ENORME BRAND OP BORNEO Engelands koning SJANGHAI SCHUDT op zijn grondvesten Couranten-reclame DË ËEMlANDEü NA DEN VAL VAN GIJON spreekt Avondlanding te Medan EDEN'S REDE Moordaanslag te Princenhage Voor Bleyle Kleeding Vrijdag 22 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 98 Schade van twee millioen gulden in Singkawang veroorzaakt. Ruim 800 huizen en winkeltjes in asch gelegd Duitschland wil zijn koloniën terug ALJECHIN WINT WEER Dit nummer bestaat uit 2 bladen HEVIG JAPANSCH BOMBARDEMENT Schoten hagel gelost GRENSGESCHIL IN ZUID-AMERIKA Dagblad draadloos overgebracht 5 uur 22 min. AMERSFÖORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P®1" maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pcf week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadighelds-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 SINGKAWANG (Wester afdeeling van Borneo), 22 Oct. (Aneta). Gisteravond om 19.00 uur brak een hevige brand uit, waarbij Pasar Baroe, Pasar Tengah, Pasar Pagi, Pasar La ma, voorts een gedeelte van de Heerenstraat en kampong Me- lajoe in de asch werden gelegd. Ruim 800 winkeltjes en huizen, voorts het kantoor van de Bor neo Sumatra Handel Mij., de pas-gebouwde misigit (moskee) en ongeveer de geheele winkel- buurt zijn afgebrand. De schade, welke twee millioen gulden be draagt, wordt gedeeltelijk door assurantie gedekt. Het mate riaal van de brandweer bleek onvoldoende te zijn en kon bij na niets uitrichten tegen de geweldig oplaaiende vuurzee, welke ontstond door het verbranden van geheel van hout ge bouwde woningen. De militairen, die bij de blussching aanwe zig waren, verrichtten uitstekend werk. De vuurzee was eerst tegen half één bedwongen. De brand is vermoedelijk veroor zaakt door het omvallen van een olielamp tegen een klamboe. Een Chineesch kind wordt vermist. Zestigduizend soldaten zouden zich aan Franco's troepen hebben overgegeven De terugtrekking van de vrijwilligers Omtrent den val van Gijon wordt door den rechtschen Spaanschen radiozender medegedeeld, dat de voorhoede van de troepen van Franco te 15.25 gistermiddag de stad is binnengerukt. Te vijf uur defileerde de eerste colonne in de straten, door de bevolking toege juicht. De rechtsche zender deelde verder mede. dat de leiders in den nacht van Woensdag op Donderdag over zee in de richting van Frankrijk zouden zijn ge vlucht. Een aantal vooraanstaande aan hangers van de regeering zou zijn gear resteerd. De val van Gijon had invloed op het ge heele front voor Oviedo. waar verscheide ne bataljons de wapens neerlegden. Vol gens een bericht van Havas uit Oviedo schat men het aantal miliciens, dat zich heeft overgegeven, op 60.000 man. Havas meldt uit Londen, dat ingevol ge de besluiten, die door de ondercom missie van de niet-inmenging zijn geno men, het bureau der non-interventie commissie uit zijn personeel de agen ten zal kiezen, die deel zouden kunnen uitmaken van de commissies, welke naar Spanje zullen worden gezonden om zich op de hoogte te stellen van het aantal buitenlandsche vrijwilligers in Spanje. De non-interventiommmi^ie zal natuurlijk de keuze van haar bureau moeten goedkeuren Valencia en Sala manca zullen voorts geraadpleegd moe ten worden over het beginsel van hei zenden der commissies, alvorens de commissie haar werkzaamheden za' kunnen voortzetten. In Britsche diplo matieke kringen verwacht men even wel geen ernstige moeilijkheden in dit opzicht De heide partijen in Spanje zullen trouwens, wat de, keuze der com missieleden betreft,- geen stem in het kapittel hebben. Het Giornale d'Italia deelt niet geheel het optimiisme der Brtsche pers naar aanleiding van de besprekingen in de ondercommissie voor de niet-inmengin--' Men heeft in het verleden steeds ge zien, aldus het blad. dat de inmeneina van min of meer geheimzinnige mach ten wijziging bracht in de houding der regeeringen en iedere practische in spanning hclemmerde De verklaringen van Grandi heteekenpn niet dat de hou ding der Italiaansche regeering plotse ling veranderd is, doch zij vormen de logische voltooiing van epn politiek, die steeds eericht is geweest op samen werking, verzoening en opheldering. Zullen de generaals den diplomaten voor zijn? Het orgaan van kolonel De Ia Rocque het Petit Journal, schrijft: Franco heeft Gijon ingenomen en As- turië is thans veroverd. Over enkele maanden zullen de rechtschen mis schien in Madrid zijn en op dat ougen- blik zal men, volgens de verwachtin gen van de deskundigen, kunnen over gaan tot de werkelijke terugroeping van de vrijwilligers. De oplossing, tie door de diplomaten gezocht ia, zou wel eens door de generaals kunnen w den opgelegd. De Jour is van meening, *at de val van Gijon de definitieve ineenstorting van de regeering van Valencia betee- kent. Le Populaire dringt aan op huln bij de evacuatie der Asturiërs. De Humanité wijst er op, dat Mi "O- lini de zitting van de Londensche com missie juist lang genoeg heeft doen du ren om het Italiaansch-Franquistische leger in staat te stellen Gijon in te nemen. Nadrukkelijk pleidooi van generaal ridder Von Epp STOCKHOLM. 22 October (D.NB.). De leider van het koloniaal politiek bu reau van de N.S.D.A.P., generaal ridder Von Epp, heeft in de Zweedse' Duit sche vereeniging te Stockholm een voordracht gehouden over het onder werp „De beteekenis van ruimte en grondstoffen in de ontwikkeling der volken". Mij zeide hierin o.a., dat, indi- t het Duitsche koloniale vraagstuk, dat een gevolg is van de verstoring van het evenwicht door het verdrag van Ver sailles. niet wordt opgelost, de rust in de wereld niet terug kon keeren. Spr. verklaarde, dat de koloniale politiek van Duitschland geen roofbouw is ge weest. De Duitsche koloniën zijn door het verdrag van Versailles ten goede gekomen aan staten, die in het geheel .reen vermeerdering van koloniën noo- dig hadden Duitschland eischt on for- meele juridische econden zijn koloni' i terug Het wenscht niemand zijn wet tig bezit te ontnomen en het verift""ri geen bijzondere voorrechten. Het lerugtreven van de koloniën is al leen te bereiken door het herstellen van de ernstige fout van Versailles, aan de eetolsen waarvan Duitschland en de wereld lijden. FINSCH MINISTER TE BERLIJN BERLIJN'. 22 October. (Havas). De Finsrhe minister van buitenlandsche raken. Holsti. komt vandaag naar Ber lijn. Hii zal morgen een bezoek brengen aan rijksminister Von Neurath, LEIDEN, 21 Oct. De achtste partij om het wereld kampioenschap schaken, he denavond in de Stadsgehoor zaal gespeeld, is op den 26en zet door Euwe opgegeven. De stand van de match is nu: Aljechin 5 punten, Euwe 3 punten. Hij roert in de rede ter sluiting van het parlement de Spaan- sche en Chineesche kwesties aan Chineezen melden, dat zij successen hebben behaald Conferenties van Montreux en Nyon een succes LONDEN, 22 Oct. (Reuter). In het Hoogerhuis is de sluitings redevoering van den koning voor gelezen door den lord-kanselier De rede geeft uiting aan diepe voldoening over de trouw en de aanhankelijkheid, die door de vol keren van het Britsche rijk ge toond zijn ter gelegenheid van de kroning. Voorts wordt de hoop uitgesproken, dat het resultaat van de rijksconferentie zal zijn een vergrooting van de veiligheid, den voorspoed en het geluk der volkeren van het Britsche gemee nebest. Mijn betrekkingen, aldus de rede dan verder, met de buitenlandsche mo gendheden blijven van vriendschappe- lijken aard Dank zij den practischen verzoeningsgezinden geest, waarin het samenstel van problemen onder oogen gezien is door de deelnemende regeerin gen heeft de conferentie van Montreux tot een succes geleid. Mijn ministers hebben met bezorgdheid en ongerust heid de tragische gebeurtenissen in Spanje gevolgd en zijn pogingen in het werk blijven stellen om te verhin deren. dat het conflict zich zou uitbrei den over de Spaansche grenzen. Het verheugt mij het succesrijke resultaat te constateeren van de conferentie van Nyon. De rede geeft vervolgens uiting aan de grootste bezorgdheid ten aanzien van de gebeurtenissen in het Verre Oosten en zegt; Het leed van onschuldige niet- 6trijders door aanvallen uit de lucht en ter zee heeft mij in het bijzonder bedroefd. Ik vertrouw, dat de aan staande conferentie der mogend- zal kunnen bijdragen tot het doen eindigen van het betreurenswaardi ge conflict. Het verheugt mij. dat het Londensche vlootverdrag thans door alle ondertee kenaars is geratificeerd. Verder geeft de rede o.a. een over zicht van de binnenlandsche wetgeven de maatregelen, genomen tijdens de af- geloopen parlementszitting en legt zij in het bijzonder den nadruk op de versterking van de defensie, die de ko ning met veel voldoening constateert, zeggende, dat de zware last. die noodig is voor de herbewapening, tot zekere hoogte verlicht wordt door de voortdu rende toeneming van handel en werk gelegenheid. de stijging dpr spaargelden en het grooter worden der koopkracht onder het volk. ITALIAANSCHE AUTARKIE ROME. 21 Oct. N. B.) Mussolini heeft op de slotbijeenkomst van het centraal comité der corporaties een op persten autarkieraad gevormd. Deze nieuwe raad zal minstens tweeman per jaar bijeenkomen om dan den stand van de autarkie te bestudeeren en de maatregelen te nemen, welke noodig zijn om een zoo groot mogelijk economische onafhankelijkheid tot stand te brengen. Volgens de Tribuna hebben economi sche deskundigen berekend, dat de nieuwe finwncieele maatregelen van de regeering zes milliard lire op zullen hrengen De buitengewone belasting op de kapitalen van naamlooze vennoot schappen zullen naar schatting vijf mil liard opbrengen en de overige belasting maatregelen vermoedelijk één milliard. Nankings omgeving weer bestookt SJANGHAI. 22 Oct. (Havas) Naar het blad Takoengpau mee deelt, hebben de Chineesche troe pen aan het front voor Sjanghai Katsja Pailoe hernomen. Verder zijn de Japansche troepen in den sector Kwangfoe onder den druk der Chineezen teruggetrokken. Heden bij het aanbreken van den dag hebben de Japansche luchtstrijdkrachten Poetoeng en Tsjapei zwaar gebombardeerd. De ontploffingen waren van een ge weldige kracht en deden Sjanghai op zijn grondvesten schudden. In den loop van den nacht zijn be richten ontvangen, die bevestigen, dat de Chineesche tegenaanval van gister avond geleid heeft tot een herstel van het Chineesche front en o.m. in staat heeft gesteld de uitspringende Japan sche frontpunt, die Tatsang bedreigde, te verkleinen. De woordvoerder van het Japansche leger heeft daarentegen ont kend, dat de berichten uit Chineesche bron over Chineesche successen aan het front van Tatsang en Kwangfoe juist zouden zijn. Hij verklaarde, dat de Japansche troepen gisteren om 2 uur des middags Kwangfoe hebben bezet en de rivier Fongtsoen zijn overgetrokken, waarbij zij zich meester maakten van het gehucht Kvvangkoe op 2 K.M. ten Noorden van Tatsang. De omgeving van Nanking is weder om door Japansche vliegtuigen gebom bardeerd. De moderne chemische fa briek te Joengli, Chemical Fertilisers Works, werden hevig bestookt en zijn in brand geschoten Rond Sjantefoo wordt hevig gestreden. In de provincie Sjantoeng is de Ja pansche hoofdmacht rond Woetsjeng, dertig kilometer ten Westen van Ping- joean. samengetrokken, terwijl de gou verneur van Sjantoeng, Han Foe Tsjoe, vrijwel zonder tegenstand oprukt naar het Noorden. Volgens een van Japansche zijde af komstig bericht zijn de Japansche troe pen de Liotsjang-rivier gepasseerd, waardoor zij definitief tot in de provin- cie-Honan zijn doorgedrongen. Bijeenkomst Mongoolsche vorsten Van Chineesche zijde wordt vernomen, dat prins Teh Wang te Soeiyoean, de oude hoo.'dstad van Mongolië, een con ferentie van de Mongoolsche vorsten heeft uitgeschreven. Italië naar Brussel In gezaghebbende kringen te Rome wordt te kennen gegeven, dat Italië er in toestemt deel te nemen aan de to Brussel te houden conferentie van de onderteokenaren van het verdrag der negen mogendheden. Het Japansche departement van bui tenlandsche zaken is thans bezig met het ontwerpen van het antwoord op de uitnoodiging tot deelneming aan de conferentie te Brussel. Wanneer dit ontwerp zal zijn goedgekeurd door het departement van oorlog en dat van marine, zal het aan het kabinet worden voorgelegd op 26 October a.s. ter for- meele goedkeuring. Voorloopig ziet het er volgens Reuter naar ml dat Japan de uitnoodiging van |p hand zal wijzen. De Asahi meldt nl., dat alle Japansche ministers als hun meening te kennen hebben gegeven, dat de uitnoodiging niet moat worden aanvaard. De landingsbaan was uitgezet met stallantaarns BERLIJN, 22 Oct. (Havas)- De och tendbladen schrijven vrij beknopt over de redevoering van Eden in het Lager huis. De Völkischer Beobachter schrijft, dat de rede gekenmerkt wordt door „een verzoeningsgezinder geest en een minder wrangen loon dan de vorige ver klaringen". Het blad voegt hieraan toe: Dc toon bleef echter ijskoud. Alleen voor Frankrijk vond Eden de gebruike lijke accenten- In een artikel onder het opschrift: „Goede wil wordt slecht beloond" schrijft de Londensche correspondent van de Deutsche Allgemeine Zeitung: Het was een merkwaardige redevoe ring over de Italiaansche houding in de kwestie der vrijwilligers en over de toenemende Engelsche militaire macht De correspondent eischt voor Duitsch land en Italië alle verdienste op van „de gisteren in het Londensche comité geconstateerde vorderingen". Wat de terugtrekking der vrijwilligers en de kwestie van het toekennen der rechten van oorlogvoerende betreft, stelt deze correspondent verder vast: Eden heeft beweerd, dat Italië zijn houding heeft gewijzigd in de kwestie van de volgorde van het toekennen der 'rechten van oorlogvoerende en het te rugtrekken der vrijwilligers. Opgpmcrkt moet worden, dat niets definitiefs te dien aanzien gisteren is vastgelegd in de Italiaansche verklaring en nog veel minder in de Duitsche verklaring. Een overeenstemming moet gepreciseerd worden in de volgende zitting van het comité Het is duidelijk, dat de goede wil der betrokken mocrendheden geens zins gestimuleerd wordt door soortge lijke pogingen tot het uitoefenen van druk- Groote belangstelling MEDAN, 22 October (Aneta). De „Wielewaal" kwam gisteren hier, met vijf uur vertraging, te tien over zeven in den avond aan. Daar de nachtverlichting van het vliegveld nog niet is geinstalleerd, was een provisorische verlichting gemaakt. Zoo was do landingsbaan uitgezet met stallantaarns. Het ter rein was ietwat drassig. Honderden haastten zich naar het vliegveld om de eerste avondlanding te aanschouwen. Ondanks de moeilijke omstandigheden voerde de piloot, de heer Brinkhuis, een schitterende landing uit. Het publiek juichte de vliegers spontaan toe bij hun verschijning. De vertraging in den aankomst was veroorzaakt door het slechte weer op de Europeesche trajecten, terwijl het toestel op het drassig vliegveld te Rho- dos eenmaal was weggezakt. Twee jonge menschen ernstig gewond PRINCENHAGE, 22 October. Gisteravond is door een tot nog toe onbekond gebleven persoon in de Liesbosch, onder de gemeente Prin cenhage, met een jachtgeweer gela den met hagel, geschoten op twee jonge menschen. tengevolge waar van belden ernstig werden gewond. De 25-jarige dienstbode L. Hermans en de 23-jarige tuinman C. Aarts, die te Etten-Leur wonen ën in Breda werk zaam zijn. keerden te omstreeks acht uur van Breda door de Licshosch huis waarts. Zij hebben hun wandeling naar huis onderbroken om, ongeveer een half uur, op eon bank te zitten Toen zij den tocht wilden vervol gen bleek op eenigen afstand van de bank een man met een jachtgeweer le staan die, kort op elkaar, twee schoten hagel loste. Het meisje werd in de linkerzijde geraakt en de man in 0 buikstreek. De dader nam direct daarop de vlucht. Door eenige wandelaars, die, op het hulpgeroep van den getroffen man, toe snelden werden de gewonden, van wie het meisjo het bewustzijn had verloren, naar een uitspanning in de nabijheid gedragen, waar eenigo doktoren do eer ste hulp boden. Hierna zijn zij naar het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda vervoerd. Hun toestand is ernstig, hoe wel geen direct levensgevaar bestaat. De politie die iiverig nasporingen doet heeft tot dusver den dader van fleze laffe aanslag, omtrent wiens beweegre denen tot heden niets bekend is, nog niet kunnen aanhouden. Poging tot regeling van de moeilijkheden tusschen Nicaragua en Honduras WASHINGTON. 22 October (Havas). Het staatsdepartement heeft bekend gemaakt, dat de Yereenigde Staten, Costa Rica en Venezuela hun bemid deling hebben aangeboden aan de re- gecringcn van Nicaragua en Honduras ter regeling van het geschil over de afbakening der gemeenschappelijke grenzen. In geval van een mislukking der poging zullen de Amerikaansche re geeringen een beroep doen op het ver drag van Buenos Aires, teneinde het geschil te beslechten. NEW YORK. 22 Oct. (Havas). Men is er in geslaagd langs draadloozen weg een gedrukt dagblad met tecKcning- n en foto's over te brengen. De zender W.G.H. van de Newport News zond de krant over twee kolommen, met ^kst, foto's en teekeningen uit. Het s'-^eom dat daarbij gebruikt werd, is gebaseerd op dat, hetwelk gebruikt wordt hij de beeldtelegrafie, maar in plaats dat de beelden worden overgebracht door mid del van een reeks punten, vorml het thans gebruikte, z.g. stylus -'oom", de drukletters en toekenineen dnnr mid dol van een pen. Voor de facsimile-ont vangst van dit blad is een speriaal ap paraat noodig, dat aangesloten kan worden op een gewoon ^adiotoest',, De prijs van dit apparaat is vijftig dollar WEER EXCESSEN IN PALESTINA JERUZALEM, 22 October (Reuter). Vanmorgen is een Arabier door een schot ernstig gewond in de hoofdver keersstraat van Jeruzalem. Uit Haifa wordt gemeld, dat daar vanmorgen twee Arabieren neergescho ten cn ernstig gewond zijn. op andere pagina's STADSNIEUWS Huurverlagingsfonds (Tweede Blad, pag. 1) OMTREK Geen dierenmishandeling te Barneveld (Tweede Blad, pag. 2) Jubileum Gerofabrioken (Tweede Blad, pag. 2) SPORT Aljechin wint wederom (Tweede Blad, pag. 2) DUITSCHE MILITAIREN TE ROME ROME, 22 October (Havas). Alhier is een Duitsche militaire delegatie aan gekomen. bestaande uit een zestal offi eieren. Deze officieren behooren tot verschillende wapens of hebben zich t.a.v. oen onderdeel gespecialiseerd. Het zou een informatief bezoek zijn. terwijl het geenszins in de hcdoeling zou lie gen eon overeenkomst tot stand te bren gen. De leden der delegatie zijn gisteren door den Duitsc.hcn ambassadeur Von Hassel ontvangen. W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt- Matige tot krachtige Z.-O. tot Z- W. wind, meest zwaar bewolkt met eenige kans op regen, wei nig verandering in tempera tuur. Concentreer op het krachtigste recla ie-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1