Terreur in Palestina duurt voort MIJNRAMP in Amerika LINKSCHE TROEPEN IN SPANJE WIJKEN De spanning nog zeer ernstig BOTSING MET DE POLITIE Japan beklaagt zich LINKS WINT in Frankrijk Voor Bleyle Kleeding H.V.C. wint van Velox Belangrijkste Nieuws Licht „BOVO Maandag 18 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 94 FELLE STRIJD IN ASTURIE Troepenzending naar Tripolis Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND 5 uur 29 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 STORM TEISTERT TURKIJE Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMERSFOGRTSCIH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 "«nden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per _j 1 - PRIJS OER ADVERTENTIEN van 11 rejcls f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, week met gratis verrekering tegen ongelukken) i 0.15 TYp "F P NT A elke regel meer i 0.25. Liefdadigheids-advcrtenticn voor de Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 X-ZJL-/ I /I J E I ,1 VI li-rJLvivs helft van den prijs. - Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewiïsntimmcr extra f 0.05 [Verscheidene nieuwe excessen v hebben zich voorge daan Heilig land kroonkolonie? JERUZALEM. 18 October. f Havas.) De toestand in Palestina blijft ernstig, voorat in de buurt van Hebron waar de Britschc burgers de uitnoodiging ontvingen zich naar Jeruzalem te begeven. Volgens nog niet bevestigde berichten zou bij een botsing tusschen militairen en politie eenerzijds en een gewapende bende anderzijds een tiental Arabieren zijn gedood. Te Haifa is het tot een botsing gekomen tusschen een politie-patrouille en een ben de terroristen. Er ziin aan Arabische zijde eenige gewonden gevallen. Tijdens een aanval te Tirath Slalom werd een Arabisch kind gedood. Te Jeru zalem heeft een Arabier een Jood ernstige wonden toegebracht. Even later hebben Arabieren een autobus en een particuliere auto beschoten, waarin Joden zaten. Er werd evenwel niemand gewond. De bestuurders van Palestina omrin gende landen hebben een memorandum gezonden aan de Britsche regeering en het gouvernement van Palestina, waar in zij hun bemiddeling aanbieden om den terugkeer te verkrijgen van de ver bannen Arabische leiders. Deze mede- deeling is afkomstig uit Arabische krin gen te Jeruzalem. De Arabische bestuurders hebben er, naar men meent te weten, op gewezen, dat de tegenwoordigheid der verbanne- nen in Palestina noodig is met het oog op de binnenkort te verwachten aan komst der nieuwe commissie. De aan vallen op Britten en Joden in verschil lende deelen des lands duren voort. Een Joodsch jongetje van 11 jaar werd gis teravond door struikroovers doodge schoten. Met mitrailleurvuur werd een aanval op de politie te Safad afgesla gen. De toestand wordt niettemin aan zienlijk gunstiger beoordeeld. De mos kee van Omar, die den groot-moefti tot schuilplaats heeft gediend, is gisteroch tend door een groep Engelsche toeris ten bezichtigd. Te Lydda moeten de burgers thans des avonds na tien uur thuis zijn. Deze maatregel geldt voorloo- pig tot Woensdag. Intusschen steekt de beweging, om van Palestina een kroonkolonie te ma ken, opnieuw het hoofd op. Voorstan ders van dit plan hopen de vroeger ge weigerde toestemming te krijgen een vereeniging te mogen oprichten, welke zich de verwezenlijking van dit plan ten doel stelt De groot-moefti naar Italië? De Daily Herald publiceert een bericht van zijn correspondent in Jeruzalem, waarin gemeld wordt, dat de groot moefti, die naar Syrië de wijk heeft genomen, van plan zou zijn zich naar Italië te begeven, teneinde daar te trach ten bijstand te verkrijgen tegen de Brit- BIRMINGHAM IN ALA BAMA (Ver. St.), 16 Oct. (Havas). Vanmorgen heeft zich in de steenkoolmijn Mui- ga een ontploffing voorge daan, tengevolge waarvan der tig arbeiders om het leven zijn gekomen. BIRMINGHAM (Alabama), 18 Oct. (D.NB.). Het aantal slacht offers, dat bij de ontploffing in de mijn Mulga om het leven is geko men, is tot 34 gestegen. De ontploffing is de derde ramp van dezen aard, die zich in deze mijn heeft voorgedaan. In April 1910 waren er 39 en in October 1914 17 dooden te betreuren. sche autoriteiten in Palestina. De moef ti, aldus voegt genoemde correspondent hieraan toe. zou zijn vrienden in kennis hebben gesteld van zijn voornemen om met Mussolini van gedachten te wis selen. Arabieren gedood en gewond Hedenmorgen is een Arabier gewond in een der buitenwijken van Jeruzalem, toen een aantal schoten gelost werden op een groep Arabische arbeiders. Van Arabische zijde wordt er op gewezen, dat de schoten kwamen uit huizen in de nabijheid van de Joodsche wijk. Een tweede Arabier is getroffen en gedood, vanmorgen, in de hoofdverkeersstraat van Jeruzalem. DE RAMP VAN DE T. 1. Hierbij de portretten van drie der slachtoffers. V.l.n.r.: lste vlieger G. J. Radstaat; 2de vlieger G. van der Hooft en korporaal vliegtuigmaker P. L. Boogert Vele regeeringssoldaten geven zich over Valencia gewaagt van heroverde dorpen MADRID, IS Oct (Havas) Het ministerie van defensie deelt mede, dat de vijand aanvallen op d'e stel lingen der regeeringstroepen bij Cu-esta de La Reina ten N. van Aranjuez heeft gedaan. Aan het Noordelijk front hebben de regee- ringstroepen Llanos de Pasarenga, Huertas del Villar, Villar en Rios heroverd. Aan het Zuidelijk front blijft de vijandelijke luchtmacht de dorpen achter het front bombardeeren: Avilles en Villa Viciosa zijn zwaar geteisterd, Co- lunga is geheel verwoest. In het Oosten moesten de regeeringstroe- pen eenigszins terugtrekken bij Pienrafun da- De troepen van generaal Franco heb- hen een zeer hevigen aanval ontketend op de stellingen, die de regeeringstroe- pen onlangs ten Zuid-Oosten van Sesena hebben veroverd. De aanval werd voorafgegaan door een hevig voorbereidend artillerievuur. De regeeringstroepen werden ge dwongen terrein af te staan. Verschei dene stellingen werden in goede orde ontruimd, teneinde een tegenaanval te organi6eeren. Het gevecht was hard nekkig. Toen de druk der vijandelijke troepen verminderde, gingen de regee ringstroepen tot een hevigen tegenaan val over. Zij slaagden er na een ver woed gevecht in de eenige uren tevoren prijsgegeven stellingen te heroveren. Het offensier in Asturië duurt thans reeds meer dan zes weken. De genees kundige dienst der rechtsche troepen heeft 2350 lijken van tegenstanders be graven. Op het slagveld werden tijdens de gevechten 1491 krijgsgevan genen gemaakt, terwijl het aantal man schappen dor militie, dat zich met hun wapenen aanmeldde bij de rechtsche linies, 4221 bedraagt. Ongewapend meldden zich 3060 manschapen aan, zoodat het aantal tegenstanders, dat dood of levend den reohtschen in han den is gevallen, elfduizend bedraagt. De rechtschen hebben zich mees ter gemaakt vam een groot gedeel te van Puerto Sueve ten We6ten van Cofino en van het dorp Soto la Duena, dat meer Zuidelijk op den weg naar Oviedo is gelegen. Ten Noorden van Cofino heeft een colonne, welke den weg van Ariondas naar Colunga volgde, het bosoh en het dorp Bodes, dat op 5 km. ten N.O. van Cofino is gelegen, bezet. Volgens berichten uit Madrid hebben de regeeringstroepen. na op 6chitte- Sudeten-Duitschers beklagen zich over mishandeling door de Tsjecho-Slowaaksche politie Tweetal lezingen PRAAG, IS October. (D.N-B.). Na een vergadering van Sudeten-Duit- sohere te Teplitz-Schoenau juichten een honderdtal leden van deze partij hun leider, Henlein, toe. terwijl deze in zijn auto stapte. De politie greep in en sloeg met den gummistok op de menigte in. Twee kamerleden werden, niettegen staande zij zich legitimeerden, door de politie mishandeld. Andere Sudeten-Duitsche Kamerleden protesteerden bij den politie-chef van Teplitz en kondigden aan, dat zij de kwestie in het parlement ter sprake zullen brengen. Ceteka, het officieuze Tsjechische te- legraaf-agentschap. meldt, dat van Za terdag af te Teplitz-Schoenau een dis trictscongres is «zehouden van functio narissen der Sudeten-Duitsche partij. Zondagmiddag heeft zich bij het ver trok van Henlein uit diens particulier verblijf een kloppartij om diens auto voorgedaan. De afgevaardigde der partij van Hen lein. Frank, die zich in den volksoploop bevond, werd ter ondervraging overge bracht naar het commissariaat van po litie. Na afloop van het verhoor werd Frank weer vrijgelaten. Ceteka is gemachtigd te verklaren, dat Frank, op het commissariaat van politie ontboden, zich erover heeft be klaagd een slag met een stok te hebben ontvangen. Kundt, een andere afgevaar digde der partij van Henlein. heeft zich uit eigen beweging op het commissari aat van politie aangemeld- Zonder zich over eenige mishandeling te beklagen, heeft hij, evenals eenige andere afge vaardigden der partij van Henlein, een getuigenverklaring afgelegd. De politie heeft bij de ontruiming van het plein niet op bevel gebruik gemaakt van gummistokken, doch individueel hebben beambten, die bedreigd werden, zich daartoe genoodzaakt gezien. Ceteka wijst erop. dat de autoriteiten hadden toegestaan, dat het districtcon- gTes zou worden gehouden, doch had den verboden, dat op den openbaren weg zou worden betoogd. Op bevel van den minister van binnen- landsche zaken heeft een hooge politie ambtenaar zich gisteravond naar Tep litz-Schoenau begeven om persoonlijk het onderzoek te leiden. NAPELS. 18 October. (Havas). Gisteren zijn 59 officieren. 426 on derofficieren en 1885 manschappen van het 2l6te legercorps met het troepentransportschip Toscana naar Tripolis 6cheep gegaan. HERTOG VAN WINDSOR IN DUITSCHLAND LEIPZIG. 18 October. (D.N.B.) De hertog van Windsor is gisteravond met zijn echtgenoote even over 11 uur hier aangekomen. Hij werd van Kassei be geleid door den rijksstadhouder, gouw leider Mutschmann. N een spannenden wed strijd heeft H.V.C. giste ren tegen Velox te Utrecht een 42 overwinning behaald. De rust ging in met 10 voor de gasten. Deze wedstrijd be hoort tot de besten die er in de nieuwe competitie gespeeld zijn. Voor het volledige ver slag zie men onze Sportru- briek. rende wijze te hebben 6'tandgehouden tegen de vijandelijke aanvallen in den sector Ariondas ten Westen van Can- gas de Onis, tegenaanvallen onderno men in de richting van do kust. Zij heb ben vier dorpen heroverd, welke ten Westen van Ariondas dicht bij da ku6t zijn gelegen. Portbou gebombardeerd Havas seint uit Perpignan, dat vijf vliegtuigen van de luchtmacht van Franco gebruik hebben gemaakt van de duisternis om de tunnel, het station en de spoorwegen van Portbou te bom bardeeren. De schade is zeer aanzien lijk- Van slachtoffers wordt echter geen melding gemaakt. Zeker optimisme te Londen Ofschoon het resultaat van de bijeen komst der nict-inmengingscommissie geen aanleiding geeft te hoog gespan nen verwachtingen te koesteren, heerscht, naar Reuter meldt, in diplo matieke kringen te Londen een zeker optimisme- De principieele aanvaarding door Italië van gedeeltelijke terugtrek king der vrijwilligers is met voldoe ning ontvangen. Weliswaar heeft Italië zich accoord verklaard met terugtrek- kring van een gelijk aantal vrijwilli gers van elk der beide partijen cn komt het Fransche voorstel neer op een terugtrekken naar evenredigheid, doch over dit onderscheid kan nog in de non-interventiecommissie onderhandeld worden. De strijd bij Saragossa Havas meldt uit Saragossa dat de troepen van de regeering nog steeds krachtige aanvallen ondernemen op Saragossa. Bij Fuences de Ebro gingen de regeeringstroepen. die over een groo- te hoeveelheid artillerie, tanks en vlieg tuigen beschikken, tot den aanval over. De troepen van Franco wierpen even eens een geweldige massa materieel in den strijd, die nog geen beslissing heeft gebracht. Radio Nacional meldt, dat gisteren een belangrijke opmarsch door de recht sche troepen tot stand is gebracht. Co lunga is genomen De plaats ligt aan den spoorweg en den gewonen weg in de richting van Villaviciosa en Gijon De rechtschen staan op slechts achttien K.M van Villaviciosa en het terrein biedt hier oneindig minder natuurlijke moeilijkheden dan het gebied, dat zoo juist veroverd i6. GANGSTERS NAAR DE PAARDENRENNEN PROVIDENCE, (Rhode Island), 18 October (Havas). In de buurt van de renbaan Narragansett is de staat van beleg afgekondigd. De gouverneur heeft besloten den direteur van het park Narrangansett, die gangsters en andere boosdoeners zou hebben aangemoedigd de paarden rennen te bezoeken, te verwijderen. Honderd manschappen der nationale garde patrouilleeren in de buurt van Narrangansett en laten niemand door. Het herfstseizoen, dat morgen zou be ginnen, zal worden afgelast. Over het incident in de Indische wateren TOKIO, 18 Oct. (Domei- A.N.P.) De Japansche con sul-generaal te Batavia heeft aan het ministerie van buiten- landsche zaken medegedeeld, dat hij zijn leedwezen heeft betuigd tegenover de Ned.- Indische regeering met betrek king tot het incident van 30 September, toen een Neder- landsch flottielje-vaartuig ge schoten heeft op de Japansche trawler Tokei Maru, waarbij twee leden der bemanning werden gedood en twee ge wond. De consul-freneraal vroeg waarborgen tegen dergelijke voorvallen in de toe komst. De Ned.-Indische regeering wei gerde hierop een definitief antwoord te geven. Naar vernomen wordt, zou de Japansche regeering rechtstreeks met de Nederlandsche regeering in onderhan- ling treden om een oplossing voor deze zaak te vinden. Bij dit telegram kan worden aange- teekend. dat het bedoelde incident zich heeft voorgedaan tijdens de rechtmatige uitoefening van het politietoezicht in de territoriale wateren van Nedcrlandsch Indië. Zulke incidenten zullen zich in de toekomst dus uiteraard niet meer be hoeven voor te doen indien de Japan- sche visschers zeiven hiertoe geen aan leiding geven Volksfrontsucces bij de kan tonnale verkiezingen Koers blijft ongewijzigd PARIJS, 18 Oct. (Havas). De uitslagen der kantonnale verkiezingen zijn thans bekend gemaakt voor 1525 van de 1526 zotels in dc algemeene raden. Nog slechts van één zetel is dus de uitslag niet bekend. De verschillende .partijen bezetten de volgende aantallen zotels (tusschen haakjes het aantal ver loren of gewonnen zetels). Communisten 41 (-f 31), socialisten S.F-I.O. 231 71), soc-rep. unie 46 11), .onafh. socialisten 15 5), ra dicalen van de partij-Carnille Pelletan 2 1), rad.-socialisten 526 42), on afh. radicalen 11) 25), volksdemocra ten 20 2), links republikeinen 207 4), rep. der U.R.D- 240 9), conser vatieven 59 6), Fransche sociale par tij 14 10), Fransche volkspartij 2 1), Elzassische autonomisten 0 2). Tegelijk met de verkiezingen voor de algemeene raden zijn die voor de ar rondissementsraden gehouden. De leden dezer raden hebben tot taak de onder prefecten bij te staan in het bestuur- Het belangrijke politieke gedeelte van hun taak bestaat in hun deelneming aan het kiescollege, dat de senatoren aanwijst. De uitslag der verkiezingen voor de arrondissement6raden heeft dezelfde PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's si Ansvituws Studiehuis Don Bosco ingewijd. (Tweede blad, pag 1.) SPORT Voetbal-, hockey- en korfbalwedstrij den. (Tweede blad, pag. 2 en 3.) Euwe verliest de zesde partij. (Tweede blad, pag. 3) Weerver wachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwak'ke tot matige veranderlij ke wi<nd. nevelig tot licht be wolkt. waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur. 4* OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR algemeene strekking als die voor de algemeene raden. De resultaten luiden: Van de 1865 zetels veroverden de communisten 70 (-F 43), socialisten S.F.IO. 309 4- S4), rad.-soc. unie 31 7), onafh. soc. 15 18), rad- van Camille Pelletan 5 2), rad.-soc. 544 33), volksdemocraten 54 9), links rep. 237 78), rep. der U.R-D. 391 10), conservatieven 68 2), Fransche sociale partij 29 23), Fransche volks partij 2 (-f 1), autonomisten 0 1). In het algemeen kan gezegd worden, dat uit de verkiezingen is gebleken, dat het land den tegenwoordigen politieken koers niet gewijzigd wenscht te zien, al dus Havas. ISTANBOEL. 18 Oct. (D.N.B). De afgeloopen dagen is in Turkije ernstige schade aangericht door wolkbreuken en stormen. De scheepvaart op de Zwarte Zee is geheel lamgelegd en een aan tal zeilschepen is vergaan. In den Bos porus wacht een geheele vloot buiten- landsche schepen op kalmer weer om naar de, Zwarte Zee op te varen. De spoorlijn naar Ankara, welke langs het. Sapanca-meer loopt, is over een lengte van 400 meter weggespoeld. Met spoorwegverkeer is onderbroken. SPOOR VAN KOLONEL FAWCETT? SAO PAULO, 18 Oct. Naar hier vernomen wordt, hebben zendelingen nabij de Dooden-rivier waardevolle aan wijzingen gekregen omtrent het lot van den Britschen onderzoekingsreiziger kolonel Fawcett, die twaalf jaar gele den spoorloos verdwenen is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1