DUITSCHE ACTIE VOOR KOLONIAAL BEZIT GESCHUT BULDERT BIJ SJANGHAI ITALIE'S SOLDATEN OP SPAANSCH GEBIED DE EEMLANDEQ Julius Barmat gearresteerd ONLUSTEN IN Joego-Slavië VERHOOGING van belasting Voor Bleyle Kleeding Dinsdag 2 November 1937 Uitgave: VALKHÜFF S Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 107 VON RIBBENTROP MINISTER VAN KOLONIËN? VRIJGESPROKEN NIEUW BEWIND in Roemenië? te Amsterdam DE TROEBELEN IN MAROKKO UITERST FELLE GEVECHTEN VERKLARING VAN minister Eden NEW YORK KIEST een burgemeester Ataturk over Turkij e's politiek Dit nummer bestaat uit 2 bladen Belangrijkste Nieuws Licht 4 uur 58 min. SUCCESSEN DER conservatieven RUST NOG NIET HERSTELD De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMERSFOORTSCH DAGBLAD A80NNEMFNTSPRIJS per 3 maanden roor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per -- week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertenticn voor de hclfl van den prijs. - Kleine Advcrtentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Naar verluidt, zal de rijksdag in speciale zitting bijeen worden geroepen Eden aangevallen door de Italiaansche pers LONDEN. 2 Nov. (Havas). Volgens den diplomatieken redacteur van de Daily Herald zou Hitler's eisch den steun ont vangen van Japan en Italië, waarbij men zich zou baseeren op de bepalingen van het verdrag van Versailles en wel op arti kel 119, waarbij het Duitsche rijk afstand doet van zijn koloniën ten gunste van de voornaamste geallieerde en geassocieer de mogengheden"Aangezien de Vereenig- de Staten het verdrag van Versailles niet hebben geratificeerd, kunnen zij zich met deze kwestie niet bezig houden en zouden de voor- en tegenstanders, t.w. resp. Ja panItalië en FrankrijkEngeland, in ge lijk aantal tegenover elkaar staan. Volgens de bestaande rechtsbegrippen zouden de laatst en zich dan niet meer kun nen verzetten tegen een herziening van de verdeeling der mandaatsgebicden. Wan neer dit verzoek zou worden voorgelegd, zou von Ribbentrop in Londen door een nieuwen ambassadeur vervangen worden en zou Von Ribbentrop rijksminister van koloniën worden, belast met de onderhan delingen voor de teruggave van de vroe gere koloniën aan Duitschland. Er is spra ke van. dat een speciale zitting van den rijksdag bijeen zal worden geroepen. De verklaring van Eden, dat Italië geen recht zou hebben de Duitsche kolo niale eischen te verdedigen, omdat het belangrijke gebiedsuitbreiding in Euro pa heeft verkregen en gebieden in Afri ka van zijn vroegere bondgenooten heeft ontvangen, wordt door de Messa- gero besproken, die van meening is, dat in het algemeen alle regeeringen het recht hebben problemen van dezen aard te behandelen en oplossingen voor te 6tellen, die zij het geschiktst achten. Dit recht wordt o.m. vastgesteld door bet Volkenhondshandvest zelf in art. 19. Wat dit bijzondere geval betreft, herin nert het blad eraan, dat de „billijke compensaties", die in het Londensche verdrag voor Italic zijn gereserveerd bij de nieuwe verdeeling van koloniën neerkwamen op het aan Italië geven van 8C000 vierkante kilometers bijna woes tijnachtig land met 100.000 bewoners en andere woestijngebieden, terwijl Enge land zijn rijk vermeerderde met tien millioen inwöners en Frankrijk 960-000 vierkante kilometer met 7 millioen be woners kreeg. Een vergelijking tusschen de Britsch-Fransche en de Italiaansche koloniale aanwinsten levert een werke lijke onzinnigheid op. Duitsche kritiek Over de verklaring van Eden schrijft de Völkisohe Beobachter: De minister heeft over het koloniale probleem niets nieuws te zeggen. Uit zijn verklaringen blijkt, dat Eden niets geleerd heeft t.o.v- de door geen opper vlakkige handbeweging op te lossen Duitsche koloniale eischen. De Berliner Boersenzeitung zegt: Eden bestrijdt het recht van Italië om zich met de koloniale kwestie bezig te hou den. Men zal ook niet de poging van den Engelschen minister van buiten landsche zaken, om Italië als land, dat zoogenaamd groote winst heeft getrok ken uit het verdrag van Versailles, neer te halen tot voorvechter van dit treurige instrument van den haat, over het hoofd kunnen zien. In Rome zal men het ant woord daarop niet schuldig blijven. Wat ons betreft, wij kunnen ons bepalen tot de constateering, dat het op deze pri mitieve wijze het minst gelukken zal een wig te drijven tusschen twee vol keren- Het Berliner Tageblatt schrijft: Wil Eden. door Mussolini het woord te ont zeggen. het vasteland van nu af auto- Uitspraak in het proces be treffende de protocollen der wijzen van Zion BERN. 2 November. (Havas) Giste ren is vonnis gewezen in de zaak be treffende de protocollen van de wijzen van Zion. De beschuldigden. Silvio Schnell en Theodor Fischer, die in eer st m aanleg tot geldboeten waren ver oordeeld, waartegen zij appèl aantee kenden, werden thans vrijgesproken Zij behoeven niet de kosten van dit proces te betalen. De 6taat zal de kosten van dit proces dragen, die tamelijk hoog zijn daar tal van deskundigen zijn gehoord (Dp overige beklaagden waren reeds toi Mei 1935 vrijgesproken, omdat niet •p bewijzen was, dat zij rechtstreeks had den deelgenomen aan de verspreiding der protocollen). Ditmaal kon nipt worden bewezen dat Schnell en Fischer zich inderdaad zouden hebben schuldig gemaakt aan overtreding van de Bernsche wet op Schundliteratur. cratisch regeeren? De voorwaarden daartoe schijnt hij echter niet mee te brengen. De Berliner Lokalanzeiger schrijft: Eden moest rustig eens den moed heb ben voor het Lagerhuis te zeggen wat men in de Engelsche regeering werke lijk denkt over Duitschland's koloniale eischen. Wanneer het een afwijzing is, weet Duitschland, waar het aan toe is. Wanneer het een ingaan op de Duitsche eischen mocht zijn, zou zeer veel onnutte aanleiding tot onrust uit de wereld wor den geholpen- Over de rede van Eden schrijft Le Journal: Eden heeft Mussolini geantwoord, zooals geheel Engeland dit wenschte. De goede wil van Engeland is niet noodzakelijk een bewijs van zwakheid. Le Populaire schrijft, dat Eden het ge vaar schijnt te miskennen, dat voor de democratieën gelegen zou zijn in een overwinning van Franco. Pertinax schrijft in de Echo de Paris: Volgens uit Berlijn ontvangen inlich tingen zou Hitler binnenkort verklaren, dat het derde rijk niet meer de geldig heid erkent van de artikelen 119 en 127 van het verdrag van Versailles, waarbij de ovefzeeschc gebieden aan de overwinnende mogendheden werden overgedragen. Hij zou de gegrondheid der koloniale mandaten, die door den Volkenhond zijn toegekend, bestrijden. Uit de redevoering van Eden blijkt, dat Engeland zich evenmin als Frankrijk voor een zoodanig geweld zou leencn. BOEKAREST, 2 Nov. (Havas). Minister-president Tatarescoe heeft tij dens de bijeenkomst van het uitvoe rende comité der liberale partij aange kondigd,dat binnenkort een wijziging in de regeering zal komen. Toen Tata rescoe zijn uiteenzetting over de door de regeering in vier jaren verrichte werkzaamheden besloot, verklaarde hij: De zending der regeering naderl haar einde. De koning zal binnenkort den algemeenen toestand moeten be- studeeren. Koning Carol vertrekt heden naar Tsjecho-Slowakiie, waar hij aan een jachtpartij zal deelnemen. Men denkt, dat de regeering in den loop van de volgende week zal aftreden. ZESTAL VISSCHERS VERDRONKEN TROMSÖ, 2 Nov. (D.N.B.). Tijdens een hevigen storm is een visschersboot vergaan. De zes opvarenden zijn ver dronken. Hij is gedurende den nacht in het politiebureau opgesloten geweest Verzoek om uitlevering AMSTERDAM, 2 November. Gister avond om 8 uur heeft de vreemdelingen dienst van de Amsterdamsche politie op verzoek van den procureur des konings te Brussel, Julius Barmat in zijn woning aan het Minerva- plein gearresteerd. Barmat is per po litieauto naar het hoofdbureau van politie overge bracht en aldaar gedurende den nacht opgesloten. Het verzoek om uitlevering is he denmorgen ter be handeling aan de rechtbank te Am sterdam doorge zonden en Bar mat zelf voor den officier van justitie geleid. Julius Barmat wordt verdacht van be- driegelijke bankbreuk en verduistering, die verband houden met de zaak van de Belgische Noorderbank en van de bank Goldzieher en Pcnso. Dit was de aanleiding tot de uitvaardiging van het bevel tot in hechtenisneming, dat on middellijk als verzoek aan de Amster damsche politie is overgebracht, Julius Barmat RABAT, 2 Nov. (Havas). Generaal Nogues, die gisteravond is teruggekeerd van een inspectietocht, heelt o.m. ver klaard. dat het duidelijk is, dat het plan tot révolte kon leiden tot een po ging tot algemeenen opstand in het ge heel© land. Om dit te verhinderen, heeft hij krachtige maatregelen genomen en zal hij voortgaan die te nemen. Wat de Fransche agitatoren betreft, die zich aansluiten bij de verwekkers der troe belen, voegde generaal Nogues hieraan toe, dat hij onverbiddellijk zal zijn voor hen. wetende, dat hij daarbij gesteund wordt, door alle Fransche partijen, zon der uitzondering, die het gevaar hebben begrepen. Vriendschappelijke regeling van een Japansch-Britsch incident Verontschuldigingen van Tokio T Z OLGENS Reuter is er gisteren een hevige slag geleverd bij de Soetsjau- ikreek. Te Sjanghai werd onafgebroken ka nonvuur gehoord. De ontploffing van gra naten en het geknetter van machinegewe ren was niet van de lucht. De hemel stond in rooden gloed. Domei bevestigt, dat het gros der Ja- pansche troepen, hetwelk de Chineesche troepen bij Sjanghai en de Chineczctiwijk achtervolgt, om half drie gistermiddag de Soelsjau-kreek is overgestoken. De Chineesche legers, die vastbesloten zijn Sjansi ie redden, hebben een tegen offensief in het Oosten dezer provincie in gezet. De troepen die ecnigen tiid geleden langs den spoorweg PeipingHankau tot den aanval overgingen, staan thans onge veer 100 kilometer ten Zuiden van Tsji- tsjiatsjwang. De Japansche ambassade te Londen heeft verklaard, dat uit een nader onder zoek gebleken is dat de dood van drie Britsche soldaten op 29 October werd ver oorzaakt door Japansche granaten. Maat regelen zijn genomen om de schuldigen te straffen, terwijl de Janpansclie regeering tot het betalen van schadevergoeding be reid is. Volgens Havas weerklonk ook van daag aan het front bij de Soestjau het gebulder van hevig kanonvuur. De ka den van de Wangpoe in de Chineesche wijk Loenghoea werden zwaar gebom bardeerd. Uit Chineesche bron wordt verklaard, dat de Japansche troepen er niet in ge slaagd zijn de bruggehoofden aan de Zuidzijde der rivier te verbreeden. In den loop van den ochtend hebben de Japansche troepen een aanval gedaan op Iviating en Lioehoe. De felle gevech ten duren voott. Volgens Domei is het incident van Minhang, waarbij de auto van den Brit- schen luchtvaartattaché Murray door een Japansch vliegtuig onder vuur werd genomen, op vriendschappelijke wijze geregeld. Dc Japansche minister van buitenlandsche zaken Hirota heeft een nota gezonden aan den Britschen am bassadeur Craigie. waarin hij namens de Japansche regeering verontschuldi gingen aanbiedt. Hierop heeft Craigie namens zijn regeering geantwoord, dat het incident thans als gesloten wordt beschouwd. Vrees voor uitbreiding van het conflict De directeur van de Nitsji Nitsji, Sjingoro Takaisji. die op weg is naar Europa voor een propagandis tische zending, heeft op zijn door reis te New York een verklaring afgelegd. Naar zijn meening kan het Chineescli-Japansche geschil zeer gemakkelijk een wereldoorlog worden. Hij is van opvatting, dat. wanneer het conflict voortduurt. Rusland waar schijnlijk aan den strijd zal gaan deel nemen Hieraan voegde hij toe: Japan zal geen duimbreed wijken, dat kan ik u verzekeren. Wij zullen Rusland zou noodig bestrijden Volgens Takaisji zal Japan in geval van een Chineesche ne derlaag eischen: (1) staking van de anti-Japansche politiek in China; (2) uilbreiding van de gedemilitariseerde zone rondom de internationale conces sie in Sjanghai; (3) erkenning door Chi na van Mandsjoekwo; (4) een „speciale regeling" op commercieel en econo misch gebied voor Noord-China. waar bij Japan een grootere vrijheid zou heb ben tot vreedzame samenwerking mei China. Takatsji zeide ten slotte nog. dat Japan geenerlei territoriale ambities in China heeft. Het probleem der vrijwil ligers behandeld in het Britsche Lagerhuis Engeland protesteert bij de rechtsche autoriteiten MADRID. 2 Nov. (Havas.) De troepen van Franco hebben getracht liet rront van dc regecringstroepcn ten Zuiden van de Jamara bij Cuesta de la Rcina te door breken. Na een gevecht van twee uur wer den de aanvallers met zware verliezen te ruggeslagen In het Lagerhuis heeft minister Eden in antwoord op een vraag verklaard, dat het ongetwijfeld waar is. dat de plechtigheid te Rome op 29 October, waarbij Musso lini een groot aantal medailles uitreikte aan de verwanten van Italiaansche solda ten. die gedood zijn. toen zij aan de zijde van Franco in Spanje streden, een goed keuring inhoudt van de interventie Daar het echter onmogelijk is na te gaan. of deze Italianen al of niet in Spanje zijn aan gekomen na den datum, waarop de ver plichting is aangegaan, geen vrijwilligers naar Spanje te laten vertrekken, zou het volgens Eden geen nut hebben, de aan dacht van de niel-inmcngingscommissie hierop te vestigen. Eden heeft tevens medegedeeld, dat de Britsche ambassadeur te Hendayc reeds krachtig bij de rechtsche autoriteiten heeft geprotesteerd naar aanleiding van het tot zinken brengen van de Jean Weems. De rechtsche autoriteiten heb ben toegezegd een grondig onderzoek te zullen instellen. Eden zeide verder, dat de Britsche regeering overleg zal plegen met de Fransche regeering o\cr versterking van de afweermaatregelen tegen luchtaanvallen. Nader wordt uit Londen gemeld, dat het slagschip Hood koers heeft gezet naar Barcelona, teneinde een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, waaronder een vliegtuig der rechtschen het Britsche s.s' Jean Weems tot zin- ken heeft gebracht Volgens door de reederij ontvangen berichten is het Britsche stoomschip Sevenseas Spray, dat twee maanden ge leden door de rechtschen is genomen, thans op weg naar Engeland. Britsche Arbeiderspartij in actie Het comité der Arbeiderspartij, dat propaganda maakt voor Spanje, heeft gisteravond in het Lagerhuis besloten in het geheele land een campagne te organiseeren om de terugtrekking te eischen der in Spanje strijdende bui tenlanders en de Spaansche regeering het recht te geven zich vrijelijk van wa pens en munitie to voorzien. De moeilijkheden in de Londensche commissie Gedurende het weekeinde heeft men getracht een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, die in de ondercom missie voor de nief-inmenging zijn ge rezen. Naar verluidt, hebben deze po gingen echter weinig succes gehad. De vooruitzichten waren gisteravond dan ook niet zeer gunstig. Plymouth heeft gisteren Corbin, Maisky en Grandi ge sproken. Gendarmerie in botsing met Kroatische boeren BELGRADO, 2 Nov. (Avala). Er hebben ongeregeldheden plaats gehad te Novi Cradatz in het district Virovi- titza. In een desbetreffend communiqué wordt gezegd, dat de landbouwer Vrat- sjitsj Stjepan te Novi Cradatz aan de autoriteiten had verzocht een vergade ring van de oude Kroatische Boerenpar tij te mogen houden. Aangezien deze aanvraag niet voldeed aan de wettelijke voorschriften, werd de toestemming ge weigerd. Vratsjitsj en Messarof. een Kamerlid van de lijst van dr. Matsjek, wilden dat de vergadering toch zou doorgaan en hadden eenige honderden van hun partijgenooten opgeroepen Eenigen ver schenen, gewapend met revolvers en ge weren. De commandant van de gendar merie spoorde Vratsjitsj aan de verga derden uiteen te laten gaan, waarop Messarof een revolverschot loste in de richting van de gendarmen en zijn man nen last gaf aan te vallen. „Ik ben de wet", riep hij uit. De gendarmen beantwoordden het vuur, nadat zij dekking hadden gezocht en doodden drie boeren. Een aantal an deren, waaronder Messarof, werd ge wond. De betoogers wisten de politie tot buiten het dorp te drijven, doch hier werden de aanvallers uiteengeslagen. Tot nu toe werden acht personen ge wond. De strijd gaat tusschen Laguardia en Mahoney NEW YORK, 2 Nov. (Havas). De carhpagne voor de verkiezing van een burgemeester en een gemeenteraad in New York eindigt vanavond. Als can- didaten staan tegenover elkander de te genwoordige burgemeester Laguardia en Jeremiah Mahoney, de door Taman- ny Hall gesteunde democratische candi- daat. De burgemeester van New York wordt gekozen bij volstrekt algemeen kiesrecht. De gemeenteraadsleden wor den aangewezen door een verhoudings gewijze verdeeling der zeiels. In verband met de felheid van den verkiezingsstrijd heeft de prefect van politie buitengewone maatregelen geno men ter beveiliging van orde en om fraude te voorkomen. Zoo zal vanavond een razzia gehouden worden om gang sters in arrest te stellen en hen van de stembussen verwijderd te houden ge durende de verkiezingen. Ook zijn ruim ■2000 bevelen tot arrestatie uitgevaardigd tegen onder valschen naam ingeschre ven kiezers. Laguardia wordt gesteund door de Labour Partv en de dissidente democraten van Tammany Hall. Zijn partijgenooten verwachten een meerder heid van 5000 stemmen boven Mahoney. EDEN IN BRUSSEL BRUSSEL, 2 November. (Be.lga). Hedenmorgen om 9.16 uur is Eden aan het Noorderstation aangekomen. waar hii werd verwelkomd door den minister van buitenlandsche zaken. Spaak. Zij ontwikkelt zich in den geest van internationale samen werking ANKARA, 2 November. (D.N.B.). President Alaturk heeft gisteren in de Nationale Vergadering een redevoering gehouden, waarin hij er op wees, dat de buitenlandsche politiek van Turkije zich steeds meer in den geest van internatio nale samenwerking ontwikkelt. Aan den Volkenbond heeft Turkije steeds haar aanhankelijkheid bewezen. Inzake de kwestie van Alexandrette zeide hij te vertrouwen, dat Frankrijk den nieuwen bestuursvorm met goeden wil zal uit voeren. Hiervan hangt de ontwikkeling af van de Fransch-Turk^che betrekkin gen- Op den Balkan zal Turkije zijn po litiek van vreedzame en succesrijke sa menwerking voortzetten. ROME, 2 Nov. (Reuter.) Teneinde de begrooting in evenwicht te brengen en de kosten van den Abessijnsclien oorlog te dekken, worden maatregelen geno men om de opbrengst van tal van be lastingen te verhoogen. Naar men weet, is de vorige week een belasting op kapitaal en roerend goed ingevoerd. Daarnaast is de inkomsten belasting verhoogd. Het percentage zestien procent is niet verhoogd, doch wel de grondslag, waarop de belasting wordt geheven. In sommige gevallen worden zakenlieden, die een inkomen \an b.v. 5000 gulden hebben opgegeven, aangeslagen voor een inkomen van 10.000 gulden per jaar. Verhoogingen van veertig procent zijn normaal. Vele vreemdelingen zullen eveneens door de verhooging der belastingen worden ge troffen. Dc belasting op luxe-honden, die on geveer 18 gulden per jaar bedraagt, zal strenger worden toegepast. Vele honden eigenaren zullen de inspecteurs er het volgend jaar minder gemakkelijk van kunnen overtuigen, dat hun honden „waakhonden" zijn, waarvoor de helft minder dan voor luxe-honden behoeft te worden betaald. De helasting op naamborden van winkels en restaurants in vreemde talen wordt vervijfvoudigd. Op alle uithang borden wordt belasting geheven, doch voor borden met de woorden „tearoom", „ice cream sodas" of andere veelvuldig voorkomende Engelsche woorden moet vijfentwintig maal z.oovccl worden be taald als voor dezelfde woorden in het Italiaansch Het gevolg zal waarschijn lijk zijn, dat verscheidene bekende „tea rooms" „sala da te" zullen worden, en hier en daar een klein „hotel" voortaan „albergo" zal heeten. De helasting op huishuur wordt hij duurdere huizen eveneens een weinig verhoogd. op andere pagina's S7 HD.s ViM IPS Gemeente-Begroot ing 193S. (Tweede Blad, pag. 1) SPURT Euwe speelt remise tegen Aljechin. (Eerste Blad, pag. 2) W eerverwachting Medegedeeld door het. K.N.M.I- te De Bilt. Meest zwakke veranderlijke wind, nevelig tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen regen, 'iets kouder. - Gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en Wales LONDEN, 2 November. (Havas). De uitslagen der verkiezingen voor de ge meenteraden toonen in de provincie een achteruitgang van de Labour Party ten gunste van de conservatieven. Voor de eerste maal echter heeft Labour een meerderheid veroverd in Coventry, Ley- ton en Bristol, waartegenover dc meer derheid in Birkenhead voor deze partij verloren is gegaan. In Liverpool verliest Labour tien zetels. Reuter meldt, dat de uitslagen der verkiezingen in ongeveer 130 der voor naamste gemeenten in Engeland en Wa les met slechts weinig opmerkelijke uit zonderingen aangeven, dat dc meerder heid in de gemeenteraden ongewijzigd blijft. Met een winst van in het geheel 36 zetels zeiten de conservatieven hun successen van de vorige twee jaar ten nadeele van Labour en de liberalen voort. De conservatieven wonnen 71 ze tels en verloren er 35- De liberalen won nen 3 en verloren 31 zetels. Labour won 57 en verloor 72 zetels, terwijl de onaf- hankelijken 32 zetels wonnen en 25 ver loren- Havas meldt nog uit Londen, dat he denmorgen om 3 uur nog de uitslagen ontbraken van 11 wijken in Londen. Volgens de reeds bekende resultaten won Labour 38 zetels in Londen, waar van 37 ten koste van de conservatieven. Tn 'het geheel had La'.iour reeds 519 ze tels bezet tegenover 2-82, die door de conservatieven waren veroverd. Deze cij fers hebben geen belangrijken invloed op de algemeene verhouding. Labour heeft echter reeds thans een meerder heid in 13 Londensche raden, aancrezien 7.ij in Hammersmith en Lambeth de con servatieven heeft verslagen. Opnieuw buitensporigheden in Palestina JERLTZALEM, 2 November. (Hava6). De veiligheid in Palestina is nog niet, hersteld. Wederom zijn de telefoonlijnen tusschen Djenin en Nabloes dooreesne- den- De autoriteiten hebben een ernsti ge waarschuwing gericht tot den ge meenteraad van Djenin, wanneer dit zich nog eenmaal zou herhalen. De politici, die naar de Sevchellen- eilanden zijn verbannen en die. zooals men weet, lid waren van het hooge Arabische comité, hebben hun verwan ten te Jeruzalem doen weten, dat zij een goede gezondheid genieten. Zij ziin on dergebracht in e^n huis. dat op 400 me ter hoogte ligt. Eenige bedienden staan te hunner beschikking.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1