Chineesche successen WEDEROM INCIDENT IN HET VERRE OOSTEN DE EEMLANDEU DE RAMP VAN DET-1 JEAN BATTEN vertrokken „H0RSEWE5DE" Licht op Voor Blsyle Kieeding ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 20 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 96 JAPANSCH ECHEC IN SJANSI Ook felle gevechten bij Sjanghai BELGISCH-RUSSISCH HANDELSVERDRAG AUTO BESCHOTEN BIJ SOETSJAU Amerika en het Japansch- Chineesch geschil Voor het traject Batavia-Alorstar De „Van Galen" blijft te Sjanghai HOOGÉR SALARIEERING DER AMBTENAREN EUWE VERLIEST ZEVENDE PARTIJ Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's Weerverwachting 5 uur 24 min. WERELDEXPOSITIE TE ROME GRIEKSCH PREMIER TE ANKARA De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMEPSFOORTSCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Guerillataktiek 15620181 den indringers ernstige verliezen SJANGHAI, 20 October. (Ha vas). Het schijnt bevestigd te worden, dat de Chineesche ele menten, die hun taktiek van gue rillavoering in Noord-China voort zetten, in den loop der laatste dagen den Japanneezen verschei dene nederlagen hebben toege bracht, o.m. in het Noorden van de provincie Sjansi en op de twee spoorlijnen PeipingHankau en TientsinPoekau. Het Chineesche telegraafagentschap Central News meldt ten aanzien van dezen strijd, dat de Chineesche troepen die aanvallen doen in de grensgebie den van de provincie Sjansi, op 17 en 18 October Ninghan en Koeiang in do provincie Hopei brbben heroverd D9 troepen zouden hun opmarsch in Oos telijke richting voortzetten, naar den spoorweg P'iping—Hankau. '.en Zuider. van Pauting. In de provincie Sjans1 hpbben de Chineezen op 18 October Fantsje heroverd, terwijl denzelfden dag ware, geregelde veldslagen gele verd werden in den sector van Niang- sjoean. op de grens van Hopei en aan de spoorlijn van Taiyoean naar Tsjit»- jiatsfoeang De Japanneezen werden na de aankomst van Chineesche verster kingen teruggeslagen. Aan beide kanten waren de verliezen groot. Voorts wordt van den Takoengpau gemeld,, dat de Japansche verbindings lijnen langs den spoorweg Tientsin— Poekau op verscheidene plaatsen wer den doorbroken. Japansche elementen zouden geïsoleerd zijn ten Zuiden van Pinejoean in de provincie Sjantomg Verder zijn Chineesche afdeelingen verschenen ten Ncorden van Pingjoean waar zij den spoorweg afsneden In de provincie Hopei zijn Chineesche ele menten actief in de nabijheid van de steden Nanpi en Toengkwan. Onder allp voorbehoud meldt de Chi neesche pers nog dat het achtste leger Pauting heroverd zou hebben, terwijl andere Chineesche elementen hevige aanvallen zouden doen in het Zuiden van Hopei De Japansche woordvoerder heeft verklaard dat gisteren felle gevechten geleverd zijn langs den weg van Lloe hang naar Tatsang. De Japanneezen hebben zich meester gemaakt van Kwanghang. ten Noorden van Tatsang. waarbij zij een Chineesch batallon ver nieficrden Langzaam rukten de Japan- neezpn op naar Tatsang en Natsiang. Dp Japansche luchtmacht bombardeer de verscheidene spoorwegstations is Sianghai Nanking en Nankau en heeft te Kasian verscheidenp wagons munitie in de lucht doen vliegen Verwoede strijd bij Sjanghai Reuter seint uit Sjanghai, dat een zeer felle strijd, waarvan waar schijnlijk het lot zal afhangen van Tsjapei en Kianewan. vandaag ten N.W van Tatsjang woedt. De Chi neesche troepen, gesteund door krachtige versterkingen, zün er In geslaagd dp uitspringend*» punt der Japansche linie aan drie kanten in te sluiten Voorts melden de Chineezen. dat de Japansche opmarsch tot 6taan is gebracht en dat de Japanneezen zeer zware verliezen hebben gele den. De Japansche woordvoerder raam de heden de Chineesche verliezen bij Sianghai sedert hpt uitbreken der vijandelijkheden op 100 000 doo- den en een gelijk aantal gewonden Van betrouwbare zijde wordt ont huld. dat in den nacht van 14 Octobpr een Chineesch vliegtuig vier Japansche bommenwerpers volgde, die na een luchtraid naar het vliegveld van Sjang hai terugkeerden. De Japansche toe stPllen ontstaken hun navigatielichlen en landden na elkaar Het Chineesche vliegveld ontstak toen eveneens zijn lichten, gleed omlaag alsof het wilde landen- maar liet toen twee zware bum men vallen, waardoor zeven Japansche tlieetuigen werden vernipld Vervolgen-- Verdween het Chineesche toestel met ♦olie 6neldheid in den nacht. Prins Teh bezoekt Pautau Domei meldt, dat Prins Teh, de ópper- Bevelhebber van het Mongoolsche leger, gisteren met ziin staf uit Paulingmiau te Pautau is aangekomen. In gezelschap van generaal Lisjoehsin. den comman dant der Mongoolsche troepen, bracht hij een bezoek aan den commandant van het Japansche detachement, dien hij uit naam van het Mongoolsche ras dankte voor „de bevrijding door Japan van de provincie Soeiyoean, het vaderland der Mongolen, van dc Chineesche onder drukking". Prins Teh gaf den Japan- schen commandant tevens de verzeke ring, dat het Mongoolsche volk als één man bereid is „mede te werken aan de vestiging van een duurzamen vrede in het Verre Oosten door het weder vormen van een groot-Mongolië en het daadwer kelijk verhinderen van de penetratie der Chineesche militaristen van het zuiden en der communisten van het Noorden uit. Nog denzelfdcn dag keerde Prins Teh naar Pailingmiau terug. In afwachting van de Brusselsche conferentie Naar Domei verneemt, heeft de Japan sche regeering nog steeds geen uitnoodi- ging voor de negen-mogendheden-confe- rentie ontvangen. Zij heeft haar houding ten aanzien van deze conferentie dan ook nog niet bepaald. De Japansche re geering wil afwachten in welke bewoor dingen de uitnoodiging is gesteld, alvo rens zij haar houding vaststelt. Indien dc uitnooding uitgaat van den Volken bond, kan Japan deze niet aanvaarden. In verband met de verklaring van Roo sevelt, volgens welke Norman Davis naar de negen-mogendhedenconferentie gaat „zonder eenige verbintenis van de Amerikaansche regeering jegens de an dere regeeringen", schrijft de New York Times: Het kan niemand ontgaan, dat de pre sident het gevoelen heeft een niet-mili- tair middel van optreden te hebben, dat doeltreffend de „internationale onwettig heid" zou straffen en dat niet het ge vaar met zich mede zou brengen dit land in een oorlog mee te sleepen. In- tusschen wordt het geheim van Roose velt goed bewaard. Frank B. Kellogg, de oud-mini6ter van buitenlandsche zaken, heeft verklaard, dat naar zijn meening de tegenwoordige politiek van Japan in China noch met de letter noch met den geest van het Kelloggpact in overeenstemming is te brengen. Ooggetuigen over het ver loop van het ongeluk BATAVIA, 20 October (Aneta) Om trent de toedracht van het ongeluk met de T1 zijn tot dusverre, als gevolg van verschillende omstandigheden, na dere bijzonderheden uitgebleven. Nu het vloot-eskader, waartoe feite lijk ook de T-l behoorde, als medewer kend aan de groote oefeningen, Makas sar aandeed, heeft Aneta opnieuw ge gevens verzocht omtrent de oorzaak van den ramp. Een ooggetuige heeft daarop het vol gende verklaard: Drie vliegtuigen stegen op de reede van Banda op en vlogen af in formatie. Men maakte toen een linksche bocht. De T-l, welke het meest links vloog, moest daardoor (ten einde in formatie te blij ven) vaart minderen. Hoogstwaarschijn lijk is hierbij teveel vaart verminderd, zoodat het toestel afgleed en in zee stort te. Onmiddellijk daarna zonk de T-l weg. De andere vliegtuigen daalden toen neer. Een sergeant-vlieger van een dier vliegtuigen dook naar de T-l ten einde een poging te doen om de deur van het vliegtuig te openen. Hij geraakte echter door te lang onder water te blijven be wusteloos. De T-l heeft bii den val de water-op pervlakte geraakt met een snelheid van circa 200 K.M. ppr uur. zoodat de inzit tenden direct door den schok gedood zijn. Het eskader (dat reeds eerder was vertrokken) keerde, op noodseinen van het vliegtuig terug en was een half uur later ter plaatse. Hst voorschip van de T-l is totaal verpletterd, zoodat van het stoffelijk overschot van den heer Van Haften niets is gevonden. Ook de liikpn der andere slachtoffers waren verschrik kelijk verminkt, zoodat besloten werd het stoffelijk overschot te Banda te be graven en dit niet per jager naar Java te vervoeren. Aneta teekent hierbij aan. dat het of- firieele rapport eerst later beschikbaar zal ziin. zoodat bovenstaande gegevens louter den indruk weergeven van oog getuigen. Met groote plechtigheid is de kathedraal van Reims door den aartsbisschop voor den eeredienst open gesteld. Een foto tiidens de ceremoniën voor der stad geconsacreerd en weder den ingang der kathedraal. BRUSSEL. 30 October. (Belga) De handelsbesprekingen, welke gistermid dag tusschen de vertegenwoordigers van België en de Sovjet-Unie zouden beginnen, zijn uitgesteld. Over de voor naamste punten van het verdrag is overeenstemming bereikt, doch enkele punten van ondergeschikt belang moe ien nog worden behandeld De dalum voor de volgende vergade ring van de vertegenwoordigers is nog niet vastgesteld, doch het is zeer waar schijnlijk. dat het nieuwe verdrag tot stand zal komen. Vorming van een Binnen- Mongoolschen staat SJANGHAI. 20 Oct. (Havas.) Het Chineesche telegraaf agentschap Central News meldt uit Nanking, dat drie Japan sche vliegtuigen gisteren bij Soeisjau een auto hebben beschoten, waarin zich de Italiaansche militaire attaché en drie Duit se hers bevonden. Geen der inzittenden werd gewond. De auto was op weg van Sjanghai naar Nanking. Reuter seint uit Peiping. dat de eerste aanwijzingen voor de instelling van een Binnen-Mongoolschen staat, een buffer staat tusschen Noord-China en Buiten- Mongolië, te vinden zijn in een semi-offi- cieele Japansche verklaring, die beweert, dat na de Japansche militaire successen In Soeiyoean vele Mongoolsche leiders der provincie reeds hebben aangeboden samen te werken tot de emancipatie van het Mongoolsche ras uit de slavernij van Chi na en zich te verzetten tegen den Zuid- waartschen opmarsch van het communis me door Buiten-Mongolië. Vorst Teh Wang. het hoofd der Mongo len van Tsjahar. wordt genoemd als ver moedelijk hoofd van den mieuwen staat. Hij heeft zijn hoofdkwartier te Pailingmiau in Noord-Soeiyoean gevestigd, welke plaats kortgeleden op de Chineezen is veroverd. President Boosevelt heeft een verkla ring uitgegeven, waarin hij zegt, dat Amerika ter negenmogendhedenconfe- rentie zal verschijnen „zonder verbinte nissen van den kant der Vereenigde Staten jegens andere regeeringen." Voorts zegt hij: Zooals ik heb verklaard in mijn radio redevoering van 12 October, zal het doel van deze conferentie zijn te streven naar een overeenkomst en een oplossing voor den tegenwoordigen toestand in China. Bij onze pogingen, die oplossing te vin den, i6 het on9 voornemen samen te werken met de andere onderteekenaren an dit verdrag, met inbegrip van China en Japan. Uit Parijs seint Havas, dat de Fran- sohe minister van buitenlandsche za ken, Delhos, is aangewezen om tezamen met De Tessan de regeering te vertegen woordigen op de negen-mogendheden conferentie te Brussel. Nanking weer gebom bardeerd Volgens Reuter is hedenmiddag de Chineesche hoofdstad weer tweemaal door de Japansche luchtstrijdkrachten bestookt. De aanvallen waren gericht op het arsenaal en het vliegveld. Ook de strategische punten van Poekau zijn gebombardeerd. Spionnen terechtgesteld Het Chineesche teiegraaf-agentschap Central News deelt mede. dat ruim 200 spionnen en agitatoren te Hanjang in de provincie Honan zijn ontmaskerd en terechtgesteld. BATAVIA, 20 Oct. (Aneta) In den afgeloopen nacht te half twee stond do kleine Percival Gull van Jean Batten in de hangar onder de groote D. C. 2 Jean Batten verscholen, wachtend op de koene avia- trice, die op dien tijd rustig en zakelijk als steeds, arriveerde. Met een paar toe schouwers en eenige inheemsche politie agenten werd het toestel naar buiten ge duwd naar het vliegveld, dat door den helderen maan was verlicht. De lan- dingslichten werden ontstoken en Jean Batten liet den motor proefdraaien. Na een minuut of vijf nam zij hartelijk af scheid van de aanwezigen, en wipte de cabine in, waarvan de groene gordijn tjes waren open geschoven. Het vliegtuigje liet zii naar de start baan taxiën, waarbij zij geleid werd door den lichlschiin van een auto. Ilierna startte Jean Batten en ging de lucht in. waar zij de lichten van het vliegtuig ontstak, zoodat men haar bij haar af- scheidsronde nog even kon aanschou wen. In den schitterenden maannacht vloog zij ongeveer te twee uur in rle richting van haar. volgend doel, n.l Alorstar Jean Batten verklaarde nog, dat haar toestel perfect in orde is. BATAVIA. 20 October (Aneta). - Het departement der marine ontving he richt dat de Regeering heeft beslist, dat de „Van Galen"' te Sjanghai b'ijft, en derhalve voorloopig niet door een an der schip zal worden vervangen. De voorraden, voor de „Van Galen" benoodigd, zullen per particuliere ge legenheid naar Sjanghai worden opge zonden. De „Flores". welke zooals vroeger is gemeld voor een eventueel ver trek werd gereed gehouden, zal der halve niet aan de sterkte van de zee macht in Indië worden onttrokken. De „Flores" vertrekt naar de Java-Zee om zijn oefeningen voort te zetten. NARCISSEN Wanneer we in liet voorjaar van bloeiende Narcissen willen gemeten, moeten ze in deze maand toch nog wel geplant worden. Later geplante bol len blijven meestal laag, terwijl de bloemen klein van formaat blijken te zijn. Het prettige van narcissen is, dat zij wat betreft de standplaats zoo weinig cischen stellen, zoowel in het zonnetje zullen zij tevreden zijn als verscholen onder een heestergroepje. zoodat we ze ook in minder gunstig gelegen tuin tjes kunnen toepassen. Als we groepjes maken in het gazon, moeten we er in het voorjaar aan den ken, dat het gras niet eerder gemaaid mag worden voor het loof der narcis sen is afgestorven, tenzij we om de groepjes het gras wegknippen. Het is nu eenmaal noodzakelijk dat na den bloei het loof van alle bolgewassen van zelf moet afsterven, omdat anders de bol niet voldoende kracht kan verza melen om het volgend jaar weer te bloeien. We zetten dc narcisbollen ongeveer S10 c.M. diep en 1215 c.M. uit el kaar, afhankelijk van de grootte der bollen, 's Winters geven we ze eenige dekking in den vorm van turfmolm, riet of bladeren, om ze tegen de vorst te beschermen. Welke soorten zouden we nu voor onzen tuin kiezen? Voor groepjes on der struikgewas en in het gazon zou den we trompetnarcissen prefereeren Groepjes in de border kunnen we uit verschillende soorten samenstellen. Halftrompcttcn of Incomparabilis, poe- taz of trosnarcissen, dubbelbloemigcn de kortkronige, als Barril en Leedsii, die we in elke goede prijscourant kun nen vinden. In den rotstuin of op het muurtje zien we gaarne de laagblijvende Trian- dus en Cyclamincus hybriden, alsook de welriekende Jonquille met meer dere, gele bloempjes aan een stengel, toegepast. En tenslotte gebruiken we de bekende Poeticus of Dichternarcis met haar glanzende witte bloem blaadjes en geel met rood gerand kroontje, in combinatie met muurbloe men, vergeetmenieties, vroege tulpen of viola cornuta. Koopt bloemen en planten bij mij Hier is pracht om te roemen Het adres is: SRMISKAMP 10"' TEL. 1993 PARIJS, 20 October. (Havas). On der voorzitterschap van Lebrun zijn de ministers hedenmorgen bijeengeko men ter bespreking van de verbetering der ambtenaarssalarissen Besloten werd een voorstel hij het parlement in te dienen, strekkende tot het uittrekken van e^n bedrag van 1.380000.000 franc9 voor dit doel. T~\E zevende partij van de U match EuweAljechin om hef wereldkampioenschap schaken welke gisteravond in de Diergaarde te Rotter dam is gespeeld, is na een spannenden strijd door onzen landgenoot opgegeven. S7 ads nieuws Vondelherdenking. (Tweede Blad, pag. 1.) Voorbereidend onderwijs. (Tweede Blad, pag. 1.) Alvata (Tweede Blad, pag. 1.) OMTREK Herbewapening van Soesterberg. (Tweede Blad, pag. 1.) SPORT Euwe verliest de zevende partij. (Eerste Blad. pag. 2.) Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit Z. richtingen, tijdelijk toenemende bewolking met kan*, op nevel of mi6t, weinig of geen regen, iets kouder overdag Mussolini legt den eer sten steen ROME, 20 Oct. (Stefani). Vanmorgen heeft Mussolini in tegenwoordigheid van ral van autoriteiten den eersten s.teen gelegd voor het eerste permanen te gebouw van de komende wereldten toonstelling te Rome. Vervolgens maakte de duce een rondgang over liet terrein, waar de tentoonstelling zal verrijzen. ANKARA, 20 Oct (Havas). Metaxas is hier aangekomen- Aan het station werd hij verwelkomd door den minister president ad interim en den minister van buitenlandsche zaken Vervolgens 'rarht hij pen hezopk aan Roestoe Aras, waarna hij een onderhoud van twee uur had met Kernnl Ataturk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1