STRIJD LEEFT OP BIJ SJANGHAI C ouranten-r eclame RECHTSCH SUCCES IN ASTURIE DE EEMLANDEP KANTONNALE verkiezingen Geen afstand van koloniën BOVO" Voor Bleyle Kleeding Maandag 11 October 1937 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 88 POETOENG HEVIG BESTOOKT Pauselijke uitspraak over Duitschland Levensgroot portret van H. M. de Koningin BRUSSEL WORDT conferentiestad TAL VAN DORPEN VEROVERD De slachtoffers der Specht-ramp Groote staking dreigt in Engeland Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND 5 uur 44 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 HEVIGE BRAND IN ZIEKENHUIS Aan pest overleden AMER SFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0.65; per - week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën ..KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Sjantoeng en Kwangsi trouw aan Nanking Felle gevechten nabij de stad Kwosien SJANGHAI, II Oct. (Reuter), De regen, die tijdens het weekend nog viel, is opgehouden en het is mooi weer gewor den, zoodat vandaag de gevechten weer begonnen zijn in alle sectoren rondom Sjanghai, hoewel nog slechts op beperkte schaal gestreden kan worden in verband met den modderlgen toestand van het ter rein De Japanneezen beweren, dat zij vor deringen hebben gemaakt op de rechter flank. Successen van beteekenis hebben zij echter niet behaald. Het is thans duidelijk geworden, dat Hang Foe Tsjoe. de gouverneur van Sjan toeng. wiens houding tot dusverre twijfel achtig werd geacht, van ganscher harte Nanking steunt Generaal Litsoenglen. gouverneur van Kwangsi. die vroeger een onverzoenlijk vijand van Tsjang Kal Tsjek was, heeft Nanking er van in kennis ge steld. dat 200.000 man Kwangsitroepen ge- reQi staan om op korten termijn naar Sjanghai, of Noord-China te vertrekken De Japanneezen hebben gisteravond Poetoeng hevig gebombardeerd. De Chi- neezen hebben gisteren hun linies ver sterkt. Zij ontvangen op groote schaal versterking. Volgens het Chineesche blad Takoeng- pau woedt een hevige slag bij Kwosien in de provincie Sjansi. De Chineezen verdedigen zich tegen een aanval van de Japansche troepen in de richting van Taijoean. De Chineezen hebben zware veriiezen geleden. De Chineesche strijd krachten bereiden krachtige tegenaan vallen voor. Aangezien de rivier Tsejoe, welke Hopei van Zuid naar Noord door stroomt, sterk gezwollen is en den spoorweg Tientsin—Poekau heeft ver nield. is het voor de Japansche troepen moeilijk geworden ravitailleering te ontvangen. Domei meldt, dat de Japansche voor hoede gistermiddag de versterkte stad Tsji Tsjia Tsjwang is binnengedrongen, nadat de troepen in den ochtend de rivier Hoeto waren cvergestogen Ver volgens hebben de Japansche troepen de achtervolging van de Chineesche legers ingezet. De Japansche luchtmacht heeft nabij Whanpoe een Chineesche kanonneer boot vernield. Verder werden de kadet- tenschool en de kazernes te Kanton bestookt en ijzeren spoorbruggen over de Takang- en Koekong-rivier ver nield. Geen buitenlandsche vliegers in China Havas meldt, uit Sjanghai, dat offi cieels Chineesche kringen het bericht, volgens hetwelk buitenlandsche vliegers dienst zouden hebben genomen bij de Chineesche militaire luchtmacht, tegen spreken. Cholera neemt af De cholera-epidemie, die de vorige maand te Sjanghai een onrustbarenden omvang had aangenomen, neemt thans in de Fransche concessie af. De gezond heidsdiensten in de internationale ne- VAILLANT COUTURIER OVERLEDEN Vooraanstaand Fransch com munist heengegaan PARIJS. 11 Oct. (Havas). Gister avond om 11 uur is Paul Vaillant Cou turier overleden. Hij was communist, hoofdredacteur van de Humanité en Kamerlid. Onmiddellijk na het bekend worden van zijn dood zijn het centrale comité d.er communistische partij en de mees te leden van het politiek bureau bij eengekomen in het gebouw van de Humanité. Vaillant Couturier was te Parijs op 8 Januari 1892 geboren Hij werd in 1914 gemobiliseerd e.n maakte den ge heelen oorlog nipe. Hij werd verschei dene malen gewond en was aan hp* einde van den oorlog officier, gedeco reerd met 't lecinen van eer. Met Rarbns se richtte hij de A R A Cde republi- keinsrhe vereenigine van nu ris I rijders op. Hij heeft een belangrijke rol ge speeld in de communist isehe partij, waarin hij steeds leidende functies heeft bekleed. derzetting vertrouwen, dat de ziekte spoedig tót het verleden zal behooren.. De ltaliaansch-Japansche betrekkingen De woordvoerder van het Japan sche departement vin buitenland sche zaken heeft op een vraag be treffende de Italiaansch-Japansche betrekkingen, en meer in het bijzon der op de vraag, of er een militair bondgenootschap bestond tusschen beide landen, geantwoord, dat de Italiaansch-Japansche betrekkingen „vriendschappelijk" zijn. Economische noodver ordeningen Volgens het D.N.B. worden heden in Japan drie belangrijke economische noodverordeningen van kracht, waartoe tijdens de laatste vergadering van het parlement is besloten. De verordeningen verbieden den in- of uitvoer van een groot aantal goederen, zij beperken het verbruik van ijzer voor andere dan mi litaire behoeften en stellen vast tot welk percentage wollen stoffen kunst vezels zullen moeten bevatten. Tegen het optreden van Japan Negentig professoren van achttien Brits'che hoogescholen hebben een tele gram aan den Chineeschen minister van onderwijs gezonden, waarin zij be loven er bij de Britsche regeering op te zullen aandringen, dat zij helpt een einde te maken aan de Japansche agresie Het nationale congres der Belgische werkliedenpartij de socialisten heeft met algemeene stemmen een motie ten gunste van de collectieve vei ligheid aangenomen, waarbij de instel ling van een embargo op petroleum en ijzer, bestemd voor Japan, wordt ge- eischt. Het congres heeft besloten de regee- ring te blijven steunen. (De Belgische werkliedenpartij heeft een Kamerfractie van 70 leden, tegen over de katholieken 63 en de liberalen 23 afgevaardigden). Groot aantal herstemmingen in Frankrijk Gisteren hebben in Frankrijk, ge lijk men weet, verkiezingen plaats gehad zoowel voor de algemeene als arrondissementsraden. De tot dusver bekend geworden cijfers wijzen niet op geweldige verschuivingen, wat de verhouding der partijen betreft. Er moeten echter een zeer groot aantal herstemmingen plaats vin den, zoodat pas op 17 October de balans definitief kan worden opge maakt. Fransche verklaring te dezer zake PARIJS, 11 October. (Havas). Xa hel congres van de Franschen in het bui tenland werd een diner aangeboden, waarbij ook president Lebrun aanzat. Tijdens het congres verklaarden kolo nialen en oud-kolonialen, zoowel bur gers, als militairen, dat zij niet verlang den, dal de politieke souvereiniteit van Frankrijk over eenig gebied overzee zou worden afgestaan. Deze gebieden maken een integreerend deel uit van hel Fransche grondgebied. Tijdens hef diner hield Bérenger, voorzitter van den hond van Franschen in het buitenland, een rede. waarin hij hulde bracht aan het Fransrhp gpnie. dat buiten do grenzen va- het land in Europa zestig millioep Franschen bij hef land wist te vopgen. VATICAANSTAD. 11 Oct (Havas). De paus heeft 230 Duitsche pelgrims uit hel Rijnland en 60 Zwitsorsche pel grims ontvangen In een toespraak eil de Paus uiting aan de vreugde, dip hij, naar hij zeide. stpeds ondervond, wan nppr hij in deze moeilijke uren sreloo- vigen zag uit landen, waar Duitsch ge «prokpn wordt, hoewpl hij wist. dat de toestand in Zwitserland „gelukkig aan merkelijk veel verschilt van de droe vige omstandigheden, d.e in Duitsch land bestaan." Toen h. m. de Koningin den kunstschil der-beeldhouwer G. C. Vrint in de gelegenheid stelde een studie van Haar te maken voor het bekende borst beeld, waarvan een exemplaar in brons geplaatst is in het Ministe rie van Koloniën, heeft hij tevens een levensgroot portret van Hare Majesteit geschilderd. Het schil derstuk, dat 2 M. hoog is en 1.25 M. breed, is thans met andereschil- derijen in de kunstzaalKonin- ginnegracht 77, te Den Haag, geëxposeerd. Dit portret beeldt de Landsvrouwe uit in groot ornaat het lint van het grootkruis van den Nederlandschen Leeuw dra gend, Haar rechterhand rustend op een tafeltje naast Haar, met de regeeringsemblemen. (Foto Schimmelpenning':!, Den Haag). Pacific-bijeenkomst zal ver moedelijk de volgende maand beginnen Argentinië sympathiseert met Roosevelt's rede BRUSSEL, 11 October. (Belga). Het dagblad Le Peuple meldt, dat te Brussel van de zijde der mo gendheden, die belast zijn met de organisatie eener conferentie der Pacific-mogendheden, het verzoek is ontvangen of de gedelegeerden der landen, die deelnemen aan het verdrag der negen mogendheden, te Brussel kunnen bijeenkomen. Volgens het blad schijnt de Belgi sche regeering geneigd dit verzoek gunstig te ontvangen. Te Genève meent men volgens Havas te weten, dat de consultatieve commie sie van den Volkenbond, welke belast is met de bestudeering der aangelegen heden voor het Verre Oosten, in begin sel is bijeengeroepen tegen 10 Novem ber. Deze bijeenkomst zal te Brussel worden gehouden. Ook Reuter meldt, dat men in welin gelichte kringen te Washington steeds meer gelooft, dat Brussel uitgekozen zal worden als plaats van bijeenkomst der negenmogendheden-conferentie. Er wordt de nadruk op gelegd, dat de Vereenig- de Staten voor het oogenblik geen ver der initiatief willen nemen ten aanzien van het Chineesch-Japansche geschil en derhalve gereserveerd blijven ten opzich te van alle voorstellen om de conferen tie te Washington te doen houden Het is waarschijnlijk, dat Norman Davis de Vereenigde Staten op de conferentie zal vertegenwoordigen. De Argentijnsche regeering heeft pre sident Roosevelt geluk pewenscht met zijn te Chicago gehouden rede. De re geering zegt. dat de traditioneele poli tiek van Argentinië samenvalt met het streven van den Volkenbond, het non agressiepact en de methode van het plegen van overleg tot behoud van den vrede. Links geeft het échec zijner troepen toe Verwoede strijd van man tegen man SALAMANCA, 11 Oct. (Havas) Zooals te verwachten was, hebben de troepen van generaal Davila gebruik gemaakt van hun succes van Vrijdag en hebben zij den tegenstand van de Asturiërs langs de Sellarivier gebroken. Verschei dene dorpen zijn in handen der rechtschen gevallen. Ook aan het front in Leon heb ben de rechtschen successen be haald. Het schijnt dat de voor naamste hoogten van Valverde door de rechtsche troepen bezet zijn. In rle staatscourant van Franco is een decreet gepubliceerd, waarbij wordt bepaald, dat alle Spaansche vrouwen tusschen 17 en 35 jaar zes maanden dienst moeten doen op de administra tieve arbeids-bureaux of bij de sociale diensten. Dp vrouwen, die dit half laar niet hebben doorsremaakt. zullen geen staats-, provinciale of gemeente-be trekkingen kunnen krijgen Van deze verplichting zijn uitgezon derd gehuwde vrouwen, weduwen en zieken. De zes maanden kunnen achter elkaar worden uitgediend, ofwel ver deeld worden over drie jaar. In een nader communiqué deelt het groote rechtsche hoofdkwartier omtrent de krijgsverrichtingen mede: In Asturië hebben wij onzen op- marsch voortgezet en den vijand zware verliezen toegebracht Wij hebben talrijke heuvels bezet en dertien dorpen, o m. Seguendo. Soto de Cangas en Cangas de 0ni6. De regeeringstroepen hebben het laat ste dorp geheel vernield en ver brand In Leon is een colonne voor bij Collado de Arenas getrokken E *n andere colonne bezette het berg- massief van Castellonas en wierp den vijand uit het gelijknamige dorp. waarbij hem zware verliepen werden toegebracht. Het ministerie van nationale verdedi ging te Valencia deelt mede- Legers in hPt Noorden van het Oos telijk front. De rechtschen bleven druk uitoefenen en bezetten de heuvels 502 en 230. evenals den top van heuvel 910. waar wij een verbitterden strijd van man tegen man levefÖPn. Aan liet Zui delijk deel van het front zetten de rechtschen de veroveringen van Canto DpIoso. van Penabuja af. \oort Zeer zware gevechten werden geleverd De vijandelijke luchtmacht liet op Cangas de Onis ruim 130 brandbommen vallen. Aan het front van Guadalajara en aan hel Zuidelijke front hebben wij oeniee stellingen der rechtschen bezet on danks hevige tegenaanvallen Ten Zui den van den Taag, in den sertor van Tcnca. moesten wij de uitgangsbasis onor aanvallen in dp laatste dagen achteruit leggen 11a hevige gevechten van man tegen man met de rechtschen. De stoffelijke resten der drie leden van de bemanning zullen naar Nederland worden vervoerd AMSTERDAM. 11 Oct. Naar wij vernemen worden de stoffelijke resten van de heeren Stork, Ruben en Stodieck. leden van de beman ning van de te Palembang veron gelukte „Specht", Woensdag met het 6.s. „Van Geen" van de K. N* S. M. van Palembang naar Tand jong Priok overgebracht. Vandaar brengt het s.s. ..Simaloer", een vrachtschip van de stoomvaartmaat schappij Nederland, de stoffelijke resten Zaterdag a.s. naar Neder land. Tachtigduizend leerjongens in de metaalnijverheid erbij betrokken LONDEN, 11 Oct. (Havas). Tach tigduizend leerjongens in de metaal industrie hebben besloten op 18 October in staking te gaan. indien de nationale palroonsvereeniging in de metaalindustrie den vakvereeni- gingen niet het recht toekent met haar namens de leerjongens te on derhandelen. DE „HERTOG HENDRIK" IN MAROKKO CASABLANCA, 11 Oct. (A.N.P.) - H.M. pantserkruiser „Hertog Hendrik welke zich op een oefenreis bevindt i.. dp Middeliandsche zee. is aangekomen e Safi in FranschMarokko. Het schip zal daar tot Maandag blij ven liggen. PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's S7 ADSX'ikülFS Intrede van Pastoor G. A. Smit. (Tweede Blad, pag. 1). Opening Sportondsenbad. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT De voetbal-hockev- en korfbalwedstrij den. (Tweede Blad. pag. 2 en 3). De match EuweAljechin. (Tweede Blad. pag. 3). Weer verwachting later wellicht toenemende N- tot X.-W. wind, aanvankelijk half tot zwaar bewolkt met weinig of geen regen, later toenemende bewolking met toenemende kans op regen, aanvankelijk weinig verandering in temperatuur, la ter kouder. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR De patiënten konden in veilig heid worden gebracht BERN, 11 October. (Havas). Een brand heeft een in het centrum van Fribourg (Freiburg) gelegen zie kenhuis gedeeltelijk verwoest. Alle zieken, ten getale van verscheiden honderden, werden gered. De scha de bedraagt eenige honderdduizen den francs TJILATJAP, 11 October (Aneta). In de kotta Siraredja, dessa Sidamoelja, is een Chineesch handelaar in manu facturen, bij wien positieve pestver- schijnselen zijn geconstateerd, overle den. De geneeskundige dienst en het B.B. hebben de noodige voorzieningen getroffen. Er zijn doode ratten aangetroffen. Vermoedelijk heeft men te doen met een geïmporteerde besmetting. Concentreer op het krachtigste recla as-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1