RADIO-NATIONS Honderden woningen ingestort Japansche vliegers in zee gestort RECHTS RUKT OP IN SPANJE Couranten-reclame spreekt met de wereld Een technische prestatie Eenige dooden en gewonden RAADSZETEL voor België Voor Bleyle Kleeding Dinsdag 28 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 77 De aardbeving op Java Aan vele gebouwen is bovendien zware schade toegebracht OPGEPIKT DOOR STOOMSCHIP GROOT AANTAL DORPEN BEZET Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT op andere pagina's 7 uur 14 min. AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand 0.65; per PRUS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels i 1.05 met inbegrip van ccn Dewijsnummr Week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. TYF? T? T? f A T^TYI?TY elke regel meer f OJ25 Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I Jl Tjti A f I sf\ 1 I ^elft vaa den pr',s* Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De electro-acoustische instal latie van het nieuwe Vol kenbondsgebouw is thans in gebruik genomen Telefoonlijn Genève- Eindhoven TjE geestelijke ontwikkeling van den Volkenbond is, zooals dat bij vele lichamen het geval is, ook een kwestie van propaganda. Een goed geoutilleerde propagan da moet beschikken over de beste transmissiemiddel en. Genève bezit dat contact met de wereld in de vele buifenlandsche correspondenten, die er wonen, in haar volkcnbondszender Ra dio-Nations, die eiken Zaterdagavond een nieuwsbulletin uitzendt, en waar mee 's nachts lange rapporten en do cumenten naar de verafgelegen leden, zooals China en Canada geseind wor den. Maar de belangstelling gaat die- Avenol, secretarisgeneraal van den Volkenbond per. Ook het radioluisterend publiek toont belangstelling voor internatio nale politieke vraagstukken. De Volkenbondszenders zijn niet meer 'de eenige radiostations ter wereld, die de redevoeringen van de Assemblee doorgeven. Het gebeurt tegenwoordig nogal eens dat de groote Amerikaan- sche omroepen, of de Engelsche B.B.C. of de Parijsche omroep bun eigen ver slaggevers naar Genève zenden, die dan hun verslagen moeten inlasschen in het wekelijksch politieke overzicht, als dat toevallig in het teeken van den Volken bond staat. Deze behoeften maken het noodig, dat een rede door verschillende microfoons kan worden opgenomen, om dan versterkt via internationale tele foonlijnen naar de zenders te worden doorgegeven. Er moeten radioreportage cellen in do zalen aanwezig zijn, en ook aftakkingen van de speeches ten ge- bruike van de filmoperateurs, die ze noodig hebben voor hun geluidsfilms. Op verschillende punten in het gebouw moeten er bovendien registreer-appara- ten staan (gramofoon en filmband). Ook moeten meer dan dertig lokalen voor zien worden van luidsprekers, zoodat bezoekers, die geen kaart voor de ver gadering konden krijgen, toch alles kun nen volgen. De acoustiek der zalen liet te wen- schen over. Toen Philips derhalve de opdracht kreeg deze heele acoustiscbe installatie te bouwen, waren er groote moeilijkbeden te overwinnen. De grootte der zalen maakte goede verstaanbaar heid op alle punten bijna onmogelijk. Door het inbouwen van kleine luidspre kers, artistiek gecamoufleerd, werd dit punt opgelost. Het was onmogelijk de verschillende acoustiscbe eigenschap pen der zalen ter plaatse te bestudee- ren, omdat daarvoor een zeer modern automatisch registreerend metingsappa raat noodig was, voor het nauwkeurig nameten der nagalmtijdèn. Dat toestel kon echter niet. van de Philips labora toria vervoerd worden, daarom werd er een speciale telefoonlijn aangelegd naar Eindhoven, van meer dan 700 KM. lang, waarover gejuich, handgeklap en spee chen in verschillende talen uit Genève doorkwamen, die dan gemeten konden worden. Ook intensiteitsmetingen kon den niet ter plaatse verricht worden, omdat nog overal in het gebouw arbei ders aan het werk zijn. Het administra tiegebouw, waar Avenol heerscht, is wel af, en ook de groote zalen en de Rockefeller-bibliotheek, maar er is toch nog genoeg geroezemoes, om rustig wer ken te verhinderen. Ook het gckrijsch der pauwen maakt absolute stilte on mogelijk. Daarom werden glazen mo delletjes der zalen gebouwd, waarin re denaar en luidspreker door lampjes werden voorgesteld. Aan dc hand van licht en schaduwvlekken, welke deze lampjes op de wanden wierpen, kon men de juiste gelui'dsvendeeling aflei den en die met luidsprekers verbete ren. De heele acoustiscbe uitrusting werd gecentraliseerd. In deze centrale bevin den zich dan de versterkers, mixers cn controle-apparaten, die daar door tech nisch personeel i<i één lokaal bediend kunnen worden. Alle doorverbindingen worden daar gecontroleerd. Er bevindt zich een bedieningstafel, voorzien van twee mengingssystemen, zoodat twee verschillende redevoeringen tegelijker tijd kunnen uitgezonden worden. Het geen voor een radioreportage van een groot en omroep, die keus wenscht te hebben, een groot gemak kan zijn. Na menging en versterking wordt het geluid over verschillende lijnen verdeeld. Vijftig lijnen kunnen op die manier bediend worden, en als slechts aan een kwart van die lijnen een zen der verbonden is, dan kan vanuit de centrale in het gebouw practisch de heele wereld mee luisteren met de ver gadering door een ooggetuige-verslag in de eigen taal. In de diverse zalen kunnen de diver se microfoons door leeken worden inge schakeld, een voor iederen spreker. Deze inrichtingen zijn bijna foolproof. Al deze punten zijn onderling in contact door een gecompliceerd signaalsysteem. Door het branden of niet branden van lam pen (zooals dat ook gaat in de geluids filmstudio's) kan in de centrale onmid dellijk afgelezen worden of elke uit gaande lijn zonder storingen gevoed wordt Bovendien hebben de radiover slaggevers geluidloos contact met de centrale en bun assistenten, zoodat zij hun wenschen onmiddellijk kenbaar kunnen maken en ook controleeren kunnen of zij zijn uitge\oerd. GEVAL VAN KNEVELARIJ IN NED.-INDIE SEMARANG, 28 Sept, (Aneta/A.N.P.) De wedono van Pamotan, regent schap Rembang, die voordien wedono is geweest van Selakaton, regentschap Kendal, is, verdacht van knevelarij, te Kendal aangehouden. Het onderzoek in het Selakaton-gebied is thans in vollen gang. Mussolini in het Mccklenburgsche manoeuvregebicd. Met aandacht volgt hij I verloop van de legeroefeningen. Naast hem staat de opperbevelhebber van I Duitsche luchtwapcn. Gencralobcrsl Goering. Vernielingen aan den aanplant zijn tot dusver niet geconstateerd Geen verband met de Merapi BATAVIA, 28 Sept. (Aneta-A.N.P.) Omtrent de aardbeving van gisteren, waarvan eerst thans een eenigszins vol ledig overzicht kan worden gegeven, is nog het volgende te melden: Het meteorologisch observatorium te Batavia registreerde te 16.27 uur een vrij hevigen aardschok, waardoor de pennen van twee seismografen in het ongereede raakten. De afstand was circa 600 K.M. van Batavia. De richting viel moeilijk vast te stellen, doch was waarschijnlijk Oost-Zuid-Oost. Geblindeerde trein doet aanval op een station China vertrouwt tenslotte te zullen winnen HONGKONG. 28 Sept. (Reuter) Op 30 mijl van Amoy heeft het tot een Chinee- sche scheepvaartlijn behoorende s.s. Soels- jau zes Japansche vliegers uit zee opge haald. die nabij hun verongelukte toestel ronddreven. Vier hunner waren gewond. Het blijkt één der vliegtuigen ie ziin. welke gisteren hebben deelgenomen aan den luchtaanval op Kanton. Vermoedelijk is het toestel door het Chineesche lucht afweergeschut geraakt en heeft het tijdens den terugtocht naar Formosa een noodlan ding op zee moeten verrichten. De kapitein van de Soetsjau heeft vervol gens aan het Britsche oorlogsschip Suffolk geseind, dat de Japansche vliegers zijn overgenomen door een Japanschen torpe dojager. De Engelsche bladen melden uit Pei- ping, dat een Japansche geblindeerde trein aanvallen heeft ondernomen op het station van Ilsinlo aan de spoorlijn PeipingHankau. Voorts hebben de Ja- panneezen Feng-Stjiakau ingenomen, op 30 mijl van de grens van Sjantoeng. Zij hebben de Chineesche linies langs de rivier Tseva doorbroken ten Noord- Westen van Tsingtsien. Men verneemt verder, dat de missiepost der Britsche methodisten geen slachtoffers telt als gevolg van den luchtaanval van Vrijdag maar dat de kerk en het instituut zwa re schade leden. De nieuwe Chineesche opperbevel hebber van de troepen voor Sj'anghai, generaal Tsjoe Sjau Liang, heeft ver klaard, dat, hoe sterk de legermacht ook moge zijn, welke Japan tegen Sjanghai in het vuur zal brengen, hij toch ver trouwen heeft in de uiteindelijke over winning van China. De Japansche kanonnen hebben de nieuwe Chineesche stellingen onbarm hartig onder vuur genomen en men vraagt zich af, of dit een voorbereiding voor een nieuwen aanval is. Amerika volgt de ge beurtenissen nauwlettend In antwoord op een door journalisten gestelde vraag, of de Amerikaansche regeering niet voornemens is nieuwe maatregelen te treffen wegens de bom bardementen op Nanking en Ka.nton, antwoordde minister Huil, dat de re geering de gebeurtenissen nauwlettend blijft volgen, maar dat hij hieraan ver der niéts had toe te voegen. Voorts zeide hij, dat de regeering van Tokio nog niet heeft geantwoord op de protesten van Washington. China ontkent bestaan van geheim verdrag met Rusland De Chineesche regeering spreekt for meel het te Tokio gepubliceerde bericht tegen, volgens hetwelk in Augustus j.l. tusschen China en de Sovjet-TJnie een geheim aanvallend en verdedigend ver bond zou zijn gesloten. Aanval op jonken geloochend Volgens Reuter spreekt de Japansche minister van marine ten stelligste het bericht uit Honkong, volgens hetwelk een Japansche duikboot een aantal Chi neesche jonken tot zinken heeft ge bracht, tegen. De regeeringstroepen zouden zware verliezen hebben geleden Diverse cultuur-maatschappijen ver gewisten zich onmiddellijk omtrent eventueele schade aan aanplantingen toegebracht. Deze is echter tot dusver nergens geconstateerd. In de buurt van Solo schijnt veel schade te zijn aangericht. Behalve omtrent de reeds gemelde ongelukken kwamen berichten binnen over nog enkele gewonden. In den loop van den afgeloopen nacht werd te 3.27 uur een nieuwe, doch lichtere schok geregis treerd. Ir. Neumann van den vulkanologi- schen dienst deelde naar uit Djocja wordt gemeld mede, dat in den afge loopen nacht nog verschillende lichtere schokken zijn gevoeld. Te 3.17 uur kwam een schok voor op dezelfde plaats en op denzelfden afstand als de groote stoot die gisteren werd gevoeld. De woning van den resident te Banjoemas werd licht gescheurd. In de omgeving van Dj'ocja zijn nog verschillende fatbrieksschoor- steenen neergekomen. In de dessa Kebonsroeng zijn twee kinderen licht gewond. Te Kediri zijn van twee gebouwen de muren ingestort, terwijl andere, zooals dat van de A.N.I.E.M., de sociëteit en diverse toko's groote scheuren vertoonen. Enkele perso nen zijn licht gewond. Te Semarang is gedurende 30 secon den een lichte aardschok gevoeld, die echter geen schade aanrichtte. De naald van de seismograaf op de Merapi is ge sprongen. Dr. Neumann van den vulka- nologischen dienst begaf zich gister- avohd naar den top van de Merapi. Na zijn terugkeer verklaarde hij dat dé Werking van de Merapi niets met de bevingen uitstaande heeft. In de omgeving van Toelongaggoeng zijn door de aardbeving diverse inland- sche woningen ingestort, terwijl in de plaats zelf verschillende muren ge scheurd zijn. Te Wedi, ten Zuid-Oosten van Keboemen, is één persoon gedood en zijn vijf menschen gewond. Honderd steenen hui zen ingestort. Tien galerijen, 48 goedangs, 22 keukens, twee bedehuizen, en 62 woningen zijn zwaar beschadigd. Te Bajat, in het district Klaten, zijn vestig woningen ingestort en drie personen gewond. Te Prabanan in de afdeeling Keboemen is de wo ning van den assistent-weda- na beschadigd en zijn 35 hui zen ingestort. Op de suikerfabriek Tjepper is een scheur ontstaan in een groote suiker- goedang. Van de suikerfabriek Gondang is de schoorsteen neergestort. Van de suikerfabriek Tjokro in de residentie Soerakarta is de schoorsteen en de voor gevel van de fabriek gescheurd. Afzetting van Troncoso t bevestigd SEVILLA, 28 Sept. (Havas). Gene raal Qucipo de Llano heelt medegedeeld, dat de rechtschc troepen aan het front in Asturiö zich meester hebben gemaakt van Ribadcsella cn vele andere dorpen. De vijand liet meer dan vijfhonderd dooden achter. Het communiqué van het ministerie van landsverdediging te Valencia behelst: Aan het centrale en Noordelijke front werden aanvallen afgeslagen. Aan het Zui delijk front in Asturie heeft dc vijand een hevigen aanval ontketend. Zijn luchtmacht en artillerie hebben onze linies gebombar deerd en onze troepen moesten hun stel lingen Ie Ventanclla opgeven. Dc recht- schen gebruikten sterke troepcnafdcelingen en vielen de bergpassen van Arcenerio Ventanclla en van Tama aan. Zij bezetten den pas van Abedul. Het rechtsche hoofdkwartier meldt mol betrekking tot Leon, dat een colon ne rloor het front van den vijand is ge broken in den sector Lillo, 8 km is op gerukt en een deel der Sierra Mai'po- quera hooft bezet. De recht6ohen bezet ten in den sector Pajares Montrasa en bereikten de lijn CarmenesValdesaja. Tenslotte bezetten zij Orcada. Rechts sloeg in Aragon verscheidene aanvallen van den vijand in cle sectoren Jaca en Orna af. De linkschen, die goed door tanks werden gesteund, leden zware verliezen. In den sector Villa Mayor duurt de opmarsch voort. De rechtschen bezetten Marrancone, Las Colladas en Laquerraquesta. Men bevestigt, dat Troncoso uit zijn functie is gezet. Hij zal waarschijnlijk vervangen worden door een generaal, aangezien de reohtsche autoriteiten het grenscommando beschouwen als een post van het grootste belang. Een diplomaat van de regeering van Burgos, San Groniz, heeft belangrijke besprekingen gevoerd met de ambas sadeurs van Frankrijk en Engeland en hun officieus verklaard, dat generaal Franco het betreurde, dat Troncoso on der omstandigheden wordt vastgehou den, welke den autoriteiten van Sala manca verhinderen hun volledige ver ontschuldigingen aan te bieden aan de Fransche regeering, zooals zij zouden wenschen te doen. Voors sprak San Groniz zijn afkeu ring uit over het gebeurde met de duik boot. te Brest, hoewel hij zeide het uit overwegingen van vaderlandsliefde te kunnen verklaren. Argentinië en de Madri- leensche spionnagezaak De. Argentijnsche onderstaatssecreta ris van buitenlandsche zaken heeft ver klaard. dat de personen, die betrokken zijn bij de spionnagezaak te Madrid, niet tot. het personeel der ambassade van Argentinië behooren. Hij wees er voorts op, dat. de Argentijnsche regee ring haar ambassade te Valencia op dracht heeft gegeven maatregelen te nemen tegen elkeen, die valschclijk be weert tot de ambassade te behooren. Spaansch schip uit eigen beweging naar Italië ge stoomd Havas seint uit Napels, dat het Spaansche schip Gabi Sacratif de Rus sische haven Baikal aan de Zwarte Zee met een lading graan, bestemd voor Valencia, had verlaten. Onderweg vrees de de bemanning een eventueelen aan val van de oorlogsbodems van Franco en verzocht te worden ontslagen en niet meer naar Spanje behoeven terug te keeren. De officieren van het schip sympathiseerden in het geheim met Franco en gingen onmiddellijk op dit verzoek in. Zij stuurden het schip naar Malta, de bemanning werd hier aan land gezet, en vervangen door Italiaan- sche zeelieden. Onmiddellijk werd de Italiaansche vlag geheschen en het schip stoomde naar Syracuse. Begeleid door een oorlogsschip begaf de Gabi Sacratif zich vervolgens nar Napels, waar het schip thans ligt en waar de lading is gelost. Gratie gevraagd voor journalisten Men meldt uit Genève aan de Figaro, dat de internationale vereeniging van bij den Volkenbond geaccrediteerde journalisten gisteravond een brief heeft gericht tot Del Vayo, den Spaan- 6cheu minister van buitenlandsche za ken, en tot Carlos ESpla, lid van de Spaansche delegatie, om hun aandacht te vestigen op het lot van vier reohtsche Spaansche journalisten. Dezen waren verdwaald aan het front van Madrid, door dc regeeringstroepen gevangen ge nomen en ter dood veroordeeld Men meent te weten, dat Del Vayo gister avond naar Valencia heeft, getelegra feerd om voor de vier journalisten gra tie te vragen. GENÈVE, 28 Sept. (Havas). Bel gië is tot lid van den Volkenbonds raad gekozen en wel met 47 van de 52 uitgebrachte stemmen. MUSSOLINI TE BERLIJN BERLIJN, 28 Sept. (D.N BMussolini heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan het beroemde tuighuis Urater den Linden, dat een der belangrijkste ver zamelingen wapens, uniformen en vlag gen heitbergt. Do duce toonde bijzonde re belangstelling voor de tentoongestel de herinneringen aan Frederik den Groote, Bismarck cn Hindenburg, Mussolini begaf zich vervolgens naar Potsdam, waar hij het door Frcdcrlk den Groote gebouwde slot Sans-Souci en het historische park bezichtigde. ZIJ, die zich met ingang van 1 October* a.a. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. STADSNIEUWS Opvoering van „Hoe het weeuwt.je uit het Hof van Holland gevrijd werd." (Tweede Blad, pag. 1). Opening .Volksuniversiteit. (Tweede Blad, pag. 1). yolksmuziekschool in onze stad? (Tweede Blad, pag. 1). Het Sportfond6enbad wordt 9 Oct. a.s. geopend. (Tweede Blad, pag. 1). OMTREK Raad van Hoevelaken. (Eerste Blad, pagf. 3). SPORT A.A.V. traint. (Eerste Blad, pag. 3). Weerverwachting Medegedeeld door liet K.N.M.I. Ie De Bilt. Matige, later afnemende wind uit Westelijke richtingen, ge deeltelijk bewolkt, weinig o[ geen regen, aanvankelijk koeler. Concentreer op het krachtigste reclame-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1