DE EEMLANDEü MISLUKTE JAPANSCHE POGINGEN ONRUST IN MAROKKO JAPANSCH SUCCES CHINEESCH detachement ontsnapt NA DEN VAL VAN GI JON Licht op COURANTENRECLAME Voor Bleyle Kleeding Vrijdag 29 October 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 104 De Chineezen beletten den vijand de Soetsjau over te steken Amoy thans bedreigd ONAFHANKELIJK OOSTENRIJK Mevr. Tsang Kai Tsjek breekt een rib NOBELPRIJS VOOR GENEESKUNST MARSCH NAAR ROME NIEUWE VONNISSEN IN DANZIG Te Fez was het rustig BEROEPSGEHEIM VAN ARTSEN BARMAT-PROCES VOORTGEZET Militiemanschappen geven zich over OORLOGSSCHEPEN IN AANBOUW PRAAG BESTRIJDT HET STRAATRUMOER r JIEIN KAMPF' N. NIEUW-GUINEA actieterrein der nazi's Dit nummer bestaat uit 2 bladen NVeerverwachting 5 uur 6 min. DE MAN IS VOL GOEDEN MOED Het universeele reclamemiddel AMEP SFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 reöc,s f 105 mct inbc*riP van ccn bewijsnummer, i elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertcnticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Ook de Japansche verliezen aan manschappen zouden in de tienduizenden loopen SJANGHAI, 29 Oct. (Havas). Bij het aanbreken van den derden dag na den val van Tsjapei had zich geen enkele wijziging voorgedaan aan het front van Sjanghai De tegenstanders hebben in den loop van den nacht hun stellingen versterkt langs de ri vier Soetsjau. Twee Japansche pogingen, om de rivier over te steken, zijn mislukt door het mitrailleurvuur der Chineezen, die vuurden uit de gebouwen, welke gelegen zijn op den Zuidelijken oever van de Soet sjau, o.m. uit spinnerijen van Toyoda, die een bastion van den eersten rang vormen. De woordvoerder van de Japansche vloot heeft verklaard, dat de luchtstrijdkrachten der marine gisteren concentraties van Chi- neesche troepen en materiaalopslagplaatsen hebben gebombardeerd. De woordvoerder van het leger heeft van zijn kant verklaard, dat de Japansche troe pen zich gereed maken om de Soetsjau over te steken en Nantsiang aan te vallen. De woordvoerder voegde hieraan toe, dat de Chineesche troepen nog steeds het dorp Kiangkiau aan den linkeroever van de Soetsjau bezet houden. Het Chineesche telegraaf-agentschap Central News deelt mede, dat het Chinee sche detachement, dat in Pengpoe was in gesloten, heeft kunnen ontsnappen door de Soetsjau over te steken. Volgens officieele Chineesche opga ven zouden de verliezen der Japannee- zen in den sector van Sjanghai sedert het uitbreken der vijandelijkheden 73.000 dooden en gewonden bedragen. Volgens berichten uit dezelfde bron rukken de Chineesche troepen aan den spoorweg PeipingHankau verder naar het Noorden op. Zij bezetten Feihsiang aan de grens der provincies Hopei en Honan. De Chineesche bladen melden, dat de Japanneezen troepen ontscheept heb ben op het eiland Lyoe en aldus recht streeks Amoy bedreigen, waar de au toriteiten actief den weerstand organi- seeren. De Chineesche ambassadeur heeft in een rede voor de National Press Club verklaard, dat het Chineesche volk zich voorgenomen heeft tot den laat- sten man en den laatsten kogel te vechten. Zelfstandig Binnen- Mongolië Op grond van een met algemee- ne stemmen genomen besluit der nationale vergadering is gisteren de autonome regeering van Binnen- Mongolië formeel gevormd, met den 72-jarigen Prins Joen als hoofd der regeering en Prins Teh als plaatsvervangend leider. Voorloo- pig voent deze regeering het be wind over Ulanchap, Silinghol, Ikhchao en de beide steden Soeiy- oean en Paotau De vergadering be sloot de provincies Soeiyoean en Tsjahar te noemen Hovao en Soeiy oean, de hoofdstad van de gelijk matige provincie, om te doopen in K'hokhokoto. De vorming van de Schuschnigg over de betrek kingen met Duitschland WEENEN, 29 Oct. (Havas:). Onder voorzitterschap van Schuschnigg is gis teren te Weenen het directorium van het vaderlandsche front bijeen geko men. De bondskanselier sprak hij deze gelegenheid over de betrekkingen met Duitschland en verklaarde in dit ver band, dat het accoord van 11 Juli lf nog niets van zijn kracht heeft verlo ren. Voor de handhaving van dit ac toord is echter een noodzakelijke voor waarde, dat de vrijheid en onafhanke lijkheid van Oostenrijk in geen geval in het geding worden gebracht en dat iedere politieke activiteit buiten het vaderland6ohe front om uitgesloten blijft* autonome regeering ging gepaard met een herdenking van den groo- ten middeleeuwschen veroveraar, Dzjengis Khan. Jong-Azië roert zich Op een conferentie van „Jong-Azië" te Tokio, die werd bijgewoond door de vertegenwoordigers van Indië, Siam, Binnen-Mongolië, Noord-China en Mand- sjoekwo, is een resolutie aangenomen, waarin geprotesteerd wordt tegen de Europeesch-Amerikaansche inmenging in het Japansch-Chineesche geschil en waarin Japan wordt aangespoord ver der te gaan zonder rekening te hou den met de resoluties, welke de confe rentie van Brussel zal aannemen. Ver der verlangt de conferentie van Jong- Azië, dat Engeland onmiddellijk het zenden van munitie naar China zal sta ken. De regeering van Nanking wordt aangespoord met Japan samen te wer ken, om Azië in zijn eer te herstellen. Indië wordt aangespoord mede te wer ken aan een veldtocht ter emancipatie van Azië en ten slotte worden alle Azia tische landen aangespoord zich aan te sluiten bij het anti-Komintern-verdrag en hun waardeering uit te spreken voor Duitschland en Italië, die een anti communistisch front hebben gevormd.. Het hoofdkwartier van het Koreaan- sche leger heeft medegedeeld, dat gis teren een veertigtal manschappen van het roode leger de Toemenrivier, welke de grens vormt tusschen Mandsjoekwo en de Sovjet-L'nie, zijn overgestoken en geschoten hebben op een grenspa- frouille, die de indringers echter terug kon drijven. Auto-ongeluk op den weg van Nanking naar Sjanghai Reuter meldt, dat op den weg van Nanking naar Sjanghai de auto, waar mede mevrouw Tsjang Kai Tsjek teza men met den Australischen adviseur van maarschalk Tsjang Kai Tsjek, Do nald, reisde, over den kop is^geslagen, waarbij mevrouw Tsjang Kai Tsjek een rib brak. Donald bleef ongedeerd. Het ongeluk ontstond tengevolge van het springen van een achterband. Mevrouw Tsjang Kai Tsjek is terstond naar Sjanghai vervoerd, waar zij thans verpleegd wordt Prof. Szentgyorgyi de uitverkorene De Nobelprijs voor geneeskunde is toegekend aan den Hongaar Szentgy orgyi, hoogleeraar aan de universiteit van Szegedin. Deze is in 1893 te Boeda pest geboren. Hij is op het oogenblik directeur van het medisch-chemischo instituut van genoemde stad. In 1928 ontdekte hij het bestaan van vitamine- C. In 1932 slaagde hij er in dit vitami ne af te zonderen. Hij heeft in ver scheidene Europeesche hoofdsteden en in Amerika lezingen gehouden. Feestelijke herdenking te Rome ROME, 29 Oct. (Stefani). Ter her denking van den verjaardag van den marsch naar Rome verzamelde zich gisteravond een groote menigte op het plein voor het Palazzo Venezzia om den duce toe te juichen. Zeventig muziek corpsen van de fascistische jeugdorgani saties, in het geheel 2200 instrumenten, waren opgesteld op de trappen van het altaar des vaderlands en speelden onder leiding van den componist Blanc, die o.a. het Giovinezza heeft gecomponeerd, talrijke fascistische liederen. De plaatsvervanger van Adolf Hitler, Hess en de andere Duitsche gasten, die zich voor één' der ramen van het paleis vertoonden, werden luide toegejuicht. Toen de duce zelf op het balkon van het paleis verscheen, wilde het gejuich bij na geen einde nemen. De duce luisterde met aandacht naar het nieuwe volkslied van het imperium, getiteld „Etiopia", gecomponeerd door Blanc, dat gisteren voor het eerst door de gezamenlijke mu ziekcorpsen van de fascistische jeugd in het openbaar ten gehoore werd gebracht. DANZIG, 29 Oct. (D.N.B.V Weder- om zijn gisteren vier personen veroor deeld wegens het deelnemen aan de plundering van Jood6ohe winkels op 23 October j.l. De hoogste s.traf bedroeg vijf maanden gevangenisstraf. De botsing te Port Lyautey droeg vooral een bloedig karakter RABAT, 29 Oct. (Havas). Volgens aanvullende berichten zou het aantal slachtoffers onder de aanvallers tijdens de betooging te Port Lyautey bedragen: vier dooden, twintig gewonden. Het is moeilijk de nauwkeurige aantallen doo den en gewonden vast te stellen, aan gezien de inboorlingen snel naar hun woningen zijn teruggebracht. Behalve een agent van politie zijn voorts nog twee Europeanen gewond, die zich in de nabijheid bevonden, terwijl twee automobilisten met steenen bekogeld zijn, zonder te worden getroffen. De ge wone agenten, wier leven niet in gevaar is, zijn allen getroffen door slagen met knuppels of dolkstooten. De moedige houding der politie heeft het mogelijk gemaakt, dat troepen arriveerden op het oogenblik, waarop 200 inboorlingen, die uit de buitenwijken kwamen en ge wapend waren met knuppels, zich hij de betoogers voegden. Toen zij de troepen in het oog kregen, namen zii overijld de vlucht. Tn het geheel zijn 60 arresta ties verricht. Naar het schijnt, zou Mo- hamed Dioeri. de voornaamste agitator, een groothandelaar in Port Lvautev,. den eed hebben afgelegd, dat hii zich zoo noodig zal ruineeren. maar dat hij zou blijven hetoogen. Hii zou de betoo gers, van wie het meerendeel niet in Port Lyautey thuis hoort, hebben be taald. Te Fez is het gisteren kalm geweest. Twee leden van de commissie der Ma- rokkaansche actie ziin gearresteerd. Politie-afdeplingpn en militairen hebben zonder moeilijkbeden hun posten be trokken. De meeste winkels en soeks zijn geopend. Het leven heeft een nor maal verloop. TJit Oran meldt Havas. dat Donder dagmorgen inboorlingen samentrokken te Oeida. De nolitie spoorde hen aan uiteen te gaan, maar werd door een re gen van steenen ontvangen. Militairen grppen toen in en voerden een charge uit. Er vielen dertig gewonden, onder wie één agent van politie. In Duitschland draagt dit niet meer een absoluut karakter BERLIJN, 29 October (Havas). De nieuwe wet op de uitoefening van het medische beroep bevrijdt artsen in sommige gevallen van do verplichting het beroepsgeheim te bewaren. De des betreffende verordening verklaart: „Een arts is niet strafbaar, wanneer hij een beroepsgeheim onthult, tenein de een juridischen of moreelen plicht te vervullen, of wanneer bij, dit doen de, handelt in overeenstemming met het gezonde verstand van het volk". In de motiveering wordt gezegd, dat men de verouderde opvatting van het waarborgen van gerechtvaardigde be langen heeft laten varen en heeft ver vangen door het beginsel, dat het al- gemeene welzijn boven het particuliere belang moet worden gesteld. BRUSSEL, 29 Oct. (Belga). Als eerste getuige in de zaak-Barmat werd gisteren de- gouverneur van de natio nale bank Franck gehoord die een uit eenzetting gaf van het mechanisme van de door de bank verrichte disconto-ope raties. Hij verklaarde dat alle opera ties met de bank Goldzieher en de Xoorderbank tot stand gebracht zijn door den inmiddels overleden directeur Tilmont, doch dat bij dezen geheel dekte. Franck verklaarde verder, dat hij Barmat nooit persoonlijk had ont moet, en dat hij geweigerd had hem te ontvangen. In het proces tegen Barmat werd voorts de Nederlander, dr. Huvsmans, gehoord. Deze getuige is voorzitter van den raad van beheer van de Loewen- 6tein Cotton-maatschappij geweest an legde een verklaring af over de rol, welke Barmat in deze zaak heeft ge speeld. De voornaamste getuige, welke heden werd gehoord, was oud-ininister Petu jean, die advocaat van de Goldzieher bank is geweest. Petitjean deelde bij zonderheden mede over de betrekkingen met Barmat, wien hij te den Haag een lunch heeft aangeboden. De procureur des konings verzocht den getuige zijn verklaring te onderteekenen., Overstroomingen verhinderen krijgsverrichtingen in Aragon GIJON, 29 Oct. (Havas) Het aantal manschappen der militictroepen, die zich aan de rechtschen hebben overge geven, was Maandagavond tot 22.000 ge stegen. Havas meldt van het front in Aragon, dat tengevolge van overstroomingen, veroorzaakt door den aanhoudenden re genval, iedere militaire actie onmogelijk is geworden. De Rio Gallego heeft den hoogsten stand van de laatste twintig jaar bereikt. Ook de Rio Aragon, de Ebro en de Rio Arba zijn zeer gezwol len. De schade is zeer aanzienlijk. Op sommige plaatsen, zooals in Opper-Ara- gon, moesten de regeeringstroepen hun stellingen verlaten met achterlating van alle materiaal Op het Britsch ministerie van marine is medegedeeld, dat het Britsche stoom schip Stanray, dat Dinsdag door een treilcr der Spaansche nationalisten was opgebracht, weer is losgelaten, nadat do commandanten van twee Britsche torpe- dobootjagers hadden betoogd, dat het schip zich buiten de territoriale wateren bevond, toen het ter hoogte van Aviles werd aangehouden. Bezetting van Spaansche eilanden tegengesproken In het Lagerhuis zijn gisteren de ge ruchten over een bezetting van de eilandengroep der Columbretes en van Alboran ter sprake gekomen. Lord Cranborne verklaarde, dat onlangs een Fransch oorlogsschip een bezoek aan de Columbretes heeft gebracht, terwijl een Engelsche oorlogsbodem Alboran heeft aangedaan. Men heeft evenwel geen sporen van een bezetting door Duitschers of Italianen gevonden, Rusland wil "geen con tributie meer betalen De ondercommissie voor de niet-in- menging zal heden in plaats van om 10.30 uur te 15 uur bijeenkomen. Reuter meent te weten, dat de Rus sische regeering de commissie voor de niet-inmenging een nota heeft doen toe komen, waarin zij verklaart niet langer in het fonds der commissie en in de kosten van het toezicht te willen bijdra gen, doch wel lid te zullen blijven. In welingelichte Britsche kringen is men van meening, dat Rusland er geen bezwaar tegen zal maken opnieuw een deel der onkosten te betalen, indien het toezichtstelsel in zijn geheel zal worden hersteld. LONDEN, 29 Oct. In den loop van dit jaar zullen ongeveer 32 nieuwe oorlogs schepen aan de Britsche vloot worden toegevoegd, namelijk zes kruisers, negen torpedojagers, drie onderzeebooten en veertion mijnenvegere en kleinere vaar tuigen- liet volgend jaar zal de vloot worden uitgebreid met een vliegtuigmoeder schip, vijf kruisers, zestien torpedoja gers, tien duikbootcn en zestien kleinere schepen. In 1939 zullen, naar men ver wacht, vier viiegtuigmoederschepen, ze ven kruisers, 2i torpedojagers, zeven duikbooten en elf kleinere schepen in dienst worden gesteld. In 1910 zullen de eerste slagschepen, die sedert dertien jaar voor de Britsche marine gebouwd zijn, in gebruik worden genomen, na melijk de King George V en de Prince of Wales. Nog later zullen drie andere slagschepen en vijf kruisers, welke on der het tegenwoordige vlootbouwpro- gramma vallen, gereed zijn. Te Praag is ten stadhuize dezer da gen een conferentie gehouden ter be studeering van de maatregelen, welke genomen kunnen worden om het lawaai in de straten van de Tsjcelio-Slowaak- sche hoofdstad te bestrijden. Op 19 No vember zal te Praag een stiltedag wor den gehouden. Dien dag zullen bij wijze van proef de trams zoo weinig mogelijk van hun waarschuwingsbei gebruik maken, de auto's zoo weinig mogelij 1< toeteren en de straatkooplieden hun wa ren niet al te luidruchtig aanprijzen. Bovendien zal de politie een campag ne voeren en er door middel van aan plakbiljetten en pamfletten bij het hoofdstedelijk publiek op aandringen, dat de verkeersvoorschriftcn voor de voergangers zoo veel mogelijk in acht worden genomen. Ook organisaties voor lichamelijke opvoeding en padvinders- vereenigingen zullen aan den stiltedag medewerken. Tenslotte zal door middel van de radio en door films de noodige propaganda worden gemaakt. Exemplaren van de eerste editie doen thans 350.- \\7 EINIG boeken zagen in deze eeuw het licht, die eenc zoo groote oplage beleefden als de door den Führer van het Derde Rijk ge schreven „bijbel van het nationaal- socialisme", getiteld: „Mcin Kampf". Tal van herdrukken zijn in den loop der laatste jaren verschenen. Dc oor- spronkelljke. eerste dit ie, die vele gegevens en zienswijzen beval, welke in naderhand verschenen druk ken zijn weggelaten, kostte aanvanke lijk, kort na haar verschijnen, een paar Mark. In December van het vorig jaar werd reeds voor één exemplaar niet minder dan 350 dollar op een buiten- landsche boekenveiling betaald. In den catalogus van een zeer bekend Ncder- landsch antiquariaat troffen wil dezer dagen het boek aan. Het stond geno teerd voor 3 50 gulden! Wel een bewijs, dal somtijds ook moderne en goedkoope boeken in luttel jaren tijds ecne zeer groote waarde kunnen ver krijgen. Duitsche zendelingen, die politieke propaganda maken PORT MORfcSBY, 29 Oct. Een door de autoriteiten van Britsch Nieuw-Guinea ingesteld onderzoek naar „Nazi-propa- ganda" onder de inlandsche bevolking van dit mandaatsgebied heeft aan het licht gebracht, dat het persoonlijk en thousiasme van Duit6cihe zendelingen wellicht evenveel schuld draagt aan de ze propaganda als de werkelijk georga niseerde actie. Men acht het bewezen, dat de in dit opzicht geuite beschuldigingen tegen Katholieke missionarissen ongegrond zijn. Echter wordt verklaard, dat de jonge zendelingen uit Duitschland, die zich bij de Luthersdhe zending op Nieuw-Guinea aansluiton, nationaal- socialistische propaganda onder de aan hen toevertrouwde schoolkinderen heb ben gemaakt. Kolonisten in de buurt van Lu the r- sche zendingsposten hebben verklaard, dat de nieuw-aangekomen zendolingen, en zelfs eenigen van de ouderen, die met verlof in Duitschland waren ge weest., rondgebazuind hadden, dat Duitschland het beheer over Nieuw- Guinca 6poerlig zou overnemen on aan raadden de Duitsohe taal te leeren ter voorbereiding van deze wijziging- Kleine kinderen in enkele dorpen be gonnen spelenderwijs den nazi-groet en den roep „Heil Hitler" te gebruiken. Men zag de swastika verschijnen op vlaggetjes, vastgeklemd in de uit palm hout opgetrokken wanden der hutten en inlandsche onderwijzers van de zending gaven op verrassende wijze blijk van hun kennis der verdiensten van Hitier. Meer dan eens kwamen berichten bin nen, dat inlandsche werkkrachten open lijk zoudon hebben verklaard, dat hun Australische werkgevers niet hun wer kelijke meesters waren. Zoodra de overheid vernomen had wat er gaande was, werd een brief geschre ven aan den leider der Luthersche zen ding te Fischhafen, waarin diens aan dacht op de verschijnselen gevestigd werd. Dit schrijven had dc gewenschte uitwerking: de propaganda stierf uit. De overheid wacht thans af of de be weging weer opleeft. Toen Australië het beheer over Duitsch Nieuw Guinea op zich nam na den we reldoorlog, werd de zending zeven jaren gelaten om de Duitsche zendelingen te vervangen door die van andere natio naliteiten- Op den herhaalden aandrang van mgr. Newton, den Anglikaanschen bisschop van Nieuw-Guinea, werd dit besluit echter eenige jaren later inge trokken. Indien de propaganda herleeft, zou, zoo zegt men hier, de voorwaarde ech ter opnieuw gesteld kunnen worden. Hr. Ms. „GELDERLAND" NAAR DE WEST VGRAVENHAGE, 29 Oct. Giste ren is Hr.Ms. Kruiser „Gelderland", on der bevel van kapitein luitenant ter zee P B. M. van Straelen, uit den Hel der naar West-Indië vertrokken. Medegedeeld door het K-N.M I. te De Bilt. Matige tot zwakke O. tot Z. wind, toenemende bewolking, aanvankelijk weinig of geen re- /gen, later toenemende regen- kane, aanvankelijk weinig ver andering in temperatuur, later koeler. Nansiang aan den spoorweg SjanghaiNanking bezet SJANGHAI, 29 Oct. (Domei). Aan het front van Sjanghai zijn de Japanneezen er thans vrijwel volledig in geslaagd de Chineesche troepen samen te drijven in een gebied van tien vierk. K-M., ten N.W. van de internationale concessie, terwijl zij de troepen, dio zich teruggetrokken hebben ten Zuiden van de Soetsjau- kreek aldaar aanvallen. De Japansche militaire autoriteiten zijn besloten de Chineezen te verdrijven uit Sitau en Namtau, de Chineesche wijken ten Zui den van de Soetsjau-kreek- Inmiddels hebben de Japanneezen vanmorgen de belangrijke Chineesche stelling van Nan siang aan den spoorweg SjanghaiNan king bezet. De zegsman van het ministerie van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat op de verdrijving der Ghineesche troepen uit het gebied van Sjanghai wel licht de neutralisatie van deze st/rcek zal volgen, terwijl, indien China directe voorstellen tot vredesonderhandelingen doet, de Japansche regeering niet zal aarzelen besprokingen aan te gaan ter beëindiging der vijandelijkheden. Tot dusver heeft China de Japansche regee ring hierover echitcr nog niet geraad pleegd. Met betrekking tot den brand in het district Tsjapei, welke, aldus de zegsman, is aangestoken door de Chi neesche soldaten, alvorens zij zich terug trokken, herinnerde hij aan de verkla ring van Wang, den voorzitter van den Chinceschen cenlralen politieken raad, volgens welke China bij het bestrijden van Japan alles moet opofferen, geen duim gronds door de Japanneezen bezet mag laten en liever alles in de a6ch moet, leggen. De zegsman, er op wijzende, dat de Nanyang-universiteit, gelegen in het Westelijke district van de Chineesche wijk van Sjanghai, thans ddor de Chi neesche troepen als basis voor hun krijgsverrichtingen wordt gebruikt heeft verklaard, dat de Japansche troepen ge noodzaakt zijn de universiteit aan te vallen, teneinde dc Chineesche troepen uit de wijk te. verdrijven. Voorts wees 'hij op de sterke militaire verdedigings werken in dc Ghineesche wijk, vooral langs dc grens van de internationale en de Fransohe concessie. De toestand te Sjanghai is zoo gecompliceerd, dat men op elke gebeurtenis bedacht moet zijn. De Japansche autoriteiten van leger en vloot hebben aan de buitenlandsche gar- nizoens nu en dan verzocht de grensge bieden te ontruimen, of toe te zien, dat de Chineezen uit de grensstrook weg blijven- Aan het Japansche verzoek is soms voldaan, maar soms ook niet. BRUSSEL, 29 Oct. (Havas). De ka binetsformateur. Hendrik de Man. heeft den oud-minister voor het transportwe-* zen, den liberaal Marcel Henri Jaspar samenwerking aangeboden. Jaspar heeft het aanbod afgewezen. De Man heeft tegenover vertegen woordigers van de pers verklaard, dat de omstandigheid, dat zijn besprekinj gen voortgezet worden, bewijst, dat hij tot dusverre niet gestuit is op onover-» komelijke hinderpalen. Zijn indruk ia goed Er is geen sprake van de tegen woordige meerderheid uit te breiden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1