NIEUWE BANDJIR TEISTERT INDIE NACHTELIJK DUEL GISTING IN MAROKKO DER ARTILLERIE HEVIGE VELDSLAG BIJ SJANGHAI KOLONIALE EISCHEN DE EEMLANDER Een groot aantal dooden Goederentrein rijdt door stootblok MIJNRAMP IN ALASKA „BOVO" Voor BSeyle Kleeding Donderdag 28 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 103 Vele huizen vernield De strijd in China STRIJD AAN DE SOETSJAU NIEUW ALCAZAR IN TSJAPEI TEGEN DE JODEN Dreigend tekort aan predikanten Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 5 uur 8 min. De ruggegraat van elk reclame-plan COUR AN TENRE'C LAME AMER SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Het hoofdverkeer tusschen Padang en Medan gestremd V de bandjirs die reeds in enkele dagen slacht offers maakten, o.a. in de Palembangsche bovenlan den, komt thans uit Pa- dangsidempoean liet be richt eener nieuwe, thans veel ernstigere, catastrofe. Het luidt aldus: Op 25 dezer te middernacht, had een zware bandjir plaats nabij Panjahoengan, gelegen 65 K.M. van Padangsidem- poean in de richting van Pa dang. Door deze bandjir werd een brug weggeslagen, terwijl het hoofdverkeer tusschen Pa dang en Medan werd gestremd. Vele huizen werden vernield. Veertig personen vonden den dood, terwijl vele andere gewond raakten. Verscheidene lijken zijn reeds aangespoeld. #s* Uit Buitenzorg wordt nader ge joeld: De resident van Tapanoeli, in welke residentie de bandjir plaats had, seinde het volgende, op gis Locomotief weggezakt langs den slootkant. Zes wagens vernield Spoorlijn van Best naar Eindhoven versperd BEST. 28 Oct. Vannacht om streeks drie uur is de goederentrein nummer 4230 van Eindhoven naar Utrecht, nabij het spoorwegstation Best, door een stootblok gereden. Deze trein stopt gewoonlijk niet te Best. doch dezen nacht moest zulks in verband met werkzaamheden op het station wel gebeuren. Hierbij was liet noodig, dat do trein op een ander sprtor geleid werd. Bij het rangeeren is. door dat een wissel niet in den goeden stand Was gebracht, de trein op een dood spoor geraakt en donr het stootblok gereden. Daar de trein weer zou moeten stoppen, was de vaart niet groot. Desniettemin reed de locomotief door het blok heen en zakte langs den slootkant weg in het zand. Een zestal wagens werd in elkaar ge drukt. en geheel of gedeeltelijk ver nield. De machinist en de stoker van den trein konden zonder letsel van de lo comotief stappen. De materieele schade is echter zeer aanzienlijk. De lijn in de richting Eind hoven is versperd. In tegenovergestelde richting is het spoor erhter vrij. zoodat het spoorwegverkeer voortoopig over 44n lijn wordt geleid Hierdoor ontstaat '•enige vertraging in den treinenloop. Men hoopt met het opruimingswerk. •waarmede onmiddellijk een aanvang is gpmaakt. zoo snel te vorderen, dat het hoofdspoor hedenmiddag tusschen 1 en 2 uur op beide lijnen weer vrij is, teren gedateerde en ontvangen telegram: Blijkens een op 26 October van den Assistent-resident van Pa- dangsidempoean ontvangen tele foonbericht, is Woensdagnacht de kampong Mompang-Djoeloe, nabij Panjaboengan, onderafdee- ling Mandailing door een bandjir geteisterd. Veertien personen zijn gedood, hetzij door verdrinking, hetzij doordat zij bedolven raak ten onder ingestorte huizen. Voorts worden no| vier personen vermist, terwijl vijf anderen niet ernstig gewond raakten. Een ijzeren brug is weggeslagen. In de nabijgelegen kampong Goe- noengtoea is het brughoofd van een ijzeren brug weggeslagen. In een nabij gelegen kampong had eveneens een bandjir plaats, waarbij ècn kind verdronk. De sawahs en wegen zijn met zand bedekt. Ook bij Moearasipongi, bezuiden Hoeta Nopan, eveneens in de residentie Tapanoeli, deden zich vele afschuivingen voor. Het asverkeer op den grooten weg Padangsidempoean Padang is volkomen gestremd. In de moskeeën mogen niet langer politieke beraad slagingen worden gehouden RABAT, 2S Oct. (Havas). De dap van pisteren werd te Fez pekenmerkt door bijeenkomsten in de moskeeën, waar heftipe redevoerinpen door dui zenden inboorlinpen werden aanpe- hoord. Er werden optochten pevurmd, die door de straten der benedenstad trokken. Om één uur pingen de betoopers uit een, doch de winkelzaken blijven on der de bedreiging cler agitatoren geslo ten. De ordedienst, bevindt zich nop steeds op de been. Te Rabat en in de andere steden is de toestand kalm. De groot-vizier heeft den pasja's en caïds van alle Marokkaansche steden bevolen er op te letten, dat de mos keeën niet veranderd zullen worden in plaatsen, waar politieke beraadslagin gen worden gehouden. Zij zullen iedere overtreding van deze richtlijnen moe ten onderdrukken. Te Port Lyautey zijn op grond van deze bepalingen reeds eenige arresta ties verricht. O.m. is een gewezen lid van de commissie der-Marokkaansche sectie gearesteerd, terwijl Hadsji Mo- hamed Dioeri. een agitator, die verant woordelijk is gesteld voor een te Port Lyautey gehouden betooging, tot twee jaren gevangenisstraf is veroordeeld. Er zijn dertig bctoogers gearresteerd. Tc Port Lyautey trachten gistermid dag bij bet uitgaan der moskee bonder den inboorlingen te betoogen tegen de arrestatie van eenige leden van het bestuur der nationalistische beweging Toen de politie den stoet wilde leiden, ontstond er een handgemeen, waarbij zes menschen gewond werden. De po litie moest toen van de wapenen ge bruik maken, ten gevolge waarvan twee inboorlingen gedood en drie ge wond werden. Intusschen zou de rust in Port Lyau tey zijn weergekeerd. De Chineezen spreken niet van een nederlaag, maar van een strategischen terugtocht Millioenenschade in Tsjapei SJANGHAI. 28 Oct. (Havas.) Den geheelen nacht is ten Westen van Sjanghai verwoed gestreden aan de oevers van de Soelsjau. waar de Chineesche en Japansche artillerie elkander zwaar bestookten. De brand in Tsjapei is in hevigheid af genomen. In de meeste wijken, waar lage huizen slaan, zijn de woningen als stroo verbrand en rest er niets meer dan roo- kende puinhoopen. Hel is onmogelijk een raming te maken van de schade, maar het is waarschijnlijk, dat deze honderden mil- lioen Chineesche dollars zal bedragen. Een aanzienlijke menigte dakloozen ver dringt zich aan de Westgrens van de in ternationale nederzetting. De Chineesche dagbladen schrijven in hun commentaren op de gebeurtenissen van gisteren eensgezind, dat hier niet van een nederlaag gesproken kan worden. Het betreft een strategischen terugtocht, die reeds langen tijd voorbereid was. naar de nieuwe verdedigingslinie. De woordvoerder van het Japansche le ger heeft verklaard, dat de Japansche troepen het contact met hel Chineesche le ger. dat zich naar het Zuiden terugtrekt en de rivier Soetsiau verlaat, verloren heb ben. Slechts de rechteroever is nog door de Chineesche achterhoede bezet De Ja- panneezen. die zich genesteld hebben aan den linkeroever, maken zich gereed de ri vier over te steken. De woordvoerder verklaarde verder non. dat hij uit Nanking had vernomen, dat de officieele Chineesche woordvoerder tegen over de pers had verklaard, dal de Chinee sche verliezen 10.000 man bedragen Vol gens de Japansche autoriteiten zou dit ge tal echter de helft lager zijn dan in wer kelijkheid het geval is. Het Chineesche nieuwsagentschap Central News bericht, dat de Japansche vliegtuigen Woensdag tweemaal een aanval hebben gedaan op de hoofdstad van Sjansi, Taijoean. Zij lieten een der tigtal bommen vallen, waardoor ver scheidene huizen werden vernield Central News meldt uit Taijoean, dat mobiele eenbeden der Chineesche troe pen een aanval hebben gedaan op den spoorweg PeipingHankau op 50 K.M. ten Zuiden van Panting en na een kort gevecht twee stations hebben bezet Ren andere vliegende colonne uit Noord- Sjansi heeft Weisien in het Zuiden van Tsjahar bezet. De Japansche woordvoerder beeft me degedeeld, dat een afdeeling in den loop van den slag bij Niangtsekwan Simen- kau aan de' grens van de vlakte van Pingting heeft bereikt. Bij den Niang- tsekwanpas duurt de strijd voort; de Chineezen verdedigen zich hardnekkig en lijden zware verliezen. De Japannee- zen verzekeren 13.000 lijken van Chinee zen geteld te hebben. Japan biedt Amerika verontschuldigingen aan Het Amerikaansche staatsdeparte- ment heeft van den ambasadeur te To kio een nota van de Japansche regee ring ontvangen, waarin deze uitdruk king geeft aan baar spijt over het feit, dat op 24 Oct, Japansche vliegtuigen bij vergissing Amerikaansche onderdanen onder mitrailleurvuur hebben genomen nabij den Keswickroad en de Great Wes tern Road in Sjanghai. Het incident deed zich voor, toen een groep van tien per sonen, onder wie vijf Amerikanen, een rit te paard maakten nabij de interna tionale zóne, die bewaakt werd door Britsche soldaten. Geen enkel lid van de paardrijdende groep werd getroffen. Wel werd een Britsch soldaat gedood. De Noorsche -minister van buitenland- scbe zaken, Koht, die zich op het oogen- blik te Washington bevindt, beeft ver klaard, dat Noorwegen gekant is tegen het toepassen van sancties op Japan en tegen iederen anderen maatregel, die het gebruik van geweld door den Vol kenbond in het conflict, dat de facto een oorlog is geworden, met zich mede brengt. Er zouden veertien personen zijn omgekomen LONDEN. 28 Oct. (D.N.B.) Uit Anchorage in Alaska wordt gemeld, dat tangevole van een ontploffing in een kolenmijn veertien arbeiders om het leven zouden zijn gekomen. METEOORSTEEN BOVEN ROME ROME. 28 October (Havas). In den nacht van "26 op 27 October beeft het observatorium van Monte Mario een me teoorsteen boven Rome waargenomen. Deze verspreidde een helder licht, en was gedurende vyf seconden zichtbaar. Twintigduizend vluchtelingen in de internationale concessie China geeft den moed nog geenszins op SJANGHAI. 28 Oct. (Reuter.) De Ja- panneezen dringen voorhoede-af deelingen over den spoorweg Sfanghai— Nanking in de richting van de Soetsjaukreek. ten Zuiden waarvan de Chineezen den aanval afwachten. De Chineezen hebben de spoorbrug van de lijn Sjanghai— Hangtslau onbruikbaar gemaakt voor gemechani seerde eenhedenBurgers echter trekken er nog met levensgevaar haastig overheen. Het Chineesche bataillon. dat zijn stellin gen in Tsjapei niet heeft willen verlaten, houdt heldhaftig stand in een groep gebou wen tegenover den Noordelijken oever van de Soetsjaukreek. De Japansche autoritei ten hebben de Britsche en Amerikaansche buitenste wachtposten aan de andere zijde van de kreek in de internationale nederzet ting gewaarschuwd, dat zij zullen trachten dit nieuwe Alcazar in de lucht te laten vliegen. De Japansche troepen beweren, dat zij gestadig Nansiang in hun greep krijgen. Een communiqué van de autoriteiten der internationale concessie meldt, dat 20.000 vluchtelingen in den loop van gisteren in de concessie zijn toegelaten. Havas meldt nader, dat een hevige veldslag woedt op den linkeroever van de Soetjsau nabij het dorp Sjcnjoe, waar drie Japansche regimenten er in ge slaagd zijn het Chineesche front te door boren. De Chineesche troepen zijn in het begin van den middag tot den tegenaan val overgegaan. Sjenjoe, dat bijna geheel door het Japansche bombardement ver woest is, blijft in handen der Chineezen. De Kwominlang te Sjanghai Jieeft een proclamatie uitgevaardigd van den vol genden inhoud: „Wij zetten den strijd voort, geens zins geschokt door de tijdelijke tegensla gen. Wij spiegelen ons aan de Madrilee- rien, die sinds een jaar belegerd worden en er niet aan denken den strijd te sta ken, maar met alle middelen de verdedi gers der stad helpen. De strijd zal lang en moeilijk zijn, maar ten slotte zullen wij overwinnen." Te Tokio wordt bevestigd, dat Japan sche oorlogsschepen en vliegtuigen een aanval hebben gedaan op het eiland Quemoy en daar de militaire instellin gen hebben vernield. Er zijn marine- troepen akn 'and gezet. De strijd nog lang niet ten einde De Japansche ministeries van oor log en marine hebben een verklaring afgelegd ter gelegenheid van „de Ja pansche overwinning bij Sjanghai". In deze verklaring richten zij een waarschuwing tot het Japansche volk, zeggend, dat „het feit, dat do Chineesche troepen zijn teruggesla gen uit het gebied van Sjanghai, niet beteekent, dat het einde van de vijandelijkheden nabij is. Integen deel: er zijn nog vele moeilijkheden te overwinnen en men moet nog lang wachten, alvorens te komen tot een volledige regeling van den toestand." Japan wil een dictator I-Iet nationalistische blad Kokoemin publiceert onder het opschrift: „Japan wil een dictator" een artikel, waarin het prins Konoje verwijt geneigd te zijn de rnacht in handen te geven van een kleine oligarchie, terwijl „het volk zien niet verzetten zou tegen „een krachtige hand, die den goeden gang van het lot van het rijk zou verzekeren." Het blad verwacht een zeer belang rijke politieke hervorming en een bin- nenlandsche reorganisatie van Japan. De Nitsji Nitsji verwacht, dat een groot hoofdkwartier of „ongeveer gelijk soortig organisme" in het leven zal wor den geroepen onder rechtstreekse!) bevel van den keizer. Dit rijksorganisme zou belast zijn met het nemen van de hoog ste beslissingen betreffende de militaire operaties en de toekomstige politiek van Japan in China. De oppositie van zekere leden van het leger en de recoe- ring tegen zoo'n organisme zou geleide lijk verdwijnen. De instelling van een dergelijk organisme zou echter slechts s-eschieden in geval van noodzaak, wan neer de oorlog langer zou duren en wanneer dp Chineezen de vijandelijkhe den zouden voortzetten, ondanks hun nederlagen in Noord-China en bij Sjanghai. Blücher plotseling vertrokken De Völkischer Beobachter meldt: Naar uit Moskou verluidt, heeft maar schalk Blücher. de hevelhebber van het leger in het Verre Oosten, plotseling zijn standplaats verlaten. Het doel van zijn reis wordt streng geheim gehouden. Dit plotseling vertrek van Blücher terstond na de jongste nederlaag der Chineesche troepen, heeft in Moskou groote belangstelling gewekt. Daar in Oelan-Bator. dc hoofdstad van Buiten- Mongolië, sinds eenige dagen een ver tegenwoordiger van den Chineeschen generaalen staf vertoeft, acht men het niet uitgesloten, dat Blücher voor recht- streeksche besprekingen derwaarts is vertrokken. Voorts merkt men op. dat het opperbevel van het roode leger in het Verre Oosten de laatste dagen tot een intensieve inspectie der uitrusting van de troepen is overgegaan. De voor bereidingen der kaders, voor het ge val het ergste zou gebeuren schijnen voltooid te zijn. 1-Iet heeft verder de aan dacht getrokken, dat verschillende offi cieren van leger en vloot, alsmede eeni ge militaire ingenieurs, een moreeion ruggesteun hebben gekregen, doordat 102 hunner dezer dagen met de hoogste ordeteekemen der Sovjet-Unie zijn on derscheiden. Anti-semietisme te Danzig en in Polen DANZIG, 28 October (P.A.T.). Na te hebben bepaald op welke dagen der week de Joden de gemeentelijke hadhui zen kunnen bezoeken, heeft de nationaal- socialistische partij ccn oproep gericht tot de leden van den hond van hotel- en café-eigenaren om Joden den toegang tot hun zaken te verbieden. Reeds gisteravond waren aan den in gang van een aantal restaurants bordjes aangebracht met het opschrift: „Verboden toegang voor Joden". Zes personen, die Zaterdag hebben deelgenomen aan do relletjes, waarhij Joodsche winkels werden vernield, zijn gisteren wegens diefstal en beschadiging van eigendommen veroordeeld tot straf fen van een week tot zes maanden ge vangenis. Antisemietische incidenten hebben zich voorgedaan aan de polytechnische school te Lwow (Lembcrg), waar vijf Joodsche studenten gewond zijn en te Wilna, waar de ruiten van verscheidene Joodsche winkels werden venield. In de streek van Koejawy wordt een „Jodenlooze week" gehouden; de natio nalisten zijn voornemens voor alle win kels van joodsche eigenaars do wacht te betrekken. Dc advocatenvereeniging te Lodz heeft in haar statuten de „Ariërparagraaf" in gevoerd ALLEEN DE STERKEN WORDEN ONTZIEN BOSTON, 28 October (Reuter) In een rede tijdens de feestelijkheden van den vlootdag heeft de oudste zoon van president Roosevelt, James Roosevelt, verklaard, dat een vloot van den twee den rang niets kan beschermen. Zii. die den vrede trachten te verkrijgen door ontwapening, zijn doodgeloopen tegen de harde feiten der werkelijkheid. Al leen de sterken worden nog geëerbie digd. Duitsche Belijdeniskerk in een moeilijke positie BERLIJN, 27 October (Reuter). In verband met de groote verminderine van het aantal Evangelische theolo gische studenten aan de verschillende universiteiten dreigt over zekeren tijd voor de Duitsche Belijdeniskerk een ernstig tekort aan predikanten te ont staan. De laatste twee jaren is het aantal Evangelische studenten in de theolo gische faculteit aan de universiteit van Berlijn verminderd van 403 Int 172, aan die van Bonn van 184 tot 32, terwijl aan die van Tübingen het aantal de laatste vier jaren van 940 tot 3S7 is verminderd. F,en onlangs door de regeerinc afge kondigd decreet verbiedt de Belijdenis kerk, die weigert zich bij de nationaal- socialistische bepalingen inzake gods dienstkwesties neer te leggen en wel ker hoofd, ds. Niemoeller. zich .in af wachting van zijn berechting nog steeds in de gevangenis bevindt, theo logische studenten op te leiden. OUDSTE- cn BETROUWBAARSTE ADRES UOvR Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt. Zwakke lot malige Z, tot Z.-W. wind, licht tot half bewolkt, la ter waarschijnlijk toenemende bewolking, aanvankelijk weinig of geen regen, later toenemende regenkans, aanvankelijk weinig verandering in temperatuur, la ter koeler. Pleidooi van de Times voor een vreedzame regeling van het probleem „Internationaal gebaar" voorgesteld De Times behandelt in zijn uitgave van heden in een hoofdartikel de Duit sche koloniale eischen cn schrijft hier over o.m. het volgende, na er op gewe zen te hebben, dat „do reeks ingezonden stukken, die laatstelijk verschenen zijn, het zeer algemeene verlangen hebben doen zien, te komen tot een vreedzame regeling vain dit probleem": De openbare Engelschc mcening al dus het blad steunt zeker niet de the se, volgons welke de wereldvrede ver zekerd zou zijn, wanneer men eenvoudig dat gedeelte van het verdrag van Ver sailles vernietigde, hetwelk dc koloniën betreft. Zij steunt echter evenmin de stelling, volgens welke het verdrag van Versailles in alle bijzonderheden ge handhaafd cn nooit herzien pioet wor den, gelijk de verdragsclausules dit be palen. I-Iet gaat er dus niet om Duitsch- land zijn koloniën terug te geven, maar er oprecht naar te streven voor Duitsch land ccn terrein te vinden, dat voor ont wikkeling aanvaardbaar is: erkennen dat het „capax imperii" is, zou te meer bevredigend zijn, wanneer een zoodanig terrein voor Duitschland geopend kon vvorden door, de drie of vier groote kolo niale mogendheden, die aaneensluitende gebieden bezitten in Afrika. Vervolgens verklaart de Times: Men zou niets goeds tot stand bren gen, wanneer men de expansiekracht van Duitschland wilde breken door het binnen de twintig jaar geleden gevestig de grenzen te houden en door het te om- "ii als olifanten een tijger in don jungle. Het hangt echter niet alleen van Engeland af concessies tc doen „zoo lang liet nog tijd is". liet moet een in ternationaal gebaar zijn, want wanneer het een geïsoleerde geslc is, bestaat eer der lipf gevaar, dat de expansielust van Duitschland wordt geprikkeld dan be vredigd. Het blad eindigt zijn beschouwingen met te herinneren aan de twee voor waarden, die noodzakelijk zijn voor een bevredigende regeling: de onderhande lingen moeten gevoerd worden langs di- plomatieken weg en niet „door redevoe ringen op openbare pleinen" en ton tweede moet de Spaansche kwestie ge regeld worden, voor zoover zij Duitsch land betreft Nu heeft Duitschland, zoo merkt het blad op, „voorzichtig gewei gerd zich in Span ie te laten meesleepen in den omvang, waarin andere mogend heden dit hebben gedaan. Engeland heeft zieh er niet in la Ion meesleepen dan alleen als bemiddelaar. Er is dus geen reden, waarom Spanje een perma nent rotsblok zou zijn. dat den weg ver spert, die leidt naar hetere betrekkingen tusschen de heide landen."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1