ITALIË IS BEREID Praag protesteert te Berlijn DE EEM LANDED het Britsch-Fransche Scheepsramp op de Noordzee ,BOVO standpunt te steunen Licht op Voor Bleyle Kleeding Donderdag 21 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 97 EEN COMMISSIE stemmen toe in het zenden van een IN HET BELANG van den vrede De Duitsche pers- en radiocampagne tegen Tsjecho-Slowakije de aanleiding BEZWAREN DOOR VON NEURATH AFGEWEZEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 op andere pagina's 5 uur 22 min. KALMEERING IN PALESTINA TEGEN JODEN EN KATHOLIEKEN Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 LONDEN, 21 Oct. (Reuter). Volgens een door de Ita liaansche ambassade gepubliceerd communiqué heeft Grandi in de vergadering der ondercommissie verklaard, dat de Itali- aansche regeering bereid is er in toe stemmen, dat een inter nationale commissie, belast met treffen van een regeling voor en het oefenen van toezicht op de verwijdering der vrijwilli gers, onverwijld wordt benoemd en onmiddellijk naar Spanje gezonden wordt om het juiste aantal aan beide zijden vech tende vrijwilligers vast te stellen. Het resultaat van dit onder zoek zal het mogelijk maken vast te stellen, op welke wijze en in welke verhouding de terugtrekking zou geschieden. In de tweede plaats is de Italiaansche regeering bereid, in een geest van verzoening en met het doel een algemeenen grondslag voor overeenstemming te vinden, na te gaan, wat de beste en doeltreffendste wijze is om practische uitvoering te geven aan de in paragraaf 8 van het Britsche plan en in punt 2 van de Fransche verklaring genoemde maatregelen: het tijdstip en de wijze van toekenning der rechten van oor logvoerende. De Italiaansche regeering is bereid dit na te gaan, zoodra de commissie beschikt over het verslag der naar Spanje te zenden commissie. xt a a tl on a xt ttn commissie naar Spanje, die toezicht JM AAlv SF A IN.I K m<>et oefenen op de verwijdering der vrijwilligers. Deze commissie zal de verhouding vaststellen, waarin de vrijwilligers moeten worden terug getrokken: Duitschland en Italië zullen zich bij haar beslissing neer leggen. Algemeen begreep men, dat gelijke getallen vrijwilligers aan beide zijden zullen worden teruggetrokken en wel voor de ondercommissie uiteengaat. Vrijdag zal beslist worden, hoeveel vrijwilligers verwijderd worden. Maisky maakt een voorbehoud Gelijke aantallen vrijwilligers zullen aan beide zijden ••moeten worden teruggetrokken Rusland maakt een voorbehoud GRANDI voegde aan zijn ver klaring toe, dat hij zich er van bewust was, dat deze verkla ring in belangrijke mate aanvaar ding van het BritschFransche standpunt beteekent en dat hij er niet aan twijfelde dat dit ten volle zal worden gewaardeerd en een overeenstemmende tegemoet koming aan de andere zijde tot ge volg zal hebben, zoodat men zal kunnen komen tot de door ieder gewenschte overeenkomst. Wat de terugtrekking der vrijwilligers betreft: Italië is ook bereid het Britsche voorstel van 21 Juni te aanvaarden, daar dit zich voor practische en gemakkelijke toe passing leent. Met deze aanvaarding bindt de Italiaansche regeering zich niet ten aanzien van de verhouding der aantallen vrijwilligers, die .verwijderd zullen worden. Daarover zal men het eens moeten worden wanneer men tot de verwijdering overgaat, aldus Grandi. I Officieel communiqué In het communiqué der ondercom missie voor de niet inmenging wordt gezegd, dat de gedelegeerden, na de ver klaringen der verschillende vertegen woordigers te hebben aangehoord en kennis te hebben genomen van de vor deringen in de richting van overeen stemming ten aanzien van de belang rijkste punten, zich hebben verbonden hun regeeringen in kennis te stellen van hetgeen heden besproken is. Men kwam overeen, dat de voorzit ter voor de volgende vergadering zou overwegen, welke werkwijze gevolgd moet worden om de voorstellen, uelkf besproken worden, tot hun recht te doen komen De volgende vergadering wordt 22 Octoher "ehouden. Grandi's verklaring is aan dit com muniqué toegevoegd.. Verder wordt nog gemeld, dat de Duitsche en Italiaansche gedele geerden het oorspronkelijke Brit sche plan aanvaard hebben en er in hebben toegestemd niet aan te drin gen op de toekenning van de rech ten van oorlogvoerende voor de terugtrekking der vrijwilligers is begonnen. Duitschland en Italië In een samenvatting van de vergade ring van heden zeide Eden, dat, indien op de volgende bijeenkomst even groote vorderingen worden gemaakt als van daag. het vraagstuk voor een zeer groot deel zal zijn opgelost. Maisky, de Russische vertegenwoordi ger, maakte bezwaar tegen het over wegen van de werkwijze, die het Brit sche plan uitvoerbaar moet maken, om dat hij het niet met dat plan eens is. Hij behield zich daarom het recht voor op de volgende bijeenkomst reserves te formuleeren. Naar verluidt zijn de gedelegeerden overeengekomen de punten van het Ita liaansche voorstel te bestudeeren. Minister Spaak over de jongste Duitsche verklaring ten aanzien van België ..Element van ontspanning" BRUSSEL, 21 October. (Belga). - De senaat heeft gisteren de interpella tie van senator Nothomb inzake de verklaring der Duitsche regeering be handeld. Minister Spaak herinnerde aan zijn verklaringen, welke aan die van de Duithsche regeerinng voorafgingen. De Duitsche verklaring van 13 October is een element van ontspanning voor een ieder, het is een nieuwe steen voor het gebouw van den vrede. Zoo heeft Bel gië het opgevat. België heelt geen ver drag onderteekend, noch met Frankrijk en Engeland, noch met Duitschland. De Duitsche verklaring van 13 Octoher legt Belgie geen verplichting op, België be hoefde niets te weigeren, omdat Duitschland niets vroeg. De minister besprak vervolgens de verschillende paragrafen van de ver klaring en legde er den nadruk op. dat niets in deze verklaring de millitaire maatregelen van België raakt. België heeft nog steeds hei recht de maatre gelen, welke het noodig acht voor zijn verdediging, te nemen en in dit opzicht zal de regeering niet van politiek ver anderen. De regeering zal evenals in het verleden blijven waken voor de vei ligheid van het land. De verklaring van 13 October aldus de minisler is een goede zaak en een logisch gevolg van de politiek van hel land en van het programma der regee ring. De Chineesche muur, eertijds het machtige bolwerk van het machtige rijk in het Verre Oosten, heeft zijn beteekenis dpor het moderne oorlogswapen ver loren. Chineesche troepen op weg door d,.,i Nankau-pas, die thans in handen der Japanners is. ,ot van zeven opvarenden onzeker IJMUIDEN, 21 Oct. Woens dagavond om kwart voor elf heeft zich voor de Nederlandsche kust op vijftien mijlen afstand van IJmuiden, een ernstige scheeps ramp voorgedaan. Tijdens den dikken mist zijn twee Duitsche vrachtschepen de „Westfalia welke van Rotterdam op weg was naar Kolberg (Duitschland-Pom- meren), en het Duitsche stoom schip „Schwalbe", dat van Riga kwam, met bestemming Rotter dam, via Antwerpen, met elkan der in botsing gekomen. De „Westfalia" is hierbij ge zonken. Van de dertien of veertien op varenden konden slechts zeven man aan boord van de „Schwal be" worden genomen. Omtrent het lot der overigen was in het begin van den nacht nog niets bekend. De motor-reddingboot van IJmuiden is onmiddellijk naar de plaats van de ramp uitgevaren. De „Schwalbe" kreeg averij boven de waterlijn en kon de reis voortzetten. De pers in het derde rijk ge waagt van Tsjechische uitdagingen Frankrijk tevens gelaakt BERLIJN, 21 October. (Havas). Dr. Mastny, de Tsjecho-Slowaak- sche gezant te Berlijn, heeft giste ren een bezoek aan den Duitschen minister van buitenlandsche za ken, Von Neurath, gebracht en krachtig geprotesteerd tegen de Duitsche perscampagne en de be dreigingen in bladen en radio-om roep naar aanleiding van de inci denten te Teplitz en de caricatu- rententoonstelljig te Praag. - FELIX WARBURG OVERLEDEN NEW YORK. 21 October (Reuter). Felix Warburg, lid van de bankiersfir ma Kuhn-Loeb, is op 66-jarigen leeftijd overleden. Minister von Neurath In antwoord op bovenvermeld protest zeide Von Neurath. flat een dergelijk protest in verband met het optreden van dp politie niet op zijn plaats is. De opwinding in de Duitsche open bare meening is een natuurlijk ge\olg van de ernstige buitensporigheden van een staatsorgaan jegens de Sudeten- Duitschers. Wanneer men een reactie wil voorkomen, aldus minister Von Neurath. dan moet men van Tsiecho- Slowaaksche zijde in de eerst-e plaats er voor zorgen dat zeen aanleiding wordt gegeven tot dergelijke uitlatin- een. De Deutsche diplomati6ch-pohtische Korrespondenz schrijft naar aanleiding van de incidenten te Teplitz-Schoenau, dat men in Duitschland zich ervan be wust is. dat de Tsjechische uitdagingen in het geheel niet mogelijk zouden zijn indien het Tsjechische volk zich niet door Frankrijk aangemoedigd gevoelde. Dat de Tsjechen zich daarin niet ver gissen, aldus vervolgt het blad, blijkt uit de manier, waarop de Fransche pers de incidenten en de reactie in Duitschland behandelt en gebruikt als uitgangspunt voor aanvallen tegen het derde rijk. Het is te betreuren, dat men in Frankrijk blijkbaar nog niet inziet, dat het ideaal der Europeesche ontspan ning, hetwelk toch ook het ideaal van het Fransche volk in zijn overgroote meerderheid is. niet door draaierijen der „hooge politiek" gediend wordt. Men zegt. dat de collectieve veilig heid het doel dor Fransche politiek i6. Als in Parijs gesproken wordt over de gevaarlijke verscherping van den toe stand in Midden-Europa, moet men daar toch weten, dat het niet in de laatste plaats in de macht van Frank rijk ligt constructiefouten ongedaan te maken. De Sudeten-Duitschers en de spil Rome-Berlijn Uit een artikel in het blad van Goe- ring, de National-Zeitung van Essen, blijkt, dat Duitschland in zijn campag ne tegen Tsjecho-Slowakije rekent op flcn steun van Italië- Het blad schrijft: De beteekenis van de spil Berlijn— Rome ligt niet alleen in de vriend schap tusschen Rome en Berlijn, maar ook in de oplossing van problemen, die moedig tot een oplossing moeten wor den gebracht. Het herstel en de waar borging van de levensrechten der Su deten-Duitschers is één van die kwes ties. Hieraan voegt het blad toe, dat in verband met zijn nauwe vereeniging met Hongarije Italië 6teerls groote aan dacht heeft gewijd aan de door Tsje cho-Slowakije jegens de Hongaren op zijn gebied genomen maatregelen en dat Italië in zijn politieke betrekkin gen met de andere Europeesche mo gendheden groot belang hecht aan een bevredigende regel in.; van de minder heidsvraagstukken. De officieele Duitsche politiek, zoo gaat het orgaan dan verder, heeft reeds lang het groote gevaar aangetoond, dat voor den Europeesrhen vrede voort vloeit uit den tegenwoordigen politie- ken toestand in Tsjecho-Slowakije. De toekomst van den Europeeschen vrede en de voortzetting van iedere Europee sche politiek hangt af van een bevre digende oplossing van het Sudeten-- Duitsche probleem en wij wenschen dat zij vreedzaam zal zijn, want dit probleem is geen kwestie meer van de Duitsch-Tsjechische betrekkingen, maar Twee Duitsche stoomschepen in botsing, van welke één is gezonken De „Westfalia" van de Koelner Reed. A. G. te Keulen, had een inhoud van 945 bruto en 513 netto ton. Het vaar tuig, een dubbelschroefschip, is in 1911 te Rostock gebouwd. De „Schwalbe" is het eigendom van de Argo Reed. A. G. te Bremen Het schip heeft een bruto inhoud van 842 en een netto-inhoud van 461 ton. Het is in 1920 te Bremen van stapel ge loopen. IJMUIDEN. 21 Oct Nader wordt gemeld, dat gered zijn d3 eerste-offi cier Frenz. de eerste-machinist Rust. de matrozen Gutsch en Okroy, de licht matroos Irmler de stoker Saeringer en de bootsjongen Jaeniske. Volgens een radio-telegrafische me- dedeeling van den kapitein van de „Schwalbe" zijn nog acht opvarenden van de „Westfalia" zoek. De moge lijkheid is niet uitgesloten, dat deze menschen zich nog in een boot hebben kunnen redden en op zee rondzwalken. De „Schwalbe" heeft geruimen tijd de omgeving afgezocht, doch men heeft niets kunnen ontdekken. De „Neeltje Jacoba" van de Noord en Zuid-Hollandsche Reddingmaat schappij kruist thans op de plaats van het onheil, doch de reddingspogingen worden door den dikken mist uitermate bemoeilijkt. een zaak, die van belang is voor de geheele Europeesche politiek. Felle woorden De Duitsche pers zet inmiddels op felle wijze de campagne tegen Tsjecho- Slowakije voort. De Völkischelr Beob- achter beschuldigt Praag van wapen handel met Moskou ten behoeve van „het roode Spanje". Praag zou de in menging van Moskou in Spanje finan eieren. De Lokalanzeiger schrijft: Praag moge weten. dat. door hel Tsjecho-Slowaaksche protest af te wij zen. de minister van buitenlandsche za ken uitdrukking gegeven heeft aan den wil van het geheele Duitsche volk >m het lot van de Sudeten-Duitschers ah het zijne te beschouwen en zich niet het geringste deeltje solidariteit n«et dit deel van het Duitsche volk te laten ontrukken. II JUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR S7 A DSNiF.UWS Vergadering E.H.B.O. (Tweedo blad, pag. 1). Feestavond van Neptunus. (Tweede blad, pag. 1). Wegen rondom Amersfoort (Tweedo blad, pag. 1). SPORT Het Nederlandsch Elftal samengesteld (Eerste blad, pag. 2). Weer verwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit Z. riohtfngen, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen re gen, weinig verandering in tem peratuur. JERUZALEM. 21 October. (Havas). In den toestand in Palestina i6 een be langrijke kalraeering ingetreden. Er komen echter nog berichten binnen over los van elkaar staande incidenten. In Jeruzalem is een Arabier gedood door de ontijdige ontploffing van een bom. die hij wilde werpen. Een Joodsche boerderij is beschoten, doch zonderdat iemand werd geraakt In Jaffa heeft de politie dertig Arabi sche extremisten gearresteerd. Maatregelen van de auto riteiten te Danzig WARSCHAU. 21 October. (Havas). De autoriteiten van Danzig zetten haar anti-semietische en anti-Katholieke actie stelselmatig voort Op de markt pleinen zijn speciale plaatsen vastge steld voor Jóodsche kooplieden. Voor Joodsche winkels wordt gepost en de koopers worden gefotografeerd Verder heeft de politie een huiszoeking ver richt bij den leider van het Katholieke centrum dr. Kuronski die consul-gene raal van Oostenrijk is Verscheidene documenten, ook papie ren. die eigendom van het consulaat zijn. zijn in beslag genomen. LONDENSCHE STAKING LONDEN. 21 Oct. (Havas). Bij de vliegtuigenfabriek van De Havilland in de Londensche voorstad Edgware is een duizendtal arbeiders in 6taking ge- zaan uit protest tegen een wijziging in het stelsel van aflossing der dag- en nachtploegen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1