ZAL DUITSCHLAND BEMIDDELEN Koersverandering der Engelschen ENGELANDS PLAN AANVAARD tusschen Japan en China? RIBBENTROPS naam genoemd Confiscaties in Mexico PIRATEN DER LUCHT CONFERENTIE TE BRUSSEL Fransch schip gebombardeerd Voor Bleyle Kleeding Licht op Vrijdag 5 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 110 Chineezen blijven echter onverzettelijk NAAR ERKENNING VAN FRANCO Commentaar der Duitsche dagbladen Linksche overval bij Madrid afgeslagen ONBETWISTBAAR RECHT" PIERIXJT GEEFT ZIJN OPDRACHT TERUG Non-in terven tieprobleem HET VRAAGSTUK der oorlogsrechten Spaansche partijen zullen worden gepolst RUIM ZES MILLIOEN WERKLOOZEN CONFLICTEN IN DANZIG Dit nummer bestaat uit 3 bladen AANVALLEN UIT DE LUCHT op aaadeire pagina's Weerverwachting 4 uur 52 min. EENUURSSTAKING TE PARIJS De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMER SFGGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer# week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 l lh' Ih' R Ni I A ]VÏ Jp Ij elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 \J\ 1/1 helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 In Japan acht men Berlijn's tusschenkomst meer aan vaardbaar dan die van Washington PARIJS, 5 November. (Havas). Le Journal maakt melding van een gerucht, dat in welingelichte krin gen te Berlijn de ronde doet en volgens hetwelk de Duitsche re geering zeer spoedig een initiatief zal nemen in verband met het ge schil in het Verre Oosten. De uit voering zou worden toevertrouwd aan Von Ribbentrop. Het zou hier een bemiddeling kunnen betreffen aldus het blad tusschen China en Japan. De eerste pijlsingen zijn reeds aan beide kanten verricht door, de Duitsche diplomaten en zouden in staat stellen te hopen, dat het conflict zou kunnen worden ge regeld in een vrij nabije toekomst. Japansche officieele kringen spreken volgens Reuter met klem tegen, flat er eenigerlei stap worclt gedaan voor het sluiten van vrede. Desalniettemin doet het gerucht vrijelijk de ronde, dat Ja pan gaarne het avontur van Sjanghai zou beëindigen en dat de marine ver stoord is over de minderwaardige taak der oorlogsschepen bij de blokkade. Welingelichte kringen gelooven, dat Hitier meer aanvaardbaar zal zijn als bemiddelaar dan Roosevelt. Reuter verneemt, dat Tsjang Kai Tfljek bij wijze van proef in kennis is gesteld van Japansche vredesvoorwaarden. De Chineesche generalissimus houdt echter vast aan herstel van den toestand, zoo als die was voor het uitbreken der vij andelijkheden en aan een strikt inacht- nemen van artikel 1 van het negen- mogendhedenverdrag, d.w.z. eerbiedi ging door de verdragsonderteekenaars van de Chineesche souvereiniteit, onaf hankelijkheid en onaantastbaarheid ten opzichte van gebied en bestuur. Om een neutrale zone bij Sjanghai De Japansche minister van marine, admiraal Jonai, heeft verklaard, dat in Sjanghai wordt onderhandeld over de instelling van een neutrale zone in Nantau en Poetoeng en over een spe ciale zone voor de vluchtelingen in het Fran6che concessiegebied. De Britsche autoriteiten in Sjanghai hebben thans een grootere tegemoetkomendheid ge toond, daar zij, naar het 6chijnt al dus de verklaring vreezen voor een verscherping van de anti-Britsche etem- ming in Japan. De Chineesche woordvoerder heeft toegegeven, dat zich thans 4000 man Japansche troepen aan de Zuidzijde van de Soetsjaukreeg bevinden. Onafhan kelijke waarnemers echter gelooven, dat dit aantal veel 'grooter is. Noord-Chineesche spoor wegen in Japans handen Naar bet D.N.B. uit Tokio meldt, zijn thans alle Noord-Chineesche spoorwe gen in handen der Japansche troepen. De Japanneezen staan tihans dicht bij Tsinan. Volgens te Sjanghai ontvangen be richten hebben de Japanneezen weder om een aantal Chineesche steden in verschillende provincies, o.a. Sjantoeng en Honan, uit de lucht gebombardeerd De woordvoerder van de Japansche marine heeft verklaard, dat de Japan neezen het eiland Joewan, dat den in gang van de haven Wentsjau in het Zuiden van Tejekiang beheersoht. bezet hebben. Het Chineesche telegraaf-agent- schap Central News spreekt het bericht echter tegen. Uit Hsinking wordt gemeld, dat een Japansch-Mandsjoerijsch verdrag be treffende de afschaffing van de exter ritoriale rechten van buitenlanders in Mandsjoekwó onderteekend is door den Mandsjoerijschen minister-president en door generaal Weda. den Japanschen ambassadeur in Mandsjoekwo. In Italiaansche kringen komt wantrouwen tot uiting LONDEN, 5 Nov. (Reuter.) De be- richten, dat Groot-Brittannië op het pant staat Franco te erkennen, zijn, naar ver luidt onjuist, ofschoon wel sinds eenige weken onderhandelingen worden gevoerd over het nemen van practische maatrege len voor een contact met de autoriteiten in de groote gebieden van Spanje, die door de rechtschen bezet worden gehouden en waar Groot-Brittannië gewichtige handels belangen heeft. De onderhandelingen zijn op het oogen- blik opgeschort hangende het resultaat van het onderzoek, dat de rechtschen toege zegd hebben te zullen instellen naar het bombardement van de Jean Weems. De besprekingen hebben ten doel te komen tot een regeling, waarbij Engeland één of verscheidene vertegenwoordigers zou krijgen ter bewaking van de Britsche belangen op rechtsch gebied en generaal Franco een soortgelijken vertegenwoordi ger te Londen. De openbare meening in Italië volgt met gemengde gevoelens de houding van Engeland ten aanzien van Spanje. Het besluit van Engeland, bij Franco han delsvertegenwoordigers te benoemen, wordt uitgelegd als een bewijs, dat Italié's standpunt het juiste was Hoewel men eenerzijds hierover voldaan is, koestert men anderzijds ongerustheid Men vraagt zich namelijk af, of Enge land niet, door Franco de hand te rei ken, tracht den invloed van Italië en Duitsehland te overvleugelen. De Lavoro Fascista is, wat dit betreft, van mee ning, dat, indien Engeland inderdaad dergelijke voornemens koestert, er wei nig kans op verwezenlijking hiervan be staat. De mededeeling, dat de minister van buitenlandsche zaken van Engeland en Frankrijk van hun aanwezigheid in Brussel gebruik hebben gemaakt om el kaar te polsen over een langzame ver andering van koers ten opzichte van ge neraal Franco, wordt door Duitsche bla den van commentaar voorzien. De Völki- scher Beobachter schrijft, dat dit bericht geen verrassing beteekent. want, aldus het blad, hierdoor wordt slechts bewe zen, dat de leiders der buitenlandsche politiek in deze landen de Spaansche kwestie en het conflict in de Middel- landsche Zee met die nuchterheid bekij ken als steeds van hen verwacht kon worden. Hiermede kan worden vastge steld, dat het tijdperk van Nyon, waar van Eden zelf verklaard heeft, dat de resultaten in den vorm van omvangrijke Sovjet-Russische wapenleveringen alleen den „Spaanschen bolsjewisten" ten goe de gekomen zijn, definitief als een ver gissing heeft afgedaan. In verband met de verklaring van Chamberlain in het Lagerhuis merkt het Berliner Tageblatt op: Het doet er niets toe, dat Engelands „agenten" in het nationale Spanje voorloopig geen diplomatieken status zullen krijgen. Evenmin zegt Chamberlain's verklaring veel, dat hiermede niets verandert aan den bestaanden toe stand. Wat verandert, dat zegt dui delijk genoeg de wrevel in Parijs over het besluit van de Engelsche regeering en de critiek, welke Cham berlain hierover in eigen land hoort, waar men de Spaansche nationalis ten nog steeds als opstandelingen pleegt te betitelen. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft: Ook al zou er een wijziging komen in de methoden der Engelsche en Fransche politiek ten opzichte van Spanje, het doel blijft toch gelijk: men wil verhin deren, dat het Spanje van de toekomst zich nauwer bij Italië en Duitsehland aansluit. Het middel daartoe was tot dusver de ondersteuning van het roorle bewind en het zou niet behoeven te ver bazen. indien Engeland en Frankrijk thans pogingen in het werk stellen Spanje te bewegen deze pijnlijke periode te vergeten. Terreinen van de Standard Oil in beslag genomen NEW-YORK, 5 Nov. (Reuter). Volgens een berichtgever van de New York Times in Mexico, heeft president Cardenas terreinen van de Standard Oil tot een oppervlakte van 350.000 acres in beslag genomen. De ze terreinen vormen een deel van het twee millioen acres groote olieland in de drie Zuidelijke staten T^bas^o, Campeche en Chiapas. Zij zullen ge nationaliseerd worden bij decreet. Bij decreet zijn eveneens de onder- grondsche rechten genationaliseerd van 500 000 acres land in Tabasco, waaryoor een concessie was gegeven aan een met Fransch kapitaal gefi nancierde maatschappij, op grond van de overweging, dat de maat schappij in gebreke is gebleven het land binnen een behoorlijken tijds limiet te verdeelen. Men beschouwt deze actie van Cardenas als een stap naar de geleidelijke eliminatie van Amerikaansohe en Engelsche oliebe- Hoe de Corse door vliegtui gen werd bestookt Het ministerie van landsverdediging te Valencia deelt mede, dat een Fran sche torpedojager, welke een Fransche boot escorteerde, gistermiddag om vijf minuten voor half vijf op 20 mijl van Valencia herhaalde malen op een duik boot heeft geschoten. Men kon van de kust zien, dat het water ten gevolge van de kanonschoten opspatte. Het Fransche ministerie van marine ver klaart echter van het gebeurde niets af te weten. Van het escadrille rechtsche vlieg tuigen, dat Barbastro heeft bestookt, zouden een tweetal, Heinkeltoestellen, volgens een bericht uit Barcelona zijn neergehaald. Het groote rechtsche hoofdkwartier meldt, dat de rechtschen aan het front voor Madrid gistermorgen een overval der regeeringstroepen in den sector van Aravaca hebben afgeslagen. Aan het front van Aragon hebben de rechtschen in den sector van Sabinanigo heuvel 1190 ten Zuiden van Allue bezet. In den sector van Villamayor hebben zij den berg Maserado en den heuvel 609, bezet, zoodat de stellingen van de Hermitage, Magallon en Monte Calva- rio vereenigd zijn. Italië steunt Duitschlands koloniale eischen ROME, 5 Nov. (D.N.B.), Ten aanzien van het koloniale vraagstuk schrijft de Azione Coloniale o.a., dat alle argumenten, die Frankrijk en Engeland tegen de koloniale eischen van Duitseh land aanvoeren, met enkele woorden ontzenuwd kunnen worden- Het argument, dat de koloniën voor de grondstoffenvoorziening van betrek kelijk geringe beteekenis zijn, wordt volgens het blad door iedere statistiek volkomen weerlegd. Verder bestrijdt de Azione Coloniale 'het argument, dat Duitsehland onwaardig is koloniën te beheeren. Het blad besluit: Met oprechte solidariteit beschouwt Italië de eischen van het derde rijk al9 de bekrachtiging van een duidelijk en onbetwistbaar recht. BRUSSEL, 1 Nov. (Belga) De Koning heeft hedenochtend Pierlot ontvangen, die verslag uitbracht over zijn pogingen om een kabinet te vormen en meedeel de, dat hij niet geslaagd is. Pierlot heeft zijn opdracht aan den Koning terugge geven. De Koning heeft daarop Spaak be last met de vorming eener regeering van nationale eenhéid. Spaak heeft ver zocht zich te mogen beraden en zijn po litieke vrienden te mogen raadplegen, ONDERSCHEIDING VOOR JEAN BATTEN LONDEN, 5 Nov- (Reuter). De Roval Aeroclub heeft Jean Batten de gouden medaille dezer vereeniging verleend, Ten aanzien van deze aange legenheid onthield Rus land zich van stemming LONDEN, 5 November. (Reu ter). In een voltallige bijeen komst heeft de commissie voor de niet-inmenging gisteren de ont- werp-resolutie betreffende de ver wijdering der vrijwilligers en het toekennen van oorlogsrechten als mede de aanbeveling, volgens wel ke de voorzitter gemachtigd wordt zich tot de Spaansche partijen te wenden, goedgekeurd. Hoewel de ontwerp-resolutie, die het Britsche plan belichaamt, door alle ge delegeerden is aangenomen, heeft Maie- ky. de Russische vertegenwoordiger, verklaard zich van stemming over de kwestie van de toekenning der oorlogs rechten te onthouden. De beide aanbe velingen der ondercommissie werden eenstemmig goedgekeurd. In zijn rede zeide Maisky, dat Rus land het Britsohe plan niet in zijn ge heel kan goedkeuren, evenmin als de ontwerp-resolutie, maar omdat een ne gatieve stem het geheele plan voor de verwijdering der vreemdelingen zou vernietigen, zal Rusland de resolutie aanvaarden met het voorbehoud, dat het niet zal stemmen over de deelen, die verband houden met de toekenning der oorlogsrechten. Rusland 6temt in met de onmiddellijke verwijdering van alle niet-Spaansche strijders. Een doel treffend toezicht is noodzakelijk voor een werkelijke niet-inmenging; indien men een bevredigend stelsel kan op bouwen, zal de Sovjet-Unie haar hou ding ten aanzien van het bijdragen in de onkosten wellicht kunnen herzien. Grandi zeide, dat men wel moet be grijpen, dat de aanvaarding van het Britsche plan door Italië nog afhanke lijk blijft van de voorwaarde, dat de 27 landen, die in de commissie verte genwoordigd zijn. het plan zonder voor- behoiid goedkeuren De Italiaansche re geering acht zich niet gebonden door voorzieningen ten aanzien van de ver wijdering der vrijwilligers, indien er eenige twijfel bestaat over de eenstem mige aanvaarding en de verbintenissen der andere regeeringen ten aanzien van de toekenning der belligerentenrechten en het herstel van het toezichtstelsel. Daarom aldus de Italiaansche afge vaardigde kan de commissie geen uitvoering aan het Britsche plan geven, voor dat in de eerste plaats Sovjet-Rus land zijn houding hseft herzien en gelijk alle andere staten de negen on derling samenhangende punten van het plan heeft aanvaard, terwijl in de twee de plaats de mogendheden het eens moeten zijn geworden over de maatrege len, die genomen moeten worden om de ernstige gevolgen van Ruslands onthou ding onder het oog te zien. Duitsehland achter Italië De Duitsche vertegenwoordiger, Woer- mann, en de Portugeesche gedelegeerde sloten zich bij het Italiaansche stand punt aan. Corbin (Frankrijk) steunde in het al gemeen het Britsche plan en gaf uiting aan de hoop, dat ieder de resolutie zou aanvaarden. De Oostenrijksohe gedele geerde 6temde met het plan in en sloot zich aan bij Duitschand en Italië, wat betreft het punt van geschil: de Russi sche onthouding ten aanzien van de kwestie der oorlogsrechten. De Hon- gaarsche en Albaneesche vertegenwoor digers namen hetzelfde standpunt in. Nadat de resolutie was aangenomen, stelde de voorzitter voor, dat de vast stelling der voorwaarden, waaronder hij zich tot de strijdende partijen zal wen den. aan hem zou worden overgelaten. Aldus werd besloten. De vergadering bracht geen verras singen. Een nieuwe bijeenkomst voor hoofd- en ondercommissie is nog niet vastgesteld. Het vraagstuk van de samenstelling der twee commissies, die naar Spanje gezonden moeten worden, zal door de ondercommissie moeten worden bespro ken. NEW YORK, 5 Nov. (D.N.B.) Volgens ramingen van de National Industrial Conference Board, een economisch-sta- tistisch bureau van de Amerikaansche industrie, bedroeg het aantal werkloo- zen in de Yereenigde Staten in Septem ber j.l. 6-066.000. Hierbij is geen rekening gehouden met de door stakingen ver oorzaakte werkloosheid. Delbos en Eden hebben dc Belgische hoofdstad verlaten BRUSSEL, 5 Nov. (Havas). Na het vertrek van Delbos zal De Tessan Frankrijk vertegenwoordigen in de vandaag te houden besloten bijeen komst der Zuidzeeconferentie. Eden zal Brussel eveneens vandaag verlaten. Om particuliere redenen moet hij zoo spoedig mogelijk te Londen terug zijn en hij zal daarom gebruik maken van een militair vliegtuig. Nader wordt gemeld, dat om kwart voor elf vanmorgen de besolten ver gadering van de Pacific-conferentie is begonnen onder voorzitterschap van Spaak. De bijeenkomst was gewijd aan de bestudeering van den tekst der nota, die aan Japan zal worden gezonden, elsmede aan de samenstelling van de beperkte ondercommissie.. De vergadering werd om half twaalf geschorst, om de delegaties gelegenheid te geven zich te beraden over de tek sten, die aan haar goedkeuring zijn voorgelegd. Om twaalf uur zal de ver gadering worden voortgezet. Zal de stad over vier weken Duitsch zijn? WARSCHAU, 5 Nov- (Havas). In ver band met de troebelen van 2 November te Peklo, waar een aantal Danzigsche onderdanen de woningen van Polen hebben geplunderd, heibben de Danzig sche autoriteiten het nummer van de Gazeta GdansAa in beslag g.ènomen, waarin berichten en commentaren be treffende deze gebeurtenissen worden gepubliceerd. Bij wijze van weerwraak hebben de Poolsche autoriteiten deDan- ziger. Vorposten en de Danziger Neueste Nachriohten geconfisqueerd. Het incident zelf wekt slechts weinig reactie hij de Poolsche openbare mee ning. De recente redevoering van For- sfer echter, die mededeelde, dat „over vier weken Danzig Duitsch zal zijn", heeft heftige commentaren uitgelokt in de Poolsche rechtsche pers. De regee- ringsbladen onthielden zich echter van beschouwingen, ongetwijfeld in verband met de thans loopende onderhandelin gen tusschen Polen en Duitsehland over een spoedig uit te geven verklaring be treffende de behandeling der wederzijd- sche minderheden. Luchtverdedigingsoefening op groote schaal nabij de Theemsmonding LONDEN, 5 Nov. (Havas). In den afgeloopen nacht zijn gecombineerde oefeningen in passieve verdediging te gen luchtaanvallen gehouden onder bevel van admiraal sir Edwards Evans in de omgeving van do Theemsmon ding. Eenige minuten na middernacht meldde sircnegeloei, dat vijandelijke vliegtuigen van Manston kwamen. Twaalf minuten later waren Gravesend, Chatham, Tilbury en Gillingham in volkomen duister gedompeld, terwijl vrijwilligersploegen bijeenkwamen op de aangegeven punten en zoeklichten van het leger den hemel afzochten Hoewel dank zij de genomen voorzorgs maatregelen de vijandelijke vliegtuigen over het algemeen hun doel niet kon den bereiken, werden op den grond de oefening gehouden, alsof het bom bardement geslaagd was. Branden werden ontstoken in „veroordeelde" cottages, verscheidene zones werden met „gas" besmet. De verdedigings maatregelen werden op zoo bevredi gende wijze ten uitvoer gelegd, dat ad miraal Evans kon verklaren: „Luchtaanvallen bieden geen zeer reëel gevaar, wanneer de burgerbevol kingen goed georganiseerd zijn. Wan neer zij echter niet zijn geoefend, kan het gevaar verschrikkelijk zijn". SPURT Euwe won dertiende partij. (Eerste Blad, pag. 2) Medegedeeld door. het K.N.M I. te De Bilt, Zwakke tot mat.ige O. wind, aanvankelijk licht, later toene mend bewolkt, droog weeir, mo gelijk nachtvorst, weinig veran dering in temperatuur overdag. BARCELONA, i Nov (Havaa). Hedenochtend half negen hebben twee watervliegtuigen van de luoht- macht van Franco getracht nabij Mataro benoorden Barcelona, aan de Katalaansche kust, het Fransche schip La Corse te bombardeeren. Het schip werd niet getroffen en vervolgt zijn weg, begeleid door den Fransche torpedoboot Suffren. Het ministerie van landsverdediging te Madrid deelt mede, dat 12 driemoto- rige vliegtuigen Barbostro hebben ge bombardeerd en een zestigtal slacht offers hebben gemaakt. Barbostro ligt in Arragon, tusschen Huesca en Lerida. In militaire kringen ziet men in de bombardementen van Lerida en Bar bostro een aanwijzing, dat de troepen van Franco in deze 6treek een offensief zullen beginnen. Havas seint uit Gibraltar: De Brit sche autoriteiten, welke met de be waking der grens belast zijn. hebben vanmiddag den bestuurder gearres teerd van een auto. die vier groote kisten met wapens en munitie voor de rechtschen vervoerde. De wagen \va6 op weg van Gibraltar naar La Linea. De wagen is in beslag genomen. Reuter voegt aan dit bericht toe, dat de zending vanochtend van het Duit sche stoomschip Pasajes, dat via Tan- ger uit Hamburg te Gibraltar was aan gekomen, is gelost. Later is het schip vertrokken. Politie en ambtenaren stel len een onderzoek in. Havas meldt uit Lorient. dat de ree* der van de treilers, waarmede een aantal manschappen van het leger der regeering uit Gijon is gevlucht, naar Lorient is gekomen, om deze schepen te bemannen met een equipage, welke met Franco sympathiseert. Deze schepen voerden bij aankomst te Lorient niet de vlag van de Spaansche Tegeering. De Spaansche consul te Nantes heeft zich verzet tegen het vertrek van de schepen, aangezien zij volgens zijn mee ning door de Spaansche regeering in beslag zijn genomen. Op zijn verzoek zijn de schepen aan de ketting gelogd. De reeder heeft besloten zich tot de Fransche justitie te wenden. PARIJS, 5 November (Havas). De afgevaardigden van de vakvereeni- gingsafdeenngen der metaalbewerkers in het Parijschc gebied hébben beslo ten, dat op 10 November gedurende één uur het werk neergelegd zal wor den voor het sluitingsuur. De arbei ders zullen in de werkplaatsen blijven. De metaalarbeiders worden uitgenoo- digd dienzelfden dag een bijeenkomst bij te wonen, welke op touw zal wor den gezet door de bouwvakarbeiders, die eveneens verzet willen aanteeke- nen tegen de langzame procedure van verzoening en arbitrage en tegen het niet in acht nemen der collectieve over eenkomsten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1