AMER SFQGRTStH DAGBLAD Hl KINDERREGENCAPEJES II JAPANS OPMARSCH IN NOORD-CHINA Italiaansche interventie? De Tentoonstellingen s wcnlMÖlURKHTutc JAPAN VERDEDIGT ZIJN OPTREDEN uit modi Amersfoort Gebrs. VALEWINK DË ËEMLANDEQ ITALIË KIEST Japans zijde 4000 Voor Blsyle Kleeding ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Zaterdag 9 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 87 BEVESTIGING DER BEZETTING VAN KOESIEN Chineesche officieren afgezet LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD VAN INTERIEURS IN ONZE NIEUWE MODELHUIZEN OUDEGRACHT 23 en MALIESINGEL 20 „CHINA BEDREIGT den wereldvrede" Dit nummer bestaat uit 3 bladen VERHUUR PER DAG, MAAND EN LANGER MUURHUIZEN 40 TEL 454 op andere pagina's 5 uur 49 min. WIE OP EEN PAARD ZIT, IS NOG GEEN RUITER! Medische hulp IN ALLE KLEUREN DUIM BURGER WEDER VOORRADIG week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 Twintig Chineesche divisies trachten den vijand tegen te houden TOKIO. 9 October. (Havas.) Van Ja pansche zijde wordt medegedeeld, dat hel front ten Zuiden van Pauting zich thans uitstrekt langs de beide oevers van de ri vier. welke stroomt ten Koorden van het belangrijke spoorwegknooppunt Tsji Tsfa Tsjwang naar het spoorwegknooppunt van de lijnen naar Hankau en taijoean. Het schijnt dat twintig Chineesche divi sies meer dan 200.000 man onder bevel van generaal Tslen Tsfen vastbesloten 2ijn den lapanschen opmarsch tegen te houden De lapansche troepen wachten thans op een gunstig oogenblik om de ri vier over te steken en Tsli Tsla Tslwang te bezetten Hei lapansche hoofdkwartier te Tientsin bevestigt de Inneming van Koesien door de lapansche troepen. Zil zuiveren thans Koesien en Joean Ping Tsjen. beide belangrijke strategische pun ten. van de laatste Chineesche achterblij vers. De Japansche vleugeltroep, welke ten Koord-Westen van Koesien opereerde, is tenauw er noodontkomen aan een omsinge ling door Chineesche troepen bij Joean Ping Tsjen. Pas Donderdag slaagde zij er in den tegenstand van een duizendtal Chi neesche ruiters, gesteand. door infanterie, bij Hsien Kang Tsfen. dat ten KW. van Joean Ping Tsfen ligt. te breken. Van Japansche zijde wordt medege deeld, dat Tsjengting nog niet geheel in Japansche handen is. Alleen het Noord-Oostelijk deel van de 6tad is be zet. De Chineesche troepen bieden ver woeden tegenstand. Het Chineesche agentschap Central News deelt mede, dat de Japansche vliegtuigen opereeren langs den spoor weg KantonHankau. Verder hebben Japansche vliegtuigen bommen gewor pen op Kanton, waardoor vele slachtof fers zijn gevallen. Het Chineesche agentschap Central News verneemt uit Taijoean, dat de Chineesche troepen aan het front in Sjansi Khoeoksien heroverd hebben De regeering heeft Tsjang T6je Tsjoeng, oud-burgemeeste van Tientsin en oud-bevelhebber der 38ste divisie, uit al zijn functies ontzet Twee andere ge neraals zijn eveneens afgezet, drie offi cieren gefusilleerd. Zij werden beschul digd van ernstig militair plichtsverzuim, dat het verlies van Chineesch grondge bied tot gevolg had. Het Chineesche agentschap Central News spreekt overigens het Japansche bericht, als zou de chef van den gene- ralen staf, generaal Pai-Tsjoeng-Si, 'ge wond zijn, tegen. Japans luchtmacht roert zich De woordvoerder van de Japan sche marine heeft verklaard, dat de Japansche luchtmacht zich gisteren actief heeft getoond en de voor naamste sectoren van het front bij Sjanghai heeft bestookt, benevens verscheidene punten in Zuid-China rondom Kanton en in Noord-China langs den spoorweg Tientsin—Poe- kau, waarbij talrijke locomotieven van treinen, die oorlogsmaterieel vervoerden, vernield werden, o.m. op 50 k.m. ten zuiden van Tsinan en te Tsautsjoeang in het Zuiden van de provincie Sjantoeng. Pro en contra anti- Japanschen boycot Terwij] o.a. Zweed6che en Japansche arbeiders een anti-Japanschen boycot be pleiten, meldt een te Philadelphia ver schijnend dagblad, dat een onderzoek heeft ingesteld naar de houding der congresleden ten opzichte van een deel neming van de Vereenigde Staten aan sancties of een anderen vorm van ac tieve interventie van den Volkenbond in het Verre Oosten, dat dit ondprzoek tot dusver heeft .uitgewezen, dat een dui delijke meerderheid van het congres zp kant is tegpn plke actieve inmenging Senator Pittman hee,J epn verklaring afgelegd. waarin hij om. als de waar schijnliikste houding die door de npgen- mogendhedenconferpntip zal worden aangenomen, 'noemt een besluit tot ,.fi nancieele en economische doodverkla ring" van Japan. Epn dusdanige actie aldus de senator, zou eepn verdere oor logen met zich mede brengen, maar in tegendeel doeltreffend zijn, den tegen- woordigen oorlog uitdooven en uitbrei ding ervan voorkomen. Inskip waarschuwt tegen avonturen De JJritsche minister voor de coördi natie van de defensie, sir Thomas Ins kip, heeft in een rede zijn gehoor ge waarschuwd voor „ieder stoutmoedig avontuur". Een toespeling makende op de talrijke brieven, die tot hem gericht worden en waarin maatregelen tegen Japan ge- eischt worden, deed Inskip de verant woordelijkheid uitkomen, die op Enge land rust. De andere naties van Europa, waarvan een groot deel voor ons een levendige vriendschap gevoelen, richten zich naar ons en baseeren haar daden op onze houding. Dat verhoogt aldus In6kip onze verantwoordelijkheid. Wij mogen niet lichtvaardig een poli tiek aanvaarden, die wij niet zouden kunnen toepassen. Wij moeten tezelfder tijd onze militaire uitrusting verster ken, teneinde machtig genoeg te zijn om de leiding op on6 te nemen. Ver wijzende naar het succes voor Frank rijk en Engeland in den strijd tegen de zeeschuimerii in de Middellandeche Zee, verklaarde Inskip tenslotte, dat er geen reden i6 het hoofd te verliezen. „Wij behouden de kalmte, die zoo vaak de reputatie vormt van ons flegmatieke ras". Tokio's actie in China slechts „de uitoefening van het wet tige recht op zelf verdediging" TOKIO, 9 October. (Reuter). De Italiaansche ambassadeur heeft een bezoek gebracht aan den onder-minister van buitenland- sche zaken, teneinde hem te ver zoeken het Japansche volk mede t deelen, dat het Italiaansche volk zich onder leiding van Mussolini hecht aaneensluit om volledigen steun te verleenen aan de Japan sche actie in China, die niets an ders is dan de uitoefening van het wettige recht op zelfverdediging. Ten aanzien van het bezoek van den Italiaan6chen ambassadeur aan het mi nisterie van buitenlandsche zaken kan uitvoeriger gemeld worden, dat Auriti, den onder-minister van buitenlandsche zaken. Horinoetsji. verzocht Japan in een communiqué mede te deelen, dat Mussolini in een onderteekend artikel in de Popoio d'Italia een gunstige hou ding ten opzichte van Japan aan den dag legt en bevestigt, dat het Italiaan sche volk de actie van Japan in China steunt. Uit zijn eigen naam en uit naain van prins Konoje, Hirota en de andere leden van het kabinet, gaf Horinoetsji uitdrukking aan zijn levendigen dank voor het vriendschappelijke gebaar van de duce en het Italiaansche volk en verzocht hij Auriti de uitdrukking der vriendschappelijke gevoelens van het Japansche volk aan Mussolini over te brengen. Bruno Mussolini zou in Spanje strijden PARIJS, 9 Oct. (Havas). De berichtgever te Rome van de Figaro meldt, dat het thans vrijwel zeker is, dat Bruno Mussolini vertrokken is om met een escadrille onder bevel van Disco en bijna geheel bestaande uit Italiaansche luchtstrijdkrachten, voorzien van voortreffelijke toestel len van het laatste type van Savoia Marchetti, in Spanje te gaan strij den. Op 26 September uit Rome naar Majorca vertrokken, zouden deze toestellen, naar men zegt, hun zen ding begonnen hebben met het bom bardement van Valencia in den loop van de vorige week. INSTORTINGSONGELUK MILAAN, 9 Oct. (D.N.B.) In een fabriek in Brescia is het dak van een machineloods, waaraan reparaties ver richt werden, ingestort. Vijftien arbei ders werden bedolven. Twee dooden en acht zwaargewonden konden geborgen worden. UTRECHT Heerenbrug ZIJN DAGELIJKS GEOPEND TOT 8 UUR 's ZATERDAGS TOT 10 UUR 50 prachtige kamers in eigen sfeer, zijn geheel vrij te bezichtigen. Prijzen: Oudegracht 23: van 140.—tot f 290. Maliesingel 20: van f 250.— tot f 575. per complete kamer Onze Showrooms Nachtegaalstraat 28, Oude-gracht 3436 Bern. Weerd O.Z. 14 bergen 250 complete ameublementen en de volledige collecties Tapijten Gordijnen Bedden. Tokio laakt het feit, dat het tot „aanvaller" is verklaard TOKIO, 9 Oct. (Havas). De Nitsji Nitsji meldt, dat de minis ter van buitenlandsche zaken, Hi rota, in den gisteren gehouden kabinetsraad de houding heeft ge definieerd, die Japan aanneemt in verband met de recente betoogin gen der internationale opinie. Hij verklaarde, dat Japan gaarne een uitnoodiging zou aanvaarden tot deelneming aan een conferentie der negen mogendheden, wanneer deze wettig 'bijeengeroepen zou worden volgens de bepalingen van het verdrag, maar dat het niet kan toestaan te worden uitgenoo- digd. na tot „aanvaller" te zijn verklaard. De vraag of Japan het verdrag geschonden heeft, kan slechts worden opgelost door he sprekingen der verdragsondertee- kenaars. Trouwens, Japan treedt uitsluitend op in een wettelijken staat van verdediging tegen de Chineesche provocaties. Vervolgens zette de minister uiteen, dat de onderteekenaars van het negen- mogendhedenverdrag eenvoudig een resolutie zullen aannemen, waarin we derom de beginselen van het interna tionale recht bevestigd worden en waarin China moreele voldoening wordt geschonken, maar dat zij tot geen enkelen collectieven maatregel zul len besluiten zooals een economischen of financieelen boycot van Japan. Op grond van de ongelukkige ervaringen met Mandsjoprije en Abessynië, aldus concludeerde Hirota, is de Volkenbond verplicht een voorzichtige houding aan te nemen met gplijktijdi.ee eerbiediging van de helaneen der kapitalistische landen als Eneeland. Frankrijk en de Vereenigde Staten, dip trachten in een verafgelegen dpel van de wereld den staat van oorlog te bandha\en. wplke zoo voordeelie is voor hun financieele en economische expansie. Japan treedt op uit zelfverdedi ging tegen de anti-.Tapansche poli tiek der Chineesche regeering, al dus luidt een verklaring van het departement van buitenlandsche za ken. waarin geantwoord wordt op de resolutie van den Volkenhond en de redevoering van Roosevelt Voorts wordt eezegi dat de weste lijke mogendheden de ware bedoe lingen van Japan niet begrijpen. Japan streeft naar de onderdruk king der anti-Japansche politiek en naar handhaving van den vrede in het Verre Oosten in samenwerking met China. Japan heeft geen terri toriale bedoelingen en schendt der halve de verdragen niet China daarentegen voert een hardnek ki- gen weerstand tegen Japan, daar toe aangedreven door de rooden, en tracht de Japansche rechten in China af te schaffen door- de wape nen. Het is derhalve de Chineesche regeering, die het anti-oorlogspact schendt en den wereldvrede be dreigt. Washington overlegt Naar Reuter uit Washington meldt, zijn de Vereenigde Stalen en Engeland gisteren begonnen met voorbereid rnde besprekingen over de maatregelen voor een negen-mogendheden-coilferentie. De Britsche zaakgelastigde voerde bespre kingen met ambtenaren van het depar tement van buitenlandsche zaken te Washington en Roosevelt bestudeerde met het kabinet den internationalen toestand, na eerst een onderhoud te hebben gehad met Huil en Norman Davis. Wil Italië Japan even tueel steunen? Vol eens den correspondent van de Asahi Sjirhboen te Rome zou Italië bp- reid zijn Japan militair te helpen, wan neer de vijandelijkheden in China zou den worden tot een heiligen oorlog tegen het communisme. De Italiaansche ambassadeur te Tokio, Auriti. heeft voleens Stefnni een langdurig en har telijk onderhoud gehad met Hirota, den Tananschen minister van buitenland sche zaken. WAARKEMEK VAK VOGELTREK li OOR het Vogeltrekstation Texel van het Zoölogisch Station te den Helder is onlangs in de pers een oproep gedaan om deel te nemen aan de herfstwaarneming van den vogel trek. De bedoeling hiervan is. dat men de verzamelde gegevens zal opzenden aan het genoemde station. Wie zich hiervoor heelt opgegeven, zal wel de noodige instructies hebben ontvangen van de bekende waarnemers van den vogeltrek, de hceren Dobbcn en Mak king. Maar voor degenen, die om allerlei redenen niet aan den bedoelden op roep gehoor hebben gegeven is liet toch belangwekkend iets óver het waarnemen van den vogeltrek te ver nemen. Welnu, de waarneming van deze boeiende uiting van het vogelleven kan een ware vreugde geven. Zeker, het heeft ook zijn bezwaren. Men moet vroeg uit de veèren, althans zij, die de genoteerde waarnemingen willen op zenden. Voor de vergelijkbaarheid van de waarnemingen is het noodig. dat de deelnemers deze op hetzelfde uur verrichten. En het uur. waarop de vo gels zlcli in grootc getale verplaatsen is van 7—8 's morgens zonnetijd. Maar laat u zich hierdoor niet af schrikken, want men kan de mooiste dagen uitkiezen. En dit is ook noodig. De vogels trekken bii voorkeur niet bij slecht weer. Zij hebben bepaald het land aan buiig weer met harde Z.W.- tot K.W.-wind. Dit behoeft geen ver wondering te wekken, want de vogels, zooals u zult merken, trekken in het najaar in de Zuidelijke en Westelijke richtingen. En liet behoeft geen be toog. dat zij niet gaarne tegen een krachtigcn wind optornen, die gepaard gaal met regen. In den regel komen de grootste ver plaatsingen voor bij mooi herfstweer met een Z. tot O.-wind en een hoo- gen barometerstand. Dc waarnemingen vallen tusschen 10-28 October. In de zen tijd zijn de ochtenden meestal koud. Daar het waarnemen niet veel bewegingen geeft, verdient het aan beveling zich warm te kleeden. Dit geldt ook voor dc liefhebbers, die lie ver wat later gaan. De ervaring leert, dat men op sommige gunstige dagen ook tusschen 8-10 uur grootc en vele troepen vogels kan zien door trekken. Amersfoort ligt bijzonder gunstig voor den vogeltrek. Wij bezitten hier belangrijke trekwegen; één te land en één langs de zee. In het algemeen trekken (le vogels niet gaarne over zee. Bij de bocht van Kijkerk stuiten ze op dc kust. Vele vo gels gaan dan door den polder ver der. Vandaar, dat men achter de rei niging bij den Eem op in den polder te Hoogland en zelfs in den plantsoen- gordel goede waarnemingen kan doen. De tandtrek kan men goed gade slaan bij liet Hazewater (achter Rust hof) en op de heuvels van de Leus- derheide, vooral aan het hoog gele gen fietspad. Zoowel bij de Eem als op de heide heeft men aan weers zijden een goed uitzicht. Men kan dan zien uit welke Oostelijke richtingen de vogels komen en naar welke Zui delijke windstreek ze gaan. Dat men hiervoor ook een kompas noodig heeft benevens een bloknoot en een potlood om het aantal en de soort der doortrekkers te kunnen aanteckcnen behoeft niet gezegd te worden. Ook dient men elke vül mi nuten den tijd aan te geven, waarop de kraaien, spreeuwen, vinken en keepen, leeuwerikken. kieviten, koper wieken. piepers en kneutjes doortrek ken. Waaraan deze vogels te kennen zijn zal de volgende maal besproken wor den. VIRIDIS DE LEGERCOMMANDANT BIJ DEN SOESOEHOENAN. SOLO. 9 Oct. (Aneta-A-N.P.). De legercommandant arriveert heden te So lo, waar hij ten paleize van den Soesoe- hoenan aan een diner zal aanzitten. Morgen woont de legercommandant met den Mangkoenegoro de legermanoeuvres hij in de buurt van Solo. welke daar mede het hoogtepunt zullen hebben be reikt. GROOTE GIFT VOOR STEUN AAN CHINA BUITENZORG, 9 Oct. (Aneta—A N P.) Een Chineecch echtpaar zond een per soonlijke gift aan Chiang Kai Shek van 36.000 gulden, voor steun aan China. HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PU BLICITEITSW AARDE TOURNOOIVF.LD 4 DEN HAAG Dit blad heefteen dage lijk- sche oplaag van EXEMPLAREN STADSNIEUWS Geraffineerde oplichter aan hetwerk< (Derde Blad pag. 1). SPORT Moeilijke wedstrijden voor de Amers- foortsche Clubs. (Eerste Blad pag. 2). Hoogste barometerstand 774.8 te Vest- rnanoer. Laagste barometerstand 759.6 te Ingo. Leer goed rijden, op goede paarden, bl) de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanége met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortscho Huisartsen- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheerenr H. Kamerling, Utr. weg 35, Tel. 142. Plomp. Regentesselaan 15, tel. 1359. Schmelling, Fr. van Blankenheijmstr, 6, Tel. 996. Zondag heeft dienst de apotheek van Kok, Langestraat 74; Tel. 165. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. Vernhout, Soesterwcg 23*2, t«*l. 2270. Mevr. de Leeuw, St. Anfridusstraat 5, tel. -2079. DE „TORENVALK" WEDER VERTROKKEN BATAVIA, 9 Oct. (Aneta—A.N.P.) De „Torenvalk", die gisteren onder commando van gezagvoerder Veenen- daal uit Nederland is gearriveerd, is hedenochtend reeds weder voor de re- tourreis vertrokken, thans onder com mando van gezagvoerder Bax. Voor het vertrek bestond een goede belangstelling. Het vertrek was iets ver laat, doordat de post eerst moest wor den afgewacht. Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1