Gebrs. VALEWINK HI KINDERREGEWCAPEJES 4000 Gedenkwaardige morgen op Schiphol Madrid doel OPPOSITIE van Rome Licht op 7 uur 5 min. METZ KOOPT BAKHUYS DÉ ÉEMLANDEU Luchtverbinding met Indië van fel offensief? UIT MOOI AMERSFOORT Voor Bleyle Kleeding Zaterdag 2 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 81 in nieuw stadium f 395.- f 445.- f 495.- f 595.- UTRECHT'S BINNENHUIS VLUCHTELINGEN DE DUPE PRACHT AUTO'S MUURHUIZEN 40 TEL. 454 LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND DE WINTERTIJD GAAT IN! Jeugdige autodieven gearresteerd IN ALLE KLEUREN pa DUIM BURGER WEDER VOORRADIG AMEP SFOOR15ÖH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amerstoort 1.95; per maand C.65; per Week 'met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. [Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip .au een oewijsnumnv elke regel pieer f 0.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentaën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Plechtigheid bij het vertrek van het eerste K.L.M.- vliegtuig in driemaal wekelijkschen dienst AMSTERDAM, 2 Oct. Het was hedenmorgen op de Amsterdam- sche vlieghaven Schiphol wederom een van die ochtenden, die men zich nog herinnert van tien iaar geleden, toen Koppen met de „Post duif" naar Indië vertrok, een van die ochtenden, die later met steeds kor tere tusschenpoozen terugkeerden als de luchtverbinding met Indië wederom in een nieuw stadium kwam, ochtenden, die in Nederland „Luchtvaartgeschiedenis" maken. Zooals elke week op Woensdag en Zaterdag het geval is, vertrok ook heden een K.L.M.-machine naar In dië, maar ditmaal was de belang stelling veel grooter dan op nor male Zaterdagen, want de P.H. A.L.T., die vanmorgen is weggegaan, opent met zijn vertrek den driemaal weekschen dienst tusschen Neder land en Indië. Er was veel belangstelling van de zijde van het publiek, en ook uit het K L.M.-bedrijf zelf. De heer Plesman was voor het vertrek van deze machine uit Den Haag gekomen, evenals het hoofd .van de Indiè-afdeeling, de heer Hans Martin, en verschillende afdeelingschefs. Zooals alle vorige keeren ontbrak ook ir. M. H. Damme, dc directeur-generaal van P.T.T., die een der drijvende krachten achter de schermen is, waardoor de ge stadige verbetering van de luchtverbin ding met Indië mogelijk is geweest, dit maal niet. Verder zagen wij den heer Isieuwenhuis van de K.N.I.L.M. en den oud-commandant van het Nederlandsch Indische leger, den gepens. luitenant- generaal La Lau. - Toen tegen zeven uur de bemanning van het vliegtuig voorbereidselen voor het vertrek begon te treffen, verzamel den, zooals van ouds, de aanwezigen zich voor de machine. De blauwe Fok kers, die vroeger den achtergrond vorm den voor dergelijke plechtigheden, zijn al weer eenigen tijd vervangen door de glanzende Douglassen, en de D. C. 2 heeft plaats moeten maken voor de machtie D. C. 3. Voor de „Torenvalk" schaarden de leden der bemanning zich, de comman dant W. v. Veenendaal, de tweede piloot Ter Broek, de radio-telegrafist Sweitzer. de mecanicien Belie en voor de eerste maal in den regelmatigen dienst ook een steward, een van de drie oudsten van het K. L. M.-corps. Boyeng. Ir. M. H. Damme wilde voor het vertrek van de „Torenvalk" de K. L. M. gélukwenschen met deze nieu we belangrijke verbetering in de verbinding met Indie. Zoowel voor den samenhang tusschen de deelen van het rijk als voor de post. was deze dienst, die driemaal per week gevlogen wordt, een belangrijke vooruitgang. Terecht had de heer Plesman dezer dagen gezegd, dat vooral voor een verkeersmaatschap- pij stilstand achteruitgang betee- kent. Het verheugde spr. daarom bijzonder, dat de K.L.M. met be dachtzaamheid *toch voortdurend voorwaarts ging op den weg naar een nog hechtere verbinding tus schen het moederland en onze ge bieden in Oost Azië. Hij wenschte tenslotte de bemanning een goede reis. De heer Nieuwenhuis, vertegen woordiger van de K.N.I.L.M. in Indië, prees de goede samenwerking tusschen K.L.M. en K.N.I.L.M. en bracht tenslot te ook de gelukwenschen over van don heer Enthoven, voorzitter van den raad van bestuur van de K.N.I.L.M. De heer Plesman dankte, zoowel ir. Damme als den heer Nieuwenhuis en noemde het een geluk, dat aan den anderen kant van de brug, die men naar Nederlandsch Indië had geslagen, een zoo hechte organisatie als de K.N. I.L.M. als pijler stond. Het invoeren van een driemaal weekschen dienst noemde hij niet moeilijker, maar wel belangrij ker dan indertijd de overgang van een naar tweemaal per week. naar Indië. Binnenkort, op 13 November a.s. zal het 500ste vliegtuig in den ge- regelden dienst naar Indië vertrek ken en zal op deze lijn ruim 15 mil- lioen kilometer zijn afgelegd. Spr. wil niet nog eens schetsen wat dit beteekent voor ons zakenleven, doch vooral voor de cultureele, verbin ding tusschen Nederland en Indië. Hij dankte in de eerste plaats het lucht varend personeel, dat dit werk heeft verricht, hopende dat zij er getuige van moge zijn, als de dienst zoodanig ver- sneld zal zijn, dat Amsterdam en Ba tavia slechts twee etmalen van elkaar verwijderd zijn. Het was bijna kwart over zeven, toen do „Torenvalk" in den ochtendnevel ver dween, waarna van Veenendaal de ma chine nog eenmaal laag over het veld trok, om vervolgens in oostelijke rich ting te verdwijnen, nagewuifd door de achterbliivenden die zich in het restau rant aan een gemeenschappelijk ontbijt vereenigden. De „Torenvalk" vervoert op deze vlucht de recordhoeveelheid van 790 kg. post, waar te Halle Leipzig nog ruim 50 kg. midden-europeesche post bijkomt. Aan boord bevinden zich twee passa giers voor Palembang, een voor Batavia, twee voor Singapore, twee voor Karachi, een voor Allahabad, een voor Calcutta, en een voor Rangoon, terwijl ook nog voor verschillende tusschentrajecten ge boekt is. In totaal is voor deze reis 118.526 passagierkilometer geboekt. SPECIALE OFFERTE ONZE SLAAPKAMERS IN HET HUIS EMMALAAN 4a AMEUBLEMENT, compleet met Au ping gezondheidsmatrassen en kapokmatrassen AHORN MAHONIE PALISSANDERHOUT Sovjet-Unie stemt tegen een Volkenbondscrediet GENEVE, 2 Oct. (Havas) In de vergadering van de zesde commissie van den Volkenbond heeft gisteren de rapporteur Motta een aantal resoluties ingediend inzake de hulp aan vluchte linge onder auspiciën van den Vol kenbond. Alle maatregelen, welke werden voorgesteld, zijn afhankelijk van het verleenen van een crediet van 100.000 Zwitsersche francs aan het Nansen-bu- reau. De vertegenwoordiger van de Sovjet- Unie had zich reeds in de sub-commis sie verzet tegen het crediet en aange zien eenparigheid van stemmen wordt vereischt, zou het verzet van één ver tegenwoordiger het geheele werk schip breuk kunnen doen lijden. Niettegen staande het beroep van Motta, verklaar de de vertegenwoordiger van de Sov jet-Unie, Stein, dat zijn regeering zich verzette tegen het verleenen van steun aan de Russische vluchtelingen en dat hij derhalve tegen de resolutie zou stemmen. De vertegenwoordiger van Letland maakte een zeker voorbehoud. Cranbor- ne verklaarde, dat hij het ontwerp in zijn geheel aannam en betreurde, dat geen eenparigheid van stemmen be reikt kon worden. Het vraagstuk van de vluchtelingen is thans moeilijker dan ooit en indien de Bond de taak, welke hij in 1933 op zich heeft geno men, moet laten varen, zal zijn aanzien ernstig worden geschaad. De vertegenwoordiger van Frankrijk, Grumbach, zeide, dat de bond alle vluchtelingen, zonder onderscheid van ras of polieke opvatting, moet helpen. Teneinde het werk van den bond niet teloor te doen gaan, stelde hij voor de zaak nogmaals terug te zenden naar de commissie tot steun aan vluchtelingen, waardoor enkele maanden gewonnen zouden zijn. Cranborne was daarentegen van oor del, dat uitstel niets zou helpen en hij drong aan op een snelle beslissing. Na een lang debat werden de ver schillende voorstellen met algemeene stemmen aangenomen, behalve het toe kennen van het crediet aan het Nan- sen-bureau, waarbij de vertegenwoor diger van de Sovjet-Unie tegen stem de en de afgevaardigde van Letland zich van stemmen onthield. BOMAANSLAG OP EEN SPOORWEG TOULOUSE, 2 October (Havas). De veldwachter van Tournefeuille heeft nabij een overweg op een me.tcr afstand van de rails van den spoorweg Toul'ouse- Auch een helsche machine ontdekt. De bom is door de militaire autoriteiten ver wijderd. MUSEUMLAAN 7 UTRECHT HOEK EMMALAAN TEL 17285 Wat Hitler en Mussolini zouden hebben afgesproken Manchester Guardian zegt het te weten LONDEN, 2 Oct, (Havas) .Vol- gens inlichtingen uit even betrouw bare als onafhankelijke bronnen, zoo schrijft de Manchester Guardian, zijn Hitler en Mussolini het volgen de overeengekomen: In Spanje zal een laatste groot offensief worden ontketend, wel licht niet om den nationalisten ter stond de overwinning te verzekeren, maar om hun zoodanige successen te verschaffen, dat hun uiteindelijke overwinning nog slechts beschouwd moet worden als een kwestie van tijd. Madrid zal het hoofdoelwit van het offensief zijn. In de komende weken zal de Spaansche hoofdstad blootstaan aan luchtbombardemen ten door Italiaansche en Duitsche vliegtuigen, van zulk een hevigheid, dat volgens de berekening van Rome en Berlijn, welke schijnt te gelijken op die van Tokio ten aanzien van China, de bevolking zoo verzwakt en gedemoraliseerd wordt, dat de Italiaansche vrijwilligers, die een aanzienlijke superioieit vertoonen, wat het oorlogsmateriaal betreft, de stad stormenderhand kunnen inne men. De Duitsche bijdrage tot het offensief zou bijna uitsluitend be perkt blijven tot de luchtmacht In Berlijn en Rome rekent men er op, dat Madrid binnen twee maanden zal vallen. De val zou niet het einde van den burgeroorlog behoeven te beteekenen, maar zou, vooral in Ita lië en Duitschland, worden voorge steld als gelijkstaande met een zege van Franco. STAAT VAN OORLOG IN BRAZILIË RIO DE JANEIRO, 2 October (Havas). President Vargas heeft de volksvertegenwoordiging toestem ming verzocht voor negentig dagen den staat van oorlog af te kondigen. De Kamer heeft het verzoek, in verband met het communistische complot, met 138 tegen 52 stemmen ingewilligd. KIND DOOR EEN PAARD AANGEVALLEN 's-HERTOGENBOSCH. 2 Oct. - Gister middag is het 3-jarig dochtertje van den landbouwer F. van Diepenbeek wonende te Langenboom, toen zij in de weide liep. aangevallen door een hengst. Het kind liep ernstige verwondingen op Vannacht is het fentrevolge van de bekomen her senschuddinp overleden. DE REIS VAN DE MIJNENVEGERS 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. -— De divisie mijnenvegers, op weg naar Ncder- landsch-Indië, is 30 September te Port Said aangekomen en vandaar vertrok ken. VAN AM AN IET EN DE Gele Knolamaniet is veel alge- mecncr dan de Groene. Men vindt Amanita mappa in onzen omtrek bijna overal. In 't bijzonder langs den Doomscheweg In liet beuken bosch tegenover de uitspanning van Aart Jansen. Ook langs den Utrecht- schcweg b.v. bij den watertoren Is Mappa niet zeldzaam. Wat een knol heeft deze zwam! Het lijkt wcl'olsof dc blanke steel uit een duivenei te voorschijn komt. Natuur lijk is zij niet uit een ei gekomen zoo als de Stinkzwam, maar het heeft cr wat van, omdat de rand van den knol duidelijk opstaand is. Een wit tot roomkleurig manchet versiert den steel, terwijl dc hoed meestal licht-geel maar ook niet zelden wit is en met hoekige gele of bruine plakjes is be zet. Ziedaar, het beeld van Mappa, die in Jongen toestand fraai licht geel afsteekt tegen het groene mos of warmbruine beukebladcren. Over liet Utrechtschc vcrgiftiglngs- geval schrijvende is in dc pers gewag gemaakt van het Icit, dat de Gele knolamaniet (mappa) cnlof dc Groene kuolumaniet phalloldcsden dood van de ongelukkige slachtoffers op hun ge weten zouden hebben. Bii nader onder zoek bleek evenwel, dat alleen dc Groene de boosdoener was. want dc symptomen waren typisch die van de phalloïdes-vergiftiging. Sommige des kundigen gingen zoover door te bewe ren. dat dc doodclijke Mappa niet gif tig is: Men raadde wel aan deze niet te eten. omdat dc mogelijkheid bestaat, dat een gcelgcklcurdc vorm van den Groenen knolamaniet (variëteit citrina) wordt aangezien voor Mappa. Hoe het ook zij. het is raadzaam den Gelen knolamaniet maar nooit voor consump tie te gebruiken. Weliswaar komt hier spaarzaam een eetbare gele amanict voor, welken men ook den naam heelt gegeven van Gele amaniet. Welnu. Amanita funpuillea houdt van dcnncnbosschen, zoodat men deze zwam ook wel Gele dennenamaniet noemt. Maar de plaats van voorkomen zegt niet veel. want in de dennenbosschcn aan den Buurtweg, die loopt van den Doodeweg naar Bavoort. kan men genoqglijk Junquil- lea naast Mappa aantj effen. De Gele amaniet lijkt verbazend veel op Mappa, waardoor het gevaarlijk is dezen voor het gebruik te zoeken. Toch zijn er typische verschillen. Zoo heeft de Dennenamaniet geen ring om den steel, althans bij jonge exempla ren is soms in liet begin slechts een teere, vergankelijke ring waarneem baar. maar deze is wat breedte en lengte betreft niet te vergelijken met dien van Mappa. Trouwens, dc citroen gele glanzende hoed is met enkele witte, spoedig verdwijnende, plakjes bedekt en de rand is duidelijk ge streept. De knol is bovendien niet zoo opvallend: deze sluit nauw aan den steel, zoodat deze een peervormige gedaante heeft. En dan de zeer smakelijke Paarl- amaniet; deze komt de volgende maal aan de beurt. VIRIDIS. Niet-inmengingscommissie moet de Spaansche kwes tie behandelen, meent Italië ROME, 2 Oct. (Havas) De Popo io d'Italia publiceert een bericht, waaruit een duidelijke Italiaansche oppositie blijkt tegen de voorge stelde driernogendheden-conferentie met Groot-Brittannië en Frankrijk over de kvjesties inzake de Middel- landsche Zee en Spanje. Men wijst er eerst op. dat men gis teravond nog niets wist van het in dienen eener FranschBritsche nota en zegt voorts: Wij behoeven slechts te herinneren aan hetgeen reeds herhaalde malen gezegd is. n.l. dat kwesties, verband houdende met de Spaansche niet-in- menging, alleen onderzocht kunnen worden in de Londensche commissie, welke alle bevoegdheden bezit om deze vraagstukken te behandelen. De financier van het rechtsehe Spanje. Juan March, is gisteravond met de Conté di Savoia uit Genua in Gibraltar aangekomen en doorgereisd naar Sala manca. Hij zou te Rome een onderhoud hebben gehad met Mussolini. Verhuur met en zonder chauffeur. Amersfoortsche Huisartscn- Verecniqinq Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren Dr. Kolk, Utrechtscheweg 9; tel. 579. Dr. Lubsen, Snouckaertlaan 12; tel. 29(1 Dr. Mcrtens zur Borg; 't Laantje 5; tel. 1225. Zondag heeft dienst dc apotheek van Ten Brink en Vermolen, Varkonsmarkt 19a, telef. 160 en Java-Apotheek, Lcus- derweg 212. Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. Vernhout, Soosterwcg 232, tel. 2270. Mevr. de Leeuw, St. Anfridusstraat 5/ tel. 2070. PASSAGIERS VERZEKERD HET AANTAL BETALENDE ABONNö'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN Ti TIJ herinneren eraan dat in den nacht van heden op morgen de zomertijd een einde neemt, zoodat men vóór het ter ruste 'gaan de uurwer ken een uur achteruit heeft te zetten. AMSTERDAM, 1 October. Eenigen tijd geleden deed een dame uit Zaan dam bij de Amsterdamsche politie aan gifte, dat de auto welke "zij op den N. Z. Voorburgwal geparkeerd had, verdwe- Toen nu hedenavond twee recher cheurs van het bureau Raampoort op surveillance waren, ontdekten zij op het Bickersplein de als ontvreemd gesigna- leerden auto, terwijl twee jeugdige per sonen zich bij dit voertuig ophielden. De rechercheurs, vermoedende dat de jon gens pogingen in het werk stelden om den wagen te verkoopen, dienden zich als gegadigden aan en begonnen een gesprek met de jongens, waaruit hen al spoedig bleek, dat zij met dc dieven van deze auto te doen hadden. Derhalve ging de koop niet door. maar kregen de jongens de uitnoodiging om maar zelf in den wagen plaats te nemen en zich naar het bureau Raampoort tc doen rijden, alwaar hun een verhoor werd afgenomen, dat tot een bekentenis leid de. Het bleken te zijn een 19-jarige rpa- chinebankwerker en een 22-jarige fiets- iongen, heide Amsterdammers, die kor ten tijd later naar het bureau Eingel werden overgebracht, alwaar zij voer- loopig in bewaring zijn gesteld. Mevr. E. M. C. van Deventer- Maas 80 jaar 's-GRAVENHAGE. 1 October. Op haar tachtig^en verjaardag is mevr. van DeventerMaas door haar vrien den en vereerders gehuldigd. In haar woning ie haar in intiemen kring bul- de gebracht, waarbij eek koortje onder leiding van mevrouw Victorine van der Werff, aan den vleugel door mej. Krijgsman begeleid, haar heeft toege zongen De receptie in hotel Wittebrug werd deö middags druk bezocht Onder de aanwezigen bevonden zich Z. E*c Ch J I. M. Weiter. minister van kolo niën. de oud-gouverneur-generaal mr. D. Fork; J F W van der Meulen. wnd secretaris-generaal van het departement van koloniën hpt hoofdbestuur van den Vrijz. Dem. Bond en vele anderen. In een toespraak bood mr A. M Joe- ke6 in naam van den raad van beheer van het Kartinifonds aan mevrouw van Deventer een film aan en tevens een bloemstuk en het portret van Kartini en haar heide zusters Minister Weiter zeide. dat degene, die W eerverwachting Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen regen in het noorden, in het Zuiden meer kans op re gen, weinig verandering in tem peratuur. AUF DEM RüCKEN DES PFERDES LIEGT DAS GLüCK! Dat zult U ondervinden, als U rijles neemt bij de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanégo met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Zijn salaris bedraagt f 5000.- per jaar NAAR wij van de „Zwol- sche Courant" vernemen, heeft Bakhuys zijn journalis tieke loopbaan bij het Am sterdamsche sportblad, waar bij hij 100.per weck verdiende, stopgezet, omdat hij Donderdag naar Metz gaat, waar hij voor de F.C. Metz gaat spelen. Zijn salaris zal 5000. per jaar bedra gen. Bakhuys heeft Donderdag en Vrijdag j.l. zelf een bezoek ge bracht aan Metz, waar hij het contract heeft geteekend, dat hem nu definitief tot beroepsspeler maakt. Zijn sigarenwinkel in Venlo zal hij aanstaanden Maan dag sluiten. de geschiedenis van het onderwijs in Indië in de laatsto dertig jaar wil schrijven, met eere het echtpaar van Deventer zal moeten noemen, dat be grepen heeft, dat geen duurzame- ver heffing van een volk mogelijk is indien zij niet berust op de zedelijke en maat schappelijke verheffing van de vrouw Ook de regeering is daarvoor dankbaar en met groot genoegen deelde spr. mede. dat de jarige door H.M de Koningin was bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Namens de Indische vrouw heeft mevrouw Soedjono de juhilaresse nog toegesproken Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1