ZWAAR NOODWEER in Palembangsche bovenlanden Positie der Chineezen verzwakt CRISIS DREIGT BRUSSEL IN V*' ..BOY O" DE EEMLANDEÜ PREMIER CHAUTEMPS OPTIMISTISCH Drie en twintig dooden WAT BESLUIT Van Zeeland? Voor Blsyie Kieeding COURANTENRECLAME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bcwijsnurrimcr, Maandag 25 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 100 NIEUWE TERREUR IN PALESTINA JAPANS DRUK TE SJANGHAI ZEER STERK „DEMOCRATISCH EVENWICHT" k Regeering-Lyons in de meerderheid Het anti-semietisme te Danzig Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD 5 uur 14 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 De ruggegrddtvan elk reclame-plan week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertenticn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 IJzeren brug van Loeboekling- gau naar Soeroe Langoen totaal weggeslagen De hevigste bandjir sinds 50 jaar PALEMBANG, 25 October. (Aneta). In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een verschrikkelijk noodweer ge- heerscht nabij Loeboekling- gau, in de Palembangsche bovenlanden. Een verschrik kelijke wolkbreuk barstte los; door het noodweer zijn negen menschen om het leven geko men. De schade is enorm. Nadere berichten luiden: Tengevolge van een bandjir is de brug tusschen Loeboe- klinggau en Moeara Roepit vernield. Van hier worden 14 dooden gemeld. In de rivier Aer Klingi deed zich een bandjir voor, de zwaar ste sedert vijftig jaar, vermoede lijk veroorzaakt door den zwaren regenval, gepaard gaande met aardverschuivingen. De groote ijzeren brug in den weg van Loeboeklinggau naar Soeroelangoen, welke vijftig meter lang is, is totaal weggeslagen. Ook de nieuwe brug over de rivier Aer Klingi is zwaar beschadigd. Enkele steunpunten van de brug zijn als lucifershoutjes afgeknapt. Daar de bandjir juist plaats greep in den tijd dat de la- dangs werden bewerkt, voer de de rivier veel hout mee. De resident is reeds ter plaatse gearriveerd, terwijl hedenochtend een ingenieur naar Loeboeklinggau is vertrokken. Gisterochtend is bij het oprui- mingswerk een inheemsch werk man verdronken. De afschuiving van den weg tusschen Tjoeroep en Loeboe klinggau is zoodanig, dat deze groote postweg voor tenminste acht dagen zal zijn gestremd. Voor het instandhouden van de verbinding moeten de rivieren met een vlot worden overgesto ken. Aanslagen in verschillende deelen des lands Nachtelijk treinverkeer gestaakt JERUZALEM, 25 Oct. (Havas). Nor steeds worden op ver van elkander ver wijderde plaatsen aanslagen gepleegd Op de slachtplaats te Tel Aviv, te Safed en in oen buitenwijk van Jeruzalem zijn geweerschoten gelost. In de dorpen van het district Jericho is een afdeeling van 90 politic-agenten in garnizoen gelegd op kosten der gemeenten. Tc Nabloes zijn zestig huizen doorzocht Men heeft er zeven in de lucht laten vliegen. Bijna alle verkeer vindt in Palestina thans overdag plaats. Het nachtelijk spoor wegverkeer is gestaakt en de voornaam ste groote wegen zijn na zonsondergang zoo goed als verlaten. Slechts patrouil- leerende auto's bevinden zich daar dan nog. Gisterochtend heeft men ontdekt, lat een gedeelte van den spoorweg na bij Jeruzalem was opgebroken. De be grafenis van Yellin. den inspecteur van het Joodsche onderwijs in Palestina, waarop kort geleden geschoten werd en lie aan de bekomen verwondingen is overleden, werd bijgewoond door vijf duizend personen, waaronder Brifsche ambtenaren en Joodsche leiders. Een Arabisch huis, dat gelegen was licht nabij de plaats, waar de pijplei- 'ing naar Irak herhaaldelijk werd ver broken, heeft men hij wijze van straf maatregel in de lucht laten vliegen. In de nabijheid van Gaza is op de spoorlijn gisteravond een hom ontploft, kort voor aldaar dp locomotief, die den 'ipltrein van Haifa naar F.gvpte voor afging. zou passeeren De spoorlijn werd kpsrbadicd en de trein kreeg een uur vertraging. Er vonden echter geen per soonlijke ongelukken plaats. Nanking ontkent echter den algemeenen terugtocht zijner troepen Tatsjang ernstig bedreigd SJANGHAI. 25 October. (Domei.) Se den Zaterdagmorgen j.l. doen de Japan sche troepen tezamen met de murmetroe pen een feilen aanval op de Chmeesche stellingen van het Oostelijk front bij Sjanghai, o.rn. op Kiangwan en Tatsjang Zo zijn er in geslaagd, aldus het Japansche telegraafagentscliap. de centrale posities der Chineezen te doorbreken cn ruim 100.000 man Chineesche troepen in de streek Kiangwan en Tatsjang op te slui ten. Tatsjang, dat ligt op ongeveer 10 K.M ten N.W. van het Noorderslution van Sjanghai, vormt een centrale sleutel positie der Chineesche defensielinie over ongeveer 40 K.M. en vormt de verbinding van het Noorderstation van Sjanghai Kiangwan en Miauhang in het Oosten met Lioelio in het Noorden. De Japansche troepen hebben reeds een gcproiciteerdeu sector van Tatsjang bezet terwijl de hoodmacht der Japanneezcn Tatsjang om singelt De verovering van Tatsjang zou het in tweccn snijden beteekenen van de Chineesche positie en het opsluiten van ruim 100.000 man Chineesche trot pen Ren Japansch detachement is de Tsoemakreek overgestoken cn rukt op ver ten Zuiden van Tatsiang terwijl een tweede lupansd detachement de Wentsaupmgkreek is over gestoken en in Zuid Westelijke richting op rukt naar de spoorlijn Sjanghai—Nanking De Chineezen zijn in volledigen aftocht en trekken nog terug naar Nansiang ci Loengsoea. Klaarblijkelijk ziin de Chinee zen van nlan hun verbinding met Nantau het Chineesche kwartier van Sjanghai beveiligen daar sterke stellingen in te nemen te Hoengiau cn ten Zuiden van Soetsiaukrcek. Acht Japansche vliegtuigen hebber een uedeelte van den spoorweg Kanton Koeloeng, op Britsch gebied gelegen, g bombardeert! en verscheidene slachtof fers gemaakt Zestien Japansche vlieg tuigen hebben vérder den spoorweg Kanton—Ilankioe gebombardeerd. De Japansche autoriteiten laten b\\y iens een telegram van Havas ud Tientsin doorschemeren, dat in d naaste toekomst aan het Noordelijk front geen nieuwe sensationeele op marsch verwacht kan worden in ver band met de terrpinmoeilijkheden den tegenstand der Chineezen. De strijdkrachten der Chineezen ten Noor den van de Gele Rivier worden geschat op 62 divisies met ongeveer 500000 man. Daarvan liggen 27 divisies in Sjansi, 19 in I-lonan, 10 in Sjantoeng en in den sector Tamingfoe. Taijoean wordt door 12 divisies verdedigd. De woordvoerder van het Chineesche hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat de Japansche troepen langzaam opruk ken in de richting van Tatsjang en Nansiang, doch de Japansche bewering, dat de Chineesche troepen terugtrekken, is niet juist. De Chineezen blijven Tatsjang verdedigen. De Japansche druk is vooral gericht op den weg, die Nansiane met Tatsjang verbindt. Op een vraag antwoordde de woord voerder, dat de val van Tatsjang, welke nog onwaarschijnlijk is, de Chineezen niet zou noodzaken uit Kiangwan of Tsjapei terug te trekken. Weer Japansch-Britsch incident Een Japansch vliegtuig, dat de aan de internationale concessie grenzende Chi neesche wijk bombardeerde, daalde to' geringe hoogte en opende machinege weervuur op een detachement Britsche oblaten. Eón dezer soldaten werd ge wond. n een officieel communiqué hebben de Japansche vloofaulorifeiten hun urnoten' spijt betuigd over de door her becane vergissing. ïnmiddels heeft de Britsche admiraal Little bij den Janan schen admiraal Hasögawa een protest ingediend De Japansche vlieger zal voor den krijgsraad verschijnen, die zal vaststellen in hoeverre hii verantwoorde lijk wa s De Britsche strijdkrachten hebben thans hevel gekregen in het vervolg zonder aarzelen uit zelfverdediging te vuren. Bloedig bombardement Reuter meldt uit Sjanghai, dat volgens berichten uit officieuzp Chi neesche bron vijf Japansche vlieg tuigen het station Soengkiang en dp omliggende huizen hebben gebom bardeerd. Ruim 200 personen wer den gpdood, vierhonderd gewond. Wetsontwerpen aangekondigd inzake de verhouding tus schen kapitaal en arbeid Orde en rust noodzaak CT E Chdteauroux heeft de premier Chaa- temps in een rede er op gewezen, dat bij de jongste verkiezingen is gebleken, dat het Fransche volk politiek rijp is: de ver kiezingen ziin kalm verloopen. Volgens spreker Is uit de verkiezingen het volgen de op te maken: er bestaat geen strooming naar het extremisme, de meerderheid van de regeering is gehandhaafd en de radi caal-socialistcn hebben 200.000 stemmen gewonnen. Verder zeide Chautemps, dat de radi caal-socialisten een element van demo cratisch evenwicht vormen en derhalve mogen zij niet verzwakt worden. Een heid is daarom een eerste noodzaak. Spreker toonde aan, dat het niet waar schijnlijk is, dat het komende nationale congres de samenwerking met do link- sche eenheid niet zou voortzetten, nu de toestand aanmerkelijk is verbeterd en de regeering wordt geleid door een radicaal-socialisit. Hij wees er op, dat het gevaarlijk zou zijn de uiterst link- sche partijen in de oppositie te dringen Vervolgens zette Chautemps het pro gramma van de regeering uiteen, dat bij iesloten zijn grondgebied en zijn levens belangen krachtig té verdedigen. Het is bereid nauw samen te werken met alle landen, die door hun daden te kennen geven hun internationale verplichtingen na te willen komen en de vrijheid van anderen te eerbiedigen. Het repuhlikein- sche Frankijk is steeds bereid den vre de te dienen. Blum spreekt bij de ont hulling van een monument ter eere van Salengro Havas meldt uit Bruay en Artois, dat in aanwezigheid van 50.000 personen het monument van Roger Salengro, voormalig socialistisch minister en bur gemeester van Rijssel, is onthuld. Léon Blum bracht in zijn rede hulde aan diens nagedachtenis en hoopte, dat de tegenwoordige regeering na het weder bijeenkomen van de Kamers definitief de wet zou doen aannemen tot bestraf fing van laster in de pers, welke de re- geering-Blum reeds door de Kamer heeft doen aannemen. Wij moeten ein delijk, aldus Blum, van het parlement een tekst verkrijgen, die beantwoordt aan de dringende behoeften, welke de tragische dood van onzen vriend Sa lengro zoo duidelijk aan het licht heeft doen komen. Er is een wet noodig, die openbaarmaking en contróle van de in komsten, waarvan de bladen bestaan, mogelijk maakt. Vervolgens maakte Blum melding van de campagne der „reactie", die weder aan de macht wil komen om het beweerde faillissement van het volksfront af te wikkelen. Hij wees er op, dat de jongste kantonnale verkiezingen de volksfrontmcerderheid en de socialistische partij terrein heb ben doen winnen. De reactie wil de \olksfrontmeerderheid omverwerpen en met de regeering van het volksfront af rekenen, doch welke andere meerder heid is dan mogelijk? Elke poging tot omverwerping van het volksfront al dus Blum zou in de Kamer commu nisten en socialisten tegenover zich vinden, alsmede de afgevaardigden van de republikeinsch-socialistische unie en een groot aantal radicalen, die de soli dariteit met de arbeiders, die gisteren zoowel als vandaag den besten borg voor de republiek cn de vrijhei- vormen, niet willen verbreken. Stappen zijn gedaan om den Belgischen premier ertoe te bewegen niet af te treden Jaspar over de houding der liberalen BRUSSEL. 25 October. (Havas.) Mi nister-president Van Zeeland, die Zaterdag van zijn vacantie in het buitenland is te ruggekeerd. heeft gisteren den middag doorgebracht op zijn bezitting nabij Bruine le Comte. Hij heeft zijn collega's Spaak en Jaspar ontvangen, evenals den procureur- generaal Hayoit de Termicourt. Vandaag keert hij te Brussel terug. Het uur. waar op de kabinetsraad zal worden gehouden, tijdens welken de premier zijn beslissing zal mcdcdcelcn. is nog niet vastgesteld. Men verzekert, dat stappen zijn gedaan om Van Zeeland er toe te brengen aan het bewind te blijven. HERTOG VAN WINDSOR TE PARIJS PARTJS, 25 Oct. (Havas). De hertog van Windsor en zijn echtgenoote zijn erjetprmiddag op het Gare de 1 Est aan gekomen. Camilla Chautemps de Kamer zal worden ingediend Ilij be gon met te herinneren aan hetgeen tot stand is gebracht: de begrooting is weer in evenwicht gebracht, manipulaties op de wisselmark zijn verboden en de goudvoorraad is verbeterd. Spreker wees op de noodzakelijkheid de begrooting in evenwicht te houden. Hij zal de Kaniei vragen wetsontwerpen aan te nemen, waarbij de \crhouding tusschen kapi taal en arbeid geregeld zal worden, on der meer t.a.v de regeling van arbeid*- conflicten en straffen op overtreding van arbitrale regelingen. Bovendien zal een wetsontwerp worden ingediend tot steun aan oude arbeiders, die geen bron nen van inkomsten hebben. Het onderzoek, dat zal worden inee steld naar de productie, heeft niet ten doel terug te komen op de besluiten in zake de werkweek van veertig uur. doch hepft ten doel de industrie methodisch te organiseeren, opdat de invoer kan worden verminderd cn de uitvoer ver meerrlerd Vervolgens verklaarde de mi nister-president, dat het voor het we! zijn van het land noodzakelijk is, dat orde en ru*t heerschen. opdat rle sociale maatregelen succes zullen hebben Ten aanzien van de buitenlandsche politiek zette 'de minister-president uit een, dat de politiek van Frankrijk ge richt is op het handhaven van den vre de. Spreker wenscht, dat in het trag: sche geval van Spanje een einde zal kn men aan de schending van het recht anders zullen Frankrijk en Eneelan 1 hun vrijheid van handelen moeten her nemen. Frankriik wil met een ieder in vrede leven, doch het is bovendien vast- Parlementsverkiezingen in Australië Reuter meldt uit Melbourne, dat, hoe wel de regeeringspartijen waarschijnlijk drie of vier zstels zullen hebben verlo ren, zij in het huis van afgevaardigden op een meerderheid van 17 leden kun nen rekenen. Bij de verkiezingen voor de helft van het aantal zetels van den senaat, d. w. achttien, plus één die door overlijden open i6 gevallen, hebben de Lahour-can- didaten in alle staten de leiding, doch zij zouden feitelijk alle zetels moeten winnen om het kabinet-Lyons in de minderheid te kunnen brengen. Uit de laatste resultaten der verkie zingen blijkt, dat de stand der partijen in het huis van afgevaardigden de vol gende zal zijn: Vereenigde Australische partij 27, agrarische partij 16, en arbeiderspartij 31 Het kabinet-Lvons is dus zeker van een coalitie-meerderheid. WARSCHAU, 25 Oct. (Havas) - Een delegatie van Poolsche Joden heeft zich in verband met de anti-semietisehe on- 1 listen, die te Danzig zijn voorgevallen en waarhij twintig Joodsche winkels ge plunderd zouden zijn en dertig personen gewond, gewend tot den Poolsehen com missaris-generaal te Danzig. De/o be loofde stappen te zullen doen hij oen senaat van Danzig. Heden zullen alle Toodsehe winkels uit vrees voor nieuwe represailles gesloten blijven. Pierlot, gewezen op hetgeen do regee ring tot stand heeft gebracht, o.m. op het gebied van den landbouw. Sprekende over de politieke omstan digheden van het oogenblik, zeide Pier lot vervolgens: Wij wcnschen voor het welzijn des lands, dat Van Zeeland aan het bewind blijft. In ieder geval echter moeten de Katholieken voortgaan hun medewer king aan de regeering, waarin de drie groote partijen vertegenwoordigd zijn, te verleenen. Van Zeeland Naar de bladen melden, heeft Van Zeeland een gedetailleerd rapport van zijn kabinet ontvangen over de kwestie der Nationale Bank en heeft hij zich de zaak door den procureur-generaal uiteen laten zetten. Aldus alle factoren van deze kwestie kennend, zal Van Zee land zich een mcening kunnen vormen met het oog op den kabinetsraad, die heden zal worden gehouden. De bladen melden verder, dat gene raal Etienne Zondag zelfmoord heeft gepleegd en brengen in herinnering, dat deze bij het bereiken van de leeftijds grens in 1929 directeur is geworden van de bank Goldzicher en Penso. De liberale minister van verkeer, Jas par, heeft in een rede gewezen op de onmogelijkheid eener linksche of recht- sche coalitie en verklaard, dat de libe ralen, indien zij in de oppositie gaan, de vorming eener parlcrnenlaire meer derheid verhinderen en het land in een toestand van onstandvastigheid en on lusten brengen. Zinspelend op de rede van den voorzitter der liberale partij, Coulonveaux, waarin deze verklaard had het sluimerend verlangen der libe rale partij naar oppositie te hebben begrepen, doch het tevens onmogelijk noemde in den boezem der regeering op positie Ie voeren, voegde Jaspar er aan toe, dat de liberale pari ij niet den schijn moet wekken haar plicht met te genzin te vervullen. De liberale minis ters 'leggen volkomen die waakzaam heid aan den dag, waartoe hun de in vloed van hun partij in staat stelt. De socialisten hebben in de regeering een belangrijken invloed, waarvan het wet tig karakter moet worden erkend, doch er is geen linksche ovnrhoersching of een verschuiving naar links. Aftreden der regeering? Blijkens een telegram van Belga bericht het socialistische dagblad Le Peuple, dat behoudens onvoorziene omstandigheden de regeering heden avond zal aftreden. De katholieken en de regeering Tijdens een redevoering, uitgesproken voor de Katholieke vereeniging te Ber gen, heeft de minister van landbouw op amdere pagina's S7 ADSNtEUWS Ned. Ruiters naar Amerika. (Tweede Blad, pag. 1). De Stadsherberg (Tweede Blad, pag. 1). N OMTREK Groote diefstal in Tandheelkundig In stituut te Utrecht. (Eerste blad, pag. 2). SPORT Voethal-, hockey den. (Tweede Blad en korfhalweclstrij- pag. 2 en 3). De negende partij EuweAljechin af gebroken. (Tweede Blad, pag. 3). Weer ver wachting Medegedeeld door het K.N.M 1 te De Bilt. Krachtige tot matige wind uit Zuidelijke richtingen, zwaar be wolkt tot betrokken met tijdelij ke opklaring, tijdelijk regen, la ter regenbuien, aanvankelijk weinig verandering in tempe ratuur, later kouder. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES «0,.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1