Schappelijker houding van Rusland? Laguardia herkozen DE EEMLANDEB JAPANSCHE OPMARSCH IN SJANSI „Zwarte lijst" exit BESCHIETING van Madrid „H0RSE WEIDE" C 2 bemanning weer actief De arrestatie van Barmat COURANTENRECLA ME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 3 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 108 Niet-inmengingscrisis HET ZEGT NIET TE ZULLEN tegenwerken TAIJOEAN HET DOEL Nieuwe treinramp in Brazilië ZELFMOORD VAN DUITSCH SPION Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Licht op 4 uur 56 min. DE MOORD IN DE Groote Bickerstraat Het universeele reclamemiddel AMERSFOOKTSCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 1 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Intusschen gelooft Moskou niet aan een werkelijke niet- inmenging Uiteenzettingen van Maiski LONDEN. 3 Nov. (Reuter.) In de bij eenkomst der ondercommissie voor de met- inmenging heeft Maisky gisteren verklaard, dat de Sovjetrcgeering zich in dezelfde mate als iedere andere onderteekenaar door de overeenkomst van met-inmenging gebonden acht maar in het licht van de gebeurtenissen der laatste vijftien maanden gelooft zij. dat de niet-inmengingspolitiek volkomen heeft gefaald. Maisky zeide ver der: Wij gelooven niet in de mogeliikheid van een werkelijke niet-inmenging in de bestaan de omstandigheden; gij gelooft daur wel in Wij geven daarom nog een kans. De u>eg is vrij. gaat aan het werk. en indien daden en niet woorden resultaat van uw inspanning zullen zijn en die daden ons er van overtuigen, dat wij 'en onrechte sceptisch zijn geweest dan zulten wij wel licht onze houding herzien. Ten aanzien van de Duitsch-Italiaan- sche verklaring, dat eenstemmigheid noodig zou zijn voor de besluiten der commissie, zeide Maisky. dat hier sprake is van een poging tot sabotage van den arbeid en tot uitlokking van eindelooze besprekingen, die werkelijke vordeifcngen zouden verhinderen.' Maisky verwees naar de procedure bij den Volkenbond, waar de vertegen woordigers. die zich van stemming onthouden, als afwezig worden be schouwd, indien eenstemmigheid noo dig is. Besloten werd, dat de ontwerp-reso- iutie aan de hoofdcommissie voor haar vergadering van Donderdag a.s. zal worden voorgelegd met de aanbeve ling, dat de voorzitter gemachtigd wordt zich onverwijld in verbinding te stellen met de beide partijen in Spanje, om haar toestemming voor de geheele resolutie te verwerven en haar tevens in kennis te stellen van de houdingen de voornemens der verschillende regce- ringen ten aanzien van de onderdeelen der resolutie. In de tweede plaats zal de hoofdcom missie worden aanbevolen, dat de on dercommissie in afwachting van de antwoorden der Spaansche partijen voortgaat met de bestudeering der vraagstukken, die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de deelcn der resolutie en dat een onderzoek wordt ingesteld naar de vraag, welke prac- tische maatregelen genomen moeten worden in verband met het feit, dat één der regeeringen de voorzieningen der resolutie betreffende de oorlogs rechten niet heeft aanvaard. Het resul taat. van dit onderzopk, zoo wordt de hoofdcommissie verder voorgesteld, zal de hoofdcommissie ter beschikking worden gesteld, zoodat men op dit en op andere punten tot overeenstemming kan komen, waardoor het plan zoo spoedig mogelijk ten uitvoer kan wor den gelegd. Als eerste stap zouden dan twee commissies naar Spanje worden gezonden. Chineezen verklaren den Niangstekwan-pas te hebben heroverd Ontruiming van een wijk bij de Fransche concessie PEIPING, 3 Nov. (Domei). Van het front in Sjansi wordt gemeld dat een la- pansch detachement tijdens den opmarsch naar Taijoean, de hoofdstad van de pro vincie Sjansi. langs de Tsjcngtai-spoorlijn. het op 4S km. ten Oosten van Taijoean ge legen Sjoejang bezet heeft De lapansche troepen, welke naar Taijoean uit het Noor den oprukken, hebben Sinkowtsjen op 70 km ten Noorden van de hoofstad bezet. Naar schatting zouden de Chineezen ruim 30.000 man verloren hebben. Het Chineesche agentschap Central News venreemt uit Tsinamfoe. dat de la pansche troepen langs den Taijoean-spoor- weg naar het Westen trekken De Chinee- sche troepen hebben den Niangtsekwan pas aan de grens van Hopei en Sfanst her nomen. De woordvoerder van het lapansche le ger heeft verklaard, dat gisteren aan hel front van Sjanghai geen enkele gebeurte- nis van belang is voorgevallen. De Japan- sche troepen hebben den verjaardag van den keizer gevierd, o.m. door het afvu ren van 101 kanonschoten op de Chinee sche linies. De woordvoerder van de Japansche ma rine heeft verklaard, dat gisteravond tij dens een bombardement van ie Chinee sche batteriien te Poetoeng granaten het hospitaalschip America Maroe getroffen hebben. Eén matroos werd gedood, een an dere gewond. Volgens Domei zullen de Chineesche troepen zich waarschijnlijk terugtrek ken uit het district Hsoetsjiahor-i, teri Zuid-Westen van de Fransche concessie Dit is het resultaat van onderhandelin gen, welke tusschen de Fransche en Chi neesche autoriteilen zijn gevoerd Het district omvat het observatorium, de Katholieke kerk en de universiteit Nanvang. De Fransche consulaire amb tenaren zullen hier toezicht houden Vrijplaats voor 300.000 vluchtelingen Domei meldt nader uit Sjanghai, dat een uitgebreide vrijplaats, waar 300.000 Chineesche vluchtelingen rullen kunnen worden onderge bracht. ingericht zal worden in Nan- tau, de Chineesche wijk van Sjang hai De Fransche missionary Tncqui- not de Bésange is de ontwerper van dit plan, dat goedsrekeurd is door de Japansche autoriteiten. De in Nan- tau in te richten vrijplaats wordt begrensd in het Zuiden door den Fanpingweg en in het Noord-Westen en Oosten door den Minkwoweg. De vrijplaats zal onder contróle btaan van een internationale commissie tot 6teun aan vluchtelingen, welke zal bestaan uit drie Franscben. een Engelschman en een Zweed, die zich verbinden geen gewapenden toe te staan de vrijplaats te betreden, waartegenover de Japansche autori teiten zich verbinden het gebied niet aan te vallen, tenzij het gebruikt wordt als basis voor militaire ope raties door de Chineezen. Wanneer het plan met goedkeuring der Chineezen ten uitvoer wordt ge legd, zullen alle Chineesch9 ambtena ren van politie uit de vrijplaats worden teruggetrokken en zal de orde en vei ligheid er gehandhaafd worden door een politie, die onder leiding za' staan van de internationale commissie tot steun aan vluchtelingen. Anti-Engelsche bewe ging in Japan De Meirinkai een genootschap van gepensionneerde civiele en militaire ambtenaren, dat onder voorzitterschap staat van generaal Koenisjige Tunaka heeft na een vergadering van het dage- lijksch bestuur een verklaring uitgege ven, waarin de Britsche actie in bet ChineeschJapansche conflict gebrand merkt wordt als vijandig jegens Japan Gewaagd wordt van Britschen steun aan China, zoowel openlijk als bedekt en een Britsch streven, gericht tegen de Japansche militaire operaties. De verklaring vraagt Engeland zijn hou* dirig te herzien en dringt er krachtig bij de Japansche regeering op aan een algeheele koersverandering uit te voe ren in de politiek jegens Engeland. Wat de Japansche houding ten op zichte van het ChineeschJapansche conflict betreft, vraagt de verklaring een rechtstréeksche regeling der kwestie met China, zonder tusschen komst van derden en merkt op, dat waarschijnlijk stappen zullen worden gedaan bij Ja pan ten behoeve van een staken der vijandelijkheden of een sluiten van vrede in'verband met de negen-mogend- hedenconferenrie te Brussel. Het groote doel van Japan, het vestigen van een blijvenden vrede in het Verre Oosten, zou echter geheel vernietigd worden en aan de nakomelingschap zou een pro bleem nagelaten worden, dat grootere offers voor de oplossing zou eischen. wanneer vrede gesloten zou worden door tusschenkomst van derde mogend heden, die weigeren de legitimiteit te erkennen van het Japansche optreden. Ten besluite dringt de verklaring er bij de regeering op aan krachtig de in terventie van derden te weigeren en in plaats daarvan met grimmige vastbera denheid voort te gaan met d* uitvoering harer politiek tot omverwerping der Nankingregeering en tot wederopbouw van een stevig, vreedzaam China. RIO DE JANEIRO, 3 Nov. (D.N.B.) Op denzelfden spoorweg, waarop Maandag bij een ongeluk vier men- schen om het leven kwamen en twintig pereonen ernstig gewond werden, is gisteren weer een onge luk gebeurd. Een goederentrein kwam in botsing met een personen trein, die druk bezet was. Volgens de tot dusverre ontvangen berich ten zijn 15 menschen om het leven gekomen, terwijl ongeveer 70 perso nen verwondingen opliepen. VACANTIE MET BEHOUD VAN LOON LONDEN, 3 November. (Hava9.) De 40.000 mijnwerkers in het steenkolenbek ken van Derbyshire zullen voortaan een week vacantie per jaar krijgen met behoud van loon. Deze overeenkomst is tot stand gekomen tusschen de mijnon derneming en "de vakverecnigingen. De aftredende burgemeester v9n New York had een belangrij ken voorsprong op zijn tegen-candidaat Mahoney NEW YORK, 3 Nov. (Reuter). De aftredende bureenieester van New tolk, Laguardia. heeft blijkens de uils'aeen der verkiezingen van gisteren zijn te- gencandidaat. Mahoney, verslagen, tol gens de gisteravond ter beschikktnz zijnde tellingresultaten bad Laguatdia epn voorsprong van 40.000 stemmen op Mahoney. Dp stembusoverwinning van Laguar dia. welke door zijn tegencanJrlaat Mahoney is toegegeven, wordt be schouwd als een ernstige slag vnoi net prestige van Tammanv Hall. de leino- cratische organisatie, die wanhopige pogingen in het werk heeft gpslrl 1 ïm de controle over het gemeentelijk leven in New York te heroveren. Nader seint Reuter, dat de defini tieve uitslag van de verkiezingen luidt- Laguardia 1.344.16 stemmen, Mahoney SS9.501. De repnblikeinsche candidaat De- tvev is gekozen tot districts-attorney van Manhattan met 32.6.747 stemmen tegen 216.000 voor zijn tegenstan ders. Voor beide verkiezingen was de opkomst zeer groot. Eerlang geen verboden vereenigingen meer F N de Memorie van Antwoord deelt de Regeering mede. dat zij de voor schriften nopens het verbod voor ambtenaren om deel te nemen aan do werkzaamheden van bepaalde vereeni gingen of groepen, opnieuw in overwe ging heett genomen. Naar aanleiding hiervan verne men wij, dat de Regeering het voornemen koestert om de z.g. „lijst van verboden vereenigingen' geheel van de baan te doen en terug te keeren tot het systeem van persoonlijke toetsing van de gegadigden voor rijksbe trekkingen. Het resultaat van dit „examen" moet wil de candi daat slagen zoodanig zijn, dat, naar de Regeering verklaart, een waarborg aanwezig is,* dat hij on der alle omstandigheden zijn taak getrouwelijk zal vervullen. Talrijke bommen op Lerida Ettelijke dooden gevallen MADRID, 3 November. (Havas.) De artillerie der rechtschen heeft gistermiddag Madrid beschoten. Er zijn twee dooden en verscheiden gewonden. Het ministerie van landsverdediging ie Valencia heeft een nota gepubliceerd, welke als volgt luidt: De luchtmacht der rechtschen zet haar aanvallen voort op ver van het front gele gen steden. Gistermiddag om vier uur heeft zij Lerida gebombardeerd. De aanval werd verricht door negen driemotorige vliegtuigen, welke van Sara gossa kwamen. Zij lieten alle bommen te rechtkomen op de niet-militaire gebouwen. Tot de gebombardeerde gebouwen behoort een lagere school, waaruit men de lijken van vijftig kinderen te voorschijn heeft gehaald. Het aantal dooden bedroeg gister avond 120. Er zijn zeer veel gewonden De vliegtuigen hebben eveneens de bur gerbevolking uit machinegeweren bestookt. De bizondere verslaggever van Havas deelt mede: Generaal Franco heeft in een ver klaring aan de Spaansche pers mede gedeeld: „De oorlog is gewonnen. Hij zal ein digen met een ineenstorting van links, waarvan alle symptomen iederen dae meer aan den dag treden. Op een goe den dag zal Spanje ontwaken en dan de verrassing beleven te vernemen, dat de oorlog geëindigd is". De diplomatieke redacteuren van de Daily Telegraph en de Daily Mail mel den, dat de Britsche regeering beslo ten heeft bij de autoriteiten van Sala manca agenten aan te stellen, die de bevoegdheden zullen hebben officieel te onderhandelen met deze autoriteiten en te waken over de Britsche belangen op het gebied, dat onder contróle staat van de rechtschen. Wederkeerig zal een agent van generaal Franco te Lon den geaccrediteerd w"*den. De beide bladen wijzen er op, dat deze maatregel van zuiver prartisrhen aard is en geenszins de jure-erkenning met zich medebrengt van de autoritei ten van Salamanca door de Britsche regeering. Amerika tegen interven tie in bp an je Burgemeester Laguardia Wat de verkiezing van een district- attorney betreft, meldt de New York Times niet-officieel, maar op grond van gezaghebbende inlichtingen, dat Dev.ey zijn tegencandidaat Hastings verslagen heeft. In New Jersey is een felle verkie zingsstrijd gevoerd om het gouverneur schap van den staat. Gisteren is ge stemd. Volgens de uit verschillende Kieskringen ontvangen berichten h^eft naar de tot dusverre opgemaakte lel- lineen het lid van den senaat van New Jersey, Lester H. Clee, republikein, reeds 7648 stemmen op zijn naam ver- eenigd tegen 4924 stemmen voor den democratischen candidaat Harry Moore lid van den senaat der Vereenigde Sta ten. In Bridgepoint in Connecticut is de socialist Jasper Mc. Levv herkozen tot burgemeester Ilii verkreeg 28 516 stem men teizen 9970 stemmen op zijn demo cratischen en 4042 6temmen op zijn republikeinschen tegencandidaat. Amerika heeft afwijzend geantwoord op het Cubaansche voorstel tot bemid deling in Spanje. Washington ver klaart, dat deelneming aan een derge lijke actie in strijd zou zijn met de Amerikaansche politiek, die geen in menging in de binnenlandsche aan gelegenheden van andere staten ge doogt. BERN, 3 November. (Havaas). Een Duitsch onderdaan. Richard Frank, een agent der Gestapo (geheime staatspoli tie) heeft in de gevangenis te Wil (kan ton St. Gallen) zelfmoord gepleegd. Het onderzoek naar de gedragingen van Frank had uitgewezen, dat hij een gevaarlijk spion was, die. volgens de bladen in Zwitserland de functies van een officieel persoon heeft uitgeoefend en personen heeft in het oog gehouden en bespionneerd. Frank heeft voor rekening van de Gestapo geonereerd in Nederland Oostenrijk, Frankrijk, België en Tsjecho Slowakije. DE BESCHERMING VAN ONZE VRUCHTBOOMEN Het zijn niet alleen de boomgaar den, waar men met ongedierte te kam pen heeft, ook in de kleinste tuintjes kunnen we er veel nadeel van onder vinden. En het is nu de did. om met de bestrijding aan te vangen, hoewel dat meestal door de liefhebbers ver geten wordt, en men pas maatregelen neemt, als de vruchten reeds gezet zijn en het natuurlijk te laat is. We beginnen dan nu ter bestrijding van den wintervUnder lijmbanden aan te leggen om den stam. deze zijn in den handel verkrijgbaar en zij wor den op ongeveer I meter hoogte aan gebracht. cn eventueel ook nog aan het begin der hoofdtakken. Zij moe ten met twee touwtjes boven- en on deraan bevestigd worden, en vooral niet met één touwtje, omdat dan de rupsen er onder door kruipen. Dan kunnen, we vanaf November tot half Maart ter bestrijding van Blad luis. Dopluis, Schildluis, Vlindereicren en Mossen, de boomen bespuiten met een oplossing van 7vruchtboomcar- bolineum. Bij Perziken mogen we slechts een 5 oplossin e toepassen. Bloedluis kunnen we bestrijden met een 10 oplossing van vruchtboom- carbolineum, hetgeen echter niet abso luut afdoende is. Ten overvloede een nabespuiting in Februari tot half Maart met S Minerale oliën kan zeer suc cesvol zijn, ook tegen spint. Meeldauw en schurft kunnen voor komen worden door vlak voor het openspringen der knoppen te spuiten met 140 Callfornische pap. terwijl we daaraan tegen wormstekigheid nog 0.3 loodarsenaat kunnen toevoegen, en daarmee de vruchten bespuiten als ze de grootte hebben van een kleine erwt, terwijl in MeiJuni jute vang- banden aangelegd kunnen worden. Kankerplekken borstelen we flink met een staaldraadborstel uit en be strijken ze daarna met kankerverf of ruwe carbolineum in April en Octo ber. Wanneer we nu ondanks alle voor zorgen nog moeilijkheden hebben, moe ten we toch den raad van 'n vakman inroepen, want er zijn altijd bijzondere gevallen, die andere zorg eischen, waarvoor hulp van een plantendokter onontbeerlijk is. Koopt bloemen en planten bij mij Hier is pracht om te roemen Het adres is: KRUISKAMP 10"> TEL. 1993 Achttien man van Spaansch oorlogsschip van boord gelokt LA ROCHELLE. 0 Nov. (Havas). Naar vernomen wordt is de uit 18 per-, sonen bestaande bemanning van het oude Spaansche patrouillevaartuig „Don Ostia", dat reeds eenige maanden op de repde voor anker lag, gisteravond onder een voorwendsel van boord gelokt, en daarna ervan in kennis gesteld, dat zij niet weder aan boord kon komen en door de bemanning van de Spaansche duikboot C 2 zou worden vervangen Daar geen der zeelieden naar Spanje wil teruekceren. hebben zij den wensch te kennen gegeven, naar Amerika te ver trekken STAAT VAN OORLOG IN PARAGUAY Militaire omwenteling, die reeds weer zou zijn onderdrukt ASUNCION, 3 November. (Reuter.) Te Asuncion is de staat van oorlog af gekondigd in verband met een omwente lingspoging te Concepcion De regeerina verklaart den toestand meester te zijn; 150 mijl ten N. van de hoofdstad zou een regiment aan het muiten zijn ge lagen. De regeeringsgetrouwe troepen zoudpn den opstand spoedig hebben on- derd rukt. De minister van oorlog heeft, naar Ha vas nader meldt, den aanvoerder der muitende troepen gesommeerd zich on middellijk over te geven. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige O. tot Z wind. nevelig tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen neer slag, iets kouder. Beide verdachten tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld AMSTERDAM, 3 November. De vierde kamer der arrondissements rechtbank heeft vandaag den 23-ja- rigen metselaar G. Th. N* en den 29-jarigen koopman A. Chr. R. ieder veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, met aftrek van voorarrest, wegens doodslag, verge zeld van en gevolgd door diefstal, met het oogmerk, om dezen diefstal te verheimelijken- De twee verdachten hebben op 30 No vember j.l* de 61-jarige weduwe E. H. van Teeseling in haar woning in de Groote Bickersstraat overvallen, neerge slagen en door verstikking gedood* Zij werd pas Zaterdag 5 Dcember met een tranende hoofdwonde en geheel bedol ven onder kussens cn andere voorwer pen, dood in haar bed gevonden.. Kort daarna zijn de beide verdachten gear resteerd. Langen tijd hielden zij hard nekkig hun onschuld vol. De officier van justitie, mr. H* A. Wassenbergh, haalde evenwel het net van bewijs gronden zoo dicht, aan, dat zij kort voor de zitting een bekentenis aflegden. Ter zitting requireerde de officier vijftien jaar gevangenisstraf tegen het tweetal- BRUSSEL, Z Nov. (Belga). De ar restatie van Julius Barmat is, naar wij nadere vernemen, geschied op verzoek van het parket te Brussel in verband met de aangelegenheid van de „Steen koolmijnen Flora". In de actie van de oprichting der maatschappij- was be paald, dat een steenkoolmijn nabij Bo- chum in Westfalen zou worden inge bracht en dat de financiecle aangelegen heden zouden worden behandeld door de bank Goldzieher en Penso. De maat schappij werd failliet verklaard en een onderzoek werd ingesteld. Daarbij kwa men frauduleuze handelingen van Ju lius Barmat aan den dag. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak Flora, zoo vernemen wij nader, heelt uitgewezen, dat Julius Barniat 190.000 mark heeft verduisterd, door in Duilsch- land aandeelen van de steenkolenmijnen Flora te verkoopen voor 150.000 mark en slechts 50.000 mark te veramwoor den. Aangezien dit bedrag in de balans is opgenomen, is er sprake van een ver- valsching van een balans en hei ge bruikmaken van een valsche balans Er is eveneens sprake van bedripgelijke bankbreuk wegens verduistering van het actief van een failliet verklaarde maatschappij. Julius Barmat werd in deze zaak ge holpen door zijn broer, tecen wien even eens een hevel om voor de rechtbank te verschijnen zou zijn uitgevaardigd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1