Het Chineesche front te Sjanghai heden doorbroken Tatsjang zou ZUIVERING van Asturië DUITSCH-ITALIAANSCH SAMENGAAN DËEEMLANDBQ zijn gevallen JAPAN NIET naar Brussel Acht visschers verongelukt Nieuws Voor Bleyle Kleeding ROME GEEFT Moskou de schuld COURANTENRECLAME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden to or Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN ran 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Dinsdag 26 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau; Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 101 Kabinetsreconstructie te Ankara KONING GEORGE VI OPENT DE PARLEMENTSZITT ING BETREURD HEENGAAN fe GEEN BEDREIGING VAN ANDEREN De strafvervolging tegen Ir. Mussert ZELFSTANDIGE POLITIEK van België Dit nummer bestaat uit 2 bladen op andere pagina's 5 uur 14 min. Het universale reclamemiddel AMERSFQGR1SCH DAGBLAD weelc met gratia Terrekering tegen ongelukken) I 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadighelds-advertentiên voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentKo „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 eeut, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Bij het aanbreken van den dag zouden de Chineezen zich echter hebben hersteld Ook elders felle strijd SJANGHAI. 26 Oct (Reuter.) - De Chineesche woordvoerder geeft toe. dat Tatsjang door de Japanneczen is bezet. Uit welingelichte Chineesche bron wordt 1bevestigddat de .lapanneezen er in ge slaagd zijn het Chineesche front in den loop van den nacht te doorbreken, maar dat de Chineezen bii het aanbreken van den dag tegenaanvallen hebben onderno men en reeds in het begin van den morgen •den toestand hersteld hebben. De woordvoerder van het Japansche le ger heeft verklaard, dat de Japansche 'troepen den weg NantsiangTatsjang heb ben afgesneden en Koesjiakau hebben be zet. dat aan den spoorweg Nanking— \Sjanghai ligt. evenals Sjioesjeh ten lulden \van het draadlooze station Sjenjoe. dat echter nog in handen van de Chineezen is. j De Japanneezen hebben Mlatsfang ten Noord-Oosten van Tatsjang veroverd. I Havas meldt, dat Tatsjang In het Noor- den en Zuiden omsingeld zou zijn. doch jgewaagt nog niet van den val der stad. Volgens Central N. .vb, het Chineesche te leg raafagentschap, zonden mobiele Chineesche elementen er in geslaagd zijn de stad Oekiau in het Zuiden vèn de provincie Hopei te heroveren. Voorts wordt uit Taijoean gemeld, dat 'de Japanneezen, die kortgeleden Sjan6i zijn binnengerukt, zich thans zouden te rugtrekken en dat Chineesche elemen ten een uitermate groote activiteit aan den dag leggen in de geheele streek. Ten Zuiden van den Niangtsekwanpas in het Oosten van Sjansi woedt volgens Reuter een felle strijd. De Japansche troepen trachten de Chineezen in de flank aan te vallen, nadat het hun in herhaalde aanvallen niet gelukt ie de Chineesche troepen binnen den Groo tten Muur terug te drijven. In het Noorden van Sjansi is het thans Icalmer na de verwoede gevechten van jÜe vorige week. Havas meldt uit Nanking, dat Chinee- liche troepen, die tegenaanvallen onder» inemen langs den spoorweg Tientsin— !Poekau, verschillende plaateen heiben heroverd, welke op 10 K.M. ten Oosten van den spoorweg, aan de grens tus schen Hopei en Sjantoeng, zijn gelegen. De Chineezen bedreigen de linie over een lengte van 80 K.M. Chineesche militaire autoriteiten spre [ken tegen, dat de Japanneezen Sinka" j(Sjansi) op 90 K.M. ten Noorden van (Taijoéan zouden hebben bezet- SEngelsche sympathieën voor China I i Dezer dagen is van Londen uit een "tUlegram gezonden aan den minister van onderwijs te Nanking, luidende: Ontsteld door het bombardeeren van C-hineesche steden en de vernieling van sjcholen en atadëmiés, wenschen wij u ctnze diepste sympathie te betuigen en u te verzekeren, dat wij alles zullen rioen wat in onze macht ligt om onze re- geering te bewegen effectieve maatrege- m te nemen om den Japanschen aan bal af te weren. I Dit telegram is onderteekend door 115 docenten van 22 Engelgche universitei ten en colleges, onder wie: prof. Ernest Barker te Cambridge, prof. A. F. Basil Williams te Edinburgh, prof. J. B. S. Haldane te Londen, prof. Gilbert Murray en prof. F. M. Powicke te Oxford. Treedt Hirota binnen kort af? Het orgaan van het Japansche leger, de Teito, venvacht, dat de minister van buitenlandeche zaken, Hirota, binnen kort zal aftreden. Als eventueele opvol gers worden genoemd Sjigemitsoe, thans Japansch ambassadeur te Moskou, en Sjiratori, de vroegere ambassadeur to Stockholm. De Teito veronderstelt, dat de huidige reis van Sjigemitsoe naar Berlijn een contact zoeken vormt, dat onontbeerlijk is voor zijn benoeming tc.t minister van buitenlandsche zaken, in welke functie hij ermede belast zou worden definitief te breken met de En- gelschgezinde tradities van het mi nisterie. ANKARA. 26 Oct. (Havas). Het kabi- net-Ismet Inonu is afgetreden. Kemal A.taturk belastte daarop den minister •(•oor economische zaken. Izmir Djelal Bavar. met de vormina van een nieuw kabinet. Deze diende terstond bii den president van de republiek de nieuwe itiinisterlijst in, welke identiek is aan die Man de afgetreden receerinft met nitzon- clerine \an de portefeuille van aezond- beid. die thans in handen is van dr. Elulussi Alalas. De portefeuille van eco nomische zaken is toevertrouwd aan den •ilnister van landbouw. Tsjakir Kesebir. Onmiddellijk na te ziin eevormd. kwam Stoet nieuwe kabinet, in eerste zitting hii- feen onder voorzitterschap van Kemal -Ataturk. Ismet Inonu is ook afgetreden als vice president van de volkspartii. Hij is ook in deze functie vervangen door den nieu- Avén oremier. Men is thans bezig met het redigeeren van het antwoord TOKIO, 26 Oct. (Domei). Berichten in de bladen melden, dat het kabinet hedenmorgen het ontwerp-antwoord van Japan betreffende de uitnoodi- ging tot deelneming aan de negen- mogendhedenconferentie besproken heeft. Tevens werd de verklaring be sproken, die de Japansche regeering dienaangaande zal publiceeren. Een uiteindelijke beslissing is echter nog niet genomen. Volgens de dagbladen moet nog overleg worden gepleegd tusschen de departementen omtrent een wijziging in de bewoordingen van het antwoord. Bijgevolg is het waarschijnlijk, dat het antwoord om streeks 28 October a.s. aan België zal worden gezonden, wanneer de keizer lijke sanctie is verkregen. Reuter voegt hier nog aan toe, dat de ochtendbladen van heden una niem van meening zijn, dat Japan besloten heeft de uitnoodiging voor de conferentie van de hand te wijzen en dat verwacht wordt, dat morgen ochtend door het kabinet goedkeu ring zal worden gehecht aan den tekst van het antwoord aan België. Bij de opening van het Britsche parlement hetgeen heden door koning George VI geschiedde trekt steeds de meeste aandacht de schitterende staatsie- koets, waarmede de vorst zich naar het parlementsgebouw begeeft Slachtoffers van bandjirs in de Lampongsche districten BENKOELEN, 26 October (Aneta). Door hevige bandjirs in Doesoen Tand- jongheran, Lampongsche dis tricten, zijn acht in den visch- val Aer Beliti visschende des- salieden blijkbaar door de he vigheid van deze bandjirs verongelukt Een hunner be kwam een gebroken been. Vier lijken zijn reeds gevon den. In den weg van Padang- oelaktanding zijn minstens drie nieuwe bruggen wegge slagen. Omtrent de gevolgen van den rwa- ren bandjir en het noodweer in de Pa- lembangsche bovenlanden, waarvan reeds gisteren melding is gemaakt, kan nog worden medegedeeld dat de bevol king schade heeft geleden door het af drijven van rubbervlotten. De brug bij Loeboeklinggau is beschadigd en bii Bangko is de weg gedeelehjk weggesla gen, waardoor het verkeer in beide richtingen is gestremd. Het water zakt langzaam. Maatschappelijk leven begint weer normaal te function Minister Von Neurath licht het Amerikagnsche publiek in „Re&listische vredeswil" NEW-YORK. 26 October (D.N.B.) Het tot hei Hearst-concern behoorende dagblad Journal and American publiceert een artikel van den Duitschen minister van buitenlartdsche zaken. Von Neurath. over de „beteekenis der DuitschItaliaan- sche vriendschap." Hierin wordt o.a. het volgende gezegd. Het verloop en. het resultaat van Mus solini's bezoek acm Berlijn heeft de niets waardigheid der verdachtmakingen van een deel der wereldpers ten opzichte van de beide mogendheden bewezeji. evenals de nietswaardigheid van\de pogingen. Duitsch- land en Italië tegen elkaar uit te spelen of hun samenwerking als van geen belang voor te stellen. De wereld heeft er kennis van kun nen nemen, dat Duitsthland en Italië niet slechts op hel gebied der wereld beschouwing punten Van aanraking hebben, maar ook ten opzichte van de doelstellingen der practfteche politiek solidair zijn. Behalve dit «echter, is aan de wereld ook de zekerheid gegeven, dat deze solidariteit van twee sterke en omhoog stre,\ende volkeren' geen uitda ging of bedreiging van anderen betee- k'enf. maar als een gemeenschappelijke waarborg voor den algemenen vrede' reld. en tegenover de gevaren, die dezen en de cultureels erfenis van de beschaaf de wereld bedreigen, wil optreden. Het betreft bier noch een exclusieve blok- politiek, noch een alliantie met duistere of zelfs agressieve doeleinden. In de laatste en eigenlijke beteekenis betreft het een nieuwe volkerenmoraal en een nieuw orde-ideaal, waarvoor beide na ties zich uitspreken en waarmede zij haar onderlinge betrekkingen op een duurzame basis van vertrouwen heb ben kunnen 6tellen. Gebaseerd op de axioma's van rechtvaardigheid en ach ting van buitenlandschen aard en bui tenlandsche belangen, is dit orde-ideaal echter niet beperkt tot de Duitsch— Italiaansche betrekkingen. Het heeft veeleer een algemeen geldig karakter. Derhalve gelooft men in Duitschland, evenals in Italië, ook gerechtigd te zijn tot de opvatting, dat de Duitsch— Italiaansche politiek van voorbeeldig karakter is en men wenscht niets meer dan dat de realistische vredeswil, die de levensrechtpn en levensnoodzakelijk heden der volkeren eerbiedigt en daar rekening mede houdt en waardoor Duitschland en Italië zich laten lei den, ook zal worden tot richtsnoer van de internationale politiek. De groote af stand kan er oorzaak van zijn, dat de Europeesche toestanden en ontwikke ling, uit zoo groote verte gezien, in \merika soms niet geheel juist worden beoordeeld en dat ten opzichte daarvan misverstanden ontstaan. In ieder geval echter zal een politiek feit van betee kenis als het bezoek van Mussolini aan Duitschland met zijn indrukwekkende en onaantastbare demonstratie van den wil tot vrede en verzoening van twee groote landen een gebeurtenis zijn, die buiten Europa ook voor Amerika niet zonder waarde en beteekenis is en die er toe moge bijdragen den blik te scher- nen voor de constructieve en den vrede behoudende krachten van de oude we- Van Zeelands aftreden wordt beschouwd als een groot verlies voor België en Europa DE afgetreden Belgische premier. Van Zeeland, heeft den president van de Kamer mededeeling gedaan, dat hij aftreedt als Kamerlid voor Brussel. Van Zeeland werd op 11 April 1.1. gekozen, toen Degrelle zijn tegenstander was. Het Is niet waarschijnlijk, dat een tusschentijdsche verkiezing zal worden gehouden om Van Zeeland te vervangen. Over de Belgische regeeringscrisis schrijft Saint Brice in het Journal: Buitengewoon ernstig is het, dat dit ongeluk zich heeft voorgedaan onder dusdanige omstandigheden, dat de poli tieke verwarring ten top dreigt te wor den gedreven. Binnenlandschê krampen beteekenen steeds een verzwakking van een land naar buiten. Dit is een groot gevaar voor een staat, die bijzonder blootgestelde posities inneemt in een in diepe verwarring verkeerend Europa. Dit gevaar is nog grooter, wanneer het België betreft, dat besloten heeft terug te keeren tot het isolement. Zeker, het verlaat zich daarbij op de toegezegde waarborgen van Engeland en Frankrijk, maar tegelijk geeft het uiting aan zijn trotsche vastbeslotenheid zijn verdedi ging te verzekeren. Het Petit Journal schrijft: Een perio de \*an groote binnenlandsche moeilijk heden vangt aan voor België. Nu moet men niet vergeten, dat een krachtig België meer dan ooit onontbeerlijk is voor de handhaving van het evenwicht in West-Europa. Steun van Frankrijk en Engeland is slechts doeltreffend, wanneer de Belgen beginnen met de ver zekering van hun eigen defensie. In de Echo de Paris schrijft Pertinax: Op het gebied der binnenlandsche poli tiek zal de opvolging van Van Zeeland zwaar en moeilijk zijn. Van Zeeland, die buiten de politiek stond, oefende een voortdurende bemiddeling uit. In die rol zal men voor hem een opvolger moe ten vinden. Buitenlanders gevangenen der rechtschen SALAMANCA, 26 Oct. (Havaa). H#t groote rechtsche hoofdkwartier meldt, dat de rechtschen met de zuivering van Asturië voortgaan. Het totaal aantal gevangenen was gisteren gestegen tot 15.000. In Gijon en in het algemeen in geheel Asturië is bet bankwezen weer aan den gang gebracht. De Spagnsche Bank heeft daartoe voldoende geld voor de circulatie toegezonden. De Banco Espanol de Credito zal Dinsdag al haar filialen openen met de noodige specie. De diensten van post en douane func- tionneeren normaal; telefoon en tele graaf zullen binnen zeer korten tijd jhersteld zijn. Naar in Gibraltar verluidt, aldus meldt Havas. houden de rechtsche auto- iteiten te Malaga en Cadix een aantal [buitenlanders gevangen, zonder dat men weet waarom ze gearresteerd werden of waarvan zij beschuldigd worden. Ver scheidene van deze personen zijn on- derjtusschen weer vrijgelaten na e^enigp" tijd' gevangen te hebben gezeten, doch moeteten het gebied dat door de troe pen van Franco is bezet, verlaten. Mdn noemt hierbij o.a. eèn bekend opticien uit Manchester, Roy Winston, die onlange met zijn vader ep moeder uit de\ gevangenis van Cadix werd ont slagen na vijf weken hechtenis Alle drie zij$ thans te Gibraltar aangekomen Zij verklaarden niet te weten, waarom zij gearresteerd werden en zoover zij weten w«rd geen aanklacht tegen hen ingediend. Merrick, de voorzitter van de Rekenkamer van Gibraltar, wordt nog te Malaga vastgehouden, zonder dat men\te weten kan, komen, waarvan hij beschuldigd wordt Cassatie aangeteekend tegen verwijzing der zaak naar de openbare terechtzitting NAAR Wij vernemen, heeft mr. A. J. van Vessem te Utrecht als raadsman van ir. A. A. Mussert heden beroep in cassatie aangeteekend tegen de beschikking van het gerechtshof te Amsterdam, waarhij ir. Mussert in- verband met de relletjes op bet Blauwe Zand te Amsterdam naar de openbare te rechtzitting werd verwezen. Tegen de beschikking van het Hof zal en drietal cassatiemiddelen worden voorgedragen. SCHIPPERSSTAKING IN BELGIE ANTWERPEN, '26 October (Belga). Er is een staking uitgebroken onder het personeel van den sleepdienst voor de binnenvaart. De staking is bijna alge meen De stakers eischen loonsverhooging en verkorting van hun werktijd. De patroons verklaren, dat de stakers de hangende besprekineen hebben afgebroken. De stakers eischen een loonèverhoo- ging van 200 francs per maand. De pari taire commissie is gisteren bijeengeko men. Minister Spttak gelooft in de oprechtheid van Duitsch- lands waarborgen inzake de onschemdbaarheid van zi^n land DORTMUND, 26 Oct. (D.N.B.) De Westfalische Landes-£eitung behelst, een gesprek van haar beriichtgever te Brus sel met den Belgischen minister van buitenlandsche zaken, Spaak, waarbij deze o.m. het volgende verklaarde: Ik ben van meening, dat aan de op rechtheid van Duitschlands waarborg van onschendbaarheid ter* opzichte van België niet te twijfelen valt. Het moet betreurd worden, indien men door on houdbare verdachtmakingen den waren stand van zaken zoekt te vertroebelen. De onafhankelijke richting der Belgi sche politiek kan ook door d'en Volken bond geen gevaar loopen, watit bij het geheele optreden van den Bond moet steeds het souvereine recht tdt. zelfbe schikking der regeeringen afzonderlijk den doorslag geven. Van een eventueele toepassing van artikel 16 van h^t Vol- knbondshandsvest en daarmedy* van de mogelijkheid van een militairen doortocht door ons land, zonder onze voorafgaande toestemming kan geen sprake zijn. Wij zouden een dergelijke toestemming afhankelijk stellen van de omstandigheid, dat zulk een doortociht eventueel geschiedt op grond van eegi gemeenschappelijke actie, waaraan mirft- stens ook de nabuurstaten van Belgie* deelnemen. België zal het echter geen enkel land toestaan, zijn grenzen te schenden. Overigens zal de Belgische regeering alles doen om de totstand koming van een Westelijk pact te be vorderen. België is van meening, dat de 'duurzaamheid van den Europeeschen vrede afhangt van de totstandkoming eener harmonische verhouding tusschen de groote mogendheden, inclusief Italië. De vooruitzichten op zulk een Westelijk pact zijn op het oogenblik echter niet hijzonder gunstig, daar eerst een alge- meene ontspanning moet komen in de internationale kwesties, welke thans in het middelpunt der belangstelling staan. Tenslotte uitte Spaak zich als volgt over de negenmogendhedenconferentie: De conferentie zou haar taaK sléchts dan eenigermate bevredigend kunnen vervullen, indien zij niet van tevoren een soort gerechtshof vonjit voor de handelingen van een bepaald land. doch indien men eerlijk en ijverig ernaar streeft de bestaande tegenstellingen te overbruggen en daarmede een werke lijk en grondslag voor den vrede te be reiken. NI ADSNikUWS Verlenging van dienstplicht. (Tweede Blad. Pag. 1). SPORT EuweAljechin: De negende partij re mise. (Eerste Blad. Pag. 2). Het Fransche elftal definitief samen gesteld. (Eerste Blad. Pag. 2). Weerverwachting Meest matige wind uit Zuide lijke richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken, tijdelijk regen, weinig verandering in tempe ratuur. Niet-inmengingscrisis duurt onverminderd voort ROME, 26 October (Stefani). De di plomatieke redacteur van het agent schap Stefani schrijft: Obstructionisme van Moskou tegen de toekenning van oorlogsrechten aan de beide •vijandige partijen in Spanje heeft klaarblijkelijk ten doel het toezicht op de ravitailleeringen, die voortdurend uit Rusland de regeering van Valencia be reiken, te ontwijken. De houding van Rusland bevesligt slechts de inmenging der Sovjets in den Spaanschcn oorlog. Indien definitieve overeenkomsten voor de niet-inmenging onmogelijk zijn of ver traagd worden, zal de verantwoordelijk heid daarvoor op Rusland vallen wegens zijn inmenging. Gisteravond was in Britsche kringen nog niets vernomen omtrent de geruch ten, dat Maisky van zijn regeering op dracht zou hebben ontvangen de nlet-in- mengingscommissie mede te deelen, dat de Sovjet-Unie niet langer bij wil dragen in het fonds van de commissie. Reuter verneemt, dat de mogelijkheid, dat de Sovjet-Unie een dergelijken stap zou nemen, niet ter kennis van het Foreign Office is gekompn en zelfs in dien de Sovjet-Unie hiertoe zou beslui ten. dan zou dat nog niet noodzakelij kerwijze meebrengen, dat de Unip zich uit de niet-inmengingscommise-ie zou terugtrekken. BALLINGEN ONTSNAPT PARIJS, 26 Oct. (Havas). De corres pondent van Ce Soir te Tunis meldt, dat de» vroegere Italiaansche socialistische aJfte vaardigde Costa met vier metgezel len-ontsnapt is van het eiland Lampe- dusa, waar zij sedert lang wegens een poJiitiek delict waren geïnterneerd. Zij zijn met een vaartuigje te Tunis aange- komcbi. DE NEGERS VAN SCOTTS- BORO WASHINGTON. 26 Oct. (Havas) - Het hooggerechtshof heeft het vonnis, waar bij de ne^er Havwood Patterson werd veroordeeld tot vijf en zeventi" jaar ge vangenisstraf, bevestigd. Aangezien* hij vroeger lid is geweest van de Ku Klux Klan, nam rechter Hugo Black niet deel aan de stemming van het hof. Havwood Patterson is betrokken bii de bekende Scottsboro-zaak. Zooals men zich z&l herinrteren. worden de Scotts- boro-negers ervan beschuldigd in 1931 een blanke vrouw te hebben aangerand.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1