WEDEROM EEN VLIEGRAMP Negen doodenllN, NED. INDIE Krachtig verweer der Chineezen 4000 De Marine-luchtvaartdienst verliest zijn chef DE EEMLANDEü Wrak der T 13 drijvende op het water Terugkomst van van het Prinselijk paar Voor Bleyle Kleeding 3 millioen meer voor de gemeenten CÜÜRANTENRECLAME ABONNEMENTSPRIJS pcr maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 13 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 90 Dit nummer bestaat uit 2 bladen Nabij Soerabaja is een bommenwerper in zee gestort, waarby alle inzittende marine mannen zijn omgekomen Arbeiders ontslagen op Noord-Sachalin AFRIKA EXPORTEERT VLIEGTUIGEN 3EVIGE STRIJD BIJ SJANGHAI Spoorwegstations bestookt LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD op amdere pagina's 5 uur 40 min. Het universcele reclame middel AMEPSFGGRTSCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 i elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BATAVIA, 13 October, (Aneta-A.N.P.). Gisteravond om half tien maakten de T 16 en de T 13, twee nieuwe marine-vliegtuigen, die een tocht hadden gemaakt van Priok naar Soerabaja, een noodlanding hij Tandjoeng Awarawar aan de Noordkust van Java. aangezien liet onmogelijk was, tengevolge van slecht zicht, om het Westgat van Soera baja binnen te loopen. De T 13, welke zich in de nabijheid van de T 16 bevond is door onbekende oorzaak loodrecht neergestort. Het moet als zeker worden aangenomen, dat alle inzittenden zijn gedood. Het toestel is drijvende. De cabine is verbogen. Het onderzoek binnen boord onder water is nog niet mogelijk geweest. Visschersprauwen, welke in de buurt waren, verleenden assistentie. Zes vliegtuigen zoeken de omgeving af naar drenkelingen. Een lichte# en het gouverne mentsvaartuig „Pollux" zijn op weg naar de plaats van de ramp. De inzittenden van de T. 13 waren: kapitein-luitenant ter zee H. G. de Bruyne, H. Uurlianus, officier van den marinestoomvaartdienst, M. Vethake, eerste officier-vlieger, P. Spronk, sergeant-vlieger, F. H. Plevier, korporaal-telegrafist. P. J. S. de Groot, en G. J. Zuyderhoudt, militiematrozen (beiden in opleiding voor zeewaarnemer) en G. J. Rutte, en A. A. Goedhart, korporaal-vliegtuigmakers. TOKIO, 13 Oct. (Domei). De Japan- sche mijnbouwmaatschappij op Noord- Sachalin heeft besloten 1700 arbeiders te ontslaan in verband met de moei lijkheden, die de Russische autoritei ten, naar de meening der maatschappij, de onderneming in den weg leggen. Om dezelfde redenen, aldus verklaart men, heeft een Japansche petroleum- maatschappij 2500 losse arbeiders, on der wie 2000 Russen, en een 1000-tal vaste arbeiders, onder wie 400 Russen, moeten ontslaan. Het vliegtuig maakte deel uit van een reeks der modern ste en snelste toestellen 's-GRAVENHAGE. 13 Oct. - Het marinevliegtuig genummerd T. 13, dat gisteravond om half tien nabij Soerabaja door onbe kende oorzaak is neergestort met het gevolg, dat de negen inzitten den óm het leven kwamen, was een Fokker, type IV, een drijver toestel, zoowel bommenwerper als zeverkenner Het departement van defensie heeft indertijd 24 vliegtuigen bij Fokker besteld. Alle vliegtuigen waren bestemd ter versterking van de marine-luchtmacht in Ned Indië Het meerendeel van deze toestellen, welke in 4 series van O gebouwd werden, is al afgeleverd De modernste en snelste toestel len van deze series zijn van 12 tot en met 24 genummerd, zoodat liet neergestorte vliegtuig (T 13) daartoe behoort De berichten Over deze toestellen waren zeer gunstig. Nog onlangs waren drie van deze machines naar Singapore gevlogen om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe vlieg veld. De bemanning Kapitein-luitenant ter zee H. G. de Bruyne was chef van den marine luchtvaartdienst te Soerabaja. Hij heeft vele dienstjaren achter den rug, zoowel bij de marineluchtvaart hier te lande als in Ned.-Indië. Hij gold als buitengewoon bekwaam, een van de meest vooraanstaande liRuren in de Marine. Voordal hij tot chef van den marine- luchtvaartdienst in Ned.-Indië benoemd werd, werkte hij eeniRen tijd bij den marineslaf op het departement van de fensie in Den HaaR Hij maakte zijn derde reis hel zou ook df laatste zijn naar Indië ais eerste officier van H. Ms „De Ruyter". Inen deze krui ser zijn eerste reis naar de Oost maak te De kapitein-luitenant ter zee H G. de Bruvne werd in 1S94 Reboren. Hij kwam. na hel Koninklijk Instituut voor de marine te hebben donrloopen. in Augustus 1014 alse adelborst te klasse hit onze zeemacht. Reeds een half jaar daarna volRde zijn bevnrderin- tnl lui tenant ter zee 3e klasse, in 1016 tot luit. Ier 7.pp 3e klassp en in 1024 tnt luit. ter zee 1e klasse. Met ingang van 1 Juni 1036 werd hii henopnid Int kapitein-lui tenant ter -pp Overste de Bruvne na- ridder in de Oranje N'assan-ordp en ridder in de orde van Cambodja (Frankriikl lie otfirier van dpn marine-stoom vaartdienst te klasse H t urbanus werd eveneens in IkOi geboren, Hij werd in Augustus 1017 Int officier-machinist 3e klasse benoemd in December 1020 tot nffieier-maehinist 2e klasse en in Februari 1932 tnl officier M.S.D Ie M bevorderd Ook de heer Ihirhanus lelde vpIp dienstjaren hij tien vliecdienst ir Nederland en in Ned Indie. Hii was laatstelijk chef van den tcchntschen dienst van het vlieeknmp in Ned-Indie De officier-vlïecer te klasse M Vet hake die in 1*97 werd geboren. vine -ijn Innphaan hii de Koninklijke Marine in November 1022 aan als adelborst hit tie marinereserve Hii werd in 1023 be noemd Int officier-vlieger 3e klasse, in Oetoher 1921 bevorderd tot nfficier-vlte- "pr 2e klasse en in Mei 1034 tot officier- vlieger der te klasse De heer Vethake heeft in 1929 deelge- Het Nederlandsche bombardeervlieg- tuig Fokker T. 13 der Kon. Marine, dat tijdens het maken van een nacht vlucht tusschen Batavia en Soerabaja nabij hel visschersdorp Brondong is verongelukt. nómen aan de vlucht van eenige Dor- niers naar Ned.-Indië Na deze vlucht werd hii benoemd tot riddér in de orde van Oranje-Nassau. De heer Vethake was chef van den radiodienst van het vliegkamp Morok- rembangan Nader wordt nog gemeld: dat de T. 13 ondersteboven op het water drijft. Deelneming, ontsteltenis en rouw BUITENZORG. 13 October. (Aneta). De algemeene secretaris heèft hef vol gend schrijven gericht aan den comman dant zeemacht- ..De landvoogd vernam met leedwèzen de tijdine van den verongelukten T. 13 met alle inzitterden Zijne Excellentie verzoekt u haar deelneming te willen aanvaarden na deze tè hebben betuigd aan de nahestaanden van hen. die nij de vervnlline van hun plicht zijn ee- «torven" De ontsteltenis wélke gewekt is door liet bekend worden van den ramp m de T 13 was allèrwee- zeer groot. Tn verhand met de ramp hangt van verschillende eehou'wen. de viae had- stok. In "artikelen in de dagbladen wórden de slachtoffers herdacht, waarbij pi wordt on eewp?en dat de marine-lucht vaarfdienst met pén slag zijn comman dant en zijn technisch chef heeft ver loren. NEW YORK. 13 Oct. (D.N.B.) Dé uit voer van vlieptiiicen en vliegt uigortder deelcn uit de Vereenigde Staten be droeg in Augustus van dit jaar 5 1 mil lioen dollar. Naar China werd uitere voerd voor een waarde van 1 1 millioen De totale uitvoer in Augustus is een re cord. In verhouding tot Juli van dit jaar nam de uitvoer met $5 procent toe en in verhouding tot Augustus met 125 pro cent- De Japanneezen zijn er nog steeds niet in geslaagd belangrijke vorderingen te maken SJANGHAI, 13 Oct. (Reuter). De Japansche troepen aan het centrum van het front bij Sjanghai hebben zich naar het Zuid-Westen gekeerd om te trachten de Chi- neesche troepen in Tsjapei en Kiangwan in te sluiten. Het schijnt, dat de Chineesche troepen na een hevigen strijd ongeveer drie k.m. terug zijn gedrongen. Van Chinee sche zijde wordt vernomen, dat de Chineesche troepen, na ver sterking te hebben ontvangen, de aanvallers tot hun oude stellingen terug hebben geslagen. De Japan sche troepen zouden hierbij zware verliezen hebben geleden. Het officieuse Chineesche tele- graafagentschap Central News verneemt, dat gisteren tijdens de aanvallen op Chineesche linies in het geheel vijf Japansche vlieg tuigen omlaag zijn geschoten. Het waren boven Nanking drie en bij Kiang twee toestellen. Central News heeft voorts medege deeld, dat dp Chineesche strijdkrachten gisterochtend de .Tapan*che stellingen bij Tshangza. vier kilometer ten Xoor- dert van Tarizang en tpn Zuidpn van de Woesoeng hebben aaneevallen Dp strijd was zeer hevig en duurde van des ochtends nezpn uur tot des middags drie uur De Chineesche true- pen hehen hun tegenstanders versla- een. Doinci meldt nog uit Tientsin, dat de Japansche troepen na de verovering van Tsjitsjiatjoeang het op 32 K M. ten Zui den van deze stad gelegen Yoeansjih en enkele andere plaatsen hebben bezet, In het Zuiden der provincie Hopei zijn thans nog Sioentefoe en enkele kleine steden ie bezetten doch de Ja pansche militaire autoriteiten verwach ten niet, dat zij aan deze zijde van de Gele Rivier nog op veel tegenstand der Chineezen zullen stuiten, nu zij een maal in het bezit ziin van Panting en Tsiitsjiatsjoeang. waar de Chinepzen hlijvende versférkirigsw-erken hadden aangelegd De .Tapansrnp admiraliteit heeft ver der medegedpeid. dat Japansehp man bevliegt ui gen Maandagavond N'ants- iang. de hoofdstad Van de provincie Kiangsi. hebben gebombardeerd ITit Sjanghai meldt [lavas, dat Japan sche vliegtuigen de rtations aan de spoorlijn Sjönghai—Nanking hebben gebombardeerd het vliegveld pn het arsenaal van Hpng Vane in het centrum der provincie Hoenan. alsmede ver scheidene stations aan de lijn Kanton- Hankéu Nieuw bewind in Hopei? Lit Peiping wordt gemeld dat na den \al van Sjitsjiétsjoeanc evenals na dien van Pantin? het gerucht weer op duikt. dat een nieuwe regeering in Hopei zal worden gevormd. Generaal Kita. die belast is met de leiding van het optreden der speciale Japansche missies in Noord-China, is kort geleden te Tientsin teruggekeerd na een kort verblijf te Tokio. Buitenlandsche en Chineesche krin gen hechten een zekere beteekenis aan het besluit van het comité voor het behoud van den vrede, dat den naam van Peiping (die „vrede in het Noor den" beteekent) weer verandert in Pe king („hoofdstad van het Noord"). Konoje bepleit Japansch- Chineesche samenwerking De Japansche minister-president Ko noje heeft bij de opening van de week van de nationale, moreele mobilisatie verklaard, dat Japan in Oost-Azië vredo wenscht, gegrondvest op samenwerking tusschen China en Japan. De cultureele taak van Japan is een bijdrage te leve ren tot de wereldbeschaving, gebaseerd op don Japanschen geest. Spreker be treurde, dat China in politiek opzicht samenwerkt met de communisten, het geen niet overeenkomt met een Japan schen geest. De minister-president zei- de verder geen voorspellingen te kun nen doen omtrent den strijd in China en het spoorde Japan aan een gesloten eenheid te blijven vormen. Belgische stap te Tokio De Belgische ambassadeur te Tokio heeft den minister van buitenlandsche zaken er van in kennis gesteld, dat de Belgische regeering bereid is er mede accoord te gaan, dat dp negen-mogend liedenconferentie overeenkomstig de voorstellen van de F.ngelsche regeering tegen 25 October te Brussel wordt ge houden. Hij voegde hieraan toe, dat de Belgische minister-president overeen komstig artikel 7 van het verdrag de betrokken landen zou uitnoodigen De ambassadeur stelde in verband hiermede de vraae, wat de houding der Japansche regeering zou zijn, indien zij zou worden niteenoodigd. De aanval op de Britsche ambassade-auto's De woordvoerder van het Japansche departement van buitenlandsche zaken heeft ten aanzien van den aanval op de Britsche ambassadeauto's verklaard, dat de berichten in de Japansche bla den, volgens welke de auto's geen Rrit- sche vlaggen voerden en reden langs een anderen dan den aanzekondigden weg, in hoofdzaak juist zijn. HF.T AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAL ONDER GEREGELDE. CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITFITSW AARDE TOURNOOIVFLD 4 DEN HAAG ,Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN NAAR wij vernemen, wordt het Prinselijk paar in den 'loop der volgende week uit Reckcnwalde hier te lande terug verwacht. GROOTE FABRIEKSBRAND CLERMONT FERRAND. 13 omber (HaVHSi. Vannacht is in pen belang rijke bandenfabriek brand uitgebroken Het vuur greep snel om z.irh heen en vernieide de werkplaatsen. SIADSNHEUWS Het gemeentelijk belastingpeil. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT EuweAljéchin. De vierde partij remise (Eerste Blad, pag. 2). Weer ver wachting Medegedeeld door het K-N.M.l. te De Bilt. Zwakke tot matiRe. in hel N. later wellicht toenemende wind uit W. richtingen, zwaar be wolkt tot betrokken, toenemen de regenkans, weinig verande ring in temperatuur. 's-GRAVENHAGE, 12 Oct. In gediend is een nota van wijzigin gen voor de begrooting van het- gemeentefonds voor het. begroo- tingsjaar 193S-1939. Nadat het wetsontwerp aan de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal was aangeboden, bléek, dat de opbrengst van de gemeente- fondsbelasting over het boekings tijdvak 19381939 aanvankelijk geraamd op f 60.000.000,— na der op 63.000.000.kon worden geraamd. Het bedrag, hetwelk voor de iiitkeering, als bedoeld in artikel 3, letter c, der wet van 15 Juli 1029 voor de gemeenten beschik baar blijft, kan derhalve eveneens met f 3.000.000.worden ver hoogd en nader worden gesteld op f 57.405.000 I üiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1