„SPECHT" IN INDIE VERONGELUKT Couranten-reclame Drie leden der bemanning gedood 4000 EXEMPLAREN VserBIsyleKlnsding Belangrijkste Nieuws Licht op ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PM.IR I1FB A DU FPTF NT IF N van 1—4 rcücls I 1.05 met inbcSrip van een bewijsnummer, Woensdag 6 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 84 een passagier later overleden. Gezagvoerder Stork, boordmecanicien Ruben en marconist Stodieck het slachtoffer. Ook Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 J. STODIECK TT ET vliegtuig van de K.L.M.dat hedenochtend van Batavia voor de reis naar Ne- ■A- -T-derland was vertrokken, de „Specht", is nabij Palembang (Sumatra) verongelukt. Wie behouden bleven T N een hedenmorgen op het hoofd- kantoor van de K.L.M. te den Haag gehouden persconferentie deelde de heer Plesman nadere bij zonderheden mede omtrent de ramp, welke de „Specht" op het vliegveld te Palembang is overkomen. op andere pagina's RECONSTRUCTIE IS MOGELIJK F. M. STORK 5 uur 56 min. SINGAPORE PONTIANAK 'APAN<\» .NDJERMASI! SEMARANO X PLAATS WAAR DE SPECHT IS VERONGELUKT Rs ilWBAJA AMERSFOORTSCti DAGBLAD - - week met gratis verrekering teaen ongelukken) f 0.15 TYp iF F* NIT ANTYF^TY elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-adverlcnliên voor dc nA™ franc° per P°Sl pcr 3 maandcn 2'85' Afronderlijke nummers f 0.05 Wlv II^TYL I -LAL/Lo hclfl van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels REKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De A.M.H.C. gaat jubileeren. (Tweede Blad, pag. 1). Dirk Coster over Vondel. (Tweede Blad, pag. 1). Vondeltentoonstelling in Flchite. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Wereldkampioenschap schaken Dr, EuweDr. Aljechin. (Tweede Blad, pag. 2). Weer verwachting Matige tot krachtige, later af nemende Oostelijke tot Noord- Oostelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tempe ratuur. Hoogste barometerstand 778.6 te Karlsbad. Laagste barometerstand 747.6 te Spitsbergen. DE boordL^iecano, J. Joh. Ruben, werd gel\>ren te Dedemsvaart, gemeente 'Avereest op 26 Febru ari 1905. Hij .was? een der eerste boord- mecano's van de K.L.M. In dienst der maatschappij tracX hij 15 Maart 1927. Vrijwel alle vlieg tuigtypen van de K. L.M. waren hem in\t de nractijk bekend, zoo vloog hij reeds in 1928 met de Fok ker F 8 en in 1931 .toet rle Fokker F 7b op zijn eerste Indien ns. Hij maakte met de „Specht" zijn 26e retourvlucht Am sterdamBatavia In totaal had hij reeds 10 Indiëvluchteii met. de D.C. 2 gemaakt en 2 met de Lv-C. 3. In den tijd dat hij bij de K.L.M. ito dienst is ge weest heeft hij rond 7.01 V) vlieguren ge maakt. Ruben was gehuwd en had 1 kind. Gezagvoerder Stork den geboren. Na het afloopen van de Zeevaartschool en het behalen van zijn diploma als derde stuurman kwam hij in December 1929 bij de luchtvaartaf- deeling te Soesterberg in opleiding voor resèrvë-officier-vlicger. Hij behaalde het F.A.I.-brevet in Maart 1930 en het mili tair brevet in Juni van hetzelfde jaar. Na verwerving van het vliegbewijs B trad hij op 1 Mei 1932 als vliegtuigbe stuurder bij de K.L.M. in dienst. Stork had tot 31 Juli 1937 5132 vlieguren. Als tweede bestuurder maakte hij tot ge noemd tijdstip 12 Indië-vluchten, als gezagvoerder 7 vluchten. HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van Wij vernemen van de zijde van de K.L.M. nader, dat de ramp geschiedde op het vliegterrein Palembang, toen bij aankomst van het vliegtuig een der motoren stopte, waardoor de machine neerstortte en verongelukte. Van de bemanning zijn de gezagvoerder Stork, de boordmecanicien Ruben en de marconist Stodieck gedood. De tweede bestuurder Groeneveld bleef on gedeerd. Van de zeven passagiers is de heer Steenbergen uit Bandoeng aan zijn verwondingen overleden, terwijl de heer S c h o c h van de British American Tobacco Company zwaar gewond is. De overige vijf passagiers bleven practisch onge deerd. De post van het vliegtuig is onbeschadigd. De K.N.I.L.M. verleende assistentie door het zenden van een extra-vliegtuig naar Palembang, aan boord waarvan zich ook bevindt de hoofdinspecteur van de K.L.M., de heer Moes. Het K.L.M.-vliegtuig „Valk", gezagvoerder Smirnof, vertrekt morgenochtend uit Batavia. vleugel is gebroken, terwijl bet toe stel bij de cockpit schijnt te zijn af gebroken en de romp schijnt te zijn doorgeschoven. Gezien deze zware beschadiging zijn de 7 inzittenden, die er het leven heb ben afgebracht, er naar omstandigheden nog goed afgekomen. Het ongeluk heeft plaats gevonden te 5.35 Nederlandsche tijd. De normale tijd van vertrek van het vliegveld van Palembang was 12.15 uur plaatselijke tijd. De post van de „Specht" hoopt do K.L.M. morgen door te zenden met de „Valk", die met Smirnoff als gezagvoer der naar Nederland vertrekt. dienst op Insdië, hebben wij gelegenheid gehad om erop te wijzen, dat van het begin van dien Indièdienst af slechts twee ongelukWen zijn te betreuren ge weest, namelijvc het ongeluk te Bankok met de Ooievaar, waarbij Wiersma, van Onlangs en IvoAte, en een passagier om het leven zijn gekomen (de marconist van Zadelhoff, ,die dit ongeluk over leefde na langen} tijd in het ziekenhuis te zijn verpleegd kwam later om bij de ramp van de jUiver hoven do Syri sche woestijn) en Vin 1935 het verbran den van de D.C. 2\de Maraboe te Bag dad, waarbij gezag\toer(ler Hondong er in slaagde om de passagiers en do be manning nog tijdig ^jit het brandende toestel te bevrijden, zo&.odat daarbij geen persoonlijke ongelukken waren te be treuren. Alleen de maóhine en'de post zijn toen verloren gcg.aan. Thans, nu de driematal in de week Concentreer op het k rachtigste recla~ne-middel DE bij de ramp om het leven geko men marconist, J. J. Stodieck, werd te Amsterdam geboren, op 19 \Seplember 1909. Hij doorliep de H. B. S., behaalde zijn eerste klasse cer tificaat als radioteiegrafist bij de koop vaar'dij, waarna hij bij Radio-Holland in di enst kwam. Ruim 4 jaar had hij als myarconist gevaren. In het najaar van 1 931 kwam hij in opleiding voor radio-U tlegrafist bij de K.L.M., bij welke maatscl lappij hij op 11 Januari 1932 in dienst titod. Stodieck had het B.V.G. als telegrafist voor luchtvaartuigen en het B.V.G. voiOr navigator 2e klasse. Hij had reeds 20 itodiëreizen gemaakt en onge veer 6100 \vlieguren. Ilij was 'gehuwd en had 1 kind. Ook de violist Huber- man was aan boord BEHALVE de heer Schoch be vonden zich als passagiers aan boord de heer Monroe uit Singapore, de heer Steenber gen uit Bandoeng, de beroemde violist Bronislav Huberman en zijn secretaresse miss Ibbeken, zoomede de heer Bouman van de B.P.M. en freule Smissaert. Van deze passagiers is ook de heer Steenbergen overleden. De oorzaak der ramp is vermoe deiijk gelegen in het terugloopen van een der motoren. Een D.C. 3 toestel met den heer Moes is met personeel van den technischer "Tlienst, zoomede met den hoofd redacteur van Aneta, den heer Van Bovene, ijlings van Bandoeng naar Palembang vertrokken om hulp te verleenen. Persconferentie bij de KLM Omtrent de toedracht van het ongeluk kon de directeur nog geen bijzonder heden meedeelen omdat de berichten daaromtrent nog niet waren binnenge- STADSNIEUWS De dienst van de K.L.M. van Ne derland naar Indië, zal, geheel vol gens de plannen, 3 maal per week worden doorgezet. De dienst echter van Indië naar Nederland, welke van af 9 October 3 maal per week zou geschieden, zal eerst op 28 October worden geopend. Ten aanzien van de verwondingen der passagiers behalve den heer Schoch. kon de heer Plesman mee deelen, dat deze bestaan uit schram men. verstuikingen en in bet alge meen letsel van onbeduidenden aard. Om 11 uur bad nog een kort tele foongesprek met Palembang plaats, waarin werd medegedeeld, dat het verongelukte vliegtuig op enkele honderden meters van het vliegveld is omlaag gekomen. Het is zwaar beschadigd. Ofschoon het telefoongesprek met Palembang zeer onduidelijk was, heeft de heer Plesman uit de mede- deelingen van den heer Elleman, die een oude werktuigkundige van de K.N.I.L.M. is. kunnen opmaken, dat het toestel reeds 100 m. hoog was, toen het ongeluk gebeurde. Bij den botsing tegen den grond werd de „Specht" zwaar beschadigd, de motoren zijn er uitgevlogen, een Dank zij het feit dat de tweede bestuurder in leven is ZOO ALS men zich zal herinner jn, is de Douglasmachine „Specht de P.H A.L.Sde eerste D C. 3, die op den geregelden dienst naar In dië heeft gevlogen. Toen de K.L.M. oe- sloten had om de D.C. 2 machines te vervangen door het grootere type D.C. 3, was de Specht de eerste machine, welke de groote reis naar Indië van Schiphol af aanvaardde, nu eenige maanden geleden. Sindsdien hebben de D.C. 3-toestellen evenals hun voorgan gers de D.C. 2's en de Fokkers, met groote regelmaat op de Indië-lijn ge vlogen. Nog de vorige week, op onze pagina welke was gewijd aan den aan vang van de drie maal in de week Het is een gelukkige omstandig heid, dat er hij deze ramp, hoe droe vig ook, overlevenden ziin, waaron der de tweede bestuurder, zoodat waarschijnlijk uit zijn getuigenis zal kunnen komen vast te staan, hoe zich het ongeluk beeft toege dragen, en welke lessen daaruit eventueel zullen zijn te trekken voor de toekomst. Want bij vorige ongelukken met K L.M.-machines in Europa is dit niet het geval ge weest. zoodat men daarbij slechts heeft kunnen werken met hypothe ses. In dit geval zal de oorzaak, naar te hopen is. zeer nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. DE gezagvoerder van het veronge lukte K.L.M.-vliegtuig de „Specht" F. M. Stork, is 3 Maart 1907 te Leeuwar- komen. Niettemin kon hij wel zeggen dat de „Specht" kort na den start, om laag kwarn. De heeren van Lent en Braam van het bureau luchtvaart, bevinden zich ter plaatse van het ongeluk om het onder zoek te leiden Helaas, is nog een vierde slacht offer te betreuren. Het is de heer Steenbergen van het Marsman-con cern, die in ernstigen toestand naar het ziekenhuis te Palembang moest worden vervoerd, waar hij korten tijd later aan een longbloeding over leed. De passagier Schoch, wiens toestand aanvankelijk zeer ernstig leek, is vol gens de laatste berichten buiten levens gevaar. De directeur achtte het van groot be lang, dat de tweede bestuurder de heer Groeneveld. het leven er goed af heeft gebracht opdat de toedracht van de ramp door hem precies kan worden ge reconstrueerd. De overige passagiers kregen geen noemenswaardig letsel. Ter plaatse van de ramp bevinden zich thans dp heeren Versteeg, Moes, van Lent en Braam. Om half elf had een telefoongesprek nlaats tusschen het hoofdkantoor der K.L.M met dat van de K.N.I.L.M. te Batavia, waarbij de door den heer Ples man meegedeelde feiten werden verteld. Boordmecanicien Ruben De marconist Stodieck dienst pas is geopend, treft de K.L.M. op de Indiëlijn haar derde ramp. die drie leden van de bemanning het loven heeft gekost, onder wie de veelbeloven de jonge gezagvoerder Stork, en twee van de oudsten op de Indieroute, name lijk de mecanicien Ruben en de ra diotelegrafist Stodieck, welke twee laatsten reeds tal van vluchten naar Indië heen en weer hebben gemaakt. Uit de eerste uit Indië dntvangen be richten blijkt wel, dat juist de inzit tenden van de cockpit om het leven zijn gekomen. Het is namelijk gewoon te, dat bij den start, en de Specht is tijdens den start van het vliegveld te Palembang verongelukt, de gezagvoer der zelf in den stuurstoel zit, terwijl ook mecano en radioman daar dan aanwezig zijn. Uit een en ander zou op te maken zijn, dat de machine met do neus omlaag is gestort, daar de tweede bestuurder tot de overlevenden behoort, en één passagier is gedood, wellicht die passagier die het dichtst bij de stuur hut heeft gezeten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1