FELLE STRIJD BIJ SJANGHAI Couranten-reclame DE EEMLANDER 19 DOODEN BIJ Zuid-Afrika's positie JAPAN NAAR BRUSSEL? VERWARRING in Palestina Havensteden bestookt IMPERIUM IN AFRIKA Voor Bleyle Kleeding Dinsdag 19 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 95 JAPAN TRACHT door te breken Nanking slachtoffer van nachtraids VLIEGONGELUK Totalitair initiatief afgewezen Bezorgdheid te Londen Gewonde Italianen te Gibraltar Militariseering van Ethiopië WEER TROEPEN NAAR LYBIE OPEN BRIEF VAN HENLEIN Censuur op de pers der Sudeten-Duitschers VIER GEMEENTERADEN ONTBONDEN REGEERINGSCRISIS IN LUXEMBURG DUITSCH-FRANSCHE TOENADERING Dit nummer bestaat uit 2 bladen Weer verwachting 5 uur 26 min. PROCES TEGEN communisten EGYPTE VERSTERKT ZIJN DEFENSIE BEGROOTINGSTEKORT IN AMERIKA AMEKSF00R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Chineezen zijn tot den tegen aanval overgegaan SJANGHAI, 19 October. (Reu ter). Zoowel de Japansche als de Chineesche strijdkrachten werpen vandaag al haar troepen in den feilen slag, die woedt ten Zuiden van de Woesoengkreek, waar de Japanneezen wederom een poging in het werk stellen een doorbraak naar Tasjang tot stand te brengen Ofschoon de Japansche infanterie gesteund wordt door tanks, vlieg tuigen en zwaar geschut, hebben de Chineezen. naar zij melden, de ruïnes van Ketsjiapailoe op den weg naar Tasjang heroverd. Intusschen zijn de Chineesche (roepen, volgens een van Chineesche zijde uitge geven communiqué, tot den tegenaanval overgegaan in den sector van Kiangwan, waarbij zij de spoorlijn SjanghaiWoe- soeng overtrokken en terrein wonnen in de richting van het stadscentrum. Men gelooft, dat ieder oogenblik een nieuwe Japansche poging kan worden verwacht, om troepen aan land te zetten te Pai- moekoe aan de Jangtso op 45 mijl ten N. W. van Sjanghai. De Chineesche stel lingen zijn n.l. door de Japansche oor logsschepen fel gebombardeerd. Havas seint uit Tientsin, dat de Ja pansche troepen, die langs de spoorlijn PeipingHankau zijn opgerukt, de pro vincie Ilonan zijn binnengetrokken. Zij hebben het station Matotsjen op de grens van Honan en Hopei bezet, terwijl een colonne, die van het front TientsinPoe- kau kwam, Kwangping ten Oosten van Hantan bezette. Aan het front van Soeiyoean hebben de Japanneezen zich meester gemaakt .van Pautsjoean op 30 km van Pautau. In den loop van nachtraids op Nanking hebben de Japansche lucht strijdkrachten, naar de Japanneezen beweren, vijftien vliegtuigen, die op den grond stonden, beschadigd. De Japansche luchtmacht heeft ook een bezoek gebracht aan Hankau, waar bij naar de Japanneezen bewer.en, 29 bombardementt-toestellen en twee jachtvliegtuigen beschadigd wer den. Ook deze Chineesche toestellen stonden op den grond. Omsingelde Japanneezen Het hoofdkwartier van het achtste le ger melclt, dat driehonderd Japansche vrachtauto's Sjansi zijn binnengerukt door den pas van Jenmenkwan, tenein de Japansche troepen, die omsingeld zijn tusschen den pas van Pingsing en Taisien, te hulp te komen. De pas van Jenmenkwan is de eenige, die nog voor de Japanneezen open is. Men verwacht In dit gebied binnenkort een veldslag. Duitsch protest De Duitsche consul-generaal heeft ver- toogen gericht tot de Japansche autori teiten in verband met het bombardeeren van drie huizen in de Westwood Plan tage op 14 October ƒ.1. Deze huizen zijn Duitsch bezit Rusland en de conferen tie der negenmogendheden Alvorens Woensdag a.s. naar Brussel te vertrekken, zal Norman Davis een on derhoud hebben met Roosevelt op Hyde- Dark. De Sovjet-Russische ambassadeur te Washington, Trojanowski, die een be zoek aan de Sovjet-Unie heeft gebracht, verklaarde na zijn terugkomst, dat zijn 'and vermoedelijk de uitnoodiging, om deel te nemen aan de negen-mogendhe- den-conferentie, zou aannemen, wan neer het deze zou ontvangen. Japans eventueele deel neming aan een Zuidzee- conferentie In een Japansche beschouwing wordt opgemerkt, dat deelneming van Japan aan de conferentie der negen mogend heden te Brussel slechts dan mogelijk is, wanneer de betrokken mogendheden de anti-Japansche houding van China en het communistische gevaar in China als oorzaak van het conflict erkennen en be handelen. Een behandeling van Japan ter conferentie in den geest van den Vol kenbond en van de redevoeringen van Roosevelt en een eventueele behandeling van de Mandsjoekwokwesties op voor stel van China maakt deelneming van Japan niet alleen onmogelijk, maar zou zelfs de verdere deelneming van Japan aan het negenmogendhedenverdrag twij felachtig maken. Profest tegen boycot van Japansche goederen De partij der sociale massa, de eenige proletarische partij in Japan, heeft aaD alle arbeidersorganisaties ter. wereld, o.a. aan do Britsche Labour Party en aan de A.F.O.L. en de C.I.O. in dc Vereenigde Staten, een telegram gezon den, waarin geprotesteerd wordt tegen den boycot van Japansche goederen door de buiten 1 andsohe arbeidersorgani saties „als stormtroepen voor de kapita listen" In het telegram wordt gezegd, dat de Japansche actie in China niet anders is dan een kruistocht der ge- heele Japansche natie tegen de bolsje- wiseering en koloniseering van China. Amerikaansch passagierstoestel neergestort en vergaan NEW YORK. 18 Oct. (D.N.B.). Uit Salt Lake City wordt gemeld, dat daar een vliegtuig van de United Airlines met 19 inzittenden reeds 12 uur over tijd is. De United Airlines hebben medege deeld. dat hun bureau te Chicago een draadloos bericht heeft ontvangen van een der vliegtuigen, welke zijn opgeste gen om naar het verdwenen toestel te zoeken, waarin werd medegedeeld dat twaalf mijl ten Zuiden van Evanston in Wyoming een vliegtuig was gezien. Men vreest dat bij het neerstorten van het vliegtuig negentien menschen om het leven zijn gekomen; n.l. 16 pas sagiers, waaronder vier vrouwen en drie leden der bemanning. De vliegtuigen, die het verongelukte vliegtuig hebben gezien, hebben mee gedeeld geen teeken van leven te heb ben ontdekt. BOEDAPEST, 19 Oct (Havas) De sociaal-democratische partij heeft haar standpunt bepaald naar aanleiding van de legitimistische redevoering van Tibor von Eckhardt van een week geleden. Zonder daarbij zich uit te spreken voor de restauratie, verklaarden de sociaal democraten duidelijk, dat, wanneer zij moesten kiezen tusschen dc dictatuur en welk ander regime ook, zij zich steeds tegen de dictatuur zouden uitspreken. Door deze verklaring zijn thans alle op positiepartijen vereenigd tegen initiatie ven met totalitaire strekking. Geen verplichting om Engeland in geval van oorlog bij te springen, zegt minister Pi row KLERKSDORP (Transvaal), 19 Oct. (Reuter) Tijdens een campagne voor een tusschentijdsche verkiezing heeft de minister van verdediging, Pirow, de meening, dat de Zuid-Afrikaansche re- geering erin toegestemd zou hebben Groot-Brittannië in tijd van oorlog bij te staan, of de Britsche koloniën te verde digen, belachelijk genoemd. Hij zeide o.a.: Indien gij ooit wordt opgeroepen tot werkelijken dienst of indien u gezegd wordt de wapens op te nemén, omdat wij een verbintenis hebben mot Enge land om ten oorlog te gaan, zoo zeg ik u thans als minister van verdediging, dat ik u verlof geef te muiten en te weigeren in den oorlog te gaan. Onder zulke omstandigheden zou ik de eerste zijn om te muiten. Wij zullen niemand buiten de grenzen der Unie op ons be vel laten strijden. De politieke partijen te Tokio plegen overleg TOKIO, 19 October (Domei). Giste ren zijn de vertegenwoordigers van al le politieke partijen bijeengekomen in een conferentie ter bespreking van de houding van Japan ten opzichte van de negen-mogendhedenconferentie. Do vertegenwoordiger van de Seijoekai- partij wees erop, dat de Japansche ac tie in China geheel uit zelfverdediging geschiedt en dat Japan bijgevolg niet het negen-mogendhedenverdrag of het Kellogg-pact heeft geschonden. De con ferentie heeft geen besluit genomen, doch de vertegenwoordigers zullen de kwestie met hun partijen bespreken. De Kokoemin Sjimboen waarschuwt in een hoofdartikel tegen neutralisatie van het gebied van Sjanghai en tegen pogingen tot bemiddeling tusschen Ja pan en China, waartoe waarschijnlijk ter conferentie voorstellen zullen wor den gedaan. De Asahi Sjimboen meent te weten, dat men in regeeringskringen over het algemeen tegen deelneming aan de ne gen-mogendhedenconferentie is. Het blad is echter van oordeel, dat, indien de conferentie bijeengeroepen wordt, uitsluitend met het doel de ware oor zaken van de onrust in het Verre Oos ten te be6tudeeren, Japan de gelegen heid te baat zou kunnen nemen om zijn standpunt uiteen te zetten. GENERAAL MILCH IN ENGELAND LONDEN, 19 Oct. (Reuter) Generaal Milch, de Duitsche onderstaatssecreta ris voor luchtvaart, is gisteren door den koning ontvangen. Britsche pers dringt er op aan ten spoedigste orde te scheppen Reuter meldt uit Jeruzalem, dat men hedenachtend bii wijze van strafmaat regel in verband met den overval, die gisteren door een bende Arabieren op het politiebureau te Daharia nabij He- bron is gepleegd, aldaar drie huizen in de lucht heeft laten vliegen. In een commentaar op den toestand in Palestina schrijft de Daily Mail: Het is zeker, dat di toestand slechts ernstiger kan worden, wanneer men er geen orde schept rnet de grootste snel heid en de grootste kracht, zulks met het oog op de onberekenbare conse quenties, die hij kan hebben voor de heele Mohammedaansche wereld. Het blad voegt hier aan toe, dat men het deelingsplan voor Palestina moet bespoedigen en schrijft dan: Laten wij Falestina verlaten, hoe vlugger hoe be ter. De Dailv Herald schrijft: Bij den te gen woordigen stand van zaken zijn wij niet bereid te zeggen, dat Palestina be stuurd kan worden zonder speciale vol machten. Het is van belang een einde te maken aan de Arabische geweldcam- pagne tegen de Joden. Geen enkele re geering kan onbewogen blijven, wan neer zij ziet hoe onsc.huldigen brutaal worden neergeslagen door fanatici. Havas meldt uit Jeruzalem, dat de fa milie van den groot-moefti Jeruzalem heeft verlaten en naar Syrië is vertrok ken. Huizen opgeblazen Havas seint nader uit Jeruzalem, dat in den loop van den nacht veertig mi nuten lang geweervuur is gericht op een Joodsche kolonie, die gelegen is in het uiterste Zuiden van Palestina. De politie werd gealarmeerd door middel van vuurpijlen en zond terstond ver sterkingen. De orde werd hersteld. De regeering heeft een lijst gepu bliceerd van huizen in de streek van Jeruzalem, Hebron en Lydda, die zij met dynamiet in de lucht zal laten vliegen in geval van een her haling van daden van terrorisme. Te Lydda hebben de inwoners be vel gekregen 22 uur per dag in hun woningen te blijven. Twee uur zul len zij ze mogen verlaten voor huis- houdelijke behoeften. Deze toestand zal voortduren, totdat de eerste tranche zal zijn betaald van de col lectieve boete, die de gemeente is opgelegd na den brand op het vlieg veld. Te Jeruzalem heeft de politie maatregelen genomen ter verster king van de ordebewaking in de oude stad. Groote ijzeren deuren zijn besteld om de vijf poorten van de middeleeuwsche ommuring te kunnen sluiten. Omtrent het in de lucht laten vliegen van een drietal woningen in Daharia kan nader gemeld worden, dat een af- deeling militairen vanmorgen het dorp omsingeld heeft. De politie trok vervol gens het dorp binnen en eischte uitle vering van de geweren, waarmede de daders van den overval van gisteren de vlucht hebben genomen. Toen de gewe ren niet te voorschijn kwamen, werden de huizen nauwkeurig, doch zonder suc ces doorzocht, waarop sapeurs drie hui zen in de lucht lieten vliegen en de troepen wegtrokken. Vandaag is ook het dorp Lifta bij Jeruzalem door de politie doorzocht Spaansche nationalisten hebben onder meer Gijon gebom bardeerd VALENCIA, 19 October (Havas). Het ministerie van landsverdediging deelt mede: Aan het Oostelijk front wordt de strijd voortgezet in de onmiddellijke omgeving van Silleron. Wij hebben verscheidene stellingen bezet, o.m. heuvel 6S6. Zware gevechten zijn eveneens geleverd om het bezit van de heuvels 682 en 684 in den sector van Puebla de Alborton. Zij ble ven ten slotte in onze macht. Aan het Noordelijk front hebben do rechtschen den heuvel 800 en definitief Pueblo de Columbi bezet. De rechtsche luchtmacht heeft het bombardement voortgezet van de dorpen achter het front, o.m. de haven van Misel en Gijon. Aan het Zuidelijk front zijn gevechten geleverd in verscheidene sectoren, o.m. in die van Cerromulva, Naval Agrulla en Val Sequillo. Het groote rechtsche hoofdkwartier deelt mede: De opmarsch wordt onvermoeid in As- turië voortgezet. Wij hebben hier ver scheidene dorpen ingenomen. In Aragon ging de vijnd wederom tot aanvallen op Silleron over. maar wij sloegen hem met zware verliezen terug. In Cordoba rukten wij op in den sector Pcnarroya en bezetten wij geheel de Sierra del Peru en Cerro del Midico. De rechtsche lu<*ht macht heeft de haven Palamos in Cata- lonië gebombardeerd, evenals vijande lijke schepen in de haven van Misel Te Gibraltar is, naar Reuter ter oore komt, het Italiaansche stoomschip Gra- disca, dat op weg is naar Genua met Ita lianen, die in Spanje gewond zijn, bin- nengeloopen om twee waarnemers aan land te zetten. Naar aanleiding van de verklaring van de Informazione Diplomatica, dal zich in Spanje 40.000 Italiaansche vrij willigers bevinden, schrijft de Gazetta del Popoio, dat dit cijfer als een basis voor de komende besprekingen kan worden beschouwd. Italië heeft zijn kaarten open op de diplomatieke tafel gelegd. De bekendmaking van het Juiste aantal der in Spanje verblijvende vrij willigers is een nieuwe bijdrage tot op lossing van het probleem, dat in de Spaansche kwestie als het belangrijk ste kan worden beschouwd. Grootscheepsche plannen der Italianen LONDEN, 19 Oct. (Havas). Het door Italië aan den dag gelegde streven naar vorming van zijn imperium in Afrika wordt door Vernon Bartlett in de News Chronicle besproken. Hij gaat daarbij uit van inlichtingen uit „uitzonderlijk goed ingelichte" bronnen en begint met te zeggen, dat de aandacht der Italiaan sche autoriteiten vooral gericht is op propaganda hij de Mohammedanen. Er zal een groote Mohammedaansche uni versiteit gebouwd worden te Harrar in Abessynië, waar de thans bijna voltooi de radio-zender een aanvulling moet vormen van dien van Bari. De Italiaan sche propaganda bereikt ook de inland- sche bevolkingen van den Soedan en van de Kngelsche bezittingen in Afrika. Het zwarte leger van het Italiaansche rijk, zoo zegt men tegen hen, zal dienen tot hun bevrijding. Ook Frankrijk blijft nite vrij van deze attenties en in geval van oorlog zou het Abessijnsche leger als eerste doelstelling Djihoeti hebben, ten einde Erythrea en Somalilanrl met el kander te verbinden. De militarisatie der Abessijnsche bevolking gaat gelijk op met de cultureele propaganda. De Ita liaansche autoriteiten werken aan de uitvoering van een plan, strekkende tot het in vijf jaar op dc been brengen van een inlandsch leger van omstreeks drie en een half millioen soldaten, waarvan driehonderd duizend in actieven dienst. De reservisten van dit leger zullen een dag per week moeten geven aan militai re training. Voor de financiering van deze grootsche plannen wordt alles in het werk gesteld om van Abessynië een voorbeeld van economische autarkie te maken. IJzer en steenkoolmijnen zijn ontdekt in de provincie Harrar, waar binnenkort staalfabrieken zullen worden gebouwd. Volgens optimistische ver wachtingen zal men over drie jaar rails kunnen fahriceeren, over vier jaar ka nonnen en over zes jaar auto's. Havas meldt uit Napels, dat bet. stoomschip Liguria naar Lybië is vertrokken met 2000 manschappen aan boord, die het twintigste leger corps zullen aanvullen. Scherpe kritiek op de houding der Tsjecho-Slowaaksche politie PRAAG, 19 Oct. (D.N.B.) Do leider van de Sudeten-Duitsche partij, Henlein, heeft een open brief gericht tot staats president Bcnesj, waarin hij een uiteen zetting geeft van de gebourtenissen te Teplitz—Schocnau, het optreden van do politie hekelt en verklaart, dat het alleen aan het overleg van de aanwezige Kamerleden van de Sudeten-Duitsche partij te danken is, dat zich geen bloe dige ongeregeldheden hebben voorge daan. De Sudeten-Duitsche Kamerleden Frank en Kundt hebben hot Tsjecho-Slo waaksche persbureau aanvullende me- dedeelingcn gezonden over de gebeurte nissen van Zondag. Beiden verklaren, dat zij, ofschoon zij zich hebben gelegi timeerd, door de politic met gummistok ken zijn geslagen, geschopt en met de vuisten bewerkt. Te Praag acht men Henlcin's lezing tendentieus, aangezien zij in formecle tegenspraak is met hetgeen bij het on derzoek is bekend geworden. Op een veertiental plaatsen heeft do censor in het dagblad der Sudeten-Duit sche partij de tekst geschrapt. De brief van Henlein aan president Benesj werd, evenals de uiteenzetting van de afge vaardigden Frank en Kundt over de ge beurtenissen te TeplitzSchocnau, ge heel geschrapt, terwijl uit de rede van Henlein te Teplitz eenigo passages wer den verwijderd. Het Tsjecho-Slowaaksche tclcgraaf- agentöchap publiceert uit gezaghebben de bron de volgende bijzonderheden over dc incidenten: Toen Konrad Henlein, voorzitter van de partij der Sudeten-Duitschers, de wo ning verliet van afgevaardigde Zippe- lius, ontstond rondom zijn auto een sa menscholing. Drie agenten van politio verzochten de menigte uiteen te gaan. Een onbekende kwam toen naar voren en sloeg de drie agenten in het gelaat. Er kwamen versterkingen en de onbe kende werd naar het commissariaat van politie gebracht, waar hij terstond op vrije voeten werd gesteld, omdat hij zijn identiteit bewees met stukken ten name van den afgevaardigde Frank. Wat de klacht van afgevaardigde Kollner betreft, moet nader gemeld wor den, dat hij slagen met den gummistok kreeg, toen hij trachtte met de menigte den toegang tot het commissariaat te forceeren en dat overigens alle afgevaar digden van de partij der Sudeten-Duit schers vreemdelingen waren in Teplitz- Schoenau, met uitzondering van Zippe- lius, die aanwezig was op den dag van het incident. De afgevaardigden waren dus niet hekend met den ordedienst en deze is opgetreden binnen de strenge perken van de wettige voorschriften. WEENEN, 19 October (Havas) De gouverneur van Karinthië heeft de ont binding gelast van de gemeenteraden der vier belangrijkste steden in Karin thië, o.m. van Klagenfurt. Hij heeft het vaderlandsche front be last met de opstelling van een reorga nisatieplan. Hoewel deze maatregel geen politiek karakter draagt, is men van meening. dat hij de gelegenheid zal bie den zekere elementen, die nationaal-so- cialistieche neigingen hebben, te verwij deren. LUXEMBURG, 19 October (Belga). De groot-hertoin heeft het aftreden van de regeering-Bech aanvaard. Het verzoek om ontslag was ingediend in verband met den uitslag der verkie zingen. De groot-hertogin heeft Bech belast met de vorming van een nieuw ministerie. BERLIJN. 19 Oct. (Havas) Het or gaan van de nationaal-socialistische jeugd „Wille und Macht" heeft een bi zonder nummer uitgegeven, gewijd aan de toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk. Verscheidene vooraanstaande Fransche en Duitsche persoonlijkheden hebben bijdragen geleverd, o.a Camille Chautemps, Francois Poncet en Baldur von Schirach. NOODWEER IN GRIEKENLAND ATHENE, LS Oct. (D.N.B.). Wolk- breuken hebben overstroomingen ver oorzaakt in een groot deel van het land. Het noodweer heeft tal van menschen- levens geëischt. In de stad Iraklion iKreta) moet de aangerichte schade buitengewoon groot zijn. In de Pelopon nesus zijn acht dooden te betreuren. Het 6tormwéder en de ongekend hooge zee maken het onmogelijk voor de sche pen uit te varen. op andere pagina's S~l APS \ihUWS Bestrijding werkloosheid onder de jeugd. (Tweede Blad, pag. 1)< Sportterrein Rubensstraat voor den A.B.v.L.O. (Tweede Blad, pag. 1) Jaarvergadering Kath. Amersfoort. (Tweede Blad, pag. 1)' Medegedeeld door het K.N.M.I- te De Bilt. Meest zwakke wind uit O. rich tingen. nevelig tot licht of half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, koude nacht, overdag wei nig verandering in temperatuur. Behandeld door het speciale gerechtshof te Rome ROME, 19 October (Havas). Van morgen heeft het speciale gerechtshof een aanvang gemaakt met de behande ling van een nieuw proces, ditmaal te gen vijftien communisten uit de streek van Apulië. Do zitting van dit gerechtshof is 12 October begonnen met een proces tegen veertien anti-fascisten uit Milaan, ge volgd door een proces op 14 October te gen twintig communisten uit het gebied van Bologna en op 16 October door een proces tegen veertien inwoners van Empoli in Toscane. In deze zelfde zit ting zal het gerechtshof nog zaken te gen andere politieke beklaagden te be handelen krijgen, o.m. tegen personen, die in Sardinië gearresteerd zijn en tegen anderen, die de politie in <le om geving van Rome in arrest heeft ge steld. Van de vijftien beklaagden, wier zaak heden voorkomt, zullen veertien ver schijnen, de vijftiende zit in een zenuw inrichting opgesloten. Zij worden er van beschuldigd gewerkt te hebben aan het opnieuw vormen van door do wet ver hollen partijen in de streken van Cc- rignola, Minervino, Murge en Canossa. De aandacht is vooral gericht op een zekeren Didonato, die de vertrouwens man zou zijn geweest van den vroegeren communistischen afgevaardigde Gio vanni di Littorio, die op het oogenblik te Parijs zou wonen. Een tweede be klaagde, Romolo di Giovannantonio, zou gearresteerd zijn, toen hij met een valschen pas uit Frankrijk naar Italië terugkeerde. De uitspraak zal vanavond waar schijnlijk hekend worden. CAIRO. 19 Oct (D.N.B.) Naar van welingelichte zijde verluidt, hebben do Egyptische autoriteiten in samenwer- k ng met de Britsche militaire autoritei ten maatregelen genomen, om de sedert den Ahessijnschen oorlog bestaande ver dedigingswerken in de Lvhische woes tijn ,in het bijzonder hij Mersah Matroe, te moderniseeren en met voldoende ma teriaal en troepen uit te nisten. WASHINGTON. 19 Oct. (Reuter) Volgens de cijfers, welke door president Roosevelt hekend zijn gemaakt, wordt het tekort op tebegrooting van het be lastingjaar. dan30 Juni 1938 eindigt, ge schat op 695 millioen dollar. 277 mil lioen meer dan eerst werd geraamd. Concentreer op het krachtigste recla ne-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1