HEVIGE STRIJD IN SJANGHAI Duikboot-aanval wekt beroering Duikbootaanval op Britsch oorlogsschip NIET UIT DEN VOLKENBOND Autoverkeer en jeugd Voor Bleyle Kleeding Dinsdag 5 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 83 NOORDERSTATION BESTOOKT Tokio meldt vorderingen HERTOG VAN WINDSOR NAAR AMERIKA BESCHULDIGINGEN OVER EN WEER Velerlei gissingen ONAFHANKELIJK OOSTENRIJK Nieuwe ministers in Joego-Slavië ONDERWIJZERS IN STAKING Dit nummer bestaat uit 2 bladen Weerverwachting OTTD 5 uur 58 min. OP ZOEK NAAR Lewanewski MEER WERKLOOZEN IN ENGELAND Hugo Black heeft zijn zetel ingenomen Demonstraties Het universcele reclamemiddel COURANT EN RECL A ME AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 1X1 J naanden voor Amersioon 1.95; per maana C.65; per PRI.IX f]FR AnVFRTFNTIFN -au 1—4 regels 11.05 met inbegrip van ceu r.ew.,snummr week met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.15. T"\Tï* \<f I VF\t?r\ elke regel meer f 0.25 Liefdadigherds-advertenticn voor de Binnenrand .ranco per posi per 3 maanden 2,85. Afzonderlijke nummers I 0.05 UH/ F .1 il^AJ I I /l ,LZ helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels [POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Fewijsnummcr extra f 0.05 De Japansche bommen zouden groote schade hebben aangericht SJANGHAI, 5 Oct. (Havas.) Om een uur vanmiddag hebben drie Japansche bombardementsvliegtuigen zware bom men geworpen op het Noorderstation Vol gens den eersten indruk reeds leek de aan gerichte schade uiterst belangrijk. Reuter meldt uit Sjanghai, dat ook gis teren weder op alle punten van het front van Sjanghai verwoed is gevochten, zon derdat in de stellingen der Chinee zen en Japanneezen noemenswaardige verande ringen ziin gekomen Daarentegen heeft de woordvoerder van het lapansche le ger verklaard, dat de lapansche troepen vorderingen hebben gemaakt met een ge middelde van 500 meter over een front van 14 K.M ten Noorden van Lotien on danks den verbeten tegenstand der Chi- neesche troepen. Vit een bestudeering van de kaart van dit gebied IHükt. dat de Japansche opmarsch duidelijk wordt in twee richtingen: ten eerste in de richtme van Kiating. langs den weg Lotien—Kia- ting en ten tweede van Lioehang in de richting van Nantsiang waar de Japan neezen sedert Zaterdag 3lh K.M zijn op gerukt. Het is duidelijk, dat de Japannee zen trachten een groote omsingelingsbe weging uit te voeren, teneinde den rech ter-vleugel der Chineesche troepen in Kiangwan en Tsiapei te omvatten. Ook bij Tehtsjau woedde gisteren een felle strijd. Het bericht, dat de Japan sche troepen de stad reeds zouden heb ben bezet, wordt van Chineesche zijde tegengesproken. Men geeft evenwel toe, dat de toe stand ernstig is. Zes Japansche oorlogsschepen zijn er in geslaagd verscheidene honderden marinesoldaten te ontschepen op drie eilandjes nabij Macao. Op het grootste der eilanden werd in aller ijl een vlieg veld aangelegd. Uit Japansche bron wordt gemeld, dat gisteren militaire operaties zijn be gonnen tegen de ongeregelde Chinee sche troepen, die nog drie Maristen als gijzelaars gevangen houden. Naar men weet. zijn deze operaties langen tijd uit gesteld, daar men vreesde het leven dezer geestelijken in gevaar te bren gen. De Japansche autoriteiten verkla ren, dat het onmogeMjk is langer te •wachten. Japansche vliegtuigen heb ben strooibiljetten uitgeworpen, welke in het Fransch gesteld zijn en waarin wordt medegedeeld, hoe de gijzelaars zich moeten gedragen om zich zoo goed mogelijk te beveiligen. SJANGHAI, 5 Oct. (Reuter.) De strijd woedt 'voort met toegenomen hevigheid De Japanneezen beweren in Westelijke richting vorderingen te maken en uit de richting van Lotien, ondanks den krachti- gen Chineeschen tegenstand, te zijn aan gekomen op enkele mijlen van Kiating een der vitale punten van de tweede Chi neesche verdedigingslinie. De gevechten in de zóne van Tsjapei worden gekenmerkt door hevigen strijd van man tegen man. Dag en nacht wordt gevochten en het aantal slachtoffers is groot Intusschen bombardeeren de Ja panache oorlogsschepen Poetoeng zonder ophouden. Omtrent den strijd aan het front van Sjanghai verluidt volgens het D.N.B. dal de Japanneezen in den sector van Kiang wan alle beschikbare troepen van het front teruggetrokken hebben, om ze teza men met de dageliiks nieuw aankomende versterkingen aan het front Lioehang Lotien in den strijd te werpen. In het ge bied van Lioehang wordt met onvermin derde hevigheid gevochten. De Chineezen zouden hier door tegenaanvallen den Ja panschen opmarsrh tot staan hebben ge bracht. De Chineezen schatten de Japan sche verliezen bij het jongste offensief op eenige duizenden manschappen Bevestigd wordt, dat generaal Lifoe jin gefusilleerd is, omdat hij Tatoeng heeft overgegeven. Volgens het blad Takoengpau hebben de Chineesche troepen aan de spoorlijn TientsinPoekau een feilen Japan schen aanval afgeslagen ten Noorden van Tentsjoe. dat zich nog steeds in handen van de Chineezen zou bevinden zulks in strijd met de Japansche bewe ringen. Omtrent de fusillcering van generan Lifoejin wordt nog bekend, dat hij die het commando voerde over het een en zestigste Chineesche leger, terechtee steld is op bevel van generaal Jensi sjan, den gouverneur van de provincip Sjansi, omdat hij NoordSjansi aan dp Japanneezen had verloren. Het vonnis werd geveld na een krijgs raad van drie uur, gedurende welken tijd Lifoejin door Jensisjan werd on dervraagd. Chineesch zilver naar Londen Vit gezaghebbende bronnen wordt ▼ernomen. dat een hoeveelheid zilver ter waarde van 42 millioen dollar in het afgeloopen weekeinde naar Londen is verscheept, het grootste gedeelte door de HongkongShanghai Corporation. Men gelooft, dat het zilver voor Chinee sche rekening bewaard zal worden en niet op de markt zal worden gebracht Nanking zal volhouden Soen Fo, voorzitter van den wet- gevenden Yoean, een zoon van Soen Yat Sen, heeft een verklaring afge legd, waarin hij zeide, dat geen vre de mogelijk is, voordat de laatste Japansche 6oldaat het Chineesche grondgebied heeft verlaten. Nie mand weet, aldus Soen Fo. hoe lang de oorlog zal duren, doch China, waarvan de eenheid door de Japan sche agressie slechts wordt ver sterkt, zal zoo lang strijden als noo- dig is om de overwinning te beha len. Na de ontbinding van de Chineesche communistische partij bestaat geen meeningsverschil meer tusschen de Chi neezen, die allen eensgezind achter de nationale regeering staan. De laatste tien jaren hebben alle landen, behalve Japan, de aspiraties van China begre pen. De SovjetUnie heeft ons voort durend kostbaren diplomatieken steun verleend in den strijd voor de nationale vrijheid en onafhankelijkheid. Frank rijk, Engeland en de Verecnigde Staten hebben ons geholpen bij den economi- schen en cultureelen wederopbouw. Ita lië en Duitschland hebben bijgedragen tot den technischen vooruitgang van China. Deze samenwerking op basi< van gelijkheid heeft de voor den vrede noodige atmosfeer van wederziidschen eerbied en goeden wil geschapen. Kritiek op het Japan sche militarisme De Japansche militaristen hebben daarentegen voortdurend getracht Chi na uiteen te doen vallen, te onderwer pen en het te beletten met andere lan den samen te werken. De Japansche mi litaristen hebben China trachten te dwingen jegens de SovjetUnie, het be vriende buurland, een agressieve hou ding aan te nemen. Het sluiten van het ChineeschRussi sche niet-aanvalsverdrag is het ant woord op deze pogingen. Het pact bevat geen geheime bepalingen en beteekent niet, dat China communistisch zal wor den, evenmin als onze betrekkingen mei Engeland beteekenen, dat China een constitutioneele monarchie zal worden Wie belet Japan een soortgelijk pact met de SovjetLTnie of China te slui ten? Het Japansche militarisme leef' van agressie en rechtsschendingen en het kent slechts geweld. Indien het be ginsel van schending der verdragen in gang vindt, zullen de banden der be schaving tusschen de landen verdwij nen. Derhalve dienen alle Handen, die vei ligheid en orde in de wereld wenschen. China in den strijd, dien het op het oogenblik voert, te steunen Het Japan sche militarisme zal een nederlaag niet te boven komen De overwinning is de eenige kans voor on? land te hlijven be staan en een duurzamen vrede in het Verre Oosten te vestigen. Successen der Chineezen Het Chineesche telegraafagent- schap Central News deelt mede, dat eei. afcleeling van het achtste Chineesche leger, hetwelk opereert aan het Nocrdelijk front van Sjan si. de steden Sjoesien en Tsing- ping op 1 en 2 October heeft her nomen. In het Noordoosten van Sjansi bestookt een colonne van hetzelfde leger thans de Japansche troepen in een bergachtig gebied, in het bijzonder in de omgeving van i den pas Pingsing. Japansche bombardemen ten duren voort In een officieele mededeeling aan den Volkenbondsraad heeft de vertegen woordiger van China verklaard, dat de Japansche luchtstrijdkrachten de Chi neesche steden blijven aanvallen, zon der rekening te houden met de resolutie welke door de Volkenbondsvergadering is aangenomen en waarin de aanvallen plechtig worden veroordeeld. In het Chineesche protest worden ze ven gevallen nauwkeurig omschreven. Chineesche ambassadeur bij Huil De Amerikaansche minister van bui- tenlandsche zaken, Huil, heeft gisteren den Chineeschen ambassadeur ontvan gen en een langdurig onderhoud met hem gehad. Het staatsdepartement heeft nog niet het Chineesche verzoek ontvangen betreffende een terugtrek ken binnen 48 uur van do flotille destroyers, die te Tsjefoe voor anker ligt. Dit verzoek zou volgens geruchten uit Sjanghai ingediend worden onder het voorwendsel, dat China er toe zou kunnen worden gebracht de havenwer ken te vernielen, teneinde een ontsche ping van Japansche troepen te belet ten. WASHINGTON, 5 Oct. (Havas). Namens het ministerie van arbeid is tegenover vertegenwoordigers van de ners verklaard, dat alle diensten van het departement ter beschikking zouden staan van den hertog van Windsor, in geval hij zich naar de Vereenigde Sta ten zou begeven om zijn economische studie voort te zetten. Steeds feller bombardementen der Spaansche Oost kust LONDEN. 5 Oct. (Reuter.) Te Lon den wordt medegedeeld, dat het zoeken naar de onbekende duikboot, die de Basi lisk heeft aangevallen, is opgegeven Uit Gibraltar wordt nog gemeld, dat de onderzeeër na den aanval snel onderdook Ten aanzien van den aanval op den Britschen torpedojager schrijft de Oeuvre: Deze nieuwe agressie in de Middelland- sche Zee heeft een aanzienlijke moreele uitwerking, aangezien zij getuigt van den duidelijk bepaalden wil van den kant van hen die Franco helpen, ongestoord door te gaan ondanks alle aanbiedingen tot be sprekingen. Aan den anderen kant blijkt wel. dat het bombardement van Valencia het begin v.ormt van een nieuw en groot offensief derSpaansche nationalisten en Italiaansche troepen op de republikeinen De Jour schrijft: Het zal thans voor de autoriteiten van Valencia na de aanvaar ding van de accoorden van Nyon door de regeering te Rome. heel moeilijk zijn te verklaren dat de aanvaller een Italiaan sche duikboot is. Die stelling is volko men absurd geworden. De aanval op het Britsche schip kan thans slechts de doel einden van Moskou dienen, dat er belano. bij heeft de rust in de Middellandsche Zee te verstoren. De Times schrijft: De steeds feller bombardementen, waaraan de Spaan sche Oostkust wordt blootgesteld, heb ben de strekking te bewijzen, dat de formaties luchtstrijdkrachten van Ma jorca, die voor rekening van Franco werken, op 6ubstantieele wijze versterkt zijn en dat de bases voor dit doel in or de zijn gebracht. Vanwaar komen deze versterkingen? Dat is stof voor veron derstellingen, evenals in het geval van de zeeschuimende duikbooten. Men kan zich echter afvragen of de actie, die hoofdzakelijk ter zee werd uitgevoerd, thans niet hoofdzakelijk in de lucht wordt ten uitvoer gelegd. In ieder geval i6 hier een reden te meer om de niet- inmenging snel en doeltreffend te ma ken. De Daily Telegraph and Morning Post schrijft: Het belang der luchtbombardementen op Valencia en de naburige steden door zeer machtige vliegtuigen van een type, dat volgens de ter beschikking staande inlichtingen niet van rechUch Spaansch fabricaat is, wordt te Londen uitgelegd als een versterking van het Fransch—Britsche standpunt ten aan zien van de noodzakelijkheid om snel maatregelen te nemen, teneinde de niet-inmenging tot een stuk realiteit te maken. Men weet, dat de laatste raiJs werden uitgevoerd door toestellen, die hun basis hadden op Majorca en recen te inlichtingen melden, dat deze basts kortgeleden uitgebreid zijn, terwijl er nieuwe welgeoefende bemanningen van niet-Spaansche nationaliteit zouden aankomen. Slecht weer belemmert de oorlogsverrichtingen Havas meldt, dat in den sector Lm Zuiden van Madrid, waar sedert gerui- men tijd geen belangrijke krijgsverrich tingen waren voorgevallen, de regee- ringstroepen een overval hebben onder nomen, die hen in staat stelden zich meester te maken van een zestigtal huizen, die door de rcchtschcn waren bezet. Generaal Queipo de Llano heeft ver klaard, dat zich Maandag aan geen der fronten krijgsverrichtingen hebben voorgedaan, welke dienen te woeden vermeld. Vooral in Asturië was het weer slecht, waardoor de militaire operaties onmogelijk werden gemaakt. Torpedo afgevuurd in Westelijk deel der Middellandsche Zee op patrouille vaartuig Reuter verneemt, dat de Britsche torpedobootjager „Basilisk", die in het Westelijke gedeelte der Middellandsche Zee patrouilleert. Maandagmorgen door een onbe kende duikboot is aangevallen. De duikboot vuurde een torpedo af. die geen doel trof. De jager beantwoordde den aanval met dieptebommen, waarvan de uit werking niet bekend is. Havas meldt nader, dat uit Donia wordt gemeld dat zeven Britsche torpe dojagers en twee watervliegtuigen nabil kaap San Antonio bijeen zijn gekomen en getracht hebben den onbekenden onderzeeër op te sporen Volgens een bericht uit Valencia aan het Spaansche persagentschap werd de aanval van den onbekenden onderzeeër op den Britschen torpedojager gedaan te acht uur in den ochtend op 25 mijl ten Oosten van kaap San Antonio. Twee Britsche torpedojagers voeren in Noordwestelijke richting: plotseling versnelden zij hun vaart en de kust wacht van San Antonio hoorde drie hevige ontploffingen De beide torpedojagers voeren vervol gens in tegengestelde richting en bleven dieptebommen werpen. Te half drie in den middag kwamen nog twee torpedo jagers en eenige minuten later waren in totaal zeven Britsche torpedojagers ter plaatse Zij verdeelden zicb in twee groepen en met medewerking van twee watervliegtuigen zochten zij de zee af. Te vijf minuten over half vier steeg een rookkolom uit zee op in de richting waar de tweede afdeeling opereerde. Naar verder te Londen vernomen wordt, "had do Britsche torpedojager „Basilisk" de aanwezigheid van een onderzeeër door middel van zijn luis tertoestel bemerkt, vóór de torpedo werd afgevuurd. Pleidooi van den vice-voor- zitter der Mexicaansche Kamer MEXICO, 5 Oct. (Havas). Sommige afgevaardigden zouden het voornemen hebben uittreding van Mexico uit den Volkenbond voor te stellen op grond van de houding van den Volkenbond ten aan zien van het rcpublikeinsche Spanje. De vice-president van de Kamer, dr. Hector Perez Martinez, verklaart in verband hiermede: Dit voorstel vindt geenerlei weerklank noch in de Karner, noch in het land. Zeker, de Mexicanen betreuren, dat de Volkenbond de Mexicaansche delegatie niet gevolgd heeft in de kwestie van den Spaanschen burgeroorlog en niet al zijn steun gegeven heeft aan de wettige Spaansche regeering. maar wij zijn van opvatting, dat Mexico te Genève het ideaal van de democratische rechtvaar digheid verdedigt. Wij moeten dien plicht vervullen en er is voor on9 geen sprake van uit den Volkenbond te tre den. Italië wenscht daaraan niet te zien getornd WEENEN. 5 October (Reuter). Ba ron Wiesner, leider der Oostenrijksche legitimisten, heeft verklaard de volle dige verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen voor de onthulling, dat Mussolini Hitler duidelijk heeft ge maakt, dat he< Italiaansche standpint ten aanzien van de onafhankelijkheid van Oostenrijk de essentieele factor vormt van de Italiaansche politiek. Wiesner. die het woord heeft gevoerd op een groote bijeenkomst der legiti misten, voegde aan deze mededeelinu toe. dat het blok Rome—Berlijn zich geplaatst z ei tegenover het blok Groot BrittanniëFrankrijk -Vereenigde Sta ten. onder leiding van Groot-Brittannië Wij beschouwen Groot-Brittannië als de natie, welke het lot van Europa in handen heeft, aid 's Wiesner. GRENSINCIDENT QUITO, 5 Oct. (Havas). Bevestigd wordt, dat Peruviaansche vliegtuigen boven gebied van Ecuador hebben ge vlogen. De minister van buitenlandsche zaken heeft den gezant van Ecuador in Peru ondracht gegeven te protesteeren tegen deze feiten, die in flagranten strijd zijn met den status quo. Binnen- en buitenlandsche politiek blijven onge wijzigd BELGRADO, 5 October. (Havas.) Het regentschap heeft het ontslag van een aantal ministers aanvaard. Tot nieuwe ministers werden benoemd: Milan Simoniwitsj (justitie), Bogol- joeb Koejoendzitsj (wouden en mijnen) en Dobrijove Stochowitsj (openbare werken). In politieke kringen wordt er op ge wezen, dat door deze wijziging in het ministerie de autoriteit van de regee ring van Milan Stojadinowitsj nou wordt versterkt. Noch de binnen-, noch de buitenlandsche politiek van de re- geering zullen wijziging ondergaan. Kringen, die nauwe betrekkingen met de regecring onderhouden, verklaren, dat de regeeringsreconstructie geen an dere politieke beteekenis heeft dan de handhaving en de versterking van de reeeering van Stojadinowitsj. Men voegt hier aan toe, dat deze re constructie der oppositie alle hoop ont neemt op het oogenblik, dat zij zich verbeeldde met de voorbereiding van een overeenkomst met Matsjek en de Kroatische oppositie een nieuw regee- ringsprogram op te stellen en grond wetshervormineon aan te geven. Deze reconstructie betepkent derhalve, dat de regentschapsraad ziin vertrouwen in Stojadinowitsj ten volle behoudt. Bijna honderdvijftig scholen te Warschau erbij betrokken WARSCHAU, 5 Och (Havas.) Het onderwijzend personeel van 147 lagere scholen te Warschau is in staking ge gaan voor den tijd van 2-4 uur uit soli dariteit met het personeel van den hond van Poolsche onderwijzers, dat se dert vijf dagen do bureaux van den bond bezet houdt uit protest tegen het benoemen van# een commissaris, welke toezicht op hen moest uitoefenon. Deze bezetting is gisteren geëindigd, doordat de politie de bureaux heeft ontruimd. Een delegatie van de stakende on derwijzers heeft zich naar de Belvedère begeven, waar wijlen maarschalk Pilsoedski heeft gewoond en legde hier bleomen neer. Zaterdagavond heeft mi nisterpresident generaal Skladkowski een communiqué gepubliceerd, waarin den bond van onderwijzers wordt ver weten communistische actie te voeren Alle bladen, die de laatste dagen be richten over deze staking hebben gepu bliceerd, zijn in beslag genomen. SLAGERSSTAKING TE NEW YORK NEW YORK, 5 Oct. Meer dan 5000 Toodsche slagerswinkels hebben gisteren besloten hun zaken te sluiten als pro test tegen de naar hun meening bui tensporig hooge groothandelsprijzen voor vleesch. De beweging dreigt op an dere steden over te slaan. Matige tot krachtige later af nemende Noord-Oostelijke tot Oostelijke wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter overdag. MOSKOU, 5 Oct (Tass). Een nieuwe expeditie staat gereed om naar Archan gel te vertrekken, teneinde de nasporin gen naar den spoorloos verdwenen vlie ger Lewanewski te hervatten. Vier ge weldige vliegtuigen, welke voorraden voor drie maanden aan boord hebben, zullen hieraan deelnemen. Een der ko mende dagen zullen zij vertrekken. LONDEN, 5 October (Reuter). Het aantal werkloozen bedroeg op 13 Sep tember 1.339.204, hetgeen 13.586 meer is dan op 23 Augustus van dit jaar. Hier bij zijn niet inbegrepen de personen, die ingeschreven staan op de wcrkloo- zenlijsten, doch die werkten op den dag, dat de statistiek werd opgesteld. Anders zou het aantal werkloozen met 20.979 zijn toegenomen. WASHINGTON, 5 Oct. Hugo L. Black heeft gisteren zonder eenige for maliteit zijn veelbestreden zetel in het hooggerechtshof der Vereenigde Staten ingenomen. In twee door Attorneys in gediende protesten wordt zijn recht op den zetel betwist, maar het hof heeft deze protesten zuiver voor kennisgeving aangenomen en te kennen gegeven, dat hierop voorloopig niet zal worden in gegaan. Londensche ouders vragen grooter veiligheid op t straat voor hun kinderen LONDEN, 5 October (U.D. tel.) De Londensche ouders zijn sedert geruimen tijd oproerig. Weliswaar niet oproerig uit politieke overwegingen, maar veel eer tegen den Minister van Verkeer en tegen de politie. De ouders in verschil lende Londensche wijken zijn tot de con clusie gpkomen. nadat er steeds meer ernstige verkeersongevallen plnatsvon don. dat hun kinderen, op weg naar school, in tal van straten blootgesteld zijn aan zeer ernstige gevaren. De bewoners van Westway. een straat in het Westen van Londen, drongen in hrieven en verzoekschriften er op aan lat deze straat waar het verkeer steeds Iruk is. ongenomen zou worden in de 'óne. waarvoor een maximum snelheid van achtenveertig kilonieter per uur is '•nctgp-stpld. Onmerkelijk gennpg was deze verkeersader niet in die zóne opge nomen. hoewel aan hpide zijden lange iion woonhuizen stonden. Toen al hun verzoeken en aandrin- een geen gehoor vond, organiseer den de bewoners dezer straat een reeks protestmarschen en demon straties. Een lange rij menschen stak bijvoorbeeld steeds weer de si raat over, zoodat het automobielverkeer stagneerde. Zij gaven niet toe, tot eindelijk de Minister van Verkeer zelf op het oorlogstooneel verscheen en den toestand in oogenschouw nam. Hij toonde begrip voor de klachten der ouders en gelastte on middellijk, dat de maximumsnelheid zou worden ingesteld. Het duurde niet lang of de ouders in Noord-Londen trokken hun lesje uit het in West-Londen gegeven voorbeeld; maar de Noord-Londcnaars wachten nu nog op het beoogde rcsuliaat. Onlangs zijn ook de bewoners van Kensington begonnen met te protestee ren, maar hun eischen komen neer op verkeerslichten op een zeer gevaarlijk kruispunt, waar leerlingen van vele scholen dagelijks passeeren. De ouders klagen er over. dat de overheid niet eens bereid is om bij het begin en het einde van den schooltijd een verkeersagent op het gevaarlijke kruispunt te zetten, ten einde de kinderen bij het oversteken te helpen. In tegenstelling met de moeilijkheden en gevaren waaraan de kinderen en hun ouders in deze paar wijken blootgesteld zijn. doen andere magistraten alles wat in hun macht is om de kinderen en de volwassenen voor den massadood op «traat te behoeden. In een voorstadje van Londen werd onlangs een nieuwe school gehouwd. en in verhand hierme de namen de autoriteiten het werkelijk prijzenswaardig besluit om eenige voet gangerstunnels te maken, zoodat de kin deren naar school kunnen gaan zonder eevaarliikp straten te moeten oversteken en zonder hun leven in do waagschaal te moeten stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1