Frankrijk en Engeland overleggen Artillerie buldert in Sjanghai Hubermann's toestand BLOEDIGE GEVECHTEN IN NOORD-SPANJE WEER EEN incident DE EEMLANDEU Pyreneeën-grens weer open? REBELLIE IN ETHIOPIE? ZONDERLINGE schietpartij te Samarang vooruitgaande Aanslag op dame te Batavia Belangrijkste Voor BBsyle Kleeding De ruggegraat van elk reclame-plan CÜU R ANTEN RECLAME Dinsdag 12 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 36 e Jaargang No. 89 Ministers van landsverdediging eveneens bij de besprekingen betrokken NIEUWE AANVAL VAN JAPAN OPMARSCH VAN RECHTS De vijftigduizend er uit! Dit nummer bestaat uit 2 bladen 5 uur 42 min. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1 95; per maand 0.65; per u-eek met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON IN TER C. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Particuliere Fransche onder nemingen zouden in dat geval aan Spanje kunnen leveren Londen wil voorzichtigheid betrachten PARIJS, 12 Oct. (Pavas). De Fran sche minister van buitenlandsche zaken Delbos. en Chautemps. de premier hebben gisteravond den toestand besproken, die door het Italiaansche antwoord is ont staan. De voorgenomen besprekingen met den minister van defensie konden niet ge houden worden, daar Daladier evenmin als Pierre Cot te Pariis was in verband met de kantonnale verkiezingen. Onder deze omstandigheden zal het tets langer duren, voor de beslissingen der regeering bekend zullen ziin. In welingelichte krin gen gelooft men niettemin, dat een beslis sing op zij'n laatst in het midden van deze week zal worden genomen. Onmiddellijk na zijn onderhoud met Chautemps, waarvan Léon Blum een deel heeft bijgewoond en dat van halt zeven tot half acht heeft geduurd, heeft Delbos gisteren drie kwartier lang geconfereerd mat den Britschen ambassadeur, sir Eric Philips. Pet Fransche standpunt ten aanzien van de Italiaansche nota zal. naar men verze kert. slechts worden vastgesteld in volle dige overeenstemming met Groot-Brittan- nië. Waarschijnlijk zal het noodige over leg worden gepleegd met de ministers van landsverdediging. De beoogde besluiten zullen definitief worden genomen tijdens een ministerraad, welke Donderdag zal kunnen worden gehouden, daar de Brit- sche ministers Woensdag hun wekelijksche vèrgadering zullen houden. Pet is waar schijnlijk. dat het voor dien tijd niet mo gelijk zal zijn nauwkeurige aanwijzingen tg krijgen over de beraamde maatregelen Tegen de onverzettelijkheid van Ita lië moet men, aldus wordt verklaard, maatregelen overwegen, welke het ver broken evenwicht van krachten door de grootscheepsche inmenging, in den vorm van menschen en materiaal, vanwege de regeering te Rome ten voordeele van Franco op het schiereiland en zijn on- derhoorigheden. kunnen herstellen. Al dus doet zich de vraag voor of de grens der Pyreneeën zal worden geopend. Deze beslissing zou de onderstelling van eventueele Fransche troepenzendin gen naar Spanje volkomen uitsluiten Zij zouden zich bepalen tot de afschaf fing van het speciale visum, dat is in gevoerd door de niet-toepassing der niet-inmengingsovereenkomst. d. w. z. een herstel van het normale stelsel ter zake van de afgifte van paspoorten. Ten aanzien van de vrijwilligers be twijfelt men of hun werving anders dan een zuiver individueel karakter kan dra- gen. Voorts zou deze maatregel de vrijheid van transitoverkeer in Frankrijk her stellen van materiaal, dat uit het bui tenland naar Spi.nje wordt gezonden. Wat Frankrijk betreft, zouden dan particuliere ondernemingen vrij kun nen leveren, terwijl de genationaliseer de bedrijven slechts ten behoeve van hei Fransche leger zullen werken. De Britsche regeering zou dit initia tief van Frankrijk goedkeuren, doch een dergelijk besluit zou verschillende mo daliteiten voor zijn to massing mede brengen. welke Pariis slechts in over eenstemming met Londen zal kunnen vaststellen. Ambassadeur Corbin zal met Eden spreken De ambassadeur van Frankrijk te Londen. Corbin. heeft gistermiddag een onderhond gehad met sir Robert Van sit tart. den permanenten onderstaat* secretaris van buitenlandschp zaken Waarschijnlijk zal Corbin vandaag e-m bespreking hebben mot F.den. die in de ochtenduren van Ralmoral waar bii het laatste' weekeinde als gast van den koning heeft vertoefd, te Londen zal terugkeeren. Volgens Reuter verklaart men te Londen, dat Frankrük in verhand nrut lijn aardrijkskundige ligging meer ge neigd is tot het nemen van besliste tegenmaatregelen. terwiil Engeland eerder de voorzichtigheid betracht Waf echter ook de eest volgende stap zal zijn. het is vrijwel zeker, dat hij ge meenschappelijk door beide landen zal worden genomen. Nieuwe Italiaansche troepen naar Lybië Havas seint uit Napels, dat gis teren twee schepen met 5400 solda ten naar Lybië scheep zijn gegaan. Volgens Reuter zijn de laatste wekén in het geheel ongeveer 24000 man daarheen verscheept. Uit Rome meldt Havas, dat men binnenkort de publicatie van een officieel of officieus communiqué verwacht, waarin mededeelingen worden gedaan omtrent de ware beteekenis van de Italiaansche in menging in Spanje en van de Ita liaansche troepentransporten naar Lybië en Oost-Afrika. De Italiaan sche regeering zou namelijk een blijk willen geven van haar goede trouw en haar vredelievende bedoe lingen en een eind willen maken aan wat men een perscampagne noemt, die den toch reeds zoo ern- stigen toestand nog meer verergert Italië blijft de desbetreffende geruchten ontkennen In officieele kringen te Rome wordt volgens Havas, ontkend, dat 300 Italianen in Oost-Afrika zouden zijn vermoord en dat 5000 Ethiopière zouden zijn gefusilleerd. De troepenbewegingen, welke op het oogenblik plaats vinden, zou den een gevolg zijp van den regen tijd. Men geeft te Rome evenwel toe, dat eenige weken geleden Raö Kebbede is terechtgesteld. Bovenstaand démenti heeft be trekking op berichten in de Engel- sche pers, volgens welke Ras Keb bede en Ras Ailoe, aan het hoofd van duizenden Abessijnen, o.a. het belangrijke centrum van Sakota zouden hebben bezet. Volgens de zelfde Britsche bladen zou maar schalk Graziani, de onderkoning, order hebben gegeven de opstandige Ethiopiërs met vliegtuigbommen en machinegeweren te bestoken. Pet traject voor de behendigheids- en hom (D.) was niet gemakkelijk Een betrouwbaarheidsritten te Schild- der rijders in een moeilijke positie Cipier te Semarang, die aan buien van zwaarmoedigheid leed, loste schot op schild wacht, welke terugschoot Semarang, 12 October. (Aneta). In het huis van bewaring alhier had gisteravond een schietpartij plaats, waarbij de cipier F. Boermans, die zich vreemd gedroeg, ernstig werd ge wond. Deze cipier schoot namelijk op een schildwacht. Deze schildwacht, die niet door het schot getroffen werd, liet zich plat op den grond vallen en vuurde terug, waarbij de cipier ernstig getrof fen werd. Inzake de schietpartij, kan nog wor den medegedeeld, dat de cipier T. B., leed aan buien van zwaarmoedigheid. In verband daarmede is hem eenigen tijd geleden zijn revolver afgenomen, waar over hij krachtens zijn functie beschik te. Hedenmorgen nam hij uit de kast, waarin de reserve-wapenen zijn gebor gen, een revolver waarna hij een schot loste op een schildwacht. De schild wacht schoot terug, hierbij geheel uit noodweer handelende, welk schot B. in de borst trof. De kogel verliet het lichaam aan de rugzijde en ketste daar na tegen den muur. De oorzaak van de schietpartij is dat B. waarschijnlijk gaarne met Euro- peësch verlof zou gaan, hetgeen hem echter niet kon worden toegestaan er» ook niet mosreliik was, daar hij nog niet in vasten dienst is. Dé toestand van B. is zeer ernstig. Chineezen beantwoordden het vuur van den vijand krachtig Worsteling om Tsjapei SJANGHAI, 12 Oct. (Havas). - Bij het aanbreken van den dag hervatten de Japansche batterijen op de schepen en op het land op felle wijze het bombardement der Chineesche stellingen. Men ge looft, dat het bombardement de voorbereiding vormt voor het groote Japansche offensief, dat sinds lang verwacht wordt De Chineesche artillerie beantwoord de het Japansche vuur krachtig Het Japansche bombardement duurde drie kwartier Vervolgens namen de Japansche vliegtuig eskaders de taak over. Ze trach ten de Chineesche verdedigings linies te vernielen. In het bijzon der werd aandacht gewijd aan Tsjapei. De Chineezen hebben opdracht gekregen deze wijk tot iederen prijs te behouden. Intusschen wordt van Chinee sche zijde gemeld, dat de Chinee sche artillerie te Poetoeng vier Japansche transporten heeft ge troffen, terwijl men bezig was voorraden aan land te zetten in het Oostelijke district van de nederzetting. De Japansche autoriteiten maken be kend. dat de .Japansche troepen, die hun opmarsch aan het front van Ping han voortzetten, voorbij Lioetsoene ten Zuiden van Tsjitsiiatsjoeane gekomer. zijn. Uit dezelfde bron wordt verklaard, dat het Chineesche front, dat 130 k m lang is en zich uitstrekt van Pinghan naar Te'jeritse. langs de Hopfo. volko men uiteengeslagen lijkt te zijn Bommen op Kanton De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken hpeft bevestigd, dat Japan niet voor nemens is hel eiland Hainan te bezet ten en dat dn verzekerine de vorige maand door den minister van builen lands'che zaken gegeven, nog steeds van kracht is Uit Kanton wordt aan het Chineesche Nieuwsagentschap Central News ee meld dat cisteren tien Japansche vliegtuigen de forten van de Borca Tigris hebben gphombardperd zonder schade aan te richten en verder de voorsteden van Kanton hphhen gebom bardeerd. waarbij zij een twintigtal slachtoffers hebben gemaakt Twaalf andere toestellen hebben de spoorlijn KantonHankau gebombardeerd. Drie andere patiënten zullen vermoedelijk aan het eind der week het ziekenhuis kunnen verlaten Ir. van Steenbergen ter aarde besteld PALEMBANG, 12 Oct. (Aneta- A.N.P.). De toestand van de pa tiënten. die verwond zijn bij de Specht-ramp, en die in het zieken huis Charitas zijn opgenomen, is goed. De heeren Groeneveld, Schoch en Munro zullen vermoedelijk aan het einde van de week het zieken- huis kunnen verlaten. De toestand van den violist Hubermann en vaü freule Smissaert gaat vooruit. Uit Bandoeng wordt geeeind: De begrafenis van het stoffelijk over schot van ir. van Steenbergen van het Marsmann-concern, die gedood is bij de ramp van de „Specht", had gister middag plaats onder zeer groote deel neming. De stoet, welke van bet vliegveld Andir vertrok, werd gevolgd door familie en autoriteiten. Even over vijven kwam de stoet aan op den doo- denakker. waar bij de groeve, op verzoek van de familie, alleen werd voorzitter van de Technische faculteit, gesproken door professor Sprenger, Namens de K.L.M. wa6 dr. Wesenhagen en namens de K.NILM de heer Moes aanwezig. De afdeeling mijnwezen was verte genwoordigd door ir. van Haeften, een familielid van den directeur van ver keer en waterstaat. Er waren veel kransen. Vermoedelijk gepleegd door ontslagen inlandsche bediende BATAVIA. 12 Oct. (Aneta) In den afgeloopen nacht heeft een aaiislae plaats gehad op Mevrouw van M. echt genoot van den heer W. C. van M oud- hoofdredacteur aan de „Java-bode". Een, inlander drong de slaap kamer van mevrouw van M. bin nen, haalde een mes te voorschijn en stak hiermede naar de keel van het slachtoffer. Mevrouw van M„ die op dit oogenblik wakker werd.' W'éerde het mes met de hand af waardoor dit een andere richting kreeg, zoodat haar heide wangen en de hand werden verwond, terwijl de hand pees werd doorgesneden. De heer van M snelde onmiddellijk te hulp, doch kón den dader niet vatten. Diens sloffen werden echter herkend als te zijn van een ontslagen bediende Mevrouw van M. is in de centrale bur gérlijke ziekcninricliting opgenomen De politie begon onmiddellijk mei de achtervolging van den dader. Hel voor loopig onderzoek geeft de aanwijzing dat de dader voornemens was de familie te berooven waarvoor hij reeds op ver schillende sleutels beslag had geleed Dpzr sleutels zijn zoek. Vermoedelijk is rip dader in zijn werk gestoord door het ontwaken van mevrouw van M waaruit dan zou volgen dat ziin aanval uit anest geschiedde De dader is voortvluchtig De politie legde voorloopig beslag op ziin bezittin- gcn. Er is sprake van, dat de Spaan- sche régeering van Valencia naar Barcelona zal worden overgeplaatst Het terugtrekken van de vrijwilligers VALENCIA. 12 October (Havas). Pet ministerie van landsverdediging deelt mede: Aan het Noordelijk front, in den Zuide lijken sector, hebben zich bloedige gevech ten afgespeeld. De rechtschen bezetten Pena del Viento en heuvel 1200 van La Pcna Gyan. Aan het Zuidelijke front heeft de vijand op de kruising van de wegen van Villanueva del Duque naar Belmcz en van Hiriojosa naar Pcnarroya een hevige activiteit getoond. Wij deden tegenaan vallen. bezetten de eerste linies der recht schen en zetten onzen opmarsch voort. Ten Zuiden van den Taag heeft onze artillerie de granatenfabriek van Alcubil- lete en de wapenfabriek van Toledo be stookt. Pet groote rechtsche hoofdkwartier deelt mede: In Austurië wordt de opmarsch zege vierend voortgezet. Wij hebben verschei dene hoogten en eenige dorpen bezet. In Leon is een belangrijke manoeuvre begon nen. In Aragon hebben wij twee vijandelijke aanvallen afgeslagen, den eersten bij Oma. den tweeden bii Lona de Raspuna. In den sector ten Zuiden van den Ebro heeft de vijand tevergeefs getracht de li nie van Fuentes Val de Escaleras aan te vallen Aan het Zuidelijke front in de sectoren van Penarroya cn Espiel hebben wij ener giek twee aanvallen van den vijand af geslagen. In September hebben onze luchtstrijd krachten 22 règeéringsvliegtuigen neerge schoten. Te Perpignan gaat volgens Havas het gerucht, dat de zetel van dé Spaan* sche regeering van Valencia naar Bar- célona zal worden overgeplaatst. Het Spaansche consulaat te Perpignan heeft dienéaggaande verklaard, dat geen en- kelé bevestiging kon worden verkregen. Wél was er sprake van de oorlogsindus trie over te brengen naar Catalonië, omdat hier de groote fabrieken geves tigd zijn. Misschien worden 'hiermede de geruchten verklaard. De ambassadeur van Spanje te Lon den heeft op het Foreign Office een nota van zijn regeering overhandigd, waarin wordt geprotesteerd tegen den Italiaanschen uitleg van de verklaring van Azcarate te Genëve inzake het ver trek van de vrijwilligers uit Spanje. De Spaansche regeering herhaalt haar verzekering, dat zij bereid is het vertrek van alle vrijwilligers, dia aan haar zijde strijden, te verzekeren in het ka der van een algemeen plan tot terug trekken van de vrijwilligers uit Spanje. De regeering heeft te Genève verklaard de volledige autoriteit te bezitten over de buitenlandsche .vrijwilligers in haar legercorpsen en de regeering is vastbe sloten mede te werken aan een plan om alle buitenlandsche strijders uit Spanje te doe i vertrekken. Zij aan vaardt hierbij in beginsel internatio naal toezicht. Bij de definitie van „vreemdeling" zal niet gelet worden op het al of niet bezitten van een Spaanschén pas, doch zal alleen een objectief criterium, zoo als de moedertaal,, gelden. .nutö's der Britsche ambassade tusschen Nanking en Sjanghai beschoten SJANGHAI, 12 October (Reuter). Drie auto's van de Britsche am bassade, die op weg waren van Nan king naar Sjanghai, ziin onder ma chinegeweervuur genomen door zés vliegtuigen, waarvan gezegd wordt, dat zij van Japansche nationaliteit waren, in de nabijheid van Mints- jong, op een plaats, zestien mijl ten Zuiden van Sjanghai. Het feit deed zich vanmiddag om vier uur voor. Niemand werd ge wond. De Britsche assistent van den attaché voor luchtvaart was één van de inzittenden der auto's, die. naar verklaard wordt, duidelijk zichtbaar de Britsche vlag voerden. De Brit sche autoriteiten hebben de Japan- neezen in kennis gesteld van het in cident en dezen hebben een commu niqué uitgegeven, waarin gezegd wórdt, dat hun geen kennis was ge geven van het feit. dat de auto'& naar Sjanghai op reis waren. MAATREGELEN TEGEN JODEN- DANZIG, 12 Oct. (P.A.T.) In een vergadering van nationaal-socialisten te Zoppott heeft de leider van de natio naal-socialisten te Danzig, Forster, een rede gehouden, waarin hij de bevolking van Zoppott aanspoorde met de partij samen te werken, om den toevloed van Joden naar deze plaats te verhinderen. Spreker kondigde aan, dat maatregelen zullen worden genomen om op het strand van Zoppott bepaalde gedeelten voor de Joden af te palen. Verder zullen de Joden alleen nog maar bepaalde voor hen gereserveerde café's e.d. mogen be zoeken Dit zullen vooral de zaken met een Joodschen eigenaar zijn. STOJADINOWITSJ IN PARIJS PARIJS, 12 Oct. (Havas). - Héden- morgen is de Joego-Slavische premier, Slofjadinow'i'lsj. te Parijs aangekomen, vergezeld door den chef van zijn kabi net en den secretaris van het ministe rie van huilen la n.dsrhi zaken Mij werd o.a ontvangen door Delbos. den Fran sehen minister van buitenlandsche za ken. Prijs gevallen op het nummer 17573 •e-GRAVENHAGE. 12 Oct. Bij de heden gehouden trekking der -Staatsloterij is de prijs van 50.000 gulden op het nummer 17573 geval len. op simde re pagina's STADSNIEUWS Spoorwegen rondom Amersfoort. (Tweede blad, pag 1). OMTREK Ernstige botsing nabij De Klomp. (Twéede blad, pag 1). SPORT Dr. Euwe speelt remise. (Éerste blad, pag 2)4 Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit N. richtingen, aanvankelijk opkla rend, later weer half tot zwaar bewolkt of betrokken met en kele regenbuien, weinig veran dering m temperatuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1