Specht in linkerbocht afgegleden? Tetsj au in handen der Japanneezen Rome draalt met zijn antwoord KOLONIAAL offensief „BOVO" Door afslaan van motor Renate Müller overleden EXPLOSIE IN kruitfabriek ONGEDULD TE PALESTINA'S PERIKELEN AANKOOP VAN WAPENEN Belangrijkste ïeows Licht Donderdag 7 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 85 De driemaal-weeksche dienst op Nederland uitgesteld LUCHTAANVAL OP T AI JOE AN LONDEN EN PARIJS TELEURSTELLING DER HONGAREN Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 op aodere pagina's 5 uur 53 min. De rugge graat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AME1SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 "«nden voor Amersfoort !.9d; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN vïn 1-4 reücls I 1.0S m.t inh««rip »>n een b.wijtnummer, week gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 DYE E NfT ANT^Ï^TY elke rejel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtcntiën voor do P" P°st P" 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 L/l_/ L/L/J 1 LrMJ 1 helft van den prijs. - Kleine Adverlenlifn „KEITJES" bij vooruitbelalinü 1-5 regels POSTREKENING 47910TELEFOON INTERC. 5!350 eent. elke regel meer 10 eent. driemesl plaatsen I I- Bewijsnummer ea.ra I 0.05 Cockpit vernield, de passagiers kajuit geheel intact Geen brand ontstaan te-GR WENHAGE, 6 Oct. Naar wij vernemen heeft de heer Versteegh. "waarnemend vertegenwoordiger van de K-N.I.L.M., die zich naar Palembang heeft begeven, hedenmiddag aan het hoofdkantoor van de K.L.M. telefonisch het volgende medegedeeld: De „Specht" schijnt normaal van het vliegveld opgestegen te zijn en daarna op normale wijze in de lin kerbocht gegaan te zijn. Hierna moet het toestel zijn gedaald en met den linkervleugel den grond hebben ge raakt, waarbij het 150 graden om zwaaide De stuurhut is bij de aanraking met den grond geheel vernield en de drie leden van de bemanning, welke zich hierin bevonden, zijn op slag gedood. De kajuit was feitelijk onbeschadigd. Gelijk gemeld, is de passagier Steen bergen in het ziekenhuis overleden. Van de zes overige passagiers hebben Jkvr. Smissaert en de heer Schoch hoofd wonden bekomen. De anderen, o.a. de violist Hubermann, zijn ongedeerd, doch wel geschokt. De heer Versteeg alsook de heer Moes, hoofdinspecteur van de K. L. M., heeft nog geen enkele ooggetuige kun nen hooren. Ook de tweede bestuurder kon nog niet worden gehoord, omdat hij, op advies van den geneesheer, eerst tot rust moet komen. Het onderzoek wordt voortgezet. Mor gen zal een telefonisch verslag worden uitgebracht. De hoofdredacteur van Aneta seint nog de volgende bijzonderheden: Na met het tehulp-gesnelde Douglas- toestel van de K.N.I.L.M. om 15.50 uur Midden-Javatijd uit Batavia te zijn ver trokken, kwamen we binnen anderhalf uur te Palembang aan. Aan boord van dit toestel waren voorts de heeren Versteeg en Moes, vertegenwoordigers van de K.N.T.L.M. en K.L.M., de heeren Van Lent en Van Braam van het Luchtvaartbu reau, de heer .Elleman en verder eenige mecaniciens. Aangezien het nog daglicht was, kon onmiddellijk het onderzoek aanvangen. Er heerschte groote verslagenheid naarmate zich de mare over Palembang verspreidde. Toen het bericht bekend werd, zijn vijf doctoren direct op weg gegaan om hulp te bieden De eerste gewonden, n.l. de heer Bou- man. een der passagiers, de heer Groe- neveld. de tweede piloot en freule Smis saert, zijn zeer spoedig in het ziekenhuis „Charitas" van de zusters Franciscanes sen van Roosendaal opgenomen. Het verongelukte toestel de „Specht" leverde een droevigen aan blik op temidden van de groene vel den bij het vliegveld. De linkervleu gel was ten deelc versplinterd en de motorkop was geheel van het toestel afgeslagen, zoodat het interieur daarvan als een groote holte zicht baar is. Een ooggetuige verklaarde, dat het toestel bij de eerste bocht zijn even wicht scheen te verliezen, geheel van richting veranderde en neersloeg. De zwaarte aan den kop was de oorzaak, dat het toestel zoodanig neerkwam, dat juist de bemanning in de cockpit er het ernstigst aan toe was, evenals de passagiers die voor aan gezeten waren. Een der inzittenden verklaarde dat hi] zich nauwelijks bewust was van het geen zoo vlak na het opstijgen gebeurde. De poé-t van het vliegtuig is naar Pa lembang vervoerd. Tijdens het ongeval was de sfeer re genachtig en het terrein ecnigszins drassig, hetgeen overigens op het on geval van geen invloed is geweest, doch later het naderen van de plek waar het toestel is neergestort eenigszins be moeilijkte. De militairen kapten echter zeer spoedig een nad. Droevig was de aankomst in het Cha- ritas-hospitaal waar de dooden werden opgebaard en door dr Blopmsma zijn geschouwd De omstandigheid dat de slachtoffers onmiddellijk dood waren, is daarbij slechts een zeer geringe troost De burgemeester van Palembang. de resident en de militaire autoriteiten waren zeer spoedig ter plaatse. De doktoren hebben eenstemmig ver boden de patiënten thans te intervie wen. welk verbod uiteraard door iedereen wordt geëerbiedigd, ook dooi de commissie, welke tegen bet vallen van de duisternis van het vliegveld vertrok, om via het Charitas-hospitaai naar Palembang terug te keeren. De commissie heeft tot nu toe geen enkel oordeel uitgesproken over de oorzaak van het gebeurde. Voorloopig is besloten, dat de slachtof fers hier morgen zullen worden ter aar de besteld. Op het vliegveld „Talang Betoetoe" nam de drukte voortdurend toe, naar mate het bericht zich over de stad had verspreid. De commissie van onderzoek nam het toestel in oogenschouw, doch achtte het na voorloopig onderzoek bij de invallende duisternis beter morgen dit onderzoek meer diepgaand voort te zet ten. Waarschijnlijk kan worden aange nomen, dat het vliegtuig, nadat dit was los gekomen, naar links wilde zwenken, waarop bij het nemen van een bocht een motor wellicht is afge slagen .tengevolge waarvan het toe stel afgleed, om met den linkervleu gel over de hoornen te scheren, zijn neus in een slokan (greppel) bo rend, en aldus even in een schuinen stand blijvend, vervolgens zich geheel omdraaiend ook met de romp en de staart tegen den grond te komen. De gevolgen waren, dat de linkermo tor 25 meter van het wrak te terecht gekomen en de rechtermotor op een af stand van 10 meter. De cockpit i6 ge heel vernield en afgescheurd tot aan de zitplaateen van de passagiers. Het is een gelukkige omstandigheid, dat er geen brand is uitgebroken. Slechte bij de afgerukte motoren werd een begin van brand ontdekt, hetwelk schade heeft veroorzaakt aan een post zak- De administrateur van de B.P.M., de heer Oosten, zorgde onmiddellijk voor een ziekenauto en voor verplegers ter versterking van de reeds aanwezige hulp.- BERLIJN, 7 October (D.N. B.) De bekende filmactrice Renate Mueller is hedenmor gen in een sanatorium te Ber lijn overleden. TOT 23 OCTOBER BANDOENG, 7 October. (Aneta-A.N.P.) Het hoofd bestuur van de P.T.T. deelt mede, dat in verband met het ongeluk van de „Specht" de invoering van den drie maal weekschen K.L.M. dienst ruar Nederland zal worden uitge steld tot 23 October. De drie maal weeksche postdienst van Nederland naar Indië blijft ge handhaafd. TOKIO, 7 October. (D.N.B.) De bladen maken melding van een he vige ontploffing in een kruitfabriek, waardoor een reusachtige brand i9 ontstaan. Het aantal slachtoffers van het ongeluk is nog niet bekend. Er is aanzienlijke stoffelijke schade aangericht. Men heeft een officieel onderzoek naar de oorzaak inge steld. MUSICI MOETEN VERGUNNING HEBBEN BERLIJN, U Oct. (Havas). Voortaan zal geen buiten landsch musicus, hetzij componist, dirigent, instrumentalist enz., zijn kunst in Duitschland mogen beoefenen zonder vergunning van den voorzitter der rijksmuziekkamer te heb ben. Actief optreden der Japansche luchtmacht Hevige tegenaanvallen der Chineezen PEIPING, 7 October (D.N.B.) Hel Japansche hoofdkwartier heeft medege deeld. dat de Japansche troepen na de verovering van Tetsjau op 3 October ver der Zuidwaarts zijn getrokken en den vol genden dag Koetsioeng hebben bereikt Twee of drie compagnieën van het Chi- neesche leger waren onbemerkt achterge bleven en zü slaagden er in het Noord- Westelijk deel van Tetsjau te veroveren en hier stellingen aan te leggen. Zij wer den evenwel door de japansche reserve- troepen welke later kwamen vernietigd Van Japansche zijde wordt medege deeld dat alle berichten, welke door de radio te Nanking zijn verspreid over Chi neesche successen in Noord-China niet luist ziin De' lapansche troepen rukken verder op en hebben de versterkte stad Kwosien in Slansi ingenomen De hoofd stad van Sjansi Taiioean werd met zwa re vlicgerbommcn bestookt De Japansche autoriteiten verklaren dat de Chineesche burgerbevolking voor het bombardement de stad had verlaten. De Japansche generale staf deelt me dé, dat de Japansche troepen, geholpen door een pantsertrein en door lucht strijdkrachten, Pinejoean aan de spoor lijn Ticntsin--Pockau, halverwege tus schen Tentsjau en Tsinan, hebben be zet- De zegsman van de Japansche mari ne heeft aan de pers medegedeeld, dat de Japansche luchtmacht zich op tal rijke punten van het Chineesche grond gebied zeer actief heeft getoond, voor al te Sjanghai, Kwangteh, Nanking en Kanton. Tijdens de luchtgevechten rondom Nanking is een Japansch vliegtuig neergehaald. De zegsman van het Ja pansche leger verklaarde, dat de Chi neesche troepen aan het front van Sjanghai hevige tegenaanvallen heb ben ondernomen en in alle dorpen als mede langs de rivieren belangrijke verdedigingswerken aanleggen. Een Ja pansche eenheid, welke de Woesoeng- kreek overtrok, heeft zware verliezen geleden. De gevechten in dezen sector duren voort. Aan de fronten van Noord-China zetten de Japanneezen hun opmarsch regelmatig voort in de pro vincies Sjansi, Hopei en Sjantoeng. De Japanneezen beweren negen Chinee sche gevechtsvliegtuigen te hebben neergehaald en verscheidene op den grond te hebben vernield. Volgens Havas zijn te Tientsin vier gevallen van cholera voorgekomen. Ook in Dairen is een cholerageval vastge steld. De Japansche autoriteiten heb ben voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen, dat een epidemie ont staat onder de Japansche troepen in China. De conferentie der ne gen mogendheden Op grond van de redevoering van Roosevelt en de verklaring van het staatsdepartement wenscht de New York Times een spoedige bijeenroeping van de negen mogendheden. De New York Herald Tribune daarentegen waar schuwt tegen een terugkeer tot „de Wilsoniaansche ideologie". Het Japansche telegraafagentschap Domei meldt, dat in toonaangevende politieke kringen verluidt, dat Japan, in geval een conferentie van de staten, die het negenmogendhedenvérdrag hebben onderteekend, bijeengeroepen wordt, iedere uitnoodiging van de hand zal wijzen. De gezant dor Vereenigde Staten in Zwitserland, Harrison, heeft instructie gekregen een afschrift van de officieel0 verklaring van het staatsdepartement ten aanzien van het conflict in het Verre Oosten te overhandigen aan den secretaris-generaal van den Volkenbond Men legt er in welingelichte kringen te Washington den nadruk op, dat Ame rika zich nooit verzet heeft teeen de doeleinden van den Volkenbond cn in de gevallen, waarin de belangen van beide parallel liepen, vaak zélfs nog verder is gegaan dan de Volkenbond. Geruchten omtrent nieuwe troe penzendingen uit Italië naar Spanje Aanhoudend Britsch- Fransch contact LONDEN, 7 October. (Havas). De Times bevestigt, dat na het overleg tusschen Eden en Corbin de Fransche en Engelsche regee ring het geheel eens zijn omtrent de noodzakelijkheid van een ant woord van Rome binnen zeer kor ten tijd op de uitnoodiging betref fende een driemogendheden-con- ferentie om de niet-inmenging tot een werkelijkheid te maken. De Fransche en Britsche regeeringen kunnen de zaak niet langer han gende houden. De Daily Telegraph and Mor ning Post schrijft, dat beide lan den contact houden, om hun hou ding te bepalen, wanneer de toe stand mocht verergeren. Men Is té Londen niet geneigd crltiek te oefenen op het Fransche standpunt, volgens hetwelk het voor Frankrijk on mogelijk zou zijn do niet-inmengingspo- litiek te handhaven tegenover een pro- voceerende interventie van andere mo gendheden. Het blad maakt in dit ver band melding van het toenemende aan tal berichten omtrent voorbereidingen om een duidelijke overwinning van Franco te verkrijgen. De Daily Herald meldt, dat 60 tot 70.000 man gereed staan om uit Italië naar Spanje te worden gezonden, ter wijl slecht6 twee weken geleden officieel de verzekering was gegeven, dat geen nieuwe troepen naar Spanje zouden worden gezonden De News Chronicle schrijft: BIJ de waarschuwing, die in het accoord van Nyon lag besloten, komt thans de stem van Roosevelt. Wanneer ondanks alles Italië voort mocht gaan Franco te hel pen, zouden Groot-Brittannic en Frank rijk daaruit opmaken dat de Italiaan- 6che regeering militaire doeleinden na streeft. die zoo belangrijk zijn, dat zij een bedreiging vormen voor het even wicht der krachten in de Middelland- sche Zee De Fransch-Spaansche grens zal dan ophouden een slagboom te vormen tusschen de regeering van Va lencia en de buitenwereld Er is vroe ger bluf geweest in de Fransch-Engel- sche houding. Dat is nu niet meer zoo Integendeel thans heerscht een koelbloedige vastbeslotenheid de inter ventie te beëindigen of haar na te vol gen. Gedeeltelijke mobilisatie in Italië? Zelfs doen reed6 naar van ande re zijde verluidt geruchten de ronde omtrent een mobilisatie van twee Italiaansche lichtingen, hetzij om déze soldaten naar het Iberische JERUZALEM, 7 Oct. (Reuter). - De Moefti van Jeruzalem zou telegrammen hebben gezonden aan de Arabische vor sten, waarin hij hen in kennis stelt van de laatste maatregelen der Palestijn- sche regeering en waarin hij hen uit noodigt onmiddellijk bii de Britsche regeering tusschenbeide te komen, op dat den Arabieren in Palestina weer recht zal geschieden. Deze Arabische vorsten zijn: koning Ghazi, koning Ihn Saoed en de Imam van Jemen. Jahja In de eerste perscommentaren sedert Vrijdag wordt opgemerkt, dat ondanks de regeeringsaetie het Arabische vraag stuk urgent blijft en een billijke oplos sing eischt. Dé algemeene toon der bla den is gematigd en ingèhouden. Schiereiland te zenden, hetzij om ze gereed te houden, indien er ern stige spanningen mochten ontstaan in verband met de uiteenloopende inzichten van Frankrijk en Enge land eener-. Italië anderzijds, wat de niet-inmengingspolitiek ten aan zien van Spanje betreft Uit Parijs wordt nog door Havas ge meld, dat men nog niet weet welke hou ding de regeering van Mussolini zal aannemen, maar niettemin is men van oordeel, dat, indien zij het karakter van een brute weigering mocht dragen, de reactie hierop niet zal uitblijven. Voorts meent men te weten, dat de regeering te Rome zal besluiten een poging te doen tot de noodzakelijke verzoening. Vol gens inlichtingen der Italiaansche pers zou zij vragen de onderhandelingen of in do Londensche commissie te voeren of Duitschland ate vierden deelnemer bij de door Frankrijk en Engeland voor gestelde conferentie te betrekken. Nieuwe campagne der Duitsche bladen ten gunste van de teruggave der afge nomen gebieden De „diefstal" moet ongedaan worden gemaakt BERLIJN, 7 Oct. (Havas) Blijkbaar op instructie van hoogerhand is de Duitsche pers in hot koloniale vraag- tot een offensief overgegaan, dat be schouwd kan worden als het begin van een krachtige propagandacampagne voor teruggave aan Duitschland van de koloniale gebieden, die het bij het ver drag van Versailles werden ontnomon. De Deutsche Allgcmeino Zeitung deelt mode, dat het in de eerste plaats de be doeling der Duitsche regcering is do Duitsche en do internationale openbare meening vertrouwd te maken met het denkbeeld, dat de Duitsche koloniale eischen er nu eenmaal zijn en niet meer teruggetrokken kunnen worden De bladen herinneren aan de redevoe ringen van den laatsten tijd cn nemen de argumenten over, die nu al jaren in gebracht worden tegen wat zij den „diefstal" der Duitsche koloniën noe men .Zii verklaren eenstemmig, dat de teruggave dezer koloniën niet slechts een noodzakelijkheid is, doch tevens een kwestie van nationale eer. De Berliner Borsenzcitung schrijft o.a. nog. dat koloniale activiteit van Duitschland voorwaarde is voor gelei delijke vermindering van deviezencon- tróle en het blad bestrijdt het argument, dat men Duitschland door teruggave zijner koloniën geen strategische moge lijkheden mag verschaffen. De Deutsche Allgemeine Zeitung stelt vast, dat Engeland, en vooral Zuid- Afrika. zich dank zij het feit, dat En tente tiidens den wereldoorlog de Congo- acte gesehonden heeft en ook in Afrika den strijd van blanken tegen blanken en van kleurlingen tegen blanken niet vermeden heeft, geplaatst ziet tegepovor een gistende wereld van kleurlingen Duitsche koloniën in Afrika, aldus het blad, zouden voor de blanke natie slechts een verlichting, nimmer echter een bezwaar vormen. BOEDAPEST, 7 Oct. (Havas). Com- mercieele en financieel? deskundigen zullen Dinsdag a.s naar Rome vertrek ken, teneinde onderhandelingen te voe ren over een regeling betreffende de economische bepalingen der overeen komsten van Rome en o.m ten aan zien van de herverdeelinz der Italiaan sche graan- en veeimporten, die niet alleen meer verdee'd worden over Hon garije en Oostenrijk, maar over Hon garije, Oostenrijk ep Zuid-Slavië. Dit laatste is een logisch gevolg van de redevoering van Mussolini te Milaan waarin hij een verbetering in de be trekkingen tusschen Italië en Zuid- Slavië bekend mankte. F.r is door dezen toestand een pijnlijke indruk gewekt te Boedapest. Er is geen enkele publiciteit aan gegeven, dat Italië op discrete wij ze twee weken geleden de economische bepalingen der overeenkomsten van Rome heeft opgezegd. Men geeft echter toe. dat Hongarije nieuwe afzetgebieden zal moeten zoeken voor zijn graan en vee, o a., naar de Pesti Naplo voorstelt, Zwitserland of de Scandinavische lan den. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR STADSNIhllWS Jubileum van K. Gramsma herdacht, (Tweede Blad, pag. 1). Feestavond A.M J.O (Tweede Blad, pag. 1). Filmavond E.H.B.O. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Aljechin geeft eerste partij gewonnen. (Eerste Blad, pag. 2). Weer ver wachting Medegedeeld door. het K N.M.I. te De Bilt. Matige, in het N. tijdelijk nog krachtige O. wind. toenemende bewolking met kans op regen vooral in het Z.. weinig veran dering in temperatuur. Hoogste ba rome tens tand 773-9 te Sarna, Laagfc-te barometerstand 751.3 te Genua, HERTOG VAN WINDSOR NAAR DUITSCHLAND BERLIJN, 7 October (ReuterNaar in buitenlandsche kringen alhier verno men wordt, zullen de hertog en her togin van Windsor, die Maandagmorgen hier verwacht worden, tijdens hun ver blijf in Berlijn waarschijnlijk de gasten zijn van dr. Ley, den leider van het arbeidsfront. Men acht het aannemelijk, dat zij hier ongeveer li dagen zullen vertoeven. Den hertog zullen de mo derne arbeiderswoningen getoond wor den. Hij zal strict incognito reizen. Het is niet bekend, of bij Hitier zal ontmoe ten, maar men acht dit onwaarschijn lijk. Groote Russische bestel lingen in Amerika WASHINGTON. 7 October (Reuter). Sovjet-Rusland heeft in September in de Vereenigde Staten voor meer dan tien milliocn dollar wapenen en oor logsmateriaal gekocht, waarvan meer dan de helft voor oorlogsschepen. Deze aanknopen blijken uit de sta tistiek van den raad van contróle op den handel en den uitvoer van wapenen en oorlogsmateriaal. Het i9 het hoogste bedrag, flat in één maand door eenige mogendheid in Amerika is besteed. Na Sovjet-Rusland komt China met aankoopen in Septem ber tot een bedrag van 2 309,099 dollar, in hoofdzaak voor bommen, granaten cn mijnen. De schrootverschepingen uit de Ver eenigde Staten nemen voortdurend toe. Volgens door het departement van han del gepuhliceerde cijfers is Japan de voornaamste kooner met een hoeveel heid van 1 730.000 ton over de eerste acht maanden van dit iaar. op een tota len uitvoer van 3.079.00 ton Dan volgen Groot-Brit tannic met 535.000 ton en Italië met 212.000 ton. Gisteren is een hoeveelheid van 5000 ton aan boord gebracht van de schepen St. Louis en New York van de Ham burg— Ameri kal ün. Tamelijk verrassend is. dat dit ver voer geschiedt met schepen, die den overtocht in 6 a 7 dagen doen. daar schroot gewoonlijk met langzaam va- rendè vrachtschepen wordt vervoerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1