NIEUWE VLIEGCATASTROFE T1 in Indië neergestort Bombardement eischt vele dooden De laatste slachtoffers naar het massagraf II Het ADRES voor BETERE CONFECTIE II Gebrs. VALEWINK 4000 Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDEQ VIJF DOODEN Amlrstoort Hoor Blayie Kleeding Om een postzegel OM FIT TE BLIJVEN Zaterdag 16 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 93 Japansche vliegers roeren zich UIT MOOI - VERHUUR - VOOR BINNEN- EN BUITENLAND MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Overste de Bruyne en officier-vlieger Vethake teraardebesteld H.M. de Koningin betuigde deelneming Medische hulp LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND 5 uur 33 min. AMERSFÖORTSOi DAGBLAD KBONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJC I)FR AOVFRTFNTIFN va« 4 rc*c,s 105 mct inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Het vliegtuig is in zee gezonken en moet als verloren worden beschouwd BATAVIA, 16 Oct. (Aneta A.N.P.) Bij het Departe ment van Marine is bericht ont vangen, dat het marinevlieg tuig T 1 bij den start op de ree- de van Banda, bij den ingang van straat Lontor van geringe hoogte is gevallen. Het toestel is vernield en de bemanning gedood. De slachtoffers zijn: de lui tenant ter zee der 2e klasse der Koninklijke marine-reserve E. van Haften, de majoor-telegra- fist-vlieger G. J. Radstaat, de sergeant-vlieger G. v. d. Hooft, de korporaal-vliegtuigmaker P. L. Bogert en de zeemilicien-ma- troos-telegrafist E. F. Nolten. Het toestel wordt door de „Zuiderkruis" geborgen. Een eskader is te Bajida aange komen. Nader wordt nog vernomen van het Departement van De fensie te den Haag, dat de lij ken van alle slachtoffers ge borgen zijn, met uitzondering van den Luitenant ter Zee van Haften. Het vliegtuig is ver moedelijk gezonken. De begra fenis der slachtoffers zal op de Banda-eilanden plaats hebben. Nader, wordt gemeld: De ter aarde- bestelling van de slachtoffers zal mor gen, 17 October, geschieden op een nader te bepalen uur. op de Banda- eilanden, .waar een- eskader aanwezig is. Het vliegtuig is gezonken en kan als verloren worden beschouwd. Aneta teekent hierbij aan. dat rondom de Banda-eilanden groote diepten aan wezig zijn, doch dat het nog niet be kend is waar precies, en onder welke omstandigheden het ongeval plaats vond. Aangezien het geheele eskader van de Marine thans te Banda aanwezig is (vermoedelijk in \erband met de groote oefeningen) behoeft geen hulpmateriaal uit Socrabaja naar de plaats des on- heils te worden gezonden. Het marine eskader wordt op 23 October a.s. te Soe- rabaja terugverwacht. Levensbijzonderheden der slachtoffers 's-GRAVENHAGE, 16 Oct. Eibert van Haften werd 17 Juni 1906 te Vlaar- dingen geboren. Hij was gehuwd. De overledene was tweede stuurman der K.P.M. 18 Februari 1928 werd de heer van Haften aangesteld tot militieleerling zeewaarnemer, waarna hij reeds spoedig als zoodanig werd overgeplaatst naar het marinevliegkamp Moro-Kremban- gan. In Mei van datzelfde jaar werd hij bevorderd tot militie-adjudant-onder- officier waarnemer, eenige maanden la ter tot luitenant ter zee derde klasse van de Koninklijke Marine Reserve en in. 1931 tot luitenant ter zee tweede klasse. Gerrit Jan Radstaat werd 23 December 1901 te Ede geboren en was dus 35 jaar. Hij was gehuwd en had 6 kinderen. In 1917 kwam Radstaat als leerling onderofficier in actieven dienst. Na het doorloopen der verschillende rangen werd hij 10 December 1936 sergeant-ma joor-telegrafist. Hij behaalde in 1936 Het tweemotorig marine-vliegtuig T. 1. dat in Ned.-lndië is verongelukt, waar bij vijf personen om het leven zijn gekomen. het internationaal en een jaar later het nationaal vliegbrevet. Gerard van der Hooft, de omgekomen sergeant-vliegtuigmaker, werd 3 Maart 1909 te Recklinghausen (Duitschland) geboren en was dus 28 jaar. Hij was gehuwd en had geen kinderen. Van der Hooft diende hier te lande als chauffeur-zeemilicien en ging in 1929 over in actieven dienst als korpo raal-vliegtuigmaker (m). Als zoodanig ging hij in 1930 naar Indië, behaalde daar in 1936 het marine vliegbrevet en werd nog in datzelfde jaar tot sergeant-vliegtuigmaker bevor derd. De korporaal vliegtuigmaker Pieter Leendert Boogert werd 26 Juni 1912 to den Helder geboren. Hij was dus 25 jaar. Boogert was gehuwd en had 1 kind. Als leerling vliegtuigmaker (m) kwam hij 12 September 1929 in actieven dienst. In 1933 werd hij bevorderd tot korporaal vliegtuigmaker. In 1935 ging hij naar Indië, na hier te lande eerst nog het brevet vliegtuigmitrailleur-schutter te hebben behaald. De zeemilicien-matroos-telegrafist E. F. Nolten was een Inlandsch dienst plichtige. Hij was niet gehuwd. Tokio gewaagt van verderen opmarsch in Noord-China China's troepen trekken zich terug SJANGHAI, 16 Oct. HavasHel Chineesclie tele graaf agentschap Central News meldt, dat Japansche vliegtuigen gis termorgen verscheidene malen Oetsjau en Koeilin in de provincie Sjanst hebben ge bombardeerd. Hierbij werden onderschei denlijk 100 eii 600 burgers gedood. De schade is in beide steden zeer aanzienlijk. Naar Havas uit Tientsin seint, is de Ja pansche opmarsch langs den spoorweg Peiping—Hankau gevorderd tot de Clunee- sche stellingen op 400 KM. ten Z.W. van Peiping. De Japansche linies hebben thans een lengte bereikt van 1500 KM. en strek ken zich uit over vijf provincies met een oppervlakte van 200.000 vierkante KM. Naar schatting staan op dit front 300.000 Japansche soldaten. Met de Japansche troe pen bij Sjanghai en in Mandsjoekwo vormt dit een half millioen man, d.w.z. het ge weldigste Japansche leger, dat ooit over zee gekomen is. Het hoofdkwartier van het Japansche leger in Noord-China deelt mede, dat Sjoente aan de spoorlijn Peiping—Han kau op 380 K.M. ten Zuiden van Peiping is genomen. De Chineesche troepen trekken zich terug naar Sjangte, wasr zij versterkingen hebben opgeworpen Aan de spoorlijn Tientsin—Poekau staan de Japansche troepen slechts 50 K.M. ten Noorden van de Gele Rivier en van Tsinanfoe, de hoofdstad van de provincie Sjantoeng. De opmarsch naar Taijoeanfoe wordt voortgezet. De Japansche luchtmacht heeft giste ren militaire instellingen in Kwantoeng bestookt en het spoorwegstation in Han- kau, waar zich troepentreinen bevonden. Ontploffignsmiddelen uit Hamburg naar China De wapenfirma Dupont de Nemours maakt bekend, dat 425 ton ontploffings middelen uit Hamburg naar China zijn verscheept. De ontploffingsmiddelen wa ren besteld, voordat de JapanschChi neesche vijandelijkheden uitbraken. Boycot bepleit Uit Atlantic City meldt Reuter, dat het congres van de commissie inzake industriêele organisatie een resolutie heeft aangenomen ten gunste van den boycot van alle in Japan vervaardigde goederen. Ook. het congres van de Ame- riknansche federatie van den arbeid heeft niet alleen met algemeene stem men besloten den boycot van Duitsche goederen te-handhaven, maar tevens om het reeds eerder genomen boycot-besluit betreffende Japansche goederen te be vestigen. Tevens organiseert William Dodd, de zoon van den Amerikaanschen ambassadeur te Berlijn, een anti-Japan- sche boycotactie. Amerika s houding President Roosevelt heeft gisteren verklaard, dat de te Brussel te houden negenmogendhedenconfercntie zal trach ten den Japansch—Chineeschen oorlog door bemiddeling te regelen. Te Washington meent men volgens Havas te weten, dat de Amerikaansche politiek ter negenmogendhedcnconfe rentie identiek zal zijn aan die, welke WAARNEMEN VAN VOGELTREK r\ E eerste oogst is al binnen. Op J drie morgens van de afgeloopen week kwamen gedurende 2l/i uur tezamen 56 groepen en groepjes vogels door, in totaal tellende 1160 vogels. Groot is het aantal dus nog niet, maar voor een overweldigenden trek was het weer niet zoo gunstig. Bij Noordelijke en Westelijke winden, ge paard gaande met zwaar of half be wolkte lucht en, niet te vergeten, ta melijk zacht weer, verplaatsen de vo gels zich niet in grootcn getale. Toch schijnt de weersgesteldheid geen overwegende rol te spelen bij den vogeltrek. De ervaring leert, dat hij toeneemt omstreeks 17 October. Vooral in de laatste week van Octo ber. Men kan dan op een morgen wel 10.000 a 20.000 vogels zien passeeren. De eerste dagen waren het bijna uitsluitend vinken en keepen, die door trokken. afgewisseld met een enkel troepje spreeuwen, bonte kraaien, kauwen, piepers, koperwieken, kneut jes en sijsjes. Dit beeld van den trek zal nog wel eenige dagen zoo blijven. Vinken en kcopcn komen hoofdza kelijk uit de N.O. richting en zü gaan óf naar het Westen (Engeland) óf naar het Zuid-Westen (België. Frank rijk). De prachtige oranje, zwart-wit ge kleurde Keep is een vinkachtige, die in het Noorden der Oude Wereld broedt en dien men 's winters vaak in troepen kan aantreffen op den Utrcchtschcn- en Leusdcrwcg, waar zij zich te goed doet aan de beuken- nootjes. Hij trekt meestal met den Vink te zamen. Beide zijn zoo groot als een muschzij vliegen tamelijk hoog in golvende vlucht met snellen vleugel slag in vrij los iroepverband, welke troepen meestal bestaan uit 1540 vo gels, al kan men soms ook wel troe pen aantreffen van 300 stuks. Goede kenmerken vormen de witte vlcugelspiegels van den Vink en de witte rug van den Keep. Zooals trou wens alle vogels zün ze het best te JjprJzenncn aan het geluid, dat zü voortbrengen. De Keep roept vaak „tjuk, tjuk" of „zép", terwijl de Vink ziin „pink" of Juub-juub" laat hoo- ren. Maar als de spreeuwen loskomen telt men in eenige minuten honderden vogels. De spreeuw is de snelste van büna alle vogels. Hij ziet niet op tegen een vaartje van 70 K.M. per uur. De nuttige vogel maakt een donke ren indruk; het zün korte gedrongen vogels, die dicht op elkaar met groote snelheid zonder golvingen en meestal zeer laag vliegen. Zün snelle vleugel slag wordt afgewisseld door korte zwecf-pauzcs. Hij vormt troepen, die uit lange slierten of compacte zwer men bestaan en die soms wel 400-500 vogels sterk ziin. al is het getal meest al 50-150 stuks. De overigens druk kwetterende babbelaars is op den trek een stille vogel slechts het geruisch der vleugels is soms te hooren. Indien evenwel in de laatste week van October het grootste deel der kraaien en leeuwerikken doortrekken, ja, dan Is het niet meer bij te hou den. Maar hierover de volgende maal. VIRIDIS Stimson in 1932 tijdens de bezetting van Mandsjoerije door de Japanneezen ver dedigde: de Vereenigde Staten zullen deelnemen aan iederen maatregel, met inbegrip van een economischen boycot, waartoe de mogendheden tegen Japan zouden kunnen besluiten, op voorwaar de, dat alle belanghebbende mogendhe den dezelfde houding zullen aannemen, in het bijzonder Engpland. OUD-MINISTER DERNBURG OVERLEDEN BERLIJN, 16 Oct. (D.N.B.) Gisteren is hier oud-minister Bernhard Dèrn- hurg op 73-jarigen leeftijd overleden. De overledene was van 1907 tot 1910 staatssecretaris in het ministerie van koloniën. In 1910 had hij zitting in de na tionale vergadering van Weimar en had vervolgens zitting in den rijksdag als lid van de democratische partij Ook werd hij in 1919 minister van financiën en vice-president van het mi nisterie DE RAMP DER T 13 SOERABAJA, 16 October (Aneta/ANP) Hedenmorgen had de plechtige ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van overste de Bruyne en de officier-vlieger eerste klasse Vethake. Hetzelfde ceremonieel werd gevolgd als bij do begrafenis van de overige slachtoffers. Heden bestond het vuur peloton echter uit twee secties mari niers. De leiding berustte bij den luite nant ter zee von Freytag Drabbe, com mandant van de marinekazerne Goe- bang. Als slippendragers bij het stoffe lijk overschot van de Bruyne fungeer den vier jaargenooten van den overle dene, namelijk de luitenants-ter-zee eer ste klasse van Leeuwen, Hendrikse. Im- mink en van Nauta Lemke. Als slippendragers bij het stoffelijk overschot van den vlieger-officier Vet hake fungeerden vier jongere zee officieren. Langs den weg, welke de droeve stoet ging, stonden honderden belangstellenden. De kisten waren gedekt met de Nederlandsche vlag, waarop de de gens, dienstkruisen, ridderorden en steken van de overledenen. Aan weerszijden van de baar was het vuurpeloton in twee gelederen op gesteld, dat een eerste salvo met vijftig geweren gaf. Daarna werden do kisten naar het massagraf ge dragen, waar de slippendragers de vlaggen wegnamen. Nadat de aanwezige pastoor het graf van wijlen Vethake had gewijd, trad de marinecommandant naar voren. Spreker begon met te zeggon dat H. M. de Ko ningin den wensch te kennen had ge geven hare deelneming te betuigen aan de nagelaten betrekkingen van allen die met de T13 zijn omgekomen. Do commandant herinnerde aan de woorden, welke hij den vorigen dag bij de begrafenis van zeven slachtoffers had ^esproken. Dit aantal is thans met twee vermeerderd en de geheele beman ning van de T13 is thans bijeen. Te zamen gingen zij door de lucht, teza men gingen zij ten onder, tezamen rus ten zij thans in hetzelfde graf. „De Bruyne en Vethakel Op Jullie is in hoogen mate van toepassing dat de marine een ern stig verlies heeft geleden door dit plotseling heengaan. Er werd nog zooveel goeds van jullie ver wacht. Gij waart van de oude garde, steunpilaren van de marine-luoht- vaart. Jullie kunt vertrouwen, dat je namen met eerbied zullen wor den genoemd, ook door hen die na ons komen". Een broeder van wijlen de Bruyne sprak een woord van afscheid. De heer Meyer dankte voor de belangstelling als vriend van de familie Vethake. Hierna spraken Ds. Eckenbausen en Pastoor Ravesteyn woorden van troost, waarmede de plechtigheid ten einde was. Amersfoortsche Huisartsen* Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Kok, Langegracht 11, tel. 55. Kinschoten, van Perseynstraat 27. tel. 112. Batenburg; Utrechtscheweg 18, tel. 448. Zondag heeft dienst de apotheek van Cramer, Utrechtscheweg 93, tel. 902 eh de Soesterapotheek, Soesterweg 97, tel. 709. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen mej. v. d. Grient, Breestraat 8b, tel. 189, mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 21', tel. 1852. Gespannen verhoudingen GENÊVE, 16 Oct. (Havas). De re geering van Nicaragua heeft het secre tariaat-generaal van den Volkenbond twee nota's doen toekomen. In een daar van wordt geprotesteerd tegen geweld daden, waarvan verscheidene Nicaragu- anen hat slachtoffer zouden zijn geweest en die gepleegd zouden zijn met mede plichtigheid van de autoriteiten van Honduras. In de andere nota heeft Ni caragua Honduras bij den Volkenbond aangeklaagd inzake de postzegel-kwes tie, waarvan reeds eenigen tijd geleden sprake is geweest, en heeft de scheids rechterlijke uitspraak inzake het be trokken gebied verworpen. Zooal9 men weet heeft Nicaragua post zegels uitgegeven, waarop de grenzen van het land stonden aangegeven en waarop het gedeeltevan Honduras, dat bij scheidsrechterlijke uitspraak van koning Alfons XIII aan dat land was toegewezen, bij Nicaragua werd gere kend. Sedert dit incident is de verhou ding tusschen beide staten gespannen geweest. Thans beklaagt de regeering van Ni caragua zich bij den Volkenbond, dat verscheidene van zijn onderdanen om politieke redenen door agenten van de regeering van Honduras zijn vermoord. Beide staten hebben zich uit den bond teruggetrokken en de mededeelin- gen aan Genève hebben een informatief karakter. PASSAGIERS VERZEKERD HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOURNOOIVELD - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN Weer verwachting Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, half of zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig verandering in tempe ratuur, later wellicht kouder. cn zich van alle zorgen vrij te voelen, rijden verschillendo doktoren bij RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanége met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1