CHINA VERWEERT zich krachtig SINTEL Couranten-reclame FRANCO'S LEGER MET BUIT BEWAPEND Opgravingen in Peru UITAOODIUIIVU Voorraden oorlogsmateriaal op slagveld veroverd Probleem leek onoplosbaar BOVÉE VOOCTro. BEROERING in Palestina Voor Bleyle Kleeding Vrijdag 1 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 80 Rechtsch stafofficier geeft verklaring Goede kansen in Lima N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF BEROEP OP DEN DUCE De Japanneezen hebben te Sjanghai geen successen kunnen behalen VERSTERKINGEN STROOMEN TOE Varkensmarkt 13-15 Tel. 582 Weer verwachting 7 uur 8 min. THUISKOMST VAN DE ENDEAVOUR ZEVENTAL DOODEN BIJ VLIEGRAMP GENERAAL MILCH NAAR PARIJS AMEKSFQORTSCTi DAGBiAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; per PRJJJJ ppp AnVFRTFNTIFN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een oewi;snumnv week -met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. T\TÏ I? VfI A "NTYF^Tl clke regel meer f 0^5 Liefdadigheids-advcrtentiën voor de Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 I fly LvLl ll.AI 1 I /I ,LA helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer lOcent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Russische tanks, geweren en machinegeweren met munitie- voorraden werden in massa buitgemaakt SALAMANCA, 1 Oct. (U.D.-tel.). In nationalistische kringen wordt door deskundigen verzekerd dat verreweg het grootste deel der wapens en munitie van het leger van Franco tijdens den burgeroor log aan den tegenstander wordt ontnomen. Een hoog officier van Generaal Franco tijdens een door hem - gehouden redevoering. den rechtschen generalen staf verklaarde ons hieromtrent, dat de regeeringstroepen de voor naamste wapenleveranciers der rechtschen zijn, hoe vreemd dit ook moge schijnen. „Rgsds dadelijk bij het begin van den burgeroorlog begonnen dé regeerings troepen bet rnocilijke.probleem der aan maak van oorlogsmateriaal voor ons op te lossen. Toen dc nationalistische be weging een aanvang nam cn Spanje dank zij bet succes, of anders gezegd, tengevolge van het gedeeltelijk misluk ken dezer beweging zeer willekeurig tusschen nationalisten en marxisten verdeeld was, zagen wij ons voor een schrikwekkend probleem gesteld: verre weg het grootste deel van bet oorlogs materiaal bevond zich in handen der regeeringstroepen. Tot onze beschikking stonden slechts eenige zeer beperkte materiaal- en munitie-voorraden der Marokkaansche troependeelen. Wij werden voor bet probleem ge steld, boe de duizenden vrijwilligers, die zich op 18 Juli rond generaal Franco schaarden, te bewapenen. Wij hadden wapent en munitie noo- dig voor de requestes en pbalanxis- ten, die wilden strijden in de Somo- sierra en in de Alto de Leon. De oprnarsch van Sevilla naar Cordova bracht het begin van een onlossing van dit zoo zwaarwichtig probleem. De regeeringstroeper lieten oorlogs- maleriaal in massa achter en lang zaam maar gestadig vonden de Spaanscbe wapenvoorraden hun weg naar onze troepen. Honderden geweren en dozijnen munietiekisten kregen wij onbeschadigd in handen. Zeer teekenend zijn ten dezen aan zien eenige data. De burgeroorlog begon midden Juli. Eind Augustus waren wij reeds in het bezit der eerste Mexikaan sche geweren. Zij waren alle volkomen nieuw nabootsingen, hoewel eenigs- zins gebrekkig, van het Spaanscbe Mausergeweer. Mi drier. September had de oogst van Mexikaansche geweren reeds een aanzienlijken omvang geno men. wij hadden er vierduizend verza meld. De voornaamste leverancier was de beropmde commandant Bayo, die zich na het fiasco van zijn F.A.I.-kolonne op Mallorca bij Talavera tegenover ons stelde, slechts om daarbij zoo'n gewel dige nederlaag te lijden, dat de mili tiesoldaten hem noodzaakten te „ver dwijnen". Hij is later in Frankrijk gezien. Russisch oorlogsmateriaal Eind October verschenen de eerste Russische tanks aan het front bij Madrid. Zij waren uitstekend. De zwaar dere moeten minstens 100.000 peseta's kosten. Wij waren er tevreden mee; reeds in de eerste Novemberdagen werkten wij voornamelijk met Russi sche tanks. Van dat tijdstip af tot Augustus j.l. gelukte het opze troepen 203 Russische tanks te veroveren. Bijna het derde deel daarvan is nu bij ons in gebruik, zoodat wij over onze buit waar lijk niet klagen kunnen. Het. is jammer, dat het menschelijk vernuft, nog geen weg gevonden heeft orn vliegtuigen in tact omlaag te halen! Wij zouden er heel wat voordeel hij hebben gehad, want tot. heden toe hebben wij ongeveer 700 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Het was jammer dat wij de eerste Russische geweren, die wij buitmaak- ten, ongebruikt terzijde moesten leggen, daar wij er geen passende munitie voor hadden. Reeds na zeer korten tijd had den wij groote zorgen door deze Russi sche g-eweren: het was zeer onaange naam deze groote wapenvoorraden on benut te moeten laten. Maar ook hier hielpen ons rle regeeringstroepen uit de nood; zij lieten zulke enorme voorraden munitie voor deze geweren in onze han den achter, dat het heel wel mogelijk is dat de burgeroorlog ton einde gaat voor deze voorraden zijn opgebruikt. Ons juist, opgevatte plan zelf munitie voor de Russische geweren te gaan ver vaardigen, hebben wij meteen weer op gegeven. daar het gemakkelijker was onze behoefte te dekken uit den buit op bef slagveld. Wij hebben ook lof voor de Russische machinegeweren. Met dit. prachtige automatische wapen hebben wij uitste kende resultaten bereikt. Waterkocler en draagstel zijn voortreffelijk. Het schijnt dat dit machinegeweer, waarvan onze vijand groote hoeveelheden bezit, voor hem zekere bezwaren heeft: het is nogal zwaar en leent zich niet goed voor een snelle „strategische terug tocht". Daarom laten de regeeringstroe pen hun machinegeweren liever achter, zoodat wij de moeite moeten nemen er mee rond te trekken! De rijkste oogst van dit wapen hebben wij in de beken de slag bij Bruncte ingehaald. Terwijl de Russische geweren en ma chinegeweren ons een welkome buit zijn, roemen wij de Russische vracht auto's minder. Zij zijn in waarheid van slechte, kwaliteit en onze chauffeurs kunnen er weinig goeds van vertellen. Ook het Russische kanon van 12,40 c.m. bevredigt ons niet; onze artillerie haeft er den spotnaam „12 uur 40" aangege ven. Het slechtst zijn de levensmidde len, die wij van den vijand buitmaken. Alle conserven en ontzaglijke hoe veelheden vielen er in onze handen zijn volstrekt zonder uitzondering onge nietbaar." Men zoekt naar het stoffelijk overschot van vier Inca-keizers LIMA, 1 Oct, (U. D. tel.) In het oude deel van de stad Lima (Peru) wordt thans naar het stoffelijk over schot gezocht \an vier Inca-keizers, die van 1379 tot 1525 het lot van het groole rijk Tahuantinsuyu in handen hadden. Onder leiding van een speciale com missie van historici en archaeologen is men in het San Andres-hospitaal op gravingen aan het doen. Uit historische documenten heeft men kunnen opma ken dat daar vier keizers moeten lig gen wier lijken van de residentie der Inca's Cuzzo, daarheen vervoerd zijn; HuiraCcocha (keizer van 1379—1430), Pachacutéc (1430—147S), Tupac-Yupan- qui, (14781488) en Huara—Ccapac (1488—1525). De beroemde geschiedschrijver van Peru, José Toribio Polo, schreef in het jaar 1877, dat de lijken door Licen- ciado Polo de Ondegardo ontdekt wer den. Ondegardo loonde zijn vondst aan een aantal adellijken, waaronder zich ook Garzilaso dc la Vega bevond, die met den bekenden archaeolooc Pedro de Alavardo en een „coya", of keizer lijke prinses der Inca's, naar Peru was gekomen. Ondegardo zou, om .de noc levende nakomelingen niet te kwetsen, de lijken toen niet vernietigd hebben Volgens geschiedkundige aanteekenin- sen zond hij de overblijfselen naar Lima, waar hij ze aan den onderkoning van Lima overgaf. Enkele jaren later Kom eens kijken.... naar onze nieuwe Garage en naar de Tentoonstelling, die wij bij gelegenheid van de opening houdenl In het cen trum van Amersfoort (Vlas- akkerweg 50) bieden wij thans mooie, royale stallingsruimte met centrale verwarming en prompte verzorging. Deze garage is geheel afge scheiden van ons taxi-be drijf en heeft gemakkelijke in- en uitritten in een stille zij straat. Natuurlijk bieden wij onze cliëntèle eveneens een hoogstaande „service" en vakkundige reparatie. De opening heeft plaats op Zaterdag 2 October, om 2 uur met een 8-daagsche Tentoon stelling van twee uitgezochte, moderne automobielfabrika ten: DE SOTO (Chrysler- product), als het leidende luxe-merk van matigen prijs, CITROEN uit de billijke, zuini ge klasse metphenomenale rij- kwaliteiten. Ook exposeeren wij de nieuwe De Soto en Citroën bedrijfschassis. U moogt dit alles niet missen komt U eens kijken van 2 tot en met 9 October? AMERSFOORT - VLASAKKERWEG 50 - TELEF. 1093 en 1830 Burgemeester van Jeruzalem gearresteerd JERUZALEM, 1 October (Reuter). Twee vooraanstaande Arabieren zijn vandaag in hechtenis gesteld, t.w. Khalidi, de burgemeester van Jeruzalem, die lid is van het hooge Arabische comité en Foead Saba, de secretaris van dit comité. De arrestatie zou geschied zijn, nadat een met een ultimatum ge lijk staand verzoek der Arabieren tot bevrijding van 200 personen, die gearresteerd waren in verband met den moord op Andrews, door de Britsche autoriteiten was afgewezen. De autoriteiten zouden besloten heb ben alle leden van het hooge Arabi sche comité in te sluiten, maar de groot-moefti van Jeruzalem, die de leider van het comité is, zou zich reeds in de moskee van Omar een schuilplaats hebben verschaft. Alle telefoonverbindingen in Palestina zouden zijn gestaakt. Er valt een zeer actief optreden van do politie en van de troepen waar te nemen. Oostenrijksche nazi's wenden zich tot Mussolini WEENEN, 30 Sept. (Havas) Vol- gens de Volkszeitung hebben de Oosten rijksche nationaal-socialisten zich tij dens Mussolini's verblijf in Duitschland tot den duce gewend met het verzoek hen te steunen en hun een plaats in'het Oostenrijksche kabinet te verzekeren. Het Tiroolsche blad noemt dit hoogver raad en wijst op do nutteloosheid van dergelijke daden, omdat de Oostenrijk sche politiek te Weenen geleid wordt en niet te Berlijn of te Rome. SJANGHAI. 1 Oct. (Havas). - De correspondent van Havas heeft een bezoek gebracht aan den sec tor van het Noorderstation en vastgesteld, dat de Japansche troepen niet verder zijn opgerukt, doch dat integendeel de Chince- zen in den loop van Donderdag alle stellingen, die zij in den voor- gaanden nacht en in den ochtend werden ze toen in een gewelf of „sola ria" van het San Andresziekenhuis be graven. Reeds eerder hebben opgravingen plaats gevonden, waaronder die van Prins de Equilache, den vroegeren on derkoning van Lima. bijzonder de aan dacht trok. Hoewel talrijke historische notities den opgravers ten dienste stonden, hebben zij geen vondsten ge daan. „Toch", zoo verklaarde Dr. Cos- sio, professor in de geschiedenis aan de San Marco Universiteit, „is het mogelijk door wetenschappelijke onderzoeken van deskundigen de kostbare overblijf selen te vinden. Bijzondere belangstel ling bestaat voor het lijk van den Inca- keizer Pachacutéc, die. voor Amerika beteekend heeft, wat Alexander de Groote voor de oude wereld was." hadden verloren, hadden her overd. Van Chineesche zijde wordt gemeld, dat alle sectoren van het front van Sjanghai gisteren den geheelen dag een hevig bombarde ment te verduren hebben gehad, doch dat de linie Tsjapei-Lioeho op geen enkel punt doorbroken is. Enkele Chineesche verdedigings werken werden vernield, doch snel weder opgebouwd. Voortdurend voeren Japansche transportschepen nog versterkin gen en materiaal aan. Volgens een matige schatting bevinden zich thans minstens 100.000 Ja pansche soldaten in het gebied van Sjanghai. Tenslotte wordt nog medege deeld, dat op de uit te geven vrij heidsbons tot een bedrag van 500 millioen dollar reeds voor 241 mil- lioen is ingeteekend. Reuter seint uit Peiping, dat door de inneming van Fantsjing en Taiying, ten Zuiden van den binnensten ring van den Grooten Muur, volgens een bericht uit Japansche bron, een gedeelte dei Japansche strijdkrachten, die in Sjansi opereeren, den flank der Chineesche troepen, die den pas van Yenmen ver dedigen, bedreigt. De voorhoede der Japansche troepen in het gebied van den spoorweg Tien tsin—Poekau heeft Toengkwan bereikt, dat 25 K.M. ver in de provincie Sjan- toeng is gelegen. Een andere Japansche afdeeling bezette Sinhsjen, ten Westen van den spoorweg, na twee Chineesche divisies verslagen te hebben. De voor naamste Japansche strijdkrachten in Hopei hebben geen vorderingen ge maakt. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede, dat de troepen voortrukken door de vlakte van Tai-Yoean, in de richting van Pai Han Foe, na Fansjeh6ien, op 40 kilometer ten Zuid-Oosten van Yoe- anmenkoo gelegen, te hebben ingeno men. Een andere Japansche colonne, welke zich voortbeweegt naar het Zuiden van Tatoeng, heeft de Chineesche stellingen van Tainsien bezet, gelegen op 30 kilo meter ten Westen van Fansjchsien. Gisteren werd volgens Havas in de onmiddellijke nabijheid van de internationale concessie, langs den spoorweg SjanghaiWoesoeng, ge vochten. De staf van het Japansche landingskorps, dat dezen sector be zet houdt, meldt, dat de Japannee zen een weinig voorbij den spoor weg in de richting van Tsjapei, zijn opgerukt, niettegenstaande den ver bitterden tegenstand der Chineezen. De aanval op de Izoemo De Japansche minister van buiten- landsche zaken heeft medegedeeld, dat het onderzoek naar den aanval op het vlaggeschip Izoemo heeft uitgewezen, dat de electrische kabel, waarmede de mijn tot ontploffing werd gebracht, leid de naar de werf van een Engelsche firma Deze firma protesteerde ertegen, dat Japansche soldalen haar terreinen betraden bij het onderzoek, doch de Japansche vlootautoriteitcn antwoord den, dat dit werd gerechtvaardigd door de veiligheid van de Japansche vloot Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uil O. richtingen, nevelig tot licht be wolkt, met weinig of geen regen in het N., in het Z. nevelig tot zwaar, bewolkt met. eenige kans op regen, weinig verandering in temperatuur. LONDEN, 1 Oct. (Reuter) Aan den veelbewogen zeiltocht van het Engel sche jacht Endeavour I over den At- lantischcn Oceaan is een einde geko men. Hedenmorgen heeft het vaartuig het anker laten vallen in de haven van Gosport bij Southampton, waar het door een juichende menigte ontvangen werd. Gosport had een feestelijk aanzien en was geheel rnet vlaggen getooid. Mu ziek verhoogde de blijde stemming over den terugkeer van het verloren gewaan de jacht. SPEZIA, 1 Oct. (Stefani). Een marine-watervliegtuig is gisteren bij het dalen in aanraking gekomen met fyet dak van een loods en temid den van een groep matrozen neer gestort, van wie er zeven werden ge dood. PARIJS, 1 Oct. (D.N.B.) Naar hier medegedeeld wordt, wordt de Duitsche generaal der vliegers Milch Maandag te Parijs verwacht, waar hij door den mi nister van luchtvaart, Cot, zal worden ontvangen. Generaal Mich zal do lucht vaar! basis Reims bezoeken, alsmede ver scheidene vliegtuig- en luehtvaartmoto- ren fabrieken. Waarschijnlijk zal ook president Lebrun den generaal ontvan- gcn. DUITSCH BLAD IN BESLAG GENOMEN WEENEN, 1 Oct. (Havas). De poli tie heeft gisteren de National-Zeiiung uit Essen in beslag genomen. In een ar- likei in dit. blad werden de Oostenrijk sche autoriteiten verantwoordelijk ge steld voor den zelfmoord van den Oos- fonrijkschen nat lonaal-socia list Kluge, die zich onlangs in de gevangenis te Wecnon van liet leven .heeft beroofd. STAKINGSACTIE IN ENGELAND LONDEN, 1 Oct. (Havas). Nadat gisteren de staking van 10.000 leerling- werktuigkundigen in de fabrieken van Manchester eindigde, zijn een duizend tal leerlingen in de Coventry-fahricken voor vliegtuigmotoren in staking ge gaan. Zij eischen een loonsverhooging van drie shilling per week. Concentreer op het krachtigste recla ne-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1