Opmarsch van Franco Gebrs. VALEWINK Japanneezen schieten niet bijster op 4000 DE EEMLANDEU Verkiezingen uitgesteld uit modi Amersfoort IN BERLIJN IS men verstoord Indiëvliegtuigen doen Medan niet aan Voor Bleyle Kleeding ZOUDT U GAAN PAARDRIJDEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van oen bewijsnummer, Zaterdag 23 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 99 HIJ ONDERVINDT NAUWELIJKS VERZET Brit in Spanje gearresteerd r X EEN GELUKKIG DORP TREIN GRIJPT BUS: ZEVEN DOODEN Geld bespaart U als U rijdt bij MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Zoolang de draineerings- werkzaamheden niet voltooid zijn HERTOG VAN WINDSOR BEZOEKT HITLER TEGENSLAG BIJ SJANGHAI ANTI-SEMIETISME IN DANZIG Dit nummer bestaat uit 4 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Weerver wachting 5 uur 18 min. BELANGRIJK CONTACT TE ISTANBOEL VIJF DOODEN BIJ VLIEGRAMP SLACHTOFFER VAN EEN DUEL Nieuwe zending KINDERMANTELS Jeugdige Stoffen Japonnen Bijzonder mooie MANTELCOLLECTIE Uitgebreide collectie Fü. DUIM BURGER TRICOT AMER SF00R1SCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukkon) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advortentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Groot aantal vluchtelingen uit Asturië in Frank rijk aangekomen FRONT VAN MADRID. 23 Oct. (Havas.) De rechtsche radiozender A.Z. heeft mede gedeeld, dat volgens de laatste berichten de troepen van Franco in het mijn gebied van Asturië oprukken zonder tegenstand te ondervinden. Aan het front van Leon hebben de recht sche troepen den geheelen Sierra bezet. Gisteravond zijn twee schepen met ze ven honderd vluchtelingen uit Gijon te La Pallice aangekomen. Verder zijn twee Britsche schepen met vluchtelingen en een Spaansch schip met drie honderd vluchte lingen bij Pointe Grave gezien. Bovendien is een torpedoboot van de Spaansche regeering met zware averij door een Franschen torpedojager gesleept, te Leverdon aangekomen. Bet Spaansche schip kwam eveneens uit Gijon. Bet l.V.V. en de S.A.I. hebben te Lon den, Parijs en Brussel een gemeenschap pelijke resolutie gepubliceerd, waarin ge zegd wordt, dat de mogendheden zonder verwijl moeten helpen bij de evacuatie van tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen, „die aan de verschrikkelijkste slachting bloot staan." Havas verna»nit. dat de voorzitter <3er rekenkamer te Gibraltar, Merrick, door de rechtsche Spaansche autoritei ten te Malaga is gearresteerd. De rede nen zijn niet bekend. Merrick is één der belangrijkste functionarissen te Gibraltar. Hij was onlangs per auto naar Torremolinos gegaan om daar een korte vacantie door te brengen Het bericht van zijn arrestatie heeft te Gibraltar veel opzien gebaard. Naar uit Burgos wordt geseind, is in het rechtsche Spanje het aanzijn ge geven aan een nationalen raad. Hier in heeft de door Franco gewenschte samensmelting van de twee voornaam ste partijen in het rechtsche Spanje, de phalanxi6ten en de tradionalisten, haar beslag gekregen. Deze raad, die uit ten hoogste vijftig leden zal be staan. telt thans bij de oprichting 48 leden. Het aantal phalanxisten en tra ditionalisten in den raad is ongeveer gelijk. Voorts zijn er drie voormalige lei ders van de Accion Popular, de partij van Gil Robles, in vertegenwoordigd Men kent Franco het voornemen toe binnenkort ministers te benoemen, die het eerste kabinet van den nieuwen Spaanschen staat zullen vormen. Het is zeker, dat hieronder de persoonlijk heden zullen voorkomen, die deel uit maken van den nationalen raad. Het kabinet zou tien portefeuilles omvat ten. Company's en Aregrin rekenen op de overwinning De Spaansche minister-president Ne- grin en de president van de Catalaan- sche generaliteit. Companys, zijn gis terochtend te Madrid aangekomen, waar zij verschillende persoonlijkhe den, oa. generaal Miaja, ontvingen Zii verlieten later de hoofdstad om een bezoek aan het centrale front te bren gen. Companys heeft gisteravond voor de radio te Madrid een redevoering uitgesproken, waarin hij tot geheel Spanje den broederlijken groet richtte van Catalonië. Zij, die tegenover ons staan, zoo zeide hij verder, trachten ons te doen verdwijnen als onafhankelijk land. De vijanden dragen op het voorhoofd het teeken van de neder laag. Wij hebben geloof en hoop, want wij beschikken over een mach tig leger, de noodzakelijke middelen en een moreel, dat niet kan worden aangetast. Buitenlandsche invasie" Na Companys sprak Negrin, die even eens zijn vertrouwen in de overwinning uitsprak. De noodzakelijkheid van de overwinning, zoo zeide hij, bezielt ons. Het bewustzijn van onze kracht geeft ons steun. Het uiteindelijk resultaat kan niet in twijfel worden getrokken. Ne grin wees er op, dat zekere buitenland sche naties trachten de Europeesche meening te misleiden en tijd trachten te winnen. Wat de oprichting van een eenheids partij voor Spanje betreft, verklaarde Negrin, dat de regeering een zoodanige oprichting niet opportuun achtte, noch onontbeerlijk, „omdat dit te veel gelijkt op de formaties van de regimes, die in eere gebracht zijn door de fascisti sche partijen" Het is volstrekt noodza kelijk alle energieën des lands te mo- biliseeren met het oog op de uiteinde lijke overwinning, zelfs wanneer de te nemen maatregelen in strijd komen met zekere programma's en eischen der vakvereenigingen. Sprekende over de buitenlandsche politiek, zeide Negrin ten slotte, dat Valencia geen behoefte heeft aan humanitaire hulp of troost. Het vraagt slechts de bevestiging der legaliteit van zijn strijd tegen de bui tenlandsche invasie. MASON CITY (Iowa), 23 Oct. (Havas) Een autobus met schoolkinderen ls op een spoorwegovergang gegrepen door een trein van de lijn Desmoines—St. Paul. De chauffeur, een onderwijzeres en vijf kinderen werden gedood. Twee en twintig kinderen werden ernstig ge wond. ENGELAND KRIJGT WEER EEN MAURETANIA LONDEN 23 Oct. (Havas). Het mailschip 1029, waarvan de kiel op 24 Mei j.l werd gelegd en dat een water- verplaatsing van 40.000 ton zal hebben, zal den naam Mauretania ontvangen, Verlaging van alle belastingen te Goirle GOIRLE. 23 October. Beden werd de begrooting 193S aan den raad aangeboden, waaruit blijkt, dat de fi- nancicele toestand zeer gunstig ver loopt. Door den drukken villabouw langs den Ouden Goirleschcwcg is de opbrengst der belastingen plotseling zeer gestegen, terwijl door conversie van alle geldlceningen tot op 31/pet. en door verlaging der bijdragen aan de wcrkloozenkassen, de uitgaven blijvend een flinke vermindering heb ben ondergaan. De opcenten op de ver mogensbelasting worden terug gebracht van 40 op nul. de opcenten op de per- soneele belasting, die vorig jaar ver minderd zijn van 200 op f50 worden thans gebracht op 125, terwijl de op centen op de gemeentefondsbelasting verlaagd worden van 75 op 55. De werkloosheid in de textielin dustrie neemt langzaam iets af 7 Omdat Litauen aan een aantal Duitschers geen gratie verleent BERLIJN, 23 October. (Havas). De verklaroingen, door minister-president Tubelis in het Litausche parlement af gelegd, waarin hij weigerde 25 perso nen, die in het politieke Memelproces van 1935 veroordeeld waren, onder de amnestiebepalingen te doen vallen, heb ben te Berlijn een zekere ontevreden heid opgewekt Het Duit6che Nieuws bureau maakt melding van een door den minister-president gegeven verze kering. volgens welke de Litausche re geering zou 6treven naar verbetering van de betrekkingen met bet Memelge- bied en verwondert zich er over, dat op hetzelfde oogenblik de Litausche ont eigeningswet wordt toegepast op terrei nen in dat gebied Het bureau ver* klaart, dat de betrekkingen tusschen Memel en de regeering te Kaunas pas op normalen lee6t kunnen worden ge schoeid, wanneer de kwestie der poli tieke veroordeelden definitief zal zijn opgelost. Van Duitsche zijde, aldus het D.N.B., volgt men de ontwikkeling met belang stelling, omdat Duitschland natuurlijk belang beeft bij het lot van het Ger- manendom in het buitenland. De Duitsch-Litausche betrekkingen zullen steeds den invloed daarvan ondervin den. 's-GRAVENHAGE, 23 October In Mei 1937 is het nieuwe gedeelte van het vliegveld Medan in gebruik geno men en kort daarop heeft men het oude gedeelte gesloten, teneinde door het aanbrengen van drainage dit te verbete ren. Nu bij het invallen van den regen tijd het nieuwe gedeelte nog niet ge schikt blijkt voor landen en vertrek ken van zware vliegtuigen, omdat het nog niet geheel is ingeklonken, terwijl de draineeringswerkzaamhe- den op het oude gedeelte nog niet zijn voltooid, heeft do K. L .M. moe ten besluiten voorloopig Medan over te slaan, totdat bedoelde werkzaam heden zijn uitgevoerd. In overleg met do P. T. T. in Neder land en in Nederlandcch-Indië zijn maatregelen genomen om de nadeelige gevolgen van dit besluit zooveel moge lijk te beperken. Deze maatregelen bestaan daarin, dat de K. N. I. L. M. in aansluiting op de vliegtuigen der K. L. M. een dienst tus schen Penang en Medan zal inleggen, gedurende het geheele tijdperk waarin de vliegtuigen der K. L. M. Medan moe ten overslaan. BERCHTESGADEN 22 Oct. (DNB). De hertog van Windsor en zijn echtgenoote hebben heden tot be sluit van hun studiereis door Duitschland. een bezoek gebracht aan den Fuehrer in diens buiten verblijf Ober-Sa Izberg. S.IANGBAI. 23 October. (Bavas.) A'aar het schijnt, hebben de krijgsverrich tingen aan het front van Sjanghai in den afgcloopen nacht geen wijziging van be- teekenis gebracht in de stelling der beide legers. Bet Chineesche telegraaf agentschap Central News verklaart, dat in Sjansi de Japanneezen gebruik hebben gemaakt van gifgassen tijdens een gevecht in den sector van Sinkau ten Zuiden van Joeanping. De Japansche bedreiging van Tatsang is. volgens de Chineesche militaire autoritei ten, na een ononderbroken strijd gedurende zeventig uur opgegeven. Deze autoriteiten geven toe. dat de Chineezon lichtelijk te ruggetrokken zijn in den sector van Kwungfoe. De groote Chineesche tegenaan val loopt echter goed van stapel en Kwanzfoc zelf bevindt zich nog in Chi neesche handen Men veronderstelt te Slanghal aldus Reuter dat de lapanneezen binnenkort wel eens zouden kunnen veranderen van laktiek en hun poging, om Tatsang in te nemen zullen laten varen aangezien dit te kostbaar wordt en in plaats daarvan in de richting van Nansiang zullen trachten door te breken. Aan den spoorweg Tientsin-Poekau worden de gevechten, volgens Havas, voortgezet tusschen Joetsjeng en Pin- joeang. De woordvoerder van het Ja- panache leger heeft verklaard, dat alle Chineésche aanvallen, welke in de laatste dagen ondernomen zijn in de rectoren van Kwangfoe. Kctsjau en Pai Uitvloeisel van de spannin gen in Tsjecho-Slowakije PRAAG. 23 Oct. (Havas), Een lei der van de Sudeten-Duitsche partij te Pilsen, Krunes-, is gearresteerd wegens financieels malversaties in zijn functie van directeur van het bijkantoor van een Duitsche bankinstelling te Dobra- ny in de buurt van Pilsen. De procureur van de republiek heeft een aanklacht ingediend tegen Jen Su- deten-Duitschen afgevaardigde Vranck, in verband met de ongeregeldneden te Teplitz. De rechtbank heeft de commissie van de Kamer gevraagd de paC'emen- taire immuniteit voor Franck op te heffen. De ministerraad heeft besloten de verkiezingen voor de kantonnale raden, welke 14 November a.s. in een honderd tal Sudenten-Duitsche en ongeveer vierhonderd Tsjechische gemeenten zouden worden gehouden, niet te laten doorgaan. De raad was van oordeel, dat het in verhand met dc incidenten van Teplitz beter was de verkiezingen uit te stellen en tot nader order alle politieke betoogingen te verbieden. loe, afgeslagen zijn en dat de Japansche troepen gisteren Tsjesji hebben bezet evenals Wangkoe, twee gehuchten ten Zuiden van Ketsjau en Pailoe. De Ja pansche luchtstrijdkrachten hebben gisteren den spoorweg Kanton-Hankau gebombardeerd. De toestellen richtten mitrailleurvuur op een trein en dood den daarbij tien reizigers. Tevens heb ben zij den spoorweg Kanton-Kauloeng gebombardeerd. De Japanneezen verklaren voorts Lingsien te hebben bereikt, op 14 mijl ten Zuiden van Tentsjau, aan den weg naar Tsinan. China en de Brussel- sche conferentie Havas meldt uit Genève. dat de Chi neesche Volkenbondsvereeniging aan de internationale unie voor den Volken bond een telegram heeft doen toekomen, waarin zij uiting geeft aan baar dank baarheid voor de internationale pogin gen tot herstel van den vrede e*n aan alle zusterverenigingen vraagt er bij baar receeringen op aan te dringen, dat de conferentie te Brussel snel ver werkelijkt wordt. Voor deze conferentie stelt zij de volgende punten voor: 1. Een terugtrekken van de invallen de troepen. 2. Wederzijdsche niet-aanvalvërbin- tenissen. 3. Bemiddeling om te komen tot een epcpntieele regeling van het geschil. In geval de pogingen door Japan ver lamd mochten worden, ziet zij geen an der doeltreffende procedure dan „het nemen van volledige economische sanc ties Er zal een politieke amnestie worden afgekondigd DANZIG. 23 Oct. (P.A.TOp de markt te Zoppot werd gisteren den Jood6chen handelaars een afzonderlijke plaats aangewezen. Naar verluidt, zijn tijdens de markt Joden mishandeld. De Pool6che commissarisigeneraal heeft bij den senaat van Danzig geprotesteerd tegen de incidenten van Woensdag, toen op de markt in Danzig Joden wer den mishandeld. De senaat verzekerde den commiesari6-generaal. dat dergelij ke incidenten zich niet meer zullen voordoen. De nationaal-socialistische autoritei ten te Danzig hebben naar aanleiding van de ontbinding van de centrumpar tij besloten tot het afkondigen van een politiek en godsvrede Er zal een nestiewet van kracht worden. De am nestie zal van toepassing zijn op alle politieke veroordeelden, met inbegrip van de solialieten en communisten en leden van de Katholieke en Protestant sche kerken, bij elkaaar ongeveer hon derd pprsonen. DE TOCHT VAN JF.AN BATTEN DAMASCUS, 23 Oct (Havas). Jean Batten is opgestegen rpet bestemming naar Brindisi. WAARNEMEN' VAN VOGELTREK Vormden aanvankelijk vinken en kee pen het grootste aantal van de door trekkende vogels, nu de nachten kou der beginnen te worden, wordt de drang om zich tc verplaatsen bij de vogels, die nog vertoeven in de Noor delijke streken van Europa, grooter. Bet aantal groepjes bonte kraaien, dat doorkomt, neemt zienderoogen toe. Zeker, de grijze kraaien zijn niet zulke gerenommeerde trekkers als bij voorbeeld spreeuw en vink. Bun trek is tc onbestemd en te on samenhangend. Bet Hikt wel of de vrij langzaam vliegende bontjassen zich iederen dag op hun eentje of met drieën of vieren een eindje verplaat sen. Toch moet deze trek niet ver ward worden met den zoogenaamden slaaptrek, die juist in tegenovergestel de richting gaat. Neen, de trek op deze dagen gaat rechtstreeks in Zuidelijke en Westelijke richtingen, hoewel er ook bonte kraaien zijn, die hier reeds blijven rondzwerven. Bet beste kan men dit zien op de terreinen bij de rei niging. Van verre lijken de bonte kraaien groote donkere vogels, die nogal een breede vlucht hebben; van dichtbij ge zien sluiten natuurlijk hun grijze man tel en onderzijde verwarring met de roeken uit, wier roep klankvoller cn geheel verschillend van dien der bonte kraaien is. Deze roepen schor „spaar" en de roeken „kööö". Trouwens, de roeken vertooncn zich in grootcrc groepen, meestal 30—40 stuks. Bun geheel zwarte veerenpak en hun kale witte streek om den snavel vormen goede kenmerken. Boewei de grootte der beide vogels weinig ver schilt, is de vlucht van de roeken slan ker en scheever en zijn hun vleugels duidelijker gevingerd. Wie meerdere morgens den trek volgt, zal bemerken, dat den eenen dag de Vink overheerscht, terwijl een andere maal de Kauw de overhand heeft. Om het eens uit te drukken: Op een gegeven oogenblik is er een spe ciale spreeuwen-, vinhen-, roeken-, kauwen- of leeuwerikkentrek, maar er zijn ook dagen, dat er in het geheel geen trek plaats vindt. Men moet dit sportief dragen. Dit bleek in het begin van deze week. J.l. Zondag was er zoo goed als geen trek, terwijl er Maandag verschil lende groepjes bonte kraaien cn vin ken doorkwamen. Daarentegen waren op Dinsdag de kauwen sterk in dc meerderheid. In een oogenblik kwamen drie groepen door, die tezamen wel 1000 vogels telden. Gezellige dieren zijn dit. Bun vroo- lijk helder en metalliek klinkend „ka- ka"-geroep was niet van de lucht. In breed front van eenige tientallen me ters lang vlogen zij, sneller dan de roeken en bonte kraaien. Zij zijn ook kleiner dan deze, maar veel grooter dan dc spreeuwen. De komende week zijn er dagen te verwachten, waarop men groote cn zeer gemengden trek kan aantreffen. Dan is het niet onmogelijk, dat op een morgen 50.000 vogels onze stad pas- seeren. Vooral de Veldleeuwerik kan on gelooflijk groote troepen vormen, in breed front vliegend, waarbij zij tel kens „tjerrw" of „trie-iel" roepen. Van de koperwieken cn kransvogefs zijn ze te onderscheiden door hun vlinder achtige vlucht. De koperwieken roe pen sjrieen de kransvogels „tjak. tjak". En dan niet te vergeten de trek van de Vlaamsche gaaien. Bierop komen we nog wel eens terug. VIRIDIS HET AANTAL BETALENDE ABONNó'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PU BLICITEITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN Medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt. Krachtige tot stormachtige, la ter tijdelijk afnemende Z.-O. tot Z.-W- wind, zwaar bewolkt tot betrokken met regenbuien, la ter kouder. ISTANBOEL, 22 Oct. (Havas.) Ge- leidelijk komen hier de delegaties van de generale staven der landen van den Balkanbond aan, die de feesten der re publiek zullen bijwonen. Zij zullen ver volgens tot 8 November verscheidene bijeenkomsten houden ter bespreking van den algemeenen toestand en meer in het hijz.onder die in de Balkansta ten. Men acht deze bijeenkomsten van zeer veel hetpekenis. Men verwacht, dat direct na de fees ten der republiek het nieuwe kabinet zal worden samengesteld. Tafarescoe. de Rnemeensche minister, president, wordt met een Roemeehsch oorlogsschip te Tsfanhoel verwacht ALS U WAT JONGER WAS? Leeftijd is geen bezwaar, als U het leert op de rustige paardon van do RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanége met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortsche Huisartsen- Vereoniglng Zondag hebben dienst de volgende burgergenee6heeren: Stokvis, Leusderweg 276; tel. 20S1 Breedveld, Kon. Wilhelminastraat 5; tel. 547 Hendriks, Berkenweg 25; tel, 1384. Zondag heeft dien6t de apotheek van Jos. Haan, Julianaplein 3; tel. 1150 Zondag hebben dienst de vroedvrou wen mej. v. d. Grient, Breestraat 8b, tel. 189; mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 21», tel. 1852. ANKARA, 23 October. (Havas). Een vliegtuig van de luchtvaart- school, dat proefvluchten zou gaan maken, is neergestort- De inzitten den, drie parachutisten en twee in structeurs, kwamen om het leven. BERLIJN, 23 Oct. (Havas) Thans wordt vernomen, dat de chef van de af- deeling buitenland aan den Völkischen Beobachter. Roland Strunk, die gisteren is overleden, in een duel is gedood. De Völkischer Beobachter kondigt heden morgen aan, dat Strunk na zijn terug keer van de groote manoeuvres belee- digd werd door een tegenstander, die tegelijkertijd de eer van zijn familie aan tastte. Ill JUIST ONTVANGEN vanaf f 11.50 Dames- en Kinderconfectie- Arnh. weg 26 III

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1