassade geen persoon in dienst is, die bij de epionnage-affaire betrokken is. De Chileensche zaakgelastigde heeft varklaard. dat hij de bewering, volgens welke de te Madrid ontdekte spionnage- org^jiisatie haar zetel in de Chileensche ambassade zou hebben, als onjuist be schouwt. Hij weet niets van het be staan van Manuel Asensio, die zeker geen Chileen is. Valladares en Maura naar Spanje Havas meldt uit Perpignan, dat de vroegere Spaansche minister-president Portela Valladares, die Spanje bij het uitbreken van de revolutie heeft moe ten verlaten en de zoon van den vroe- geren minister-president Migual Maura, die beiden gematigd republikein6che richtingen vertegenwoordigen, naar het door de regeering bezette deel van Spanje zijn teruggekeerd. De commandant en de- eerste machi nist van de Spaansche duikboot C 2 habbcn tegenover den rechter van in structie verklaard, dat zij onkundig war ren van den beraamden overval op hun Reuter verneemt uit Jeruzalem, dat twee Arabische notabelen zijn gedood, een bij Nazareth en een te Acre. beiden door onbekenden, die in den nacht een aanval op hun huis deden. Het eerste slachtoffer was Said Awa- dechoeri, dc rijkste christelijke Arabi sche grondbezitter in het Noorden des lands; het tweede sjeik Mohammed Ibrahim, makelaar in land te Daraoen nabij Acre. Gewapende politie en mi litairen patrouilleeren weder in Bov^n- Galilea, om het smokkelen van wapens over de Jordaan en de Syrische grens te voorkomen. Het Arabische nationale comité te Safed heeft een manifest uitgevaardigd, waarin de Arabieren in Galilea worden aangespoord zich van gewelddaden te onthouden. Gewapende Arabieren hebben te Nazareth den districtscommissaris van Galilea en een Britsch politie man gedood. Lewis Yelland Andrews, de ver moorde districts-commissaris, werd bij bet verlaten van de Anglicaan- sche kerk te Nazareth om het leven gebracht. De eveneens gewonde politieman stierf een half uur later. De assis tent van den districts-commissaris, die vlak achter hem liep, ontkwam ternauwernood aan een verwon ding. De schoten werden bout portant afgevuurd en Andrews, die o.a. in het hoofd werd getroffen, was onmiddellijk dood. Hij had den kerkdienst bijgewoond als verte genwoordiger van den hoogen com missaris. Alle wegen naar Naza reth werden na den overval onmid dellijk afgesloten. De staat van be leg is afgekondigd en politiehon den trachten de daders op te sporen. Do Arabische hooge commissie heeft een verklaring gèpubliceèrd, waarin zij haar afschuw óver den aanslag te kennen geeft en dezen veroordeelt, Verder verklaart zij te gelooven, dat het Arabische pu bliek in Palestina haar leedwezen en veroordeeilng van de daad zal deelen. Groote schade aan huizen toegebracht BATAVIA, 27 Sept. (Aneta- A.N.P.). Midden- en Oost- Java is door een zeer zware aardbeving geteisterd. Te Djocja zijn tengevolge van de zeer zware aardschokken de huizen gescheurd. Te Klaten stortte een verdiepings-huis in. Te Tjilatjap zijn de muren gescheurd en de daken ver schoven. Te Kediri was de aardbeving binnenshuis dui delijk waarneembaar; ook te Malang werden schokken ge voeld. Het Observatorium te Batavia meldt, dat twee seis mografen weggeslingerd zijn. 6chip en dat zij er tijdelijk in hadden toegestemd de aanvallers te volgen. Zij verklaarden, dat Troncoso zich niet on der de aanvallers bevond. De houding der Zuid- Amerikaansche republieken Havas meldt uit Buenos Aires, dat de socialistische senator Palacios den pre sident der Spaansche republiek telegra fisch om clementie heeft verzocht voor den ter dood verordeelden iournalist José Neiras. Saavedra Lamas, de mi nister van buitenlandsche zaken, heeft tevens de Argentijnfiche ambassade in Valencia verzocht dezen stap zoo moge lijk te steunen. Palacios heeft vroeger reeds de cle mentie van de regeering van Burgos in geroepen voor den republikeinschen journalist Silvagil. In een onderhoud verklaarde de senator te gelooven, dat de vrede in Spanje mogelijk zou worden door de bemiddeling van Argentinië en de andere Amerikaansche republieken na.de terugtrekking van de buitenland sche strijders. 's-GRAVENHAGE, 27 Sept. Het bestuur van den A.N.W.B. heeft do mededeeling ontvangen, dat Z.K.H. Prins Bernhard het eere-voorzitter- schap van den Koninklijken Neder- landschen toeristenbond „A.N.W.B." heeft aanvaard. Katholiek verzet tegen nationaal-socialisti- sche politiek BERLIJN, 27 Sept. (Reuter). Van de kansels van de Evangelische oppositie- kerken is gisteren medegedeeld, dat zich nog steeds 126 domine's en een vrouwe lijk lid der Belijdende Kerk in arrest bevinden. Hieronder bevinden zich ds. Niemoeller en ds. Lokies, do inspecteur der Evangelische zendingen en een aan tal dominé's uit de provincie. Het vrou welijk lid der Belijdende Kerk is de echt- genoote van ds. Seelow uit Berlijn-Oost. De bisschop van Beriijn, mgr. Conrad von Preysing, heeft een mandement uit gevaardigd. dat gisterochtend in alle Katholieke kerken van Berlijn is voorge lezen en waarin de Katholieken worden aangespoord de aanvallen van zekere nationaal-soclalistischo zijde tegen do Katholieke kerk to weerstaan. Mevrouw Skoblin zou de hand hebben gehad in de ver dwijning van generaal Miller PARIJS, 27 Sept. (Havas). De rechter van instructie heeft mevrouw Skoblin, na haar verhoord te hebben, beschuldigd van medeplichtigheid aan de vrijheidsberooving en geweldpleging op generaal Miller en haar in verze kerde bewaring gesteld. De rechter heeft terstond een bevel tot aanhou ding uitgevaardigd tegen haar echt genoot, generaal Skoblin, den hoofdda der in de verdwijning van den leider der Wit-Rus6en. Mevrouw Miller, de echtgenoote van den verdwenen gene raal, heeft zich bij het onderzoek van deze zaak civiele partij gesteld. De Roesski Golos. het blad der mili taire organisaties van de Russische emigranten te Belgrado, heeft een or donnantie gepubliceerd van generaal Abramow, den leider van de tweede af deeling der algemeene Ru66ische mili taire Unie en eersten plaatsvervanger van generaal Miller als opperste leider dezer organisatie. Bij deze ordonnan tie neemt generaal Abramow de func ties van generaal Miller op zich en vestigt hij zich te Sofia. Oud-gezant der Vereenigde Staten in Den Haag WEENEN, 27 Sept. (Havas). De ge zant der Vereenigde Staten, Grenville Emmett, die ongeveer twee weken gele den zijn geloofsbrieven aan den presi dent van den bondsstaat had overhan digd, is gisteravond overleden aan een dubbele longontsteking, gevolg van een gevatte koude. Tot voor korten tijd was F.mniett. gedurende eenige jaren, gezant der Vereenigde Staten bij het Nede r- I a n d s c h e hof. GENèVE, 27 Sept. (Havas) Do derde commissie der Assemhlée, de z.g. ontwapeningscommissie, heeft haar zitting Zaterdag beëindigd, na slechts twee bijeenkomsten te hebben gehou den. Zij stelde vast, dat „de politieke en economische toestand op hei oogen- blik niet van dien aard is, dnt succes verwacht kan worden van hervatting der behandelinz van de vraagstukken, die onder het programma der ontwa peningsconferentie vallen." PASSAGIERS VERZEKERD ZIJ, die zich met ingang van 1 October1 a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. STADSNIEUWS Jubileum Handelsschool. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT De voetbal- en korfbalwedstrijden. (Tweede Blad, pag. 2 en 3). Zwakke tot matige Zuid-Oos telijke wind, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering In temperatuur. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR BRUSSEL, 27 Sept. (Havas). De taal strijd was het onderwerp van een groote betooging, welke gisteren onder auspi ciën van een aantal organisaties, die strijden tegen een al te sterko vervlaam- sching, werd gehouden. Voor een gehoor van een groot aantal Walen en Brusse laars zeicte senator Catteau: Het Brusselsche volk zal zich niet laten vervlaamschen, evenmin als de op de taalgrens gelegen Waalsche gemeen ten zich zullen laten annexceren. Burge meester Max beloofde zijn steun aan de gemeenten, welker autonomie bedreigd wordt en eischte een meer toegevende toepassing der wet inzake het gebruik der talen. Sprekende over den veldtocht welke ten doel heeft Vlaanderen tegen België op te zetten, zeide burgemeester Max: De Belgische geest werd gevormd door een samensmelting van twee groote be- schavingsstroomingen. Dit ouderlijk erfdeel zal worden beschermd. Er werd een telegram van trouw ge zonden aan den koning en een aan Van Zeeland, waarin de onveranderlijke aan hankelijkheid van de deelnemers der de monstratie aan de vrijheid der talen werd uitgedrukt. Sprekend op het congres der liberale jeugd van West-Vlaanderen verklaarde de minister van onderwijs. Hoste: Op taalkundig gebied wenschen de Vlaamsche liberalen gelijkheid tusschen Walen en Vlamingen, doch zij wenschen tevens, dat de politieke eenheid van biet land bewaard blijft en dat het land geen rassenstrijd meer zal kennen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1