SCHERPE KRITIEK OP JAPAN FELLE STRIJD TE SJANGHAI 4000 MUSSOLINI te Berlijn DE EEMIANDEU Bombardementen door de Assemblée veroordeeld ENGELSCHEN zeer DIPHTERIE OP Nieuw-Guinea Voor Bleyle Kleeding COURANTENRECLAME Woensdag 29 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 78 verontwaardigd Boycot op groote schaal voorgesteld Serum komt van Ambon Zaterdag eindigt de zomertijd De violist Hubermann ziek NOORDERSTATION HET DOEL DER JAPANNERS Vliegtuigen voortdurend in actie Rechter Black en de Ku Klux Klan LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT op andere pagina's Weer ver wachting 7 uur 9 min. BUITENSPORIGHEDEN IN PALESTINA Boven de forten van Karlskrona De ruggegraat van elk reclame-plan AMEO SFOORT5GH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; pei week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip «au een „ew ,snumm rCgC) mccr f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 GENEVE, 29 September. (Havas). De Assemblée van den Volkenbond heeft met algemeene stemmen een re solutie aangenomen, waarin het bom bardeer en van open steden In China door de Japansche luchtmacht plech tig wordt veroordeeld. Wellington Koo. de Chlneesche ge delegeerde. bedankte de Assemblée. waarna de vergadering werd opgehe ven. Havas meldt uit Londen, dat de bom bardementen van de Japansche aan vallers op de Chlneesche burgerbevol king in Engeland groote verontwaardi ging hebben gewekt en reeds ie van ver scheidene particuliere zijden het initia tief genomen om Japansche waren te boycotten. De bond van mijnwerkers van Zuid- Wales, welke 120.000 leden telt, heeft in een resolutie voorgesteld een inter nationalen boycot van Japansche goe deren in het leven te roepen. In de re solutie wordt een diepe afschuw van de onmenschelijke slachting van mannen en vrouwen en kinderen door de Japan sche aanvallers uitgesproken en voor gesteld, dat het bestuur van het congres der vakvereenigingen als bemiddelaar zal optreden om de internationale vak bonden te doen weigeren scheepsladin gen te laden of te lossen, welke be stemd zijn voor of afkomstig uit Japan, zoolang Japan zich niet uit China heeft teruggetrokken. Men heeft den Amerikaanschen mi nister van buitenlandsche zaken, Huil, gevraagd zijn meening te zeggen over de door de Volkenbondsvergadering aangenomen motie, waarin de Japan sche luchtaanvallen op open steden ver oordeeld worden. Huil antwoordde daar op, dat de Amerikaansche regeering, zooals verscheidene malen ter kennis van de Japansche regeering gebracht is, van meening is, dat ieder algemeen bombardement van een uitgestrekt ge bied, bewoond door een groote bevol king, die zich met vreedzamen arbeid bezig houdt, niet te rechtvaardigen en in strijd met de beginselen van het recht en der menschelijkheid is. In deze verklaring ziet men een in directe goedkeuring van de Volken bondsmotie. Mislukte aanval op de Izoemo Te 4.10 uur in den ochtend van 29 September plaatselijke tijd is het ge vecht bij Sjanghai hervat, nadat zich een hevige ontploffing had voorgedaan, yermoedelijk had men hier te doen met een torpedo, welke was afgevuurd op bet Japansche vlaggeschip Izoemo. Een Betooging op het Maifeld door de Italiaansche zenders uitgezonden BERLIJN, 29 September. (D.N.B.). Na het concert van de muziekcorpsen van het leger, dat werd ingekort, in •verband met het slechte weer, keerden de Führer en zijn gast gisteren naar de Wilhelmstra6se terug. Overal langs den weg werden zij door de groote menigte, welke in den stroomenden regen was blijven wachten, luide toegejuicht. Voor den ingang van het paleis van den rijkskanselier, waar de duce logeert, nam Adolf Hitler afscheid van zijn gast. De betooging op bet Maifeld te Ber lijn werd door alle Italiaansche zen ders uitgezonden. Op alle pleinen van Rome en in geheel Italië waren luid sprekers geplaatst en reeds lang voor het begin van de betooging hadden zich velen hieromheen geschaard. Heden, den laatsten dag van zijn be zoek, heeft Mussolini in gezelschap van Ciano een bezoek gebracht aan het ge- denkteeken voor de dooden Unter den Linden. Voor het Ehrenmal stonden troepenafdeelingen opgesteld, welke door den duce werden geïnspecteeerd. waarna deze in de hal van het Ehren mal een krans legde. artilleriegevecht ontstond tu6schen de Chineesche batterijen van Poetoeng en de Japansche oorlogsbodems tusschen Sjanghai en Woesoeng. Vermetele Chi neesche mitrailleursschutters openden van Poetoeng uit het vuur op de Izoe mo en twee Japansche torpedojagers in de nabijheid. Pas om 5 uur 50 was het gevecht afgeloopen, nadat een Chinee sche granaat door het dak van eenige Engelsche opslagplaatsen wa6 geslagen. Een Europeesche passagier van het Engelsche s.s. Ivaying verhaalt, dat op 30 mijl buiten Hongkong op 22 Sep tember j.l. twee Chineezen zijn opgo- pikt, die op een bamboevlot ronddre ven en bevestigden, dat een Japansche duikboot een aantal Chineesche vis- schersjonken naar den bodem had ge jaagd, waarbij honderden visschers waren omgekomen. Deze twee waren erin geslaagd aan het bloedbad te ont komen. Een epidemie eischte reeds dertig slachtoffers MANOKWARI, 29 Sept. (Aneta— A.N.P.). In kustkampong6 tusschen Demta en de nederzetting Hollandia is een diphterie-epidemie geconsta teerd. Het eerste geval moet reeds in Augustus zijn voorgekomen. Op 22 September waren er reeds acht dooden en tien zieken. In een van de kampongs bovendien nog vier dooden en twaalf zieken. Thans verneemt men, dat in totaal dertig sterfgevallen hebben plaats gehad. Dat deze epidemie vrij lang na het uitbreken is geconstateerd, is een ge volg van het feit, dat de ziekte niet da delijk door de bevolking is gerappor teerd. De controleur van Hollandia ver nam hiervan vrijwel toevallig op zijn laatste tournee, waarna hij onmiddel lijk den gouvernements-Indisch arts te Hollandia waarschuwde, die diphterie constateerde. Op 22 September is tele grafisch aan den gewestelijk gouverne- ments arts te Ambon gevraagd serum te zenden, dat op den 24en per vlieg tuig te Hollandia werd aangebracht. BEMANNING TEGEN KAPITEIN LOS ANGELES, 29 Sept.. (Havas). De bemanning van het Amerikaansche vrachtschip Pioneer, dat zich op weg bevindt naar New York. heeft gister avond in een vlaag van dronkenschap haar eigen kapitein aangevallen en ge brutaliseerd Het schip stootte tegen een dok aan en was bijna vastgeloopen tegen een havenhoofd en in aanvarring gekomen met een mailboot, omdat de bemanning de snelheid van het vaar tuig in de haven niet wilde minderen. KLEINE BOL- EN KNOLGEWASJES PLANTEN Als in het vroege voorjaar de boo- men nog kaal zijn en de grond er dor en doodsch uitziet, is het een genot, hier en daar een groepje bolgewasjes te ontdekken, die een waas van lente over onze tuinen brengen. Naast de overbekende Sneeuwklokjes. Crocus- sen. Druifjes, Scilla's, e.d. zijn er nog ettelijke aantrekkelijke vroege bolge wasjes te ontdekken. Daar is aller eerst de Bulbocodium, een der vroeg ste lenteboden, slechts 10 c.M. hoog. met Crocusachtige paarsrose bloemen. In September—October geplant, kun nen zij jaren op hetzelfde plekje blij ven staan. Ook de grappige gele Eran- this of Winteraconiet is een vroege bloeier, in Februari reeds zullen we de ranonkelacliiige bloemen zien verschij nen. de Eranthis hiemalis met helder gele, de Eranthis cilica met botergele bloemen tegen fijn verdeeld bruin ge kleurd blad. Ter zelf der tijd komt de vollegronds- Cyclumen in bloei, die, evenals de groote potplanten, keurige pollen vor men met het zelfde donkergroene, leer achtige blad. Eén nadeel hebben zij echter, dat zü eenigen tijd noodig heb ben, om zich van het verplanten te herstellen, zoodat wij het eerste jaar niet te hooge verwachtingen moeten koesteren, doch later is een aantal van 25 bloemen per plant geen zeldzaam heid. Het beste gedijen zij in klciachti gen. vocht opgevenden grond, ver mengd met wat bladaarde, turfmolm en fijn gemaakte kalk. In te lossen grond kunnen de knollen gemakkelijk uitdrogen. Van de Anemonen is Anemone blan da de meest vroeg bloeiende, in Maart is Anemone blanda coerulea reeds met blauwe stervormige bloemen bedekt, terwijl ter zelfder tijd de Anemone bl. rosea zich met helder rose bloemen tooit. Zij verlangen een koelen bodem en vooral geen vcrschen mest, dan kunnen ze jaren achtereen op dezelfde plaats blijven staan. 's-GRAVENHAGE, 28 Sep tember. De zomertijd zal dit jaar eindigen in den nacht van Zaterdag 2 op Zondag 3 October. In dien nacht zullen de klok ken om 3 uur worden terug gesteld op 2 uur. Zijn tournee door Java afgelast SEMARANG, 29 Sept. (Aneta—A.N.P.) De violist Hubermann is te Madioen on gesteld geworden. Het concert dat gis teravond te Solo zou worden gegeven, is niet doorgegaan en ook dat te Se- marang van hedenavond zal geen voortgang vinden. Op medisch advies heeft de kunstenaar zijn tournée door Java afgelast. Onder de burgerbevolking opnieuw slachtoffers te betreuren SJANGHAI, 29 Sept. (Havas) Ook vanmorgen namen Japansche vliegtuigen en de Japansche artil lerie de wijk Tsjapei alsmede het Noorderstation weer onder vuur Verscheidene bommen vielen in de onmiddellijke nabijheid van het station. De op de Wangpoe voor anker liggende Japansche oorlogs schepen bombardeerden de wijk Poetoeng, van 5 uur 30 tot 7 uur Er is een hevige brand in Tsjapei ontstaan, welke zichtbaar is van de internationale concessie uit. Ook bombardeerden de vliegtui gen verscheidene dorpen aan de zijde van Poetoeng. Er vielen ver schillende slachtoffers onder de burgerbevolking. De zegsman der Japansche marine heeft verklaard, dat de mariniers een algemeenen aanval hebben geopend op den sector van Tsjapei. De Japansche luchtmacht en artillerie bleven allo Chi neesche stellingen-fel bestoken- Voorts wordt vernomen, dat de Japanneezen koortsachtig werken aan den aanleg van een strategische spoorlijn tusschen Tsjengteh, de hoofdstad van 'Jehol en Peiping, een afstand van 175 k.m. De Japanneezen hopen de lijn in twee maanden gereed te hebben. De Japanneezen, zoo seint Reuter na der uit Sjanghai, schijnen vastbesloten te zijn zich meester te maken van het Noorderstation en van de andere dis tricten van Tsjapei, waar de Chineezen sinds het begin der vijandelijkheden he- vigen tegenstand bieden. Terwijl de Ja pansche artillerie in actie was, ontde den twintig Japansche vliegtuigen zich van hun bommenlast boven de Chinee sche stellingen, waarna zij naar hun bases terugkeerden om nieuwe munitie te laden. Het Chineesche luchtafweer geschut onderhield een oorverdoovend vuur. maar zonder eenig 6ucces. De Ja panneezen zeggen, dat zij Lioehang be zet hebben, maar de Chineezen houden vol, dat zij nergens een voet geweken zijn, hoewel zij veel manschappen ver loren hebben. Duitschland en de Japan sche bombardementen De Völkischer Beobachter keert zich tegen de berichten in Amerikaansche bladen, waarin volgens het blad getracht wordt tegenover de wereld den indruk te wekken, dat Duitschland sympathi seert met de gruweldaden, welke vol gens de bladen door do Japanneezen in China worden bedreven. Zoo schrijft de Völkischer Beobachter naar aan leiding van een bericht in de New York Daily News, volgens hetwelk de Japanneezen bij de beschieting van Sjanghai nieuwe 35 c.m. Krupp-kanon- nen zouden hebben gebruikt: Wij willen eens voor altijd vaststel len, dat wij noch aan de Japanneezen Krupp-kanonnen geleverd hebben, noch met eventueel door hen bedreven gru weldaden zouden 6ympathiseeren, ook wanneer zij ter bestrijding van het communisme gepleegd mochten zijn. Tokio ontstemd op Genève Inzake het vonnis, door den Vol kenbond uitgesproken over het bombardeeren van Chineesche ste den door Japansche vliegtuigen, heeft de zegsman vanhet Japan sche ministerie van buitenlandsche zaken verklaard, dat Japan zich om de actie van den Volkenbond niet bekommert en dat het Japansche volk verontwaardigd i9 over de wij ze waarop Genève deze zaak be handelt, door zich te baseeren op valsche getuigenissen en oppervlak kige inlichtingen. Het is niet waar, aldus de zegsman, dat Nanking en Kanton steden zonder verdediging zijn. De Japansche vliegtuigen heb ben op nooit iets anders gemikt dan op de Chineesche stellingen en mi- litatire inrichingen. Ondanks de in gebrachte beschuldigingen is Japan besloten zijn actie voort te zetten, totdat alle militaire strijdkrachten der Chineezen volkomen vernietigd zijn, rActie voor boycot van 'Japansche goederen De News Chronicle zet de campagne voor het boycotten van Japansche goe deren voorL Het blad publiceert het ontwerp voor een biljet, dat in de groote magazijnen moet'worden aange plakt- Het stelt voor een vliegtuigbom cn het opschrift luidt: „Wij verkoopen geen Japansche producten", Van Vrij dag af zal dit biljet alsmede insignes met het opschrift: „Ik zal geen Japan sche producten koopen" onder het pu bliek worden verspreid. De opbrengst komt ten goede aan do hulpverleening aan China. De Left Book Club houdt op 8 Octo ber een vergadering, waaraan verschei dene vooraanstaande personen zullen deelnemen, die zich voor boycot van Japansche goederen zullen uitspreken. Aan het hoofdkantoor van het blad stroomt het brieven en verscheidene geestelijken van uiteenloopende gezind ten zullen hun geloovigen verzoeken de boycotactie te steunen. Havenarbeiders te Lvttelton (Nieuw Zeeland) hebben geweigerd schepen te laden, welke naar Japan zullen vertrek ken. De lading bestond geheel uit goe deren, welke voor den oorlog in China gebruikt kunnen worden. Op de Chineesche ambassade te Lon den wordt ontkend, dat de Chineesche autoriteiten in het buitenland dum dum kogels hebben gekocht; eveneens wordt ontkend, dat de Chineezen strijd gas zouden hebben gebruikt, zooals van Japansche zijde wordt beweerd. Men voegt hieraan toe, dat deze beweringen aan de Japansche legermacht het voor wendsel moeten verschaffen om strijd gas te gebruiken. De strijd in het Verre Oosten. Amerikaansche marinesoldaten bij hun aankomst te Sjanghai ter versterking van de daar reeds gelegerde Amerikaansche beschermings-divisies NEW-YORK. 29 Sept. (Havas). Voor de aankomst van rechter Black te Nor folk zijn uitgebreide maatregelen geno men om hem te beschermen tegen al te groote nieuwsgierigheid Meer dan drie honderd Journalisten zullen aanwezig zijn om hem te interviewen. Hoewel hij zich kan beroepen op de gewoonte, dat geen rechter van het opperste gerechtshof een interview ver leent. zijn zijn vrienden van meening, dat in dit geval zwijgen gelijk zou staan met te erkennpn dat hij een leidende functie bekleedt in de Ku Klux Klan. PASSAGIERS VERZEKERD ZIJ, die zich met ingang van 1 October1 a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PU BLICITEITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelij k- sche oplaag van EXEMPLAREN STADSNIEUWS Modeshow van de firma Ramselaar. (Tweede blad, pag. 1) Districtsdag van dc Kamer van Koop handel. (Tweede blad, pag. 1). Tentoonstelling in „De Valk". (Tweede blad, pag. 1). OMTREK Raad van Hoogland. (Tweede blad, pag. 2). Medegedeeld door, het K N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige W. tot Z. wind, nevelig tot lidht of half bewolkt, weinig of geen regen, iet6 warmer overdag. JERUSALEM. 29 Sept. (Reuter). De autoriteiren hebben een beloonine van 10.000 pond sterling uitgeloofd voor dengene, die inlichtingen kan verstrek ken. welke leiden tot de arrestatie van de moordenaars van Andrews. Onbekend buitenlandsch vlieg tuig gesignaleerd STOCKHOLM, 29 September. (Havas). Het marinestation te Karlskrona meldt, dat een buitenlandsch vliegtuig zonder nationaliteitskenmerken over de forten van Karlskrona is gevlogen. Het minis terie van defensie is van dit incident in kennis gesteld, Verscheidene personen beweren,- dat het een Duitsch vliegtuig was.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1