CHINEEZEN LIJDEN ERNSTIG ECHEC Feesteli j ke stemm ing in Japans hoofdstad Couranten-reclame CUESTA DE LA REINA OMSINGELD DÉ EËMLANDED Enorme brand in Tsjapei TSJAPEI'S VAL MAROKKO IN BEROERING Euwe verliest tiende partij Licht op 5 uur 10 min. Voor Bleyle Kleeding Woensdag 27 October 1937 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 102 De Japanneezen planten de vlag op het Noorderstation te Sjanghai Succes Tuin bron van vreugde De burgerstrijd in Spanje VALENCIA BOEKT EEN SUCCES MINISTER HOSTE GEKRITISEERD Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Japan's weigering AMERSFOOR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - weck met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbcids-advcrtcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Renbaan van Kiangwan even eens in Japansch bezit Beschieting van Britsche voorposten SJANGHAI, 27 Oct. (Reuter). De Japanneezen hebben om 6 uur 50 vanochtend hun vlag op het Noorderstation geplant, nadat de Chineezen zich een kwartier te voren hadden teruggetrokken. De Japanneezen hebben voorts de renbaan van Kiangwan bezet, welke onmiddellijk naast het dorp Kiangwan is gelegen. Om half acht werd de opmarsch voortgezet in den geheelen sector van Tsjapei en het Hongkioe-park. De Chinee- sche verdediging ten N. van de internationale nederzetting is ver pletterd. Andere Japansche strijd krachten trekken uit Tatsjang op in de richting van den spoorweg Sjanghai—Nanking. Een Japansch vliegtuig heef' tegen 6 uur gisteravond Britsche voorposten bij het Jassfieldpark uit machinegeweren beschoten. De Britsche militairen hebben vuur gegeven uit Lewis-geweren. Men gelooft, dat het vliegtuig, hetwelk wegvloog, getroffen is. Nader meldt Reuter, dat de Japanneezen eveneens de be stuursgebouwen bij het Noorder station, die den naam „Het Chi- neesche Alcazar" dragen, de spoorwegsplitsing van Markham- road (waar de lijnen Sjanghai Nanking en SjanghaiHankau uiteengaan) en het station van Tsjensjoe hebben bezet. In Tsjapei woeden branden over een oppervlakte van verscheidene vierkante mijlen. De Chineezen heb ben hier mijnen tot ontploffing ge bracht en gebouwen in brand gesto ken. alvorens zich terug te trekken. De brand die thans in deze stads wijk voortwoedt. is naar men zegt de grootste die in het Verre Oosten is voorgekomen sedert de aardbe ving in Tokio in 1923. Enkele Chineezen houden nog steeds stand in Tsjapei, dat thans door de Japanneezen is omsingeld. Tijdens bovenvermelde beschieting van Britsche voorposten door een Japansch vliegtuig zijn geen Brit- •che slachtoffers gevallen Wel is een Italiaanse!» soldaat gedood door een granaat uit een luchtafweerka- non. die neerkwam in den Italiaan- schen verdedigingssector. Waarnemers verhalen, dat de Chi- neesche terugtocht in goede orde is voltrokken. Het Chineesche agentschap Central News meldt, dat de Japansche lucht macht Soetsjau zesmaal gebombardeerd heeft en Nanking twee keeren. In de hoofdstad zou weinig schade zijn aan gericht. Chineesche successen op de overige fronten Het dagblad Takoengpau meldt, dat de Chineesche troepen hun successen aan de grens tusschen Hopei en Sjansi voortzettende, den belangrijken bergpas van Niangtsekwan volkomen bevrijd hebben. (De Japanneezen daarentegen beweren» dat z ij den pas hebben ver overd). In het Noorden van Sjansi heb ben de Chineesche troepen Sikau bezet, waardoor de Japansche troepen van hun basis afgesneden zijn. Central News meldt voorts dat de Chineesche troepen den bekenden heu vel Jenmenkwan in Noord-Sjansi. die beschouwd wordt als de Noordelijke toegangsweg tot de middenvlakte van Sjansi, heroverd hebben In het hoofdkwartier van Tsjang Kai Tsjek is een telegram ontvangen, waarin gezegd wordt, dat de Chinee sche troepen in het Noorden tot een hevigen aanval zijn overgegaan. Twee divisies zijn over de Tsjang in het Noorden van Honan getrokken en heb ben den Japanschen troepen, die door generaal Doihara worden aangevoerd, zware verliezen toegebracht. IN DEN DOORBLOEIENDE ROZEN Het lijkt eenigszins eigenaardig, om het in 't najaar, ais we nog slechts spo radisch hier en daar een enkele roos aantreffen, te hebben over door- bloeiende rozen. Maar, aangezien we in de maand November kunnen aan vangen met het planten van rozen, leek ons het onderwerp thans wel ac tueel. Wij denken bij doorbloeiende rozen speciaal aan de Polyantha's. waar van de enkele en half dubbele bloemen bijzonder goed houdbaar zijn. terwijl zij zich bij uitstek leenen voor perk- beplanting. Het was reeds in 1873, dat de Po lyantha's of Babyrozen aan de markt werden gebracht, destijds als in groote trossen bloeiende dwergroosjes, ont staan door kruisingen van klimrozen met Indische rozen. Sindsdien hebben zij enorme verbe teringen ondergaan, en nu zijn het speciaal de grootbloemige variëtei ten, die in het middelpunt van de be langstelling staan. Het zijn ideale zomerbloeiers, want, als we maar voortdurend de uitge bloeide bloemtrossen wegnemen, kun nen zij onafgebroken maanden achter een doorbloeien, terwijl zij met haar opvallende kleuren en milden bloei een overweldigend effect maken. Van de roodc Polyantha's noe men wij de gloeiend karmijnkleu rige „Mevrouw van Straaten van Nes" met groote halfgevulde bloemen, en de karmijnpurperen Cinerariamet wit hart, daarnaast nog „Miss Editli Cavel" donkerrood, „Kirsten Poulsen" helderrood, en DT. Poulsen" bloed rood. Van de overige variëteiten noemen we nog „Orange Perfection" zalm oranje, „Paul Crampcl" oranjerood, „Gloria Mundi" zalmkleurig„Mevr. Nathalie Nijpels" horlensiarose. Else Poulsen" zuiver rose, en „Salmon Spray" zalmrose. en tenslotte nog een zuiver witte Polyantha n.l. „Eva Tes- schendorff". Het is werkelijk de moeiie waard het dit najaar eens met de Polyan tha's te probeeren, het is een proef, waarvan we zeker nooit spijt zullen hebben. OVERSTROOMINGEN IN DE PYRENEEEN PARIJS, 27 Oct. (Havas). In de Py reneeën hebben zich overstroomingen voorgedaan. De Gave de Pau i6 tenge volge van nieuwe regens buiten de oevers getreden- Twee dorpen worden thans door het water bedreigd. Verschei dene bruggen zijn weggeslagen en de dijk, welke een ander dorp beschermt, kan van oogenblik tot oogenblik bezwij ken. De rivier Salat is eveneens buiten haar oevers getreden. Zij heeft het dorp Couflens overstroomd. Het water staat tot de eeröte verdieping der huizen. Er zijn nog geen berichten ontvangen, dat slachtoffers te betreuren zouden zijn- Terugtrekkende Chineezen worden door den vijand fel achtervolgd Groote bedrijvigheid der rechtsche troepen nabij Madrid Brunete middenpunt van den strijd MADRID. 27 Oct. (Havas) In den sector van Cuesta de la Reina zijn de repubhkcinsche troepen, die gisteren een vijandelijken tegenaanval hadden algesia gen er in geslaagd hun linies ten Westen van den weg naar Andalusië bijna 500 me ter vooruit te schuiven. De kring rond Cuesta de la Reina is thans opnieuw ee sloten. Ten N.W van Madrid in den sector van Brunete zijn de rechtschcn tot een aan val op de stellingen der regeeringstrne pen overgegaan Den geheelen dag was het gedonder van het geschut in Madrid te hooren en een zekere nervositeit werd aan het front merkbaar Na een geschut voorbereiding van een uur vielen de troe pen van Franco aan. waarbij zij oppior checrdrn ten Oosten en Westen van het dorp Brunete De regeeringstrneprn lie ten hun tegenstanders tot hun loopgraven naderen en openden vervolgens een kruis vuur uit hun automatische wapens zoo dat de aanvallers gedwongen waren terus te trekken en door het dorp heen te gaan waarbij zij zware verliezen leden aange zien de regeeringstroepen hen bestookten van de hoogten, die rondom deze stel lingen liggen. Het groote rechtsche hoofdkwartier meldt, dat in den loop van Dinsdag een aanzienlijk aantal personen zijn overgeloopen naar de rechtsche linies alle secloren van Madrid. Voorts merkten rechtsche waarnemers op, dat talrijke witte vlaggen en eenige rood gele vlaggen van de daken der hoofd stad woeien. Amerika en het conflict in Spanje De nationale bond van Amerikaan- sche advocaten heeft een communiqué uitgegeven, waarin scherpe critiek wordt geoefend op de houding, die de regeering heeft aangenomen ten aan zien van de regering te Valencia en waarin opheffing wordt gevraagd van het embargo op wapenen en munitie, dat tegen de beide partijen in Spanje is afgekondigd. Tot het embargo, aldus het communiqué, is besloten met over treding van het SpnanschAmerikaan- sche verdrag van 1902. De regeering van Uruguay heeft be sloten zich aan te sluiten bij het Cu- baansche voorstel tot het organiseeren van een gezamenlijke actie der Ameri- kaansche landen ter verkrijging van de onderteekening van een wapenstil stands-overeenkomst in Spanje. Lijken van*schipbreuke lingen aangespoeld Havas méldt uit Rochefort, dat aan de kust bij St. Georges en St. Denis lij ken zijn aangespoeld van zeven Span jaarden, die bij den ondergang van d* San José om het leven zijn gekomen Rij de schipbreuk was een twintigtal opvarenden vermist geraakt. Een zwarte rook hangt boven Sjanghai SJANGHAI, 27 October (Domei). Omtrent den val van Tsjapei kan nog het volgende gemeld worden: Nadat om zes uur viiftig het Noorder station was veroverd, alsmede het admi nistratiegebouw der spoorwegen en ver scheidene gebouwen van het hoofdkwar tier der Chineezen, werd om zeven uur de vlag van de Japansche marinetroepen geheschcn op het dak van het gebouw, waar het eigenlijke hoofdkwartier was ge vestigd. Om half negen werd het Chinee sche muntgebouw bezet. Een afdccling Japansche landingstroe pen had voorts om half tien vanmorgen de laatste Chineesche troepen geheel uit Tsjapei verdreven, eveifals uit de omge ving van het gebouw der Commercial Press, dat reeds eerder was ingenomen, De Japansche landingstroepen achter volgden fel de terugtrekkende Chineezen. Ten slotte heeft een detachement van den rechtervleugel der Japansche landings troepen in samenwerking met de afdee- ling, die oprukt langs den Pausjanwcg, vanmorgen om kwart voor zes de univer siteit Tsetsji ingenomen. In geheel Tokio heerscht een feeststem ming in verband met de Japansche over winning bij Sjanghai. Ongeveer een mil- lioen schoolkinderen en leden van de jon- gemannenverecniging hebben vanmiddag een optocht gehouden door de versierde straten, waarbij zij zottnevlaggen in de hand meedroegen en ten slotte samen kwamen op het groote plein voor het kei zerlijk paleis in het centrum der stad. De Britsche autoriteiten in Sjanghai hadden besloten barakken te bouwen, die onderkomen zouden kunnen bie den aan 5.000 man Chineesche troepen, welke ontwapend zouden worden, in geval zij mochten pogen de interna tionale nederzetting bij hun terugtocht binnen te trekken. Daar echter de dé- bacle der Chineesche troepen sneller gekomen is dan verwacht werd, waren de Britsche autoriteiten gedwongen bet oorspronkelijke plan te wijzigen en ba rakken op te richten voor slccht6 twee duizend man. De autoriteiten in de Fransche concessie hebben geen voor bereidingen getroffen voor het onder brengen van' binnendringende Chinee sche troepen. Volgens Havas hangt een zwarte rook boven het Noorden van Sjanghai en verhult de laatste phasen van den terugtocht der Chineezen voor de Ja pansche vliegtuigen, die in de lucht rondcirkelen. Ten Oosten van Tsjapei echter, waar de Chineesche troepen ongedekt wegtrekken, worden zij hevig gebombardeerd door talrijke Japansche vliegtuigen, die hun terugtocht volgen en herhaaldelijk neerduiken om hen onder mitrailleurvuur te nemen. Men kent den omvang van den Chineeschen terugtocht nog niet. Het uitblijven van berichten uit de sectoren ten Noorden van Tatsjang draagt er toe bij het ge voel van onrust en de gespannen at mosfeer, die vanmorgen in Sjanghai heerscht, nog te doen toenemen. De woordvoerder van het Japan sche leger heeft tegenover een ver- tegenworodiger van Havas ver klaard, dat hij niet nauwkeurig het aantal kon opgeven der Chineesche soldaten, die zich nog in Kiangwan en Tsjapei bevinden. Hij voegde hier aan toe, dat zich geen enkel geval heeft voorgedaan, waarin een Chi- neesch soldaat zich overgaf. Men zou echter den omsingelden troe pen aanbieden te capituleeren. Britsche troepen versterkt De Britsche troepen, die zich bevin den in den 6ector van de internationale nederzetting, die hij Tsjapei liet, heb ben vanmorgen belangrijke versterkin gen ontvangen. Een Britsch officier verklaarde tegenover een vertegenwoor diger \jan Havas, dat luchtafweerka- nonnen opgesteld zijn op de voornaam ste punten van de Britsche sectoren. De Britsche posten hebben hevel gekre gen te vuren op ieder toestel, dat hen dreigt aan te vallen, zonder het vuur van het toestel af te wachten. In verband met de spanning, die van daag te Sjanghai heerscht, zijn afdee- lingen Russische troepen van het corps vrijwilligers der internationale neder zetting met mitrailleurs naar den Bund gezonden, waar zij zijn opgesteld. Se dert vanmorgen vaart een kléin Ja pansch vaartuig op de Wangpoe, te genover den Bund, heen en weer. Waarschijnlijk zoekt het uit, waar de mitrailleurs zijn opgesteld. Gistermorgen hebben de Japansche oorlogsschepen de Chineesche batte rijen in de nabijheid van Amoy gebom bardeerd, terwijl Japansche vliegtuigen om half tien des morgens boven dc stad Amoy verschenen en doeltreffend de batterijen van Amoy en de Chi neesche militaire instellingen bombar deerden. Thans meldt Reuter uit Sjanghai, dat de Japanneezen vanmorgen na een bom bardement door de Japansche oorlogs schepen het eiland Quemoy, dat den toegang tot Amoy beheerscht, bezet bobben. Desbetreffende berichten zijn uit Amoy ontvangen. Reuter meldt, dat bij een botsing tusschen een personentrein en een Ja panschen troeperttrein nabij Tsinghoea Joean, ongeveer vier kilometer ten N.W. van Peking, twintig pensonen om het leven zijn gekomen. Ernstige onrust in het Fransche gebied Verscheidene arrestaties RABAT, 27 October. (Havas). Gis- termiddag werd bekend, dat te Fez ar restaties zijn verricht onder leiders der Marokkaansche beweging. Het betreft Hasjemi el Filiali, Mohammed Ben Driss en Bouayad. Reeds Maandagavond hadden de au toriteiten te Fez voorzorgsmaatregelen genomen. Afdeelingen troepen werden in gereedheid gehouden. De nacht ver liep kalm, hoewel de omroepers op ruiende taal lieten hooren en de in boorlingen aanspoorden zich in de mos keeën te verzamelen. Gisteravond werd gemeld, dat de toestand in geheel Marokko rustig is, met uitzondering van Casablanca, waar inheemsche betoogers in botsing zijn gekomen met den ordedienst- Om twee uur werden de betoogers voor de eerste maal verspreid, maar te gen drie uur ontstond opnieuw een botsing, toen eenige honderden inboor lingen, die een optocht vormden, door de politie werden tegengehouden. Der tig personen werden gearresteerd. Zes agenten werden licht gewond. Te Rabat is de toestand onveranderd- Drie inboorlingen, die neringdoenden wilden dwingen hun zaken te sluiten, werden gearresteerd. Overigens kent men groote beteeke- nis toe aan de te Fez verrichte arres tatie van zekeren Bouvard, wiens in vloed in de commissie der Marokkaan sche actie groot was. RECORDVLUCHT OVER DEN OCEAAN De schitterende prestatie van de Lieutenant de Vais- seau Paris PARIJS, 27 Oct. (Havas). De Air France heeft van de Lieutenant dé Vais- seau Paris hét volgende telegram ont vangen; „Wij zijn te 18.15 uur Greenwichtijd te Maceio gedaald en niet te 17.26 uur, zooals abusievelijk werd gemeld." De vliegboot heeft dus den afstand van 5780 kilometer afgelegd met een ge middelde snelheid van 166.76 kilometer per uur. PASSAGIERS VERZEKERD op fiodere pagina's S7 A DS \'i h l TT3 Gemeenteraadsvergadering (Tweede Blad, pag. 1) De wereldspaarrlag. (Tweede Blad, pag. 1) SPORT Euwe verliest de tiende partij. (Eerste Blad, pag. 2) Weerverwachting Medegedeeld door het K.N-M.I. te De Bilt. Meest matige Z.-O. tot O- wind, half of zwaar bewolkt tot be trokken, waarschijnlijk eenige regen vooral *in het Z.-W., iets kouder. DEN HAAG, 26 October. Dc tiende partij van de match EuweAljechin, welke heden avond in den Dierentuin is gespeeld, is door Aljechin ge wonnen. Euwe gaf na den veertigsten zet van zijn tegen stander op. De oplossing van het vraagstuk der Vlaamsche academiën stuit op verzet ANTWERPEN, 27 Oct. In een te Gent gehouden vergadering heeft de Ver- ecniging voor Wetenschap het vraag stuk van de oprichting van Vlaamsche academiën besproken. De vergadering, die door afgevaardigden van vrijwel !Ie Vlaamsche wetenschappelijke vcr- eenigingen en congressen, alsmede door vooraanstaande hoogleeraren, doctoren en ingenieurs werd bijge woond, nam met algemeene stemmen een motie aan, waarin geprotesteerd wordt tegen de handelwijze van het ministerie van onderwijs, dat than6, bij louter Vlaamsche aangelegenheden, het advies inwint van academiën, die openlijk slrijd hebben gevoerd tegen elke vervlaamsching van het hooger onderwijs en elke inrichting van Vlaamsche academiën. In de motie wordt vastgesteld, dat het advies van do eenige Vlaamsche academie, waar uit de kernen van de nieuwe Vlaam sche academiën zouden moeten worden genomen, in het geheel niet werd ge vraagd en verklaard, dat de Vereeni- Geen deelneming aan de Brus- selsche Pacificconferentie TOKIO, 27 October (Reuter). Het Japansche kabinet heeft de uitnoo- diging tot deelneming aan de te Brussel te houden negenmogend- hedenconferentie van de hand ge wezen. Inmiddels i6 de Amerikaan- sche delegatie onder leiding van Norman Davis, welke de Vereenig- de Staten zal vertegenwoordigen op de negen-mogendhedenconferen- tie te Brussel, gisteren te Plymouth aangekomen. ging voor Wetenschap onwrikbaar vasthoudt aan het standpunt van de volledige zelfstandigheid van de nieu we Vlaamsche academiën, dat van den aanvang af werd ingenomen door de gemengde commissie van de Vlaam sche Academie en Vereeniging voor Wetenschap. Tenslotte wordt in de motie met klem geprotesteerd tegen elke poging om Vlaamsche academiën op te richten door het splitsen van de bestaande Franschtalige academiën. Concentreer op het krachtigste recla -le-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1