Genève en Washington contra Tokio De cabine geheel intact gebleven COMPROMIS - KANS KLEIN GEACHT DEFENSIE koopt vliegtuigen ROME BLIJFT ZWIJGEN VREES VOOR „besmetting" Zware brand in Haagsch café-restaurant COURANT EN RECL A ME VROOM EN DREESMANN ABONNEMENTSPRIJS er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per nni to nrn AnurDTrUTIfU van 1—1 rebels 1 1.05 met inbcjrip van een bewijsnummer, Vrijdag 8 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschcpoortwal 2a 36e Jaargang No. 86 Zal Japan het verdrag der negen mogendheden opzeggen CONFERENTIE Japansche ambassadeur bij minister Huil NASPORINGEN NAAR LEWANEWSKI De ramp van de „Specht" Uit verschillende feiten is afdoend de sterke constructie van het vliegtuig gebleken De toestand van alle patiënten gaat vooruit Niet-inmengingscrisis Met toenemende spanning wordt gewacht op het Italiaansche antwoord Geen onderhandelingen zonder Berlijn Een onderzeeboot als nationaal geschenk Dit nummer bestaat uit 2 bladen Nieuws Licht op 5 uur 51 min. TRINATEX EMDEN TRINATEX .POPULAR' 2.90 TRINATEX .QUALITY'3.90 TRINATEX .SUPER'....4,90 AMERSFOORT Het universcale reclamcmiddel AMERSFQORTSCH DAGB1AD p. week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 TYF^ NfT ANTYT^FY elke rejel meer f 0.25. Llefdadfshelda-edvertenliën voor de p" P0Sl P" 3 maanden 285- Afronderlijke nummers f 0.05 -L/J-V LLjJ-\l 1 L/JL/ti helft van den prijs. - Kleine Advertentlên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 rcgcla POSTREKENING 47910TELEFOON INTERC. 51350 eent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 VfinPT*l?PT?Tm\Tn toe de j°nSste verwikkelingen in het yj\JT Verre Oosten kunnen eerder leiden tot FYTPP ee^ betere verstandhouding tus6chen UïliïX beide landen als gevolg van een ophel- Norman Davis zal waar schijnlijk de Vereenigde Staten vertegen woordigen TOKIO, 8 October. (Havas.) Volgens het dagblad Asahi oefenen zekere krin gen druk uit op de regeering om bij de eerste gelegenheid, die zich voordoet, be kend te maken, dat Japan niet meer be trokken is bij het negenmogendhedenver drag, „aangezien de tegenwoordige om standigheden het verdrag volstrekt onuit voerbaar maken." De minister van buitcnlandsche zaken ontkent echter categorisch de bedoeling te hebben een opzegging onder oogen te zien van bovengenoemd vcrdrarg. Men ver klaart, dat daar volstrekt geen sprake van is. Wel verwacht men volgens Reuter, dat het Japansche kabinet vandaag den toe stand zal bespreken, zooals die is voort gevloeid uit de verklaringen van den Volkenbond en Vereenigde Staten. De dag bladen mecnen, dat een opzegging van hei verdrag elk oogenblik kan worden ver wacht, ofschoon de woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken een gereserveerde houding ten dien opzichte aanneemt en verklaart, dat de regeerins een uitvoerige verklaring voorbereidt ter opheldering van Japans houding. De Amerikaansche minister van bui tenlandsche zaken, Huil, heeft tegenover journalisten verklaard, dat hij nog geen uitnoodiging heeft ontvangen, om deel te nemen aan een conferentie der onder teekenaars van het negenmogendheden- verdrag, doch dat hij wel vermoedde, dat de Vereenigde Staten de uitnoodi ging terstond zouden aanvaarden. Op de vraag, of de veroordeeling van Japan in het Woensdag gepubliceerde communiqué de toepassing van de neu- traliteitswet. zou kunnen medebrengen, gaf Huil te kennen, dat deze mededee- ling de Vereenigde Staten slechts als onderteekenaars van het negenmogend- hedenverdrag en het pact van Kellogg in het geding brengt. Hij zette uiteen, dat de Zuid-Ameri- kaansche staten niet werden geraad pleegd en dat de Vereenigde Staten de beslissing afzonderlijk hadden genomen. Norman Davis, die zich te New-York bevond, is met spoed naar Washington ontboden. Hij zal vandaag met presi dent Roosevelt en Huil confereeren, ver moedelijk over de schikkingen t.a.v. Ainerika's deelneming aan de negen- mogendhedenconferentie. De New-York Times meldt, dat Nor man Davis wellicht de Vereenigde Sta ten zal vertegenwoordigen op de confe rentie. Het blad wijst er op, dat Norman Davis heeft deelgenomen aan alle groo- te conferenties, die bijeengekomen zijn sedert het uitbreken van de Chineesch- Japansche crisis. Ambassadeur Saito ont kent J apansch-Amerikaan sche spanning De Japansche ambassadeur te Was hington, Saito, heeft gisteren den minis ter van buitenlandsche zaken, Cordell Huil, bezocht en zou hem verklaard hebben, dat hij niet tegen de Ameri kaansche veroordeeling van het Japan sche optreden in China protesteert, doch uit eigen beweging zonder opdracht van zijn regeering het departement van Huil opzocht, om op sommige punten ophel dering te verschaffen. Op de vraag van een journalist, of de verklaring van het departement van buitenlandsche zaken van j.l. Woensdag z.i. een spanning zou veroorzaken in de betrekkingen tus- schen de Vereenigde Staten en Japan, antwoordde Saito nadrukkelijk: Neen Integendeel zoo voegde hij er aan MOSKOU, 8 Oct. (Tass). De regeerings- commissie voor de luchtverbinding Mos kouNoord-Amerika deelt mede, dat een vliegtuig van de expeditie van Sje- welew gisteren een groote vlucht hepfi f smaakt in het Poolgebied op zoek naar et vliegtuig van Lewanewski. Het vliegtuig steeg om 3 uu 21 op van hel TYuclolf-eiland en begaf zich langs de 58ste meridiaan in de richting van de Noordpool. Wegens mist moest het toe stel terugkeeren Om 13 uur 10 daalde het op Rudolf-eiland. In een te Nanking verleend interview heeft Têjang Kai Tsjek verklaard dat de redevoering van president Roosevelt het Chineesche volk diep heeft ge roerd. De steun, dien Roosevelt aan de heiligheid van het menschelijke recht en van de verdragen verleent, vormt een aanmoediging en doet niet alleen het lijdende Chineesche volk genoegen, maar allen naties, klein en groot, die zich er rekenschap van geven, dat een duurzame vrede slechts gebouwd kan worden op de grondslagen van een strenge internationale moraal Japan, zoo zeide de Chineesche gene ralissimus gelooft, dat het. boven de ver dragen en voorschriften van het vol kenrecht verheven is. Het vraagt en cischt, dat alle naties aan zijn voor schriften betreffende Azië gehoorzamen en zich onthouden van critiek op zijn motieven of methoden, terwijl het ons land uitkleedt, dat zoo goed tot een eenheid gebracht was en gerehabiliteerd gedurende de laatste jaren. Tsjang Kai Tsjek voegde hieraan toe, dat, wanneer men niet kan verhinde ren, dat China opzettelijk verminkt wordt, een groote wereldmarkt voor al tijd verloren zal gaan en dat er nooit meer vrede zal heerschen aan den Stil len Oceaan. China, zoo zeide hij, zal voortgaan zich tot het uiterste te verde digen. Belangrijke order bij de Fokkerfabrieken te Amsterdam geplaatst NAAR wij vernemen heeft de Nederlandsche regee ring een zeer belangrijke vlieg tuigorder geplaatst bij de Fokkerfabrieken te Amster dam. Het betreft de bestelling van vele tientallen vliegmachines in vier verschillende typen, te weten: Jagers, G-l; en twee typen luchtkruisers. Hier mede is een flinken stap gezet op den door de Regeering uitgestippelden weg tot versterking van Nederland's weer kracht in de lucht. De thans bestelde machines zijn in hoofdzaak bestemd voor de landmacht. Het is een zeer ver heugend feit en een voorbeeld, dat tot navolging wekt dat het Depar tement van Defensie dezen omvangrij ken order bij de Nederlandsche indu strie heeft ondergebracht. Spoedig zijn naar wij verder vernemen defini tieve mededeelingen omtrent het juiste aantal, den leveringstijd e.t.q te ver wachten. Hubermann ftad hedenmorgen eer temperatuur van 39®, doch er hebben zich verder nog geen complicaties voorgedaan BATAVIA, 8 Oct. (Aneta/A. N. P.) Het K.L.M,-toestel, dat naar Pa- lembang is geweest voor assistentie' en onderzoek, is hier teruggekeerd. De inzittenden verklaarden, dat de patiënten thans allen in toestand vooruitgaan. Hubermann had heden ochtend een temperatuur van 39 graden, doch er hebben zich geen complicaties voorgedaan. De heeren Moes en Ellerman zijn nog te Pa- lembang achtergebleven. Freule Smissaert zal de volgende week naar Java komen voor verder herstel. Van bevoegde zijde vernam Aneta nog het volgende over het gebeurde met de „Specht": Het toestel startte op gewonen tijd op liet Noordelijk uiteinde van het vliegveld van Palembang met een belasting welke 1)00 ka beneden h(?t toelaatbare maxi mum bleef. De start verliep geheel nor maal. Het vliegtuig kwam op volkomen normale wijze los. 25 tot 30 meter voor bij den witten cirkel. Zooals gebruike lijk is. werd het eerste stuk stijgend ge vlogen. waarbij de. wielen op gewone wijze in den ingetrokken stand kwa men. Vervolgens werd dé linker-bocht ingezet, teneinde koers te kunnen nemen naar Singapore. Sommige ooggetuigen verklaarden, te hebben gezien, dat op ongeveer -100 meter van de Zuidzijde van het vliegveld verwijderd, het toestel geen hoogte meer kon houden. Het vliegtuig raakte toen met den linkervleugel een boomtop en viel vervolgens in schuinen stand op den grond, waar- hij de linkervleugel gedeeltelijk af brak. Tengevolge hiervan kwam de cockpit met den grond in aanraking en werd van het toestel losgescheurd, evenals een van de motoren, waar na het toestel 1*0 graden draaide, en tot stilstand kwam. De ernstigste be schadigingen vielen te constateeren bij den neus van den romp, waar de cockpit was losgescheurd. Alhoewel de romp op enkele plaatsen was verwrongen, kon worden vastge steld, dat de cabine geheel intact was gebleven, evenals de centrale romp- en vleugel-secties, waarin de benzine-reser voirs zijn ondergebracht. De hoeveelheid benzine, welke te Palembang was inge laden, werd geheel teruggevonden. Er is dan ook in het geheel geen brand ge weest Een kleine postzak, welke bij den eer sten schok uit het ladingruim in den neus werd geslingerd, kwam neer op een van de motoren, waardoor schroei ing ontstond. Het feit, dat de romp geheel in tact gebleven is bewijst afdoende de sterke constructie van het vliegtuig. Dit verklaart ook de omstandigheid dat de meeste inzittende passagiers slechts lichte verwondingen bekwa men, welke vermoedelijk nog min der ernstig zouden zijn geweest wan neer het advies „riemen vastmaken" was opgevolgd. Het overlijden van een der passagiers was het gevolg van een long-perforatie en schedelbreuk. Direct na het ongeluk werden enkele passagiers en de tweede piloot buiten het toestel aangetroffen. De deur van de cabine was nog even gemakkelijk te openen als voor het on geluk het geval was. De post, en de la ding werden in zeer behoorlijken toe stand aangetroffen en met de „Valk" verder vervoerd. Beide motoren zijn naar Bandoeng op gezonden voor een nauwkeurig onder zoek. Samenstelling commissie van onderzoek De directeur van het departement van verkeer en waterstaat benoemde heden ochtend de leden van de commissie tot onderzoek van de Specht-ramp, t.w. de heeren Van Lent, voorzitter en Ir. van Braam, C. Terluvn. H. A. Vreeburg en W. C, J Versteegh, leden. De commissie zal zoo spoedig mogelijk een definitief rapport uitbrengen De vlolist Hubermann zal er vermoe delijk van afzien om een specialist uit Java te laten overkomen, zooals aanvan kelijk in zijn voornemen lag. Het hulp toestel, dat uit Palembang terugkwam, bracht ook de gedemonteerde en geha vende radio-installatie van de „Specht" mede. welke nog tijdens het ongeval ge bruikt schijnt te zijn. Tegen driehoeksbesprekin gen inzake de niet- inmenging MILAAN, 8 October (Reuter). Het dagblad van Mussolini, de Popoio d'Italia, publiceert een voorspelling omtrent den inhoud van het Italiaansche antwoord op de Fransch-Britsche nota. Men ge looft, dat deze voorspelling offi cieel geïnspireerd is. Gezegd wordt, dat het antwoord drie pun ten behelst: (1). Italië wil niet deelnemen aan eenigerlei bijeenkomst, waar toe Duitschland niet is uitgenoo- digd. (2). Het systeem der voorgestel de gedeeltelijke besprekingen kan slechts leiden tot nieuwe compli caties. (3). Het probleem zou als één geheel besproken kunnen worden door de Londensche niet-inmen- gingscommissie. Pertinax schrijft in de Echo de Paris: Naarmate de dagen voorbijgaan, ko men de Quai d'Oreay en het Foreign Of fice steeds meer tot de overtuiging, dat er geen enkele kalmeering mogelijk zal zijn, dat de internationale reacties op de Spaansche verscheurdheid niet zullen kunnen worden beperkt en dat rle orde niet zal kunnen worden hersteld in het Westen van de Middellandsche Zee, zoo lang een waar Duitsch-Italiaansch expe- ditieleger zal strijden op het schier eiland en de vrijheid zal hebben in de Spaansche gebieden strategische punten te bezetten, die de scheepvaartwegen be- heerschen, waarvan onze verbindingen en de Britsche rijksverbindingen afhan kelijk zijn. Wanneer de Italiaansche no ta geheel negatief mocht blijken, zou den Frankrijk en Engeland gedwongen zijn verschillende maatregelen te nemen om te beletten, dat „het strategisch evenwicht" op duurzame wijze te hun nen nadeel e zou worden verbroken. Mussolini en Franco's samengaan De Populaire schrijft: Wil een over winning van Franco mogelijk zijn, dan zijn nieuwe troepen en nieuwe escadril les noodig Mussolini is bezig ze te zen den. Intusschen geeft de recruteering van „vrijwilligers", ondanks de verschil lende methodes van druk, sinds lang niet meer een voldoende rendement en kan vooral in het geheel niet de con tingenten leveren, die een beslissend of fensief, zooals dat door Mussolini en Franco onder oogen wordt gezien, zou eischen. Daarom heeft de Italiaansche regeering besloten haar toevlucht te ne men tot een oproepen der reservisten van de lichting 1907, 1908, 1909 en van talrijke marinecontingenten. De démarche van den Britschen am bassadeur en den Franschen zaakgelas tigde, met het doel een snel antwoord Ie vragen, is dus alleszins op zijn plaats. De Daily Telegraph and Morning Post schrijft, dat de Engelsche en Fransche regeeringen ongerust zijn over de be richten, die nadere bijzonderheden ge ven over de belangrijkheid van rle kor telings ter beschikking van Franco ge stelde buitenlandsche versterkingen Be halve de zending van bombardements vliegtuigen van hpf merk Savoia Mar- ehelti van het laatste model naar Ma jorca. heeft men steeds duidelijker be wijs, dat versterkingen van allerlei soort in aanzienlijke hoeveelheid op reehtsch Spaansch trebled aankomen Dp bespre kingen der laatste dagen tussrhen dp Fransche en Britsche regeeringen bew ij zen, dat Frankrijk kan rekenen op vol- ledigen steun van Groot-Brittannië voor de maatregelen, waartoe gemeenschap pelijk besloten wordt en die noodig kun nen zijn om te beletten, dat de inter ventie ten gunste van Franco het uiter lijk krijgt van een vreemde overheer- -ching in het rechtsche Spanje. Er is f-ehtpi* no2 plaats voor vriendschappe lijkp bespreking mpt Italië pn voor een minnel'ikp regeling van het Spaansche probleem. De linksche bladen zijn van meening, dat men sinds maanden voldoende re kening heeft gehouden met de positie van Italië; de Daily Herald houdt zich thans liever bezig met de vraag, welke maatregelen Frankrijk en Engeland zullen nemen, wanneer Italië zijn hou ding handhaaft. De eerste maatregelen zouden moeten zijn: onmiddellijke ope ning van de Fran6ch-Spaansche grens voor het transito van wapenen, munitie en vliegtuigen en opheffing door Frank rijk en Engeland van het embargo op wapenuitvoer naar Spanje. Duitsche mijnwerkers mogen Fransche grens niet meer passeeren METZ, S Oct. (Reuter.) Van vele Duitsche mijnwerkers uit Lauterbach, in het Saai-gebied, die dagelijks de grens plachten te passeeren om in de Fransche steenkolenmijnen te werken, zijn de passen door de Duitsche poli tieke politie in beslag genomen, zoodat zij thans werkloos zijn. Men gelooft, dat deze maatregel is genomen, omdat de Duitsc.be autoriteiten vreezen, dat de zuiverheid van de politieke overtuiging der mijnwerkers door het verblijf in Frankrijk in gevaar gebracht wordt. Onder de Saarlandsche mijnwerkers, die in Frankrijk arbeiden, heerscht thans ernstige bezorgdheid, daar men vreest, dat de strenge grenscontróle zal worden uitgebreid. WARSCHAU, 8 Oct. De onlangs door de liga van nationale verdediging ge opende inschrijving voor de verzameling van gelden voor den bouw van een on derzeeboot, welke gedoopt wordt „Maar schalk Pilsoedski", is gesloten. Men heeft een bedrag opgehaald van 8.-100.000 zloty, dat voldoende is om de duikboot te bouwen, die door het volk aan de marine zal worden aangeboden. Het denkbeeld, de vloot uit te breiden door een beroep te doen op de welda digheid van het publiek, is in 1926 uit gegaan van een Pootech officier en over genomen door de liga van nationale verdediging. op andere pagina's SPURT Het Wereldkampioenschap Schaken. Aljechin wint de tweede partij. (Eerste. Blad, pag. 2). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N-M.I. te De Bilt. Matige wind uit N- richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige regen, iets koeler. Hoogste barometerstand 770.8 te Thora havn. Laagste barometerstand 758.1 te Frank fort. Stormwaarschuwlngsdienst De stormwaar6chuvvingedienst seinde te 8.50 uur aan de posten van Delfzijl tot. Hoek van Holland: „attentiesein neer". KEURPRODUCT VAN 3 LANDEN Standaard kwaliteit voor Nederland ALLEEN VERKRIJGBAAR HEERENMODE 's-GRAVENHAGE, 8 Oct. He dennacht heeft in een café-reslau- rant aan de Groot Hertoginnelaan, hoek Kranenb. weg te den Haag, een zware brand gewoed, waardoor vrij wel het geheele gelijkvloersch gele gen perceel door het vernielende vuur werd verwoest, terwijl ook een vergaderzaal op de eerste étage ern stige rook- eri waterschade kreeg. De eigenaar, de heer A. Oostdam, die boven het café op de tweede étage woont, had zijn zaak na half een op normale wijze gesloten. Te zegge kwart over een wilde hij zich naar bed begeven, toen zijn aan dacht werd gevestigd op het eigenaardig luid miauwen van een zijner twee huis katten, op den gang vlak hij de deur van de slaapkamer. Deze kat wenschte blijkbaar in de slaapkamer te worden toegelaten De heer O. ging toon even kijken en maakte de deur open. maar kwam toen lol zijn groote schrik tot de ontdekking, dat de gang vol rook stond, Oogcnblik- kelijk wekte hij zijn vrjjuw en de dienst bode, die zich reeds ter ruste hadden he geven. Alle drie probeerden zij oni langs den normalen weg naar beneden Ie komen, doch daar was toen geen sprake meer van, rle dichte en prikke lende rook drong rle drie personen naar <1p derde étage terug, waar zij volkomen waren opgesloten. Door voor het geopende raam van de kamer op de tweede étage te gaan staan en luide, te gillen, probeerde het drie- lal de aandacht van late voorbijgangers te trekken. Seconden geleken in deze oogenhlikken minuten. Een automobilist was rle eerste die op het angstig hulp geroep reageerde. Ook andere voorbij gangers waren inmiddels toegesneld en het duurde toen nog maar korten tijd, dat ook de brandweer met twee mo torspuiten ter plaatse kwam. Met een ladder werd toen het drie tal van het halkon van de tweede étage gehaald en ook de poes, die zijn meester had gewaarschuwd- als mede een kleine hond werden langs dezen weg in veiligheid gebracht. De brandweer liet een groote hond met een touw omlaag zakken. Inmiddels was de brandweer het vuur m het perceel hardnekkig gaan bestrij den. Dank zij de snelle alarmeering, kon de brand tot het gelijkvloersch ge legen lokaal beperkt blijven. Dit restaurant brandde evenwel to- laal uit. Ook van den inventaris, waar onder twee hillards, kan niets worden gered. Omtrent dc oorzaak van dezen brand kan worden gemeld, dat deze achter het buffet is ontstaan. Onder leiding van commissaris Ru- gers, stelde de politie onmiddellijk een on dei zoek in De heer en mevrouw O. en de dienstbode, die uiteraard erg over stuur waren en in nachtgewaad hadden moeten vluchten, werden voorloopig bij kuren ondergebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1