MYSTERIEUSE VERDWIJNING Havenwerken in Pakhoi beschoten DE EEMLANDED LORD PEEL t MUSSOLINI'S TERUGKEER Kwaadaardiger Voor Bleyle Kleeding COURANTENRECLA ME Donderdag 30 September 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 79 Waar zijn de Russische generaals Miller en Skoblin? I jlOlÏT^TJlIl Na de RU39*schö revolutie hebben de Hoe de tsaristische oud strijders thans zijn georganiseerd DE S TRIJD IN CHINA DUITSCH BEGRIP VOOR JAPANS HOUDING Sjantoeng schaart zich achter Nanking Voorzitter der koninklijke Palestijnsche commissie OVERSTROOMINGEN IN ALGIERS De honderdduizend er uit! „Onwankelbare vriend schap" D E speciale trein, waarin Musso- lini de terugreis naar Rome Oostenrijksche grens. In Kiefersfelden Ostenrijksche grens. In Kiefersfelden verlieten Rudolf Hess en de andere Duitsche heeren den trein. Maatregelen tegen de Belijdende Kerk Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BOVO" BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 BERICHT Licht op 7 uur 8 min. wordt het mond- en klauwzeer AANSLAGEN IN PALESTINA Het universale reclanumiddel AMERSFOOMSCFï DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersloort 1.95; per maand C.65; per 1 week met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.15. [Binnenrand irancc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers 1 0.05 (POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN ,an 14 regels 11.05 met inbegrip van een oewi.snumnv elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f C.05 BRIEVEN UIT PARIJS J oudstrijderavereenigingen om de belee- JjHI I|r3| l|TM I II IjH kenis van de ontvoering van generaal Miller men neemt zulks thans wel als -|- J 1 vaststaand aan te kunnen begrijpen. UlvilliJUIU troepen van generaal Wrangel een goed heenkomen gezocht. Aanvankelijk ging dit nog in groepsverband en bekend is het verblijf van generaal Koutiépoff met eon deel van zijn legercorps in Gal- lipoli aan de westzijde der Dardanelles Lang heeft men dit verband evenwel niet kunnen handhaven; de oudstrijders van het witte leger zijn in den loop der ia ren uiteen en over heel de wereld verspreid geraakt. Men weet. dat de Volkenbond zich van den beginne af het 'ot der Russische vluchtelingen heeft aangetrokken. Het volkenbondshureau- Nansen heeft nog onlangs voor 1938 een verhooging van het crediet met hon derdduizend Zwitsersche francs gekre gen. ondanks het protes. der Sovjet delegatie Ken verzet, dat ook alweer be grijpelijk is. want de bolsjewisten zijn uiteraard geen vrienden van de Russi sche uitgewekenen. Alleen in Parijs leven stellig eenige duizenden dier vaderlandsloozen, die als kooplieden, musici, taxichauffeurs, technici, of met het geven van taallessen het dagelijksch brood verdienen. Hun is een Nansen- pas verstrekt, die tenminste eenige rechtszekerheid waarborgt. Van generaal Wrangel ie de idee uit gegaan om de oudstrijders in vereeni- gingen onder te brengen. Hen verbond het Rus-zijn en een gemeenschappelijk ideaal: de strijd tegen het bolsjewisme, zoo mogelijk de vereeniging met een ..gezuiverd" rood leger en de wederop bouw van een nieuw Rusland. Die vereenigingen zijn opgericht, overal in de wereld Zij zijn op haar beurt vereenigd in een federatie, de toporganisatie. waarvan de hoofdzetel ls gevestigd te Parijs. Het ledental va rieert tusschen de vijftig- en de hon derdvijftigduizend. al naar de zegslie den. Van deze federatie was generaal Koutiépoff de eerste president. Hij ver dween op 26 Januari 1930 onder vrij wel gelijke omstandigheden als thans generaal de Miller, die naar rangorde zijn opvolger was. Van Alexandre Kou tiépoff heeft men nimmer meer iete vernomen; zijn echtgenoote leeft met haar twaalfjarig zoontje zeer terugge trokken in Bela Stara in Tsjecho Slo wakije. DE thans opengevallen plaats van generaal Miller, die vóór den we reldoorlog militair attaché in Ne derland en in Belgie is geweest, wordt ingenomen door generaal Abramoff president van de Russische oudstrij- dersvereeniging in Bulgarije. Deze heeft echter voorloopig geweigerd So fia voor Parijs te verlaten. De reden faarvan wordt niet opgegeven, doch ze moet ten nauwste verhand houden met meeningsverschillen in den boezem der federatie. Het is bekend, dat gene raal Miller hoewel sympathiek staan de tegenover de zaak der Spaansche nationalisten niet tot daadwerkelijken steun bereid was. Daarentegen heeft generaal Skohlin vroeger al eens hulp beloofd aan de nationaal-socialisten in Duitschland: thans zou hij hebben ge ijverd voor deelneming aan den strijd in Spanje Hoe ook de verstandhou ding tusschen de beide generaals was niet al te best en ieder had zijn aan hang. Was generaal Miller lane niet zoo nopulair in Russische kringen als eens DE raadselachtige verdwijning van twee Russische generaals is hier het gesprek van den dag. Men heeft er de bomaanslagen bij do Etoile en de Troncoso-affaire voor vergeten Zelfs de, overigens mislukte, bomaan slag in de woning van den Franschen generaal Prételat in de rue Dupont-des- Loges en de arrëstati' van een aantal paspoortenvervalschers men beweert dat er in Frankrijk minstens zestigdui zend valsche paspoorten in omloop zijn heeft de aandacht van het Parijsche publiek niet kunnen afleiden. Met meer dan gewone nieuwsgierigheid leest men dag aan das de berichten in de kranten. De mysterieuze verdwijning der beide Russen prikkelt de verbeelding, en de boulevard-bladen, die niet bang zijn .voor een beetje sensatie, weten munt te Generaal Miller slaan uit alles. De kolommenlange mededeelingen zijn spannend als detec tiveverhalen. Dies slaat ieder hier aan het combineeren en deduceeren. Het ge val is er geheimzinnig genoeg voor. Men kent toch de feiten? Een weck geleden is luitenant-generaal Eugène de Miller, president der federatie van ver eenigingen van Russische oudstrijders op raadselachtige wijze verdwenen Hij had 22 September 's middags om twaalf uur het gebouw aar de rue du Colisée waar het bureau der federatie is geves tigd, verlaten, om zich voor een afspraak naar de rue Jasmin te begeven, een tamelijk stille straat. Generaal Miller is niet teruggekeerd en alle nasporingen zijn tot nu toe vruchteloos gebleven Echter had de generaal op zijn schrijf tafel een brief achtergelaten, waaruit twee dingen duidelijk werden. Namelijk dat generaal Skohlin. een der naaste medewerkers van den president, van de afspraak afwist en zelfs hii het rendez vous mot twee onbekenden Stroh- mann en Werner, namen die klaarblij kelijk een fictie zijn tegenwoordig zou zijn. en tweedens. dat generaal Mil Ier aan de mogelijkheid heeft gedacht dat hem een valstrik werd gespannen DF.ZE brief werd bij toeval 's mid dags om een uur of vijf gevonden Een naar uur ging no: heen voor dat men generaal Skohlin kon bereiken En toen deze eindelijk was gevonden zeide hij van penigerlei afspraak van den president n?ats te weten. Pas 's avonds werd de politie gewaarschuwd meer dan tien uren na het vertrek van generaal Miller De Russen mengen slechts noode de politie in hun zaken Dit verzuim is hun thans duur te staan gekomen Toen men met de opsporingen begon, bleek de voornaamste getuige die aan een verhoor zou worden onder worpen, generaal Skohlin en met hem ziin vrouw, de zangeres PleviKkava ook al verdwenen. Men is er t^nriotte in ge slaagd mevrouw Skohlin terug te vinden en heeft haar op grond van de tegen strijdige verklaringen. welke zouden moeten dienen om haar en haai man een alibi te verschaffpn. in hechtenis ge nomen. Tegen veneraa' Skohlin is een arrestatiehevel uitgevaardigd maar vrij zeker vischt men achter het net. Men moet iets weten van de Russische In vollen ren tijdens de handicap-race, welke deze week te Brigh ton (Eng.) verreden werd SJANGHAI. 30 September (D.N.B.). De Japanse he vloot heeft gisteren een aan val gedaan op de haven van Pakhoi aan de Zuid-Westelijke kust van de provincie Kwangsi. Naar verluidt, zijn een aantal lonken In brand geschoten en zijn de ha venwerken van Pakhoi ernstig beschadigd. Pe Fransche ambassadeur in China heelt 27 dezer een bezoek gebracht aan den Ja- panschen ambassadeur Kawagoe om te protesteeren tegen het werpen van een bom op de bureaux van Havas op 25 Septem ber tijdens een aanval van de Japansche Koutiépoff. generaal Skoblin werd de man met de twee aangezichten genoemd. Zijn vlucht wordt hier als de proef op de som beschouwd en men is er niet ver vandaan hem van heulen met de Gepeoe te beschuldigen, wat dan maar weer slecht rijmt met zijn sympathie voor generaal Franco. Het bestuur der oud- strijdersfederatie bewaart over een en ander het stilzwijgen en heeft alleen meegedeeld generaal Miller als „ver loren en in handen der Sovjets" te be schouwen. Wij wenschen ons niet op het pad der politiek te begeven. Maar men moet wel doof zijn om niet te hooren hoe er in Parijs ook ^olitiek gecombineerd en ge deduceerd wo.dt. Men herinnert daarbij aan den een half jaar geleden gepleeg- den moord in het bosch van Boulogne op een Russisch journ' list Ook die zaak ia onopgehelderd gebleven. De Fransche regeering heeft zich tot dusver van heel het geval afzijdig ge houden. Het is wpllicht ook het eenige wat zij in de gegeven omstandigheden kan doen. Er verluidt echter, dat de voorgenomen maatregelen ten aanzien van ongewenschte eemdelingen spoe diger dan e rs' het plan was zullen wor den toegepast. Of men er verdwijnings- eevallen als het onderhavige mee zal kunnen voorkomen? Parijs, 30 September. T. O. De overledene was enkele keeren minister van Indië De oud-minster voor Indië, lord Peel, die voorzitter was van de koninklijke •■ommissie welke kortgeleden het onder zoek in Palestina heeft ingesteld, is gis teren on 70-jarigen leeftijd in Hampshire overleden. William R W. Viscount Peel genoot 'iin opleidint in Harro* en Oxford. In 1893 promoveerde hij tot meester in de rechten. In 1897 was hij tijdens den Vrieksch-Turkschen oorlog werkzaam als correspondent van de Daily Tele graph. Als conservatief had hii. met een korte «nderbreking. van 19001912 zitting in het lagerhuis Van 19221924 was hij minister voor Indië en dezelfde functie 'inkleedde hü in 1928 en 1929. I-ord Peel nam deel aan de Tndische ronde tafelconferentie van 1930 en 1931 en was voorzitter van de in 1931 en 1932 gehouden 'dj zond ere ronde tafelconfe rentie van Burma. In 1936 werd hij tot voorzitter benoemd van de koninklijke commissie voor Palestina, welker rapport onlangs werd gepubliceerd en dat, gelijk men weet. adviseert tot opheffing van het Britsche mandaat over Palestina in zijn tegenwoordigen vorm en verdeeling van het Heilige Land. hetgeen zou leiden tot de vorming van een Joodschen en Ara- hischen staat. ALGIERS, 30 Sept. (Havas). Als ge volg van de voortdurende regenbuien is de rivier Oued Toui. die meer naar het Noorden den naam krijgt van Le Chelif. over een groote op ervlakte in het ge bied van Reisel huiten haar oevers ge treden Het wa'er heeft op zijn doortocht alles meegesleept Verscheidene men ^chpn zijn verdronken en ook ziin ve'.e kudden vee -jmgpknmen Daar dp ver- hindingen verbroken ziin. is het nipt mogelijk de schade te ramen. BUIKLOOP-EPIDEMIE IN JAPAN TOKIO, 30 Sept. (D.N.B.). In de provincie Foekoeoka is een buikloop epidemie uitgebroken. Van de vijfhon derd zieken zijn reeds ongeveer drie honderd overleden. Prijs gevallen op het nummer 15918 •s-GRAVENHAGE 30 Sept. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van 100.000 gulden op het nummer 15918 ge vallen. Hij noodigt Hitier uit naar Italië te komen luchtmacht op Nanking. Naar verluidt eischte de Fransche ambassadeur schade vergoeding. De nieuwe Duitsche marine-attaché te Tokio kapitein Reitzmann. heeft volgens Havas aan Duitsche lournalisten verklaard dat Duitschland het als natuurlijk be schouwt. dat Japan een veldtocht in China onderneemt om China te redden van de roode bedreiging. Reuter meldt uit T6ingtau, de groot ste haven van de provincie Sjantoeng, dat generaal Han Foe Sjoe, de gouver neur van deze provincie zich verbonden heeft op ondubbelzinnige wijze weer- stand te bieden aan de Japansche agres sie en absolute trouw aan de bevelen van maarschalk Tsjang Kai Tsjek heeft gezworen. Het bericht van het plotselinge ver trek van Bogomolow, den Ruesischen ambassadeur te Nanking, naar Moskou heeft veel commentaar uitgelokt. In po- Iitiéke kringen is men van meening, dat Bogomolow's bezoek aan Moskou zal leiden tot sterker toenadering tusschen China en Rusland. Het Japansche departement van bui- tenlandsche zaken heeft den tekst ge publiceerd van het Japansche antwoord op de nota van den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, ge dateerd 22 September. In dit antwoord wordt er op gewezen, dat het bombardeeren van troepen en militaire inrichtingen in en rondom Nanking, dat ongekend sterke verdedi gingsposities bezit, onvermijdelijk is. Dp hombardementen worden niet willekeu rig uitgevoerd op non-combattanten. De zen worden vooraf gewaarschuwd. Aan het antwoord wordt toegevoegd dat er geen enkele wijziging is gekomen in de Japansche politiek van eerbiedi ging der rechten van een derde mogend heid cn van de belangen, de levens, en de bezittingen van vreemdelingen. Tenslotte wordt de hoop uitgedrukt dat de Vereenigde Staten met de Japan sche regeering te dien opzichte zullen samenwerken. Steeds feller wordt de actie in de Engelsche pers voor een boycot van Japansche goederen De bladen wij zen op de mogelijkheid, dat de La- bour-afgevaardigden een vervroegde bijeenroeping van het Lagerhuis aanvragen om de houding van Enge land ten aanzien van den oorlog tus schen China en Japan te bespreken De parlementaire redacteur van de Times schrijft: Men meent te weten, dat de ministers diep onder den indruk zijn van de toe nemende verontwaardiging der Engel sche openbare meening ten aanzien van de Japansche methodes in het Chinee sche avontuur Zij erkennen, dat de be weging van een economischen boycot met den dag meer steun krijgt Voori- nubliceert de Times een brief waarin de regeering verzocht wordt haar am bassadeur in Tokio terug te trekken er 'ot een handelsembargo t a v Japan ovei 'e gaan De News Chronicle publiceert op de eerst pagina in vette letters het vol gen de: „Uit naam der oppositie zal Attlee de volgende week verzoeken het parlement hijepn te roepen, tppeinde dp ernstigp te kortknmingep in overweging te nemen van Japan ten aanzien van de verplich 'ineen vonrtspruilPndp uit de dnor dit 'ind getepkendp verdragen Tevens kondigt het blad aan dat op Ortoher een vergadering zal worden ge houden in de Albert Hall Het blad wee' voorts te melden, dat het ministerie var luchtvaart aan epn Engelsche vliegtui gen fa hripk vergunning heeft verleend om vliegtuigen fp leveren aan de Chl npesche regnprinc en dat Fngelsrhe vlie rers deze toestellen zullen kunnen ver gezellen Volgens de Dailv Herald be treft het hier jachtvliegtuigen met epn snelheid van 250 miil per uur Dp leve ring loopt over een bedrag van 250 000 pond sterling. De speciale trein arriveerde te 535 uur nan de Italiaansche grens bii den Rrenner. Bij het verlaten van den Duitschon grond heeft Mussolini rijkskanselier Hitler van Kufstein uit het volgende telegram doen toekomen: „Bij het overschrijden van de grens gaan miin gpdachten nog eenmaal te rug naar IJwe Excellentie in dc herin nering aan do onvergetelijke dagen die ik met U en temidden van Uw voor treffelijk volk heb doorgebracht, in dankbaarheid voor de ontvangst, wel ke gij en het Duitsche volk mii bereid hebben, terwijl mijn hart vol is van het schouwspel van pracht, arbeid en geloof, dat Uw land in ziin machtige wedergeboorte biedt Deze dagen heb hen do geestelijke solidariteit, welke het nationaal-socialistisrhe Duitsch land en het fascistische Italië verbindt, de hechtheid en de eenheid van hun streven en do onwankelbaarheid van hun vriendschap bezegeld. Zij hebben miin bewondering voor Uw werk en mijn vriendschap voor Uw persoon nog vergroot,. Wilt met mijn herhaalden dank miin oprech te en hartelijke wenschen voor U en Uw groot Tand aanvaarden In de verwachting. U in Ttalië te kun nen begroeten. Mussolini." De geheele pers publiceert dit te legram De Messagero legt den na druk op den door den duce uitge sproken verwachting van een weer zien in Italië. In een hoofdartikel gewijd aan hel bezoek van Mussolini aan Duitschland schrijft de Times: Alleen menschen met een ingewor teld pessimisme zullen kwaad kunnen zuigen uit den inhoud van de rede voering. waarnaar Duitschland Dins dagavond heeft geluisterd. Een redelijk waarnemer moet toegeven, dat zii maar heel weinig punten bevatte om onge matheid te verwekken en veel teekenen welke men met vreugde kan ont vangen. De beide staatshoofden zouden moeilijk nog luider en nog meer in het openhaar kunnen verklaren dat zii den vrede benogen De weg van de veilic heid zoo hesluit het blad is die "an goeden wil en wederziidsch begrip Groot—Brittannië is tot samenwerking hereid met elk land. welk binnen landsch hestuur het ook heeft mits dit land slechts de welvaart en den vrede bevordert. BERLIJN. 30 Sept. (D.N.B.) De chef der Duitsche politie. Himmler, heeft op grond van de verordening tot hescher ming van volk en staat bepaald dat de door de organpn dpr Belijdende Kerk opgerichte vervangende hoogeschnlpn nrlwiflcfrnmofincrhnnnori enz ontbonden worden en dat allp door de Belijdende Kerk gonrn,nrucr«r»»-<-to theologische CUf -iiacpn vorbnrlen 7Ün. Tn Himmler's hpschikking wordt ge 7egd, dat de organen der Beliidende Kerk door codort lnnfren tiid met voor Micaan van de door den staat ingpstpl le inriehtinrrnri dn thenlofin ctudeeren le inii<rd ?n nior>n orennicatine te willet' onlnïdnn nn evaminnnren bewust hPb hen cehandnld tegpp de verordening tot uitvoering van de wet tot hesrherming ''or TViitc^hn Pt-anrrnlicrhe Kerk 44 JUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOuR ZIJ, die zich met ingang van 1 October a.a. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. W eer ver wachting Medegedeeld doro het K.N.M.l te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit O richtingen, nevelig tot licht of half bewolkt weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur Hoogste barometerstand 769.6 te Wisby. Laagste barometerstand 730.6 te Reyk javik. Aantal gevallen in drie gemeen ten, (Ede, Renswoude en Barneveld) in één week verdrievoudigd LUNTEREN, 30 Sept. In deze om geving. begint het mond- en klauwzeer thans een ernstigon omvang aan te ne men Niet alleen is het aantal gevallen schrikbarend gedegen maar ook zijn rpeds 3 dieren aan de gevreesde ziekte gestorven. In de gem pen te Edp zijn thans niet minder dan 62 veestapels aangetast, welk aantal vorige week nog slechts 30 hedroeg. Tn zeven dagen dus een ver in bheling terwijl bovendien drie die ren aan het mond- en klauwzeer zijn gestorven. Telde de gemeente Renswoude een week geleden nog maar twee gevallen, vandaag hedroeg dit aantal reeds zes. In de gemeente BarneveM is de toe name in dezplfde nerirvde noe grooter. Daar werden in de afgeloopen zeven 'lprron twintig nieuwe gevallen aangege ven wanrmpde hef aantal besmette vee- «tanplo is gpctogen tot 26. De drie gemeenten vertoornen in één week dus* een stijging van 38 tot 94, waarmede het aantal gevallen dus bijna verdrievoudigd is. JERUSALEM. 30 Sept. (Reuter) Talrijke Arabieren ondpr wie verschil lende notabelen en leiders die in ver hand met den moord op den F.ngelsch- mnn Andrews ziin gearrestpprd zijn veroordeeld tot drie maandpn opslui ting in het concentratiekamp Het op perste, Arabische comité heeft tegen de arrestaties geprotesteerd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1