Scheep- en luchtvaart Felle strijd in Sjansi Couranten-reclame DE EEMLANDEü ARABIE CHINEEZEN nog IN NANTAU „BOVO" door mist gestremd Aantal schepen vastgemaakt ZWARE MIST TE LONDEN in „opstand POGING TOT verzoening Donderdag 4 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 109 in Noordzeekanaal ARBEIDERSPARTIJ sterk opgekomen Beloften aan Fransch overheidspersoneel PIERLOT FAALT EVENEENS Hevige windhoos bij Klaten VORDERINGEN DER JAPANNEEZEN Opstand te Concepcion nog niet bedwongen J achttentoonstelling te Berlijn Koning Carol bezoekt Tsj echo-Slowaki j e Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 Nieu ws 4 uur 54 min. VIJF DOODEN BIJ VLIEGONGELUK VERBANNING VAN EEN PROFESSOR AMEKSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, 1 1 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Gedwongen oponthoud van een 140-tal personen op de Johan van Oldenbar- neveldt Londen-vliegtuig moest terug TV] ADAT zich gisteren in den loop van den dag op verschil lende plaatsen nevel-verschijnselen hadden voorgedaan, was tegen den avond een groot gedeelte van het land vooral de strook langs de Noordzee in een dichten mist- sluier gehuld. De scheepvaart op het Noordzeeka naal kwam hierdoor zoo goed als ge heel stil te liggen In de avonduren moesten acht sche pen tusschen de Hembrug en de Vel- serbrug vastmaken Hiertoe behoorde het motorschip „Johan van Oldenbar- nevelt" van de Stoomvaart Maatschap pij „Nederland", dat des middags om half vier van Amsterdam naar Indië was vertrokken. Met een sleepboot van de reederij Goedkoop zijn tegen middernacht degenen, die zich op de „Johan van Oldenbarnevelt" bevonden om bloed verwanten en kennissen tot IJmui- den te vergezellen, van boord ge haald. Het betrof ongeveer 140 per sonen. die het schip langs de sta tietrap hebben verlaten. De sleepboot bracht hen naar Vel- sen, waar taxi's en autobussen ge reed 6tonden om het gestrande ge zelschap naar huis te vervoeren De mist was nog zeer dik, zoodat her vatting van het scheepvaartverkeer de eerste uren van den nacht wel uitge sloten zou zijn. De overige schepen, die niet verder konden varen, zijn de „Soemba" van de „Nederland" en de „Helena Rush", bei de op weg naar de Amsterdamsche ha ven en de „Ajax" (K.N.S.M.) „Water land" (Kon. Holl. Lloyd, „Rhein", „Audacity" en „Bommar" alle uitgaand Wat het luchtverkeer betreft, gister avond zat Schiphol „potdicht", doch dit leverde geen bezwaren op, aange zien het geheele luchtvaartverkeer voor het zoover was. nagenoeg op normale wijze kon worden afgewikkeld; nage noeg. want de laatste diensten naar en van Londen konden door den opko menden mist niet uitgevoerd worden. De „Nachtegaal", die een vijf uur met negen passagiers naar Londen was vertrokken moest na ruim een half uur vliegen, ongeveer ter hoog te van het lichtschip Noordhinder de reis opgeven. Om tien minuten over zes is de machine veilig op Schiphol teruggekeerd. Het laatste toestel van Londen, dat om zes uur van Croydon moest vertrek ken. is niet vertrokken. Het nachtpost vliegtuig van de K.L.M.. dat normaal om 11 uur naar Keulen had moeten vertrekken, heeft geruimen tijd ge wacht en is ten slotte, toen het iets was opgeklaard, om bij half één op gestegen. De Spoorwegen hebben van den mist maar weinig la6t ondervonden. Te Am- Een feit, dat de aandacht heeft getrokken bij de jongste ver kiezingen in Amerika WASHINGTON. 4 Nov (Reuter). De voornaamste conclusie, die politieke waarnemers uit de zoo luist gehouden verkiezingen hebben getrokken, is. dat voortaan in de nationale politiek reke ning zal moeten worden gehouden met een derde partij, de Amerikaansche ar bei derspartij Deze partij, die pos verleden jaar te New York is opgericht, heeft, naar zoo wel de republikeinsche als de democra tische partij toegeeft, den sleutel in landen van de politieke contróle over len staat New York en het staat vast, dat zij hij dp eerstvolgende presidents verkiezingen een oelangrijke rol zal spe len. De nederlaag van Mahoney is bijna geheel een gevolg van de coalitie tus- echen de republikeinsche en de arbei derspartij. sterdam werden speciale mistmaatre- gelen getroffen om de veiligheid te die nen en de rangeerbewegingen vlot te doen verloopen. De meeste binnenko mende treinen hadden slechts één tot twee minuten vertraging. De Meerkerkvlot gesleept Het s.s. „Meerkerk" dat heden nacht even boven Maassluis aan den grond was gevaren is met rij zend water vlot gesleept door de sleepbooten „Witte Zee", „Maas" en „Rotterdam". De mist en de onbe waakte overwegen Op den onbewaakten overweg op de grens van de gemeenten Hoeve laken en Stoutenburg. is vanmorgen om half tien een gespan, bestuurd door den landbouwer E. Vreekamp bij het passeeren van den overweg, door een uit de richting Hoevelaken komenden lokaaltrein gegrepen. Vermoedelijk heeft V. door den mist den trein niet zien aankomen. De voerman werd op slag gedood en de wagen werd totaal vernield. Het paard bleef wonder boven won der ongedeerd PARIJS, 4 November. (Havas). De minister van binnenlandsche zaken heeft gistermiddag een afvaardiging van het personeel in overheidsdienst ontvangen, ten einde te pogen de pro testdemonsctratie, welke heden zou worden gehouden, te voorkomen. In een communiqué worclt medege deeld. dat de afvaardiging met het oog op de beloften, welke de minister heeft gedaan inzake de inwilliging van de gestelde eischen. de vakhonden heeft verzocht de actie nog op te schorten, doch op hun hoede te blijven, voor het geval de beloften niet worden nageko men. BULGAARSCHE KONING TE LONDEN LONDEN, 4 November (Havas). Minister-president Chamberlain zal den koning van Bulgarije bezoeken in het hotel, waar hij zijn intrek heeft geno men. Verder zal de koning, naar men gelooft. Zaterdag a s. de lunch gebrui ken bij minister Eden in diens particu liere woning. Scheepvaartverkeer in het Kanaal gestagneerd LONDEN, 4 Nov. (D.N.B.). In Londen en omgeving heerschte van nacht een deels zoo zware mist. dat het geheele verkeer gestagneerd werd. Op de brandpunten van het verkeer in Londen werden hout vuren ontstoken om opstoppingen te vermijden. Ook het scheepvaartver keer in het Kanaal ligt bijna vol komen stil. BRUSSEL. 3 November (Belga). De poging van Pierlot, een regeering der nationale eenheid te vormen, schijnt geen succes te zullen hebben. De algemeene raad der Belgische werkliedenpartij heeft Vandervelde namelijk opgedragen Pierlot mede te deelen, dat de socialisten hebben ge meend. zich niet te mogen aansluiten bij het programma op basis waarvan is onderhandeld. Pierlot zal zich morgenochtend naar den Koning begeven om hem verslag uit te brengen over het mislukken van zijn opdracht. Vier personen zwaar en acht licht gewond SEMARANG, 4 Nov. (Aneta) Een hevige windhoos heeft de dis tricten Bedji en Karangdowo in de buurt van Klaten geteisterd. Hon derd inlandsche huizen zijn bescha digd, vier personen zijn zwaar en acht licht gewond. Naar verluidt zou een kind gedood zijn. Het zinken dak van de suikerfabriek Manis- hardjo is weggewaaid en bij da fa briek neergekomen. Do windhoos ging gepaard met zwaren regen en hagel. >5 Een openlijk tegen Groot-Brittan- nië gerichte beweging begint zich af te teekenen Groote belangstelling der Italianen PARIJS, 4 Nov. (Havas). Uit Rome wordt telefonisch aan de Figaro gemeld: Men verzekert, dat de groot moefti voor zijn gevangenschap en zijn vlucht uit Jeruzalem in con tact stond met de Italiaansche agenten in Palestina. Ten aanzien van Ibn Saoed meldt de Figaro: Men bericht, dat hij zich gereed maakt den titel „ko ning van alle Arabieren" op te eischen, d.w.z. het recht van sou- vereiniteit, dat zich zou uitstrek ken van Bagdad tot Marokko. Sedert enkele dagen vindt men In de Italiaansche pers hierover even over bloedige ai6 veelbeleekenende berich ten Telegrammen uit Jeruzalem. Cairo en Alexandria melden eensluidend, dat de troepen van den emir van den Hedjaz oprukken naar de grenzen van Transjordanië, 't eenige Arabische land, welks regeering tot dusverre trouw is gebleven aan Engeland. Wanneer men de Romeinsche dagbladen mag geloo- ven, zouden de Wahabietische soldaten reeds Britsche voorposten aan de gren zen van de woestijn verdrongen heb ben. Deze ontmoetingen zouden zich hebben voorgedaan in het achterland van Akaba de groote haven aan de Ronde Zee in de nabijheid van den Si nai. waarvan Engeland een militaire basis wil maken een soort vervanging van Suez voor het geval sluiting van het Suezkanaal noodig zou worden door een algemeenen oorlog. Ibn Saoed zou de zone van Akaba als deel van zijn koninkrijk opeischen. terwijl zij thans ingelijfd is bij Transjordanië en be stemd zou zijn om in het Britsche dee- lingsplan voor Palestina een geïsoleer de Britsche enclave te worden. Andere telegrammen, gedateerd uit Assab en Djiboeti. maar alle in gelijke bewoordingen vervat en over al op duidelijke plaatsen afgedrukt, maken melding van opstand onder de Mohammedaansche bevolking in Hadramaut. rondom Aden. De En- gelsche autoriteiten dezer kolonie zouden reeds belangrijke maatrege len tot onderdrukking hebben ge nomen Deze berichten komen tot de slotsom, dat geheel Arabië thans in openlijken opstand is tegen Groot Brittannié en dat het een algemeene beweging van den Islam tegen zijn onderdrukkers voorbereidt. Havas meldt inmiddels uit Cairo, dat gezaghebbende kringen categorisch de berichten uit Italiaansche bron, vol gens welke een hotsing zou zijn voorge vallen tusschen troepen van Saoedisch Arabië en een voorpost van Transjor danië, tegenspreken. Met scepticisme beschouwen zij het bericht, volgens het welk Ibn Saoed binnenkort den titel „koning aller Arabieren" zou opeischen voor een gebied van Bagdad tot Marok ko. Bevoegde waarnemers herinneren in dit verhand aan de politieke voor zichtigheid van den souverein van den Merljaz, welke steeds getoond beeft niet in overeenstemming te zijn met verkla ringen van dezen aard. SNELHEIDSRECORDS BONNEVILLE, 4 Nov. (Reuter)- - Op de „Saltflats" heeft Evston in zijn wagen „Snelheid van den wind" het twaalfuur- record van 160-17 mijl per uur, dat op naam stond van den Amerikaan Jen kins, gebroken. Eyslon haalde 163-68 mijl per uur. Tevens 'heeft hij een record ge vestigd op de 3000 Km. met een snelheid van 163.4S en op de 2000 mijl met een snelheid van 163.75 mijl per uur. Tsinan voor het eerst gebombardeerd Verwoede gevechten bij de Soetsjau-kreek SJANGHAI. 4 November. (Havas.) Volgens het dagblad Takocngpau hebben de Japanneezen hevig de Chineesche stel lingen aangevallen in het Oosten van Sjansi in de nabijheid van de grens van Hopei Bij Sinkau op 100 K.M ten Noor den van Taijoean heeft een hevig gevecht gisteren bij het aanbreken van den dag aan beide kanten talrijke slachtoffers ge- eischt Volgens het Chineesche telegraafagent- schap Central News hebben de japannee zen gisteren voor de eerste maal Tsinan gebombardeerd. De schade is gering. De Chineesche troepen zouden de stad Ningtsing in het Zuiden van Hopei heroverd hebben. Berichten uit Chineesche bron melden dat de japansche troepen zich zouden hebben meester gemaakt van twee belang rijke stellingen in Sjansi: Sloejang en Sin- sien. Taijoean zou thans direct bedreigd worden door twee legercorpsen, die vun het Noorden en Oosten naderen. Uit Sjanghai meldt Domei, dat de Chineezen zich voor de opdringende Ja pansche troepen uit Nantau hebben te ruggetrokken naar Loeghoea. de Zuid Westelijke voorstad van Sjanghai, waar zij zich thans concentreeren. Dit terug trekken schijnt te zijn geschied op ver langen van de Chineesche bewoners, die niet wilden, dat Nantau een zelfde lot trof als Tsjapei, Woesoeng of Poetoeng. De materieele verliezen van de Chi neezen in deze wijken worden op 5000 millioen joean geraamd. Naar verluidt, hebben op de Fransche autoriteiten te Sjanghai den Chineezen verzocht hun troepen uit de omgeving van de Fransche nederzetting weg te nemen. Reuter bericht uit Sjangnai, dat de Japansche en Chineesche strijdkrachten gisteren den geheelen dag elkaar met granaten hebben bestookt. De Chineezen b:weren, dat zij de Japanscho troepen, die op den Zuidelijken oever van de Soetsjau-kreek vasten voet hebben ver kregen, in bedwang houden. Do Chinee zen schatten de sterkte -der Japansche troepen aldaar op 3000 man, terwijl deze volgens de Japanneezen 7 tot 81)00 man bedraagt. Nader meldt Reuter, dat de Japansche troepen nog steeds pogingen doen om verdere strijdkrachten over de Soetsjau- kreek te werpen. Felle gevechten worden geleverd op een punt, gelegen op vijf mijl len Wes ten van den verdediging6sector, waar de grootste afdeeling Japanneezen. die tot dusverre er in geslaagd is de kreek over te steken, tracht haar positie te versterken. Chineesche artilleristen be weren, dat zij twee van de drie Japan sche pontonbruggen over de kreek ver nield hebben. Het plan tot instelling van een tijde lijke neutrale zóne in Nantau is \olgens Reuter vervangen door een minder am bitieus plan, dat o.m. voorziet in de in stelling van een smalle strook, die het Noordelijk deel van Nantau zou om vatten, in den Franschen verdedigings sector. De Chineezen zijn echter nog voorstanders van het oorspronkelijke plan. De tijd is niet ver meer, dat de Chi- neosche en Japansche volken elkaar de hand zullen drukken en tot nauwe sa menwerking zullen komen, aldus heeft Tsjang Tsjau Toeng, de burgemeester van Peiping en voorzitter van de com missie lot handhaving van den vrede in het gebied van Peiping en Tientsin, ver klaard in een interview met den cor respondent van de Hotsji Sjimboen. Drie factoren zijn volgens Tsjang Tsjau Toeng van essentieel belang voor de Chineesch—Japansche samenwerking: 1. Een uitwisseling der Chineesche en Japansche beschavingen door middel der onderwijsinstellingen. 2. Onderlinge huwelijken tusschen Japanneezen en Chineezen. 3. Uitwisseling van regeeringsambte naren. ASUNCION, 3 November (Havas). De minister van binnenlandsche zaken heeft verklaard, dat een loyaal geble ven regiment de opstandelingen le Con cepcion, die geweigerd hebben zich over te te geven, heeft aangevallen. Naar Concepcion rukken versterkin gen voor de loyale troepen op. BERLIJN, 4 Nov. (D.N.B.), Gene raal Goering heeft gisteren in zijn functie van rijksjagermeester de groote internationale jachttentoonstelling ge opend. De plechtigheid werd bijge woond door het kroonprinselijk paar van Denemarken, de ambassadeurs van Frankrijk. Polen. ïtalië, Engeland en Japan, de gezanten van Denemarken, Egypte. Roemenië. Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk. Portugal. Letland, Hongarije Estland. Zweden en Nederland, eenige zaakgelastigden en verschillende rijks ministers. Zal de wijk een basis voor militaire operaties worden? Japan dreigt het stadsdeel te vernietigen TOKIO, 4 Nov. (Domei) Over de in Sjanghai gelegen Chineezenwijk, Nantau komen in Tokio elkaar tegensprekende berichten binnen. Gisteren werd gemeld, dat de Chineesche troepen zich uit Nan tau terugtrekken, maar een vanmorgen door de admiraliteit ontvangen officice- le mededeeling houdt in, dat uit Nantau Chineesche vluchtelingen de wijk ne men naar de Fransche concessie en dat hun aantal reeds een millioen zou be dragen. De Chineesche militaire autori teiten van hun kant zouden pogingen in het werk stollen Nantau te verster ken en ook versterkingen toe te voegen aan de Chineesche troepen ten Zuiden van de Soetsjau-kreek, teneinde den eenigen verbindingsweg tc waarborgen tusschen Nantau en Nanking, langs den Sjanghai-Sangtsjau-Ningpo-spoorweg. De correspondent van de Nitsji-Nitsji meldt, dat, indien de Chineezen Nantau tot ba sis voor militaire operaties tegen Japan maken, deze wijk het lot zal doelen van Tsjapei. Voorts wordt vernomen, dat de regeering van Nanking verontrust zou zijn over de dreigende verbreking der verbindingen tusschen Nanking en Sjanghai en daarom streeft naar een verbinding langs bovengenoemden spoorweg en door middel van een bui- tenlandsche scheepvaartlijn. Ter Brusselsche conferentie koes tert men eenige hoop, dat Japan voorwaarden voor een bemiddeling kenbaar zal willen maken BRUSSEL, 4 Nov. (Havas). Aan het einde van den eersten dag der confe rentie der onderteekenaars van het negenmogendhedenverdrag verklaarde men gisteren in internationale kringen, dat niets werd gezegd of besloten, dat de beraadslagingen der conferentie zou kunnen belemmeren. Waarschijnlijk zal de conferentie he den een beperkte commissie belasten met het ondernemen van alle stappen, welke ten doel hebben te verkrijgen, dat Japan, indien het geen vertegenwoordi gers zendt, toch ten minste een in ver zoenende termen gestelde uiteenzetting zal geven van de voorwaarden, waarop het bemiddeling zal kunnen aanvaar den. Het is mogelijk, dat de conferentie haar beraadslagingen in voltallige ver gadering zal staken in afwachting van de resultaten der onderhandelingen. Overigens is gisteravond bekend ge worden, dat Eden en Delbos Vrijdag uit Brussel zullen vertrekken. De internationale vrouwenbond voor vrede en vrijheid heeft een brief gericht aan president Roosevelt, waaruit wij de volgende kern lichten: „Wij zullen angstvallig de Brussel sche conferentie volgen, door de negen mogendheden bijeengeroepen. Het feit, dat de Vereenigde Staten er aan deel nemen, vervult ons met een gevoel van dankbaarheid en hoop. Toch zouden wij een dringend beroep willen doen op u en uw groot en machtig land, uw po gingen niet te beperken tot het conflict in het Verre Oosten, hoe hoogst ver keerd en onrechtvaardig dit ook moge zijn. doch voortgaan uw grooten invloed te voegen hij de vele ernstige vredes pogingen. die gedoemd zijn tot falen, in dien ze door uw sterke kracht niet worden gesteund." PRAAG, 4 November (Havas). Ko ning Carol en prins Michael zijn giste ren le Jidlochowitsj in Moravie aange komen, waar zij hebben deelgenomen aan een jachtpartij, welke te hunner eer was georganiseerd. Zij werden ont vangen door Benesj. Ir) den middag brachten beidé vorstelijke personen een bezoek aan de wapenfabrieken te Brno. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES V0«R op andere pagima's SI AD.SViH HLS De. mist veroorzaakt verkeersonge lukken. (Tweede Blad pag- 1). Doodelijk ongeluk op onbewaakten overweg. (Tweede Blad pag- 1). Tentoonstelling van het A. K. G. (Tweede Blad pag- 1). SPORT EuweAljechin. Dertiende partij af gebroken- (Tweede Blad pag. 2). Archambaud verbetert werelduur record- (Tweede Blad pag. 2). Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige O. tot Z. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, iets kouder. SEATTLE (Washington) 3 Novem ber (Reuter). Een groot amphibie vliegtuig van de marine is in de lucht in botsing gekomen met een kleiner marinevliegtuig. Van het laatste toestel bereikten de beide inzittenden met hun valschermen veilig den grond, doch de uit vijf personen bestaande bemanning van het amphibievliegtuig werd gedood. Fransche autoriteiten beschouwen hem als aanstoker der jongste relletjes in Marokko De sultan van Marokko heeft einde October Allal el Fassi. professor te Fez, verbannen, aangezien hij overtuigd is, dat hij de voornaamste verantwoorde lijke leider is van de opstandige Marok- kaansche nationalistische partij. Op voorstel van generaal Nogues heeft de Fransche minister van staat, Sar- raut, na overleg te hebben gepleegd met de ministers van buitenlandsche zaken en koloniën, besloten Allal el Fassi de hoofdstad van Gabon. Libreville, ale verblijfplaats aan te wijzen. Allal is per vliegtuig naar Fransch West-Afrika gebracht, vanwaar hi] even eens per \liegtuig naar Libreville zal worden vervoerd. HERTOG VAN WINDSOR NAAR AMERIKA WASHINGTON. 4 Nov. Charles Bédaux. een Fransch-Arnerkaan en of ficieel vertegenwoordiger van den her tog van Windsor, heeft gisteren ont huld, dat het komende bezoek van den ex-koning aan de Vereenigde Staten excursies zal behelsen naar alle doelen van het land en 37 dagen zal duren. Concentreer op het krachtigste recla -- middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1