Vrij willigers - probleem blijft brandend „DE VIJAND WERD GEDECIMEERD" DË ËEMLANDEü Ontroerende stoet trekt door Soerabaja MASSA-GRAF TERRORISME HERLEEFT bergt allen te zamen Voor Bleyle Kleeding Vrijdag 15 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 92 Duizenden zijn naar de begraafplaats op Rembang Koening gekomen, waar zeven slachtoffers van de ramp der T 13 aan de schoot der aarde worden toevertrouwd ANTI-FASCISTEN VOOR DEN RECHTER MAATREGELEN TEGEN DE OPPOSITIE NIEUW OVERLEG IN LONDEN Londen en Parijs dringen op spoed aan De burgerstrijd in Spanje RECHTS MELDT WEDEROM SUCCES Bloedig bombardement van Cartagena Opnieuw Arabieren uit Palestina gezet Nieuws YVeerverwachting 5 uur 35 min. JAPANS INVASIE IN CHINA Norman Davis vertrekt naar Europa De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMERSFGGRTSQ-i DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadigheids-advcrtentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Ook de lijken van kap.-luit. ter zee de Bruyne en off.- vlieger Vethake thans gevonden SOERABAJA, 15 October. (A.N.P.). Heden vond de plechtige teraardebestelling plaats van de slachtoffers, die gevallen zijn bij de ramp van de T-13. De lijkkisten werden vervoerd door drie lijkkoetsen,overdekt met kran sen. Bij het verlaten van de ziekeninrichting zetten de pij pers van de marine een treur- marsch in. Het publiek sloeg ontroerd het vertrek uit de Centrale Burgerlijke Zieken- inrichting gade. Langzaam en statig trok de stoet door de stad langs de Darmo-boulevard naar den doodenakker, waar de autori- te^fn reeds waren vereenigd. Tevens waren daar aanwezig Ds. Eckenhausen, Ds. Hamel en pastoor van Ravelijn Ook was de burgemeester van Soera baja, mr. Fuchter, op de begraafplaats aanwezig. De drie weduwen van de ge vallen gehuwde slachtoffers wachtten hier de komst van den stoet af. Duizenden waren naar de be graafplaats op Kembang Koening gekomen, waar onder doodêche stil te de lijkbaren naar de graven wer den gedragen. Aan de linker- en rechterzijde van de groeve stond een vuurpeleton mariniers opge steld. Op de kisten lagen de ver schillende onderscheidingsteekens, op die van wijlen Uurbanus steek en 6abel, en op. die van de overige mannen de dienstohevrons. Er was een groot massa-graf gedol ven, waar omheen zich aan drie zijden de militairen en de pijpers hadden ge schaard, terwijl aan de vierde zijde fa milieleden en vrienden van de gevalle nen hadden plaats genomen. Dan klonk het commando: „vuur". Een voor een werden de kisten, gedekt door de Ne derlandsche vlag, boven de kuil getild, terwijl wapenmakkere door het werpen van bloemen een laatsten groet bren gen. Toen de kisten boven de groeve ston den, klonk een tweede salvo, op het zelfde oogenblik werden de geweren ge presenteerd en klonk een koraal over den doodenakker. De aanwezige mili tairen brachten het militair saluut, de burgers ontblootten het hoofd. Dan na men de sUppendragers de vlaggen van de kisten, een officierdeed zulks bij de kist, van wijlen Uurbanus en hierna commandeerde de kapitein vandemari niers: „Afvieren". Dit commando werf* zeven maal herhaald, het eerst voor het stoffelijk overschot van Uurbanus, dan voor Pronk, wiens kist naast die van wijlen Uurbanus werd geplaatst, ?n zoo verder voor de vijf anderen. Pastoor van Ravestijn, geassisteerd door twee koorknapen, verrichtte dan de absoüte voor de drie Katholieke slachtoffers. Hierna trad de marine-commandant naar voren, om te spreken namens den minister van defensie en den comman dant zeemacht. De commandant zeide, dat hij in zijn lange ambtsperiode nog nimmer voor zulk een moeilijke taak heeft gestaan als thans, nu droefheid het hart ver vult over de ramp, welke de T 13 trof en waarbij negen dappere, flinke man nen het leven lieten. „Ik noem geen namen en geen rangen, omdat in het aangezicht van den dood alle verschil wegvalt. Het lot dat hen trof kan ons eiken dag beschoren zijn, doch wij willen hier getuigenis afleggen van den vasten wil om onze plicht te doen zooals zij dat deden die heengin gen. Zij zijn niet verloren voor hun naasten en voor ons, doch alleen voorgegaan op den weg naar het onbekende. Onze groote deelneming gaat uit naar de nagelaten familie en be trekkingen. Wellicht mogen deze eenigen troost vinden in de groote belangstelling hier bij de teraarde bestelling, wellicht kracht putten uit de groote deelneming. Mannen van de T. 13. De marine verliest in jullie goe de krachten. Gij behoordet tot de besten en laat een groote leegte achter, ook in de harten van uw kameraden. Wij zullen u niet ver geten. Rust zacht". Na den marine-commandant trad de commandant van de vlieghaven Moro- krembangan naar voren, die den tocht schetste en eraan herinnerde hoe na een aanvankelijk vlot verloop, het be richt kwam, dat de marine zulk een ernstige slag had getroffen. „In volle uitoefening van hun plicht, ieder op zijn post, allen te zamen zijn. zij uit het leven gerukt. Aan zeven van hen bewijzen wij thans de laatste eer. Ik roep allen op tot vervullen van hun plicht op gelijke wijze. Mogen de weduwen en familie troost putten, te weten dat gij tot het einde uw plicht ver- vuldet". Vervolgens bracht kapitein Kengen eerbiedige hulde aan de gevallen ma rine-kameraden. Overste Vermeulen van den marinestoomvaartdienst bracht een laatsten groet aan zijn vriend en col lega Uurbanus, waarna bij een woord van troost richtte tot diens vrouw en kind. Na den zegen te hebben uitgesproken strooide Dr. Hamel zand op de kisten, de woorden uitsprekend „Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren". Pastoor Ravestijn sprak als volgt: „Wij roepen u een tot weerziens toe, want uw laatste reis is niet geëindigd bij het neerstorten in zee. Naar wij ver trouwen zijt gij opgestegen naar God's troon in den hemel. Hij geve u eeuwige rust en leven". Daarna werden de nabestaanden en vrienden uitgenoodigd om aarde in het graf te werpen. Het zoontje van wijlen Uurbanus stond alleen bij het graf van zijn vader De begrafenis van de mannen van de T. 13, welke eerst laat was afgeloo- pen, is een aangfijpende plechtigheid geworden, welke lang in het geheugen zal blijven. De twee laatste slacht offers gevonden Na voortgezet zoeken is thans ook het stoffelijk overschot van den kapi tein-luit. ter zee de Bruyne en dat van den eersten officier-vlieger Vethake ge vonden, zoodal thans alle slachtoffers, die bij het ongeluk met de T. 13 om het leven kwamen, zijn gevonden. Het stoffelijk overschot van den ka pitein-luitenant ter zee de Bruyne werd door een vliegtuig drijvende gevonden, waarna het per vliegtuig naar Soera baja is vervoerd. Talrijke veroordeelingèn in Italië In Italië worden den laatsten tijd verscheidene processen tegen anti-fas cisten gevoerd. Zoo heeft o.a. de bijzon dere rechtbank voor de behandeling van misdrijven tegen de veiligheid van den staat Donderdagavond zeventien be schuldigden, die met de communistische centrale te Parijs in verbinding hebben gestaan en geprobeerd hadden commu nistische vlugschriften te verspreiden, veroordeeld tot tuchthuisstraffen van 4 tot. 18 jaren. De bijzondere rechtbank te Bologna heeft twintig anti-fascisten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 18 maanden tot 18 jaar. WARSCHAU, 15 October (Havas). Bij leden der Katholieke centrum-partij in Danzig, de laatste nog op het grond gebied der vrije stad bestaande opposi tiepartij, zijn huiszoekingen verricht. Men meent te weten, dat deze maatrege len ten doel hebben de geheelo oppositie te Danzig definitief op te heffen en te Danzig een éénpartijstelsel in te voe ren, zooals dat onlangs door den leider der nationaal-socialisten, Forster, werd aangekondigd. Sub-comité der niet-inmen- gingscommissie komt morgen bijeen LONDEN, 15 Oct. (Reuter). Officieel wordt medegedeeld, dat de subcommissie van de niet- inmengings-conferentie Zaterdag ochtend a.s. te half elf bijeen zal komen ter bespreking van het plan tot terugroepen van de vrij willigers uit Spanje. De vergadering zal worden ge opend met een verklaring van lord Plymouth en Corbin inzake het groote belang, dat beide regee ringen hechten aan het onmiddel lijk bereiken van vooruitgang ten aanzien van het terugroepen van de vrijwilligers. De Italiaansche ambassadeur te Londen, Grandi. heeft in verband hiermee gisteren een bezoek ge bracht aan den Britschen minister van buitenlandsche zaken. Eden. In EngeJschp diplomatieke kringen wordt tegengesproken, dat men een !>e paalden termijn verbonden zou willen zien aan de behandeling van he' vrij willigers vraagstuk in de commissie voor de niet-inmenging. Niettemin legt men er den nadruk op. dat men den ar beid der corpmissie zoo spoedig moge lijk wenseht te voltooien. Men geeft te verstaan, dat. zooals het Britsrhe plar. van li Juli wilde, een commissie naar Spanje zou kunnen worden gezonden om toezicht te oefenen op het ver»rek der vrijwilligers, zoodra overeenstem ming bereikt zou zijn. In officieele kringen geeft men te ver staan, dat er geen wijziging in de mee ning der Britsche regeenng is gekomen ten aanzien van de vraag ,of een moge lijke toekenning der rechten van oor logvoerenden aan het terugtrekken der vrijwilligers moet voorafgaan of daarop moet volgen. Zooals bekend is, rees over dit punt bij de laatste besprekin gen der commissie verschil van mee- ning tusschen Engeland en Frankrijk eener-, Duitschland en Italië anderzijds. Havas meldt, dat blijkens berichten uit goede bron Frankrijk en Engeland in de non-interventiecommisie aan de andere betrokken staten zullen verzoe ken om, als blijk van hun goeden wil, reeds terstond een aantal van hun on derdanen, die in Spanje strijden, terug te roepen Daarna zou dan in de com missie een stelsel kunnen worden over wogen t.a.v. bet controleeren cn bet ten uitvoer leggen van de geleidelijke te rugtrekking der vrijwilligers. Het doel, dat men dient te bereiken, is. dat de buitenlandsche contingenten in de beide kampen uiteindelijk tegelijkertijd tot nul worden teruggebracht. Het terugtrekken der buitenlanders zou kunnen worden gecontroleerd door een internationale commissie, waar schijnlijk bestaande uit neutralen. De belligerentenrechfen Havas meldt nog uit Parijs, dat Frankrijk en Engeland bereid zijn. zoo als in Juli j.l. werd verklaard, aan bei de strijdende partijen het recht van oor logvoerende mogendheid toe te kennen, wanneer de vrijwilligers werkelijk te ruggeroepen zijn. Inmiddels meldt Reuter nog uit Gi braltar. dat uit Cadiz en Sevilla aan gekomen reizigers beweren, dat nog bij na dagelijks groote groepen Italianen »e Cadiz aankomen. In officieele krin gen tp Gibraltar is geen bevestiging van deze mededeelingen te verkrijgen. Ook de berichtgever van de Dnilv Herald te Gibraltar verneemt, dat een contingent van zes tot z.pvendnizond Italiaansrbe soldaten in uniformen van 'iet gëregelde leger in den loop van het weekeinde te. Cadiz is aangekomen Dp coMaten werden ririmidrtplliik naar villa gezonden ter versterking van de legers van generaal Franco. ZWARE FABRIEKSBRAND LYON, 15 October. (Havas). Een zware brand beeft gisteravond alhier een fabriek van rijtuigen en kinderspeel goed vernield De schade wordt geraamd op twee millioen francs. Honderden dooden op het slagveld MADRID, 15 October (Havas). Het officieel communiqué van het ministerie van landsverdediging luidt: Aan het Noordelijk front, in den sector van Ariandas, heeft de vijand heuvels 282 en 214 veroverd. Vijandelijke vliegtuigen bombardeeren met zeldzame hevigheid Penaras, Ariandas. Inliastos en Gilon. Aan het Oosteliik front hebben wij den top Sil- lero in den sector van Puebla de Alberton bezet. Aan het middenfront viel de vijand vier maal aan in den sector van Cuesta de la Reina ten Noorden van Araniuez. Bij het vallen van den nacht werd de strijd voortgezet en namen wij het initia tief der operaties. De aanval der rechlschen werd toen zwakker. De hard getroffen vijand liet minstens vijfhonderd dooden en gewonden achter. Het groote rechtsche hoofdkwartier deelt mede: In Asturië, in den Oostelijken sector, hebben wij onzen opmarsch voortge zet. De eerste colonne bezette twee heu vels en acht dorpen. De tweede colon ne bezette twee heuvels en veertien dorpen, o.m. Ariandas, een verkeers knooppunt van beteekenis en een stra tegisch punt van groot belang. Een ge- heele compagnie is gevangen geno men. In den Zuidelijken sector hebben wij stellingen in Canto de la Majada bezet De vijand trachtte weerstand te bieden, maar werd gedecimeerd. Hij liet ruim tweehonderd dooden achter. Aan het middenfront, In den sector van Madrid, hebben wij ten slotte een vijandelijken aanval op Cuesta de la Reina afgeslagen. De „rooden" lieten 70 dooden op het slagveld achter. Wij vernielden drie Russische tanks. Uit Cartagena wordt gemeld, dat vijf bommenwerpers gistermiddag om kwart voor twee boven de stad zijn verschenen. Zij hebben 40 bom men uitgeworpen. Tien burgers zijn gedood en twintig gewond. Jachtvliegtuigen der regeering hebben slag geleverd en een der bommenwerpers omlaag geschoten op 40 mijl van kaap Palos. Officieel wordt medegedeeld, dat tijdens het bombardement van Woensdag op Barcelona zeven per sonen zijn gedood en vijftig gewond. De positie van Companys Na een zitting van den Catalaanschon regeeringsraad, heeft de raadsheer voor binnenlandsche zaken verklaard, dat de leden met algemeene stemmen hun goedkeuring hadden gehecht aan een nota, waarin gezegd wordt: De Catalaansche regeering, den wil vertolkende van Catalonië, is unaniem van meening, dat Companys op zijn presidentieelen post moet blijven. De nota besluit: De handhaving van Companys als president is onontbeer lijk, aangezien hij het punt van ver- eeniging vormt van alle sectoren der Ca talaansche meening. Zijn taak is dage lijks meer de eenheid te bevestigen tegenover den gemeenschappelijken vijand en, in overeenstemming met de regeering der republiek, de vraagstuk ken van het huidige uur in de richting der overwinning op te lossen. Uit Valencia wordt gemeld, dat daar een ministerraad is gehouden, die zes uur heeft geduurd. De regeeringsleden bestudeerden den politieken en militai ren toestand des lands. Verschillende maatregelen van binnenlandschen aard werden goedgekeurd, o.m. voorstellen tot kwijtschelding van de doodstraf. Uit officiële bron heeft men geen enkele nadere aanduiding over de zitting, maar men gelooft algemeen, dat de ministers de opportuniteit bestudeerden van een verplaatsing der regeering naar Barce lona. Hot besluit van Companys, om niet meer de functies van president der Catalaansche generaliteit te aanvaar den, wordt door de dagbladen uitgelegd als de wensch der Catalaansche leiden de figuren nauwer samen te werken met de nationale regeering. Men ge looft, dat Companys naar Valencia zou kunnen komen in den loop van deze week, om met Negrin en de leden van het kabinet van gedachten te wisselen. De trein, waarop de aanslag werd gepleegd, vervoerde Britsche troepen JERUZALEM, 15 Oct. (Reuter). De machinist, de stoker en verse heiüt.ie passagiers van den trein, waarop bij KaJkilish een aanslag is gepleegd, zijn gewond. Als gevolg van eenige ongeregeldhe den, welke zich gisteren hebben voorge daan, is de toestand te Jeruzalem ge spannen. Twee der Arabeiren, die na bovenver melden treinaanslag op de vlucht sloe gen, zijn door een politiebeambte dood geschoten. Een gepantserde trolley, waarop zich gewapende troepen bevonden, heeft twee treinen, welke een bataljon naar Egypte vervoeren, begeleid. Behalve de aanslag op den trein van Lydda naar Rasselein. hebben zich nog daden van geweld voorgedaan in "er- schillende plaatsen van Palestina, in het bijzonder in Beisan, in Oost-Galilea en Beesjeba aan den rand van de wees tijn van Sinai, waar de telefoondraden worden doorgesneden. Reuter meldt intusschen, dat nog vijl leden van het hooge Arabische comité uit Palestina zijn gezet. Er wordt in dil verband op gewezen, dat het hier 6lecht6 een voorloopigen maatregel be treft. Omtrent den aanslag op den trein meldt Reuter nader, dat deze he» c-erste bataljon van het Royal Sussex-regiment vervoerde naar Egvpte. ïn verband md de beroering, die op het oogenbiih :n Palestina heerschl. had men der. tron pentrein doen voorafgaan door een gepantserden motorwagen. waarop met mitrailleurs gewapende soldaten .«aten geplaatst, terwijl tevens m.irhligc schijnwerpers werden meegevoerd, rnd behulp waarvan de nauwe passagen in de bergen van Judea. waardoor (Je treir. moest passepren. werden verlicht Or. danks de genomen voorzorgsmnatrege len werd van de hoogte der heuvelen een aantal schoten op den trein eclos' De-»» schoten raakten echter niemand. Een hericht uit Reisan meidt Ier: slotte, dat de pijpleiding van Irak op twee plaatsen is doorboord. Dc olie werd in brand gestoken. Britsche politie-agenten gedood Nader meldt Reuter uit Jeruza lem, dat twee Britsche politie-agen ten hedenmorgen vroeg zijn geaood tijdens een treffen met een groote bende gewapende Arabieren in ie nabijheid van Bethlehem. Nader meldt Havas uit Jeruzalem, dat de brand, die aangestoken was in de pijpleiding bii Beisan, ver scheidene uren heeft geduurd. De vlammen laaiden hoog op en waren op grooten afstand zichtbaar. Gemeld wordt nog. dat aanvallen zijn gedaan op zeven Joodsche kolo nies. gelegen in de verschillende dee- len des lands. Er zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. De Britsche regeering heeft de Noordelijke gren6 van Palestina doen sluiten en oefent een strenge contróle uit. Omtrent den aanslag op den trein in den afgeloopen nacht zijn nog eenige bijzonderheden bekend ge worden. De terroristen hadden de bouten var. de rails losgeschroefd en een bom op den spoorweg gelegd. De, trein derailleerde, de locomotief en de tender kwamen over de rails te liggen. Op de wagons werden ver volgens schoten gelost. Drie gewa pende mannen trachtten een wagon binnen te dringen, maar de politie man. die zich in den trein bevond, legde twee hunner met revolver schoten neer. De derde ontsnapte. TREIN GRIJPT BUS: DERTIEN DOODEN SIMLA, 15 October (D.N.B.). Bij een botsing tusschen een trein en een vrachtauto op een overweg tusschen Ba- hawalpoer en Samasata zijn dertien in zittenden van de vrachtauto gedood. Voorts werden nog twaalf inzittenden zwaar gewond. op andere pagina's S7 AnsS'ih.UWS A.V.R.O.-feest in Amicitia. (2e blad, pag. 1). Gouden Kloosterfeest. (2e blad, pag. 1 Lezing voor den Am. Kunstkring. (2e blad, pag. l)v SPORT e partij. (Ie blad. pag. 2). Euwe wint de vijfde partij Medegedeeld door het K.N.MI. te De Bilt. Meest matige N.-W. tot VV. wind, half tot zwaar bewolkt of be trokken, mogelijk nog enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur De conferentie der negen mogendheden wordt voorbereid WASHINGTON, 15 Oct, (Havas). Men meent te weten, dat Norman Da- vis, die waarschijnlijk aan het hoofd zal staan van de Amerikaansche dele gatie ter negenmogendhedenconferen- tie, de volgende week scheep zal gaan en zal worden vergezeld door verschei dene deskundigen. Senator Pitman, voorzitter van de Se naatscommissie van buitenlandsche za ken, heeft tegenover den vertegenwoor diger van Reuter verklaard, dat, in dien het verdrag der negen mogendhe den niet zou worden toegepast, de we reld zou terugvallen tot den toestand, waarbij de machtigen op veroveringen uittrekken. Wij hebben slechts één verdragsver plichting op de wereld, dat is jegens China. Wanneer wij worden afge schrikt door lafhartigheid en ons te schande maken door onze verplichtin gen niet .na te komen, zullen wij over de geheele wereld iedere verdere vre despoging onmogelijk maken. Op een vraag van vertegenwoordigers der pers naar de houding van Japan ten opzichte van de negenmogendhe- denconferentie heeft de voordvoerder Aan hef Japansche ministerie van bui tenlandsche zaken verklaard, dat de Ja pansche regeering nog geen formeele uitnooding heeft ontvangen en dat het standpunt van Japan pas zal worden bepaald na ontvangst der uitnoodiging. Hij vocde hieraan toe, dat de moge lijkheid van een aanvaarding der uit noodiging door Japan niet is -uitgeslo ten, maar dat deze aanvaarding onmo gelijk blijft, zoolang Japan als aanval ler blijft gequalificecrd. Het is aan de mogendheden dit punt tot tevredenheid van Japan te regel,n. TIEN JARIG BESTAAN DER INTER NATIONALE AUTOMOBIELSALON MILAAN, 15 October. (ANP). Bij de binnenkort in de internationale automo bielsalon t3 houden jaarlijksche inter nationale automobieltpntoonstelling, zal het tienjarig bestaan dezer salon worden herdacht. De tentoonstelling zal ter gelegenheid hiervan worden uitgebreid niet een nieuw paviljoen, waarin een overzicht van het Italiaansche wegennet zal wor den gegeven. Tevens zal een plaats worden inge ruimd voor de expositie van Italiaan sche carburatoren. Het aantal stands bedraagt ruim tweehonderd. Op 28 Octo ber zal de tentoonstelling worden ge opend»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1