Palestina in beroering ETTELIJKE DOODEN TE VALENCIA SUCCES VAN JAPAN IN SJANTOENG DANKFEEST VOOR DEN OOGST DË EËMLANDEQ Tal van winkels en bazars zijn gesloten De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME H.M.deKoningin Minister Patijn beëedigd „BOVO" Maandag 4 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 82 Groot - moefti spoort aan tot werkhervatting STAD BESTOOKT MET BOMMEN Duce en generaal Franco wisselen telegrammen VERDEDIGING VAN BELGIE VERDWENEN VLIEGER TERECHT Geheimzinnige misdaad op Long Island licht ongesteld VEROVERING VAN TEHTSJAU Agressie veroordeeld door Britsche arbeiders HERTOG VAN WINDSOR NAAR AMERIKA Bescherming van het Belgische goud DUITSCH GEBIED TE BEPERKT Hitier en Darré voeren het woord Dit nummer bestaat uit 3 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD 6 uur TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 AMERIKA ANSCII OORDEEL OVER HINDENBURG RAMP Lek in gascellen zou de oorzaak zijn AMER3FOGR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15. jBinnenland xranco per post per 3 maanden 2,85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRUS DER AOVERTENTIEN l_-°A Ect,mb€«r'p wn."n ^w:'snumm. elke regel meer f 0.25 Liefdadigheids-advertenüèn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 JERUZALEM, 4 October. (Reuter). In de oude stad van Jeruzalem is de toestand gespannen. Zondagochtend hebben groepen jeugdige Ara bieren aldaar de bazars ge dwongen te sluiten. De politie verjaagt de posters en be- De groot-moefti schermt de kooplieden. De nieuwe stad is rustig. Ook te Jaffa houdt de spanning aan tengevolge van de beweging ten gunste van de staking. Een groot aantal Arabische winkels, die gisterochtend ge opend waren, werden later uit vrees weder gesloten. Ook de haven van Jaffa is geslo ten. De gearresteerde voorzitter van het Mohammedaansche godsdien stige gerechtshof, is naar Akkra overgebracht. Het gebouw van den Mohammedaanschen jeugd bond is gerechtelijk doorzocht. Alle Arabische winkels te Safad bleven gesloten. Van drie kanten werd aldaar zwaar geweervuur ge richt op de Joodsche wijk, doch er vielen geen slachtoffers. Inmiddels heeft de groot-moef ti, die zich nog steeds in de Omar- moskee bevindt, een proclamatie gepubliceerd, waarin hij den Ara bieren verzoekt onmiddellijk den arbeid te hervatten. Nader meldt Reuter uit Haifa, dat daar bijna alle Arabische win kels zijn gesloten. De transport diensten en de markten function- neeren ongehinderd. Een Arabier, die een politiespion zou zijn, is gisteravond te Acre door een schot gewond. Regenval stoort de krijgs verrichtingen in Asturië VALENCIA, 4 October. (Ha- vas). Gisterochtend zes uur is Valencia door twee escadrilles van vijf bommenwerpers van de luchtmacht van Franco gebom bardeerd. De toestellen vlogen op groote hoogte en wierpen bom men op het station en de omlig gende wijken. De balans der slachtoffers van het bombardement luidt: dertig dooden en 150 gewonden. De op ruimingswerkzaamheden worden voortgezet, zoodat deze cijfers nog niet definitief zijn. Naar schatting hebben de Junkersvlieg tuigen ruim 100 bommen neerge worpen. Uit officiële bron wordt nog medegedeeld, dat het eerste der beide rechtsche escadrilles ge camoufleerd was met de regee- ringskleuren. De rechtsche troepen hebben ten Oosten van Madrid de stellingen van de regeeringstroepen bij Quijorna en Vil- lafranca del Castillo aangevallen. De aanvallen werden afgeslagen. Ten Zuiden van de Taag vielen de troepen van Franco de stellingen der regeeringstroepen hii Toledo aan. Ook deze aanvallen werden afgeslagen. Het groote hoofdkwartier van Fran co deelt mede, dat in Asturië geen krijgsverrichtingen plaats vonden in verband met den zwaren regenval. In den sector Leon hebben de rechtsche troepen de Sierra Lago geheel bezet. Vijandelijke aanvallen in Aragon wer den afgeslagen. Het ministerie van landsverdediging te Valencia deelt nog mede, dat in den Oostelijken sector van het Noordelijke front de rechtschen Pena Pellada en de Sierra Priene bezet hebben. Een heuvel, die eveneens door hen geno men was, werd na een hevigen tegen aanval door de regeeringstroepen her nomen. Vijandelijke aanvallen bij Onis werden afgeslagen. Ook aan het front bij Teruel en in de universiteitswijk te Madrid werden aanvallen van de troe pen van Franco verijdeld. Voor den zender Radio Nacional is gisteravond een telegram voorgelezen, dat Mussolini aan Franco heeft gericht ter gelegenheid van het feit, dat het een jaar geleden is, dat Franco benoemd werd tot, hoofd van het rechtsche Spanje. In zijn telegram wenscht Mus solini Franco geluk met „de resultaten, die verkregen zijn in den strijd tegen de beschavingsvernielende krachten" en spreekt hij den wensch uit, dat de na tionale Spaansche zaak moge triom feeren. Generaal Franco heeft op 2 Oc tober dit telegram beantwoord uit naam van het nationale Spanje en Mussolini geluk gewenscht met „den onmetelijken triomf van de reis naar Berlijn, die in staat heeft gesteld de vriendschap te vieren der heide groote volkeren en de volledige overeenstemming van de bei de geniale leiders". Het zal zich verzetten tegen elke schending van zijn grondgebied BRUSSEL, 4 October (Havas). De regeering heeft bij de Kamer een rap port ingediend over het ten uitvoer leg gen van het programma, dat vervat is in de ministerieele verklaring van 24 Juni 1936 en waarin werd verklaard, dat België vastbesloten is zich te ver zetten tegen elke schending van zijn grondgebied en een politiek van begrij pen en goeden wil wenscht te volgen ten aanzien van al zijn buren In het verslag wordt gezegd, dat de strijdmacht, welke België eventueel in het vuur zou kunnen brengen, van dien PARIJS, 4 Oct. (D.N.B.) De sinds verleden week Woensdag tijdens eeD woestijn vlucht spoorloos verdwenen Fransche vlieger Duchesne is gisteren gezond en wel teruggevonden. Hij had een noodlanding in de woestijn moeten maken, waarbij het vliegtuig licht be schadigd word. Zaterdag werd hij door een karavaan gevonden, waarna een militair vliegtuig hem naar de bewoon de wereld heeft teruggebracht NEW YORK, 4 Oct. (Havas). Op klaarlichten dag is een geheimzinnige misdaad gepleegd op de Boulevard Springfield, één der drukste verkeers aders van Long Island. Men vond hier nl. in een lang6 den weg staande auto de lijken van een jongen man en een meisje, wier hoofden door kogels waren doorboord. De dader heeft zijn misdaad „gesigneerd" Hij heeft zijn slachtoffers nl. een zeer klein rood cirkeltje op het voorhoofd geteekend. Men vraagt zich af of men hier niet staat voor het werk van een waanzinnige. HET LOO. 4 October. - Naar wij vernemen, is H.M. de Koningin ten gevolge van een lichten aanval van griep op advies van den geneesheer verplicht, eenige dagen binnen het paleis te blijven. 's-GRAVENHAGE, 4 October. De nieuw benoemde Minister van Buitenlandsche zaken, mr. J. A. N. Patijn heeft zich hedenochtend naar het Loo begeven, waar hij om half een door H. M. de Koningin zou worden beëedigd. Tsinanfoe is thans het volgende doel TOKIO, 4 Oct (D.N.B.) - Het hoofdkwartier van het Japansche leger in Noord-China meldt de inneming van Tehtsjau, waarme de de eerste belangrijke stad in de provincie Sjantoeng, 200 K.M. ten Zuiden van Tientsin, is be reikt. Het nieuwe doel der Japan- neezen is thans Tsinanfoe, de hoofdstad der provincie gelegen aan de Gele Rivier. Op het 100 K.M. Zuidelijker gelegen punt, aan de spoorlijn PeipingHankau rukken de Japansche troepen op in de richting van het uitgangs punt der spoorwegvertakking Tai Yenfoe naar Tsinanfoe. De uitvoerende commissie der Engel- sche arbeiderspartij heeft een motie goedgekeurd, welke heden zal worden voorgelegd aan het jaarlijksch congres der arbeiderspartij te Bournemouth In de motie wordt de Japansche agressie in China veroordeeld, optreden van den Volkenbond geëischt evenals het afkondigen van een economischen boycot. Verder besloot de uitvoerende commissie der arbeiderspartij Attlee te machtigen de regeering te verzoeken onmiddellijk het parlement bijeen te roepen ter behandeling van den inter nationalen toestand, in het bijzonder van het Cbineesch-Japansche geschil. Zaterdagavond heeft Attlee te Bour nemouth een rede gehouden, waarin hij de des middags door de uitvoerende commissie der arbeiderspartij aange nomen motie aangaande de Japansche agressie in China besprak. Ik weet wel, aldus Attlee dat onze tegenstan ders telkens zullen herhalen, hetgeen zij steeds weer hebben gezegd, wan neer wij van den Volkenbond eischten, dat deze zou optreden, dat wij den oor log willen. De ondervinding heeft ech ter geleerd, dat deze redeneering ver keerd is. lederen keer, dat vastbesloten maatregelen zijn genomen tegen agres sie, zijn deze doelmatig geweest. De overeenkomst van Nyon heeft een ein de gemaakt aan de aanvallen op sche pen in de Middellandsche Zee, zonder tot een oorlog te leiden. Attlee kritiseert de Brit sche regeering Vervolgens ging Attlee over tot een hevigen aanval op de nationale regee ring. De regeering. aldus spr., draagt een groot deel der verantwoordelijkheid voor den toestand, waarin de wereld zich op het oogenblik bevindt, daar zij aard is, dat zij iederen aanvaller tot na denken moet sternen. Door het afwen den van het gevaar van een aanval op zijn gebied doet België zijn plicht ten aanzien van het handhaven van den Europeeschen vrede. Verder behelst het rapport cijfers be treffende het werk van minister-presi dent Van Zeeland, gesteund door de co alitie der drie partijen: Katholieken, Li beralen en Socialisten, steeds trachtte te beweren, dat de za ken niet waren wat zij waren. De in val in Mandsjoerije door Japan, de schending van Abessynië door Italië, de gewapende inmenging in Spanje zijn alle duidelijke gevallen van agressie. De Britsche regeering heeft 6teeds ge tracht nuttelooze besprekingen te hou den over werkelijke feiten om deze te verdraaien Wat thans in China ge beurt, is de rechtstreeksche uitkomst van de door de regeering gevolgde po litiek inzake collectieve veiligheid en ontwapening. De regeering is in haar hart op de hand van de imperialisten Japan en Italië. Ook een bezoek aan Duitsch- land staat op het pro gramma Inzake een bezoek, dat de hertog en hertogin van Windsor aan de Vereenig- de Staten zullen brengen, wordt verno men, dat dit geschieden zal na een voorafgaand bezoek aan Duitschland en dat zij in de tweede helft van Novem ber in New York verwacht worden. In bevoegde kringen heerscht de opvat ting, dat het voornemen van den her tog, om een bezoek aan Duitschland en Amerika te brengen, duidt op zijn ver langen, om zijn rol van „British" ambas sador at large", die hij jarenlang ge speeld heeft, toen hij nog prins van Wales was, weer op te nemen. Kringen, welke in nauw contact staan met het l riie Buckingham Palace, zeg gen, dat de Britsche regeering aan deze reizen van den ex-koning gaarne haar toestemming heeft verleend, althans lie ver, dan dat zij hem zou toestaan naar Engeland terug te keeren. Uit Washing ton wordt vernomen, dat het departe ment van buitenlandsche zaken gewei gerd heeft eenig commentaar te leve ren op de officieele houding dor Ame- rikaansche regeering ten aanzien van het komende bezoek van het hertogo lijk paar. Voorts verneemt men uit Berlijn, dat volgens inliohtingen uit semi-officieele nazi-kringen de hertog en hertogin van Windsor als zeer welkome ga6ten in Duitschland zouden worden ontvangen, doch dat. hun bezoek als een zuiver particuliere aangelegenheid zou worden opgevat. Door de Nationale Bank van België worden te Oostende ondergrondsche schatkamers van gewapend beton aan gelegd, die weerstand zullen kunnen bie den aan hommen van 200 pond, welke van een hoogte van tweeduizend meter omlaaggeworpen worden. Deze safes worden in Oostende gebouwd, omdat het goud in geval van dreigend gevaar ge makkelijk naar het buitenland kan wor den verscheept, zooals ook geschiedde in 1914. LOOS ALARM PARIJS, 4 October. (Havas.) Naar aanleiding van het bericht, dat in het Gare d'Au6terlitz bommen waren ont dekt, heeft de politie onmiddellijk een onderzoek ingesteld, waarbij gebleken is, dat hier slechts sprako was van exercitiegranaten. Opnieuw wordt de noodzaak be pleit, dat het derde rijk de koloniën worden terug gegeven BilCKEBERG. 4 Oei. (D.N.B.) De eigenlijke viering van het dankfeest begon met een kort openingswoord van minister Goebbels, waarin hij den Führer den dank overbracht van het volk en waarin hij mededeelde, dat aan het feest op den Bückeberg 1.200.000 boeren en boerinnen uit het geheele rijk deelnamen. Vervolgens nam de rijksboerenleider, mi nister Darré. het woord. Deze zeide, dat de moeilijkheden, om het Duitsche volk op zijn beperkt grondgebied voldoende voedingsmiddelen te verschaffen, zeer groot zijn. Vooral wordt een gebrek aan landarbeiders gevoeld en men hoopt hierin te voorzien door vrijwillige hulp bij het oogsten. Dit pogen heeft succes; in 1932 moest het Duitsche volk nog 25 procent van zijn levensmiddelen invoeren, in 1936 nog slechts 17 procent. In verband met het weer in het ar beidsproces inschakelen van meer dan zes millioen werkloozen is het gebruik aan levensmiddelen aanmerkelijk geste gen. De bevolking, die thans even groot is als in 1914, moet gevoed worden, ter wijl de voor landbouw gebruikte opper vlakte van het land door het verdrag van Versailles met vijf millioen hectare is verminderd Ook hierdoor is het moeilijk het volk te voeden met alleen de ophrengst van Duitschen bodem. Spreker deed in verband hiermede een beroep op de Duitsche huisvrouwen, om zooveel mogelijk Duitsche waren te koopen, doch tegelijk zoo weinig moge lijk verloren te doen gaan. Men hoopt dit jaar op een goeden aardappelen oogst. De verbouw van aardappelen is sterk aangemoedigd, aangezien dit meer opbrengt dan graan. Het is noo- dig, dat ook de verbruiker hiermede re kening houdt en het gebruik van brood beperkt ten gunste van de aardappel Tenslotte dankte spreker den Aller hoogste en bad hij Hem ook verder den oogst te zegenen. Na Darré nam de Führer zelf het woord. Hij verklaarde, dat in tegenstel ling met vroeger thans de stelregel geldt: „Ieder moet doen, wat het alge meen ten goede komt". Alleen met toepassing van dezen stel regel is de samenleving mogelijk. De omringende volken begrijpen Duitsch land. Wanneer men in Duitschland zegt, dat het land te klein is en dat men ko loniën noodig heeft, dan zegt ergens in de wereld een verstandig man: Waarvoor hebben zij koloniën noo dig? Die zouden hun niet helpen, zij kunnen toch koopen. Doch, zoo vervolg de Adolf Hitler, dan had men ons 15 jaar geleden niet moeten plunderen. Rijke lieden ondervinden soms hun rijkdom als een last, doch zij willen toch hiervan niets afstaan. Zoo gaat het ook met volken, die koloniën hebben. Zij willen de koloniën, welke zij Duitschland hebben afgenomen, niet te ruggeven, niettegenstaande de eerlijk- heidsidealen van den Volkenbond. Vervolgens herinnerde de Führer er aan, dat men hem bij het aan vaarden van de macht slechts een korte regeering heeft voorspeld. Niet zonder reden laat hij daarom bij het dankfeest voor den oogst het leger demonstreeren. Men moet er aan denken, dat schild en zwaard gereed staan. Wat de Führer bereikte In vier punten vatte spreker hierna de oorzaken van de nieuwe ontwikke ling samen: 1. Aan den onderlingen strijd is een einde gemaakt. 2. Er is een autoriteit geschapen, die aan niemand anders dan aan het Duit sche volk ondergeschikt ie. 3. In Duitschland is een enkele wil in het leven geroepen 4. In Duitschland is arbeid alles; niet het geld geeft den doorelag, doch de ar beidskracht van het geheele volk. Dit is het geheim en de oplossing van alle vraagstukken in Duitschland. Het land is weer een bloeiende tuin gewor den. Men zal zorgen, dat dit zoo zal blij ven. Niemand moet zich inbeelden nog in dezen tuin te kunnen inbreken. Duitschland zal zijn vrijheid en zijn on afhankelijkheid, zijn veiligheid en hier mede zijn cultuur en leven verdedigen. Weer verwachting Matige Noordelijke tot Noord westelijke wind, meest licht tot half bewolkt, droog weer, later iets zachter. Hoogste barometerstand 776.3 te Haparanda. Laagste barometerstand755.1 te Isafjord. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR SABOTAGE UITGESLOTEN DE luchtvaartdienst van het Ameri- kaansche Ministerie van Handel heeft een volledig rapport gepu bliceerd omtrent het van Amerikaan- sche zijde ingestelde onderzoek naar de oorzaak van de ramp van de Hinden burg. De conclusie luidt als volgt: De oorzaak van het ongeval was de ontbranding van een mengsel van vrij waterstofgas en lucht. Uit getuigenverklaringen kan men af leiden, dat een lek in of in de nabij heid van de gascellen 4 en 5 het ontstaan van een brandbaar gas mengsel veroorzaakt heeft, waarvan zich een groote hoeveelheid heeft verzameld boven den achtersteven van het luchtschip. De eerste vlam vertoonde zich bo venop het luchtschip op betrekke lijk korten afstand van het bovenste kielvlak. De theorie, dat het meng sel tot ontbranding gebracht is door St. Elmusvuur, is de meest waar schijnlijke. Het rapport verwerpt de mogelijk heid van sabotage, omdat geen en kel getuigenis in die richting wijst. Ook is het onwaarschijnlijk, dat er een breuk ontstaan is in de con structie (waaruit dan door wrijving vonken ontstaan zouden kunnen zijn) of dat de brand veroorzaakt is door uitlaatgassen of kortsluiting. VERSTERKT VERTROUWEN BRUSSEL, 'J Oct. (Belga). In het rapport der regeering aan de Kamer met betrekking tot de uitvoering van het programma sedert de ministerieele verklaring van Juni 1936. constateert de regeering dat ten opzichte van Neder land meer en meer duidelijk blijkt, dat bestemming en belangen van beide lan den evenwijdig gaan. en dat hun be trekkingen tengevolge daarvan geken merkt worden door een versterkt vertrouwen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1