Taijoean in handen der Japanneezen 4000 DE EEMLANDEÜ EXECUTIES IN het derde rijk DE WINDSORS NIET NAAR DE VER. STATEN Rund- en kalfsvleesch niet goedkooper Een remmende factor TEGEN HET communisme Amlrstgdrt BEMIDDELING VAN HITLER? Voor Bleyle Kleeding UIT MODI Vraag St. NIC0LAAS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Zaterdag 6 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 111 TROEPENLANDING in de baai van Hangtsjau Groot politiek proces te Wilna Dit nummer bestaat uit 4 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 4 uur 50 min. een abonnement bij de Nieuwe zending KINDERMANTELS Jeugdige Stoffen Japonnen Bijzonder mooie Uitgebreide collectie FtlDUIM BURGER MANTELCOLLECTIE TRICOT AMEP SFOORTSCfi DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 1 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtentiën voor do helft van den prijs. - Kleine Advcrtcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Chineesche soldaten be dreigd met omsinge ling Japanneezen in Honan teruggeslagen PEIPING, 6 November. (Reuter.) De hoofdstad van Sjansi, Taijoean. is in handen der Japanneezen gevallen na den verbitterdsten veldtocht, die tot nog toe tijdens de vijandelijkheden in Noord-China is voorgekomen. Men verwacht thans, dat de Japannee zen aan alle Noordelijke fronten zullen oprukken naar de Gele Rivier. Net Chineesche telegraaf-agentschap Central News bevestigt, dat Japansche troepen aan land gezet zijn te Tsjoean- koengting in de baai van Hangtsjau. Deze troepen, die oprukken naar het N.W. in de richting van Sjanghai, zouden te Sintsang nabij de grens van Kiangsoe Chi neesche troepen hebben ontmoet. De stad Haijen in de baai van Hangtsjau is gisteren zwaar gebombardeerd door Japansche oorlogsschepen, die de trans porten begeleidden De ontscheping van Japansche troe pen in de baai van Hangtsjau wijzigt vol komen den toestand aan het front van Sjanghai. Wanneer deze nieuwe contin genten er in slagen snel op te marchee- ren naar het Noorden, zullen de Ghinee- sche troepen zich zonder twijfel haastig moeten terugtrekken tegenover de lijn TsjanghaSoengkiang, waarvan de lin kervleugel zelfs dan nog bedreigd zou worden. Achter deze linie ligt een water rijke streek, die een voortreffelijke na tuurlijke verdediging vormt- Wanneer verder de Japansche troepen langs het Zuiden de Wangpoe bereiken, zullen de Chineesche troepen met omsingeling be dreigd worden* De Takoengpau meldt voorts, dat 'twee detachementen Japanneezen, die trachtten den toegang te forceeren tot de versterkte stad Anjang in de provin cie Honan aan den spoorweg Peking— Hankau, met zware verliezen zijn terug geslagen, ondanks de voorbereiding der artillerie. Nader seint Reuter uit Sjanghai, dat «de Japansche troepen, die in de baai van Hangtsjau aan land zijn gegaan, thans den Zuidelijken oever van de Wangpoe hebben bereikt op vier mijlen afstand van Soengkiang, dat het eerste groote doel van den nieuwen opmarsch vormde. Intusschen zijn de Japansche troepen aan het Westelijke front erin geslaagd een brug te slaan over de Soetsjau-kreek, welke gemechaniseerde eenheden kan dragen. De Japansche ontscheping in de baai van Hangtsjau is ten uitvoer gelegd op drie punten met pas uit Japan aan gekomen troepen- Naar schatting zullen er spoedig op zijn minst 200.000 man Ja pansche troepen aanwezig zijn in het gebied van Sjanghai. Eventueele Japansche vredesvoorwaarden Tijdens een persconferentie te Wa shington, belegd door den directeur van de Nitsji Xitsji, heeft deze Japansche af gezant medegedeeld, welke de voor Ja pan aanvaardbare vredesvoorwaarden zouden zijn. Hij baseerde zich daarbij op 'besprekingen, die hij met Konoje, den premier, heeft gevoerd. Ilij verklaarde, dat Japan er in zou toestemmen de vij andelijkheden, zoodra dit mogelijk is, te Dertig Lagerhuisleden, behoorende tot de oppositie, hebben Hitier een telegram gezonden, waarin zij uitdrukking geven aan hun ontzetting en afschuw over de terechtstellincr van het vroegere lid van den rijksdag Robert Stamm en van den vakvereenigingsleider Adolf Remhte. Het telegram vooct hieraan toe: „Opgeschrikt door deze nieuwe terecht stellingen, herhalen wij ons beroep ten gunste van een wijziging van alle dood vonnissen. uitgesproken wegens politiek optreden en ten gunste van de invrij heidstelling van Thaelmann en de an dere ge\nngenen, wier zaak nog niet is behandeld". staken, aangezien Japan reeds thans verder is gekomen dan het van te voren vastgestelde doel. Voorts verklaarde Kataisji, dat een initiatief van president Roosevelt bet beste middel leek om te komen tot het sluiten van een wapenstilstand. Het op treden van één enkele mogendheid in dezen is te verkiezën boven de tusschen- komst eener conferentie- De onderhan delingen over de vredesbepalingen zelve echter zouden alleen door China en Japan gevoerd moeten worden- Deze be palingen zouden zijn: (1). Geen enkele gebiedsuitbreiding voor Japan, maar vorming van een Chi neesehen staat der vijf Noordelijke pro vincies, welker ordedienst verzekerd zou worden door een Chineesch corps en welker veiligheid door dit corps, met of zonder hulp van buitenlandsohe troe pen, zou worden gewaarborgd. (2). Japan zou waarborgen eischen tegen een doordringen van bolsjewisti sche invloeden in China. (3). Er moet een gedemilitariseerde zóne ingesteld worden rondom de con cessies van Sjanghai. (4). Economische samenwerking en staking van het nnti-Japansche drijven. Kataisji verklaarde tegenstander te zijn van een bemiddeling van Duitsch- land, aangezien hij den invloed van de Ver. Staten in Japan doeltreffender acht dan die van Duitschland. WARSCHAU. 6 November. (Havas). Voor de rechtbank te Wilna zal een groot politiek proces beginnen. Eén der leiders van de Litausche organisaties in Polen. Constantin. wordt er van be schuldigd met geld. dat op frauduleuze wijze Polen is binnengebracht, een anti-Poolsche beweging te hebben ge financierd met het doel Wilna weder bij Litauen te voegen. Ernstige misvattingen nopen den Hertog zijn bezoek af te zeggen PARIJS, 5 Nov. (Havas). De hertog van Windsor heeft beslo ten het bezoek, dat hij voornemens was aan de Vereenigde Staten te brengen, niet te laten doorgaan. Reuter meldt nader, dat de hertog van Windsor in een na mens hem afgelegde verklaring zegt met grooten tegenzin en na langdurige overweging tot dit besluit te zijn gekomen. Hij voelt evenwel, dat gezien de ernstige misvattingen, welke zijn gerezen en de onjuiste verklaringen, welke zijn verschenen betreffende de beweegredenen voor en de bedoe lingen van zijn industrieele tour- neeën niets anders op zit dan dit bezoek voor het oogenblik uit te stellen. De hertog herhaalt met nadruk, dat er geen schijn van rechtvaardiging is voor eenigc veronderstelling, dat hij verbonden zou zijn aan eenig indus trieel stelsel of dat hij voor of tegen eenige politieke of rassenleer zou zijn. Hij spreekt do ernstige hoop uit dat na deze mededecling zijn werkelijke en oprechte beweegreden voor zijn voor genomen bezoek aa Amerika juist zal worden begrepen. GEEN COLLECTE IN DE BELIJDENISKERK BERLIJN, 6 Nov. (Havas). De recht bank heeft verklaard, dat de collecten, welke de Belijdoniskerk in de kerkge bouwen organiseert, onwettig zijn. De rechtbank grondt dit vonnis op de ver klaring, dat de Belijdeniskerk geen groep is, welke bekleed is met de ge bruikelijke kerkelijke rechten. Op de veemarkten heeft zich, als gevolg van het mond- en klauwzeer, een stijging der prijzen voltrokken Het Bureau van den Nederlandschen Slagershond schrijft ons: De afschaffing van de 5 procent crisisheffing op rundvleesch per 1 November j.l. is door de slagers met groote voldoening vernomen. Vijf jaar lang heeft het slagersbedrijf on der crisislasten gebukt en buiten de heffing op gesmolten vet is aldus door de slagers aan crisisheffingen op vleesch niet minder dan 74 mil- lioen gulden opgebracht, ten bate van het landbouwcrisisfonds, het welk ongeveer ƒ7000,is per sla gersbedrijf. Een groot bedrag voor een gemiddeld klein middenstands- bedrijf, hetwelk niet in staat bleek deze lasten op den consument te ver halen, door scherpe concurrentie en sterk slinkend debiet. Het slagersbedrijf komt nu weer wat op adem en algemeen zou direct gevolg gegeven zijn aan den wensch van mi nister Steenberghe om de vleesch prijzen evenveel te verlagen, als de afschaffing «Ier 5 procent crisisheffing, den kostprijs ontlast, dit is 4—5 cent per kg., ware er geen remmende factor. Voortvarende plaatselijke slagersver- een i.gingen hebben reeds on 1 November lot deze prijsverlaging besloten. Andere, die later bijeen kwamen, zaten met de moeilijkheid dat de slaehtveemarkten van Maandag en Dinsdag j.l. een vrij *terke stijging der \ceprijzen lieten zien. Wat reeds door velen was voorzien en door de afgevaardigden der beide bonds- besturen op 22 October aan het Departe ment van Economische Zaken ook als hun oordeel was gegeven, nl. dat als ge volg van het heerschen van mond- en klauwzeer en teeltbeperking, een stijging der slachtveeprijzen was te verwachten, voltrok zich reeds deze week. De hoo- gere inzet van Dinsdag heeft zich n.l. Woensdag te Den Bosch, Donderdag tc Zutphen en Vrijdag 5 November op de markten te Leeuwarden, Zwolle en Lei den gehandhaafd en zich in niet min dere mate bij de kalverenhandel doen openbaren. Waar de inkoop van rundvee deze week 4 5 cent per kg. steeg, is het voor de slagers al heel moeilijk geworden, op grond van de afschaffing der crisishef fing den vlceschprijs te verlagen. De sla gers, die den prijs verlaagden, zullen bij handhaving der huidige hoogcrc slacht vee-prijzen spoedig de vleeschprijzen moeten opslaan, vooral voor kalfsvleesch klemt dit sterk. De slagers, die deze week de prij zen nog niet hebben verlaagd, doen evenwel toch de afschaffing der cri sisheffing ten bate komen van den consument, want de inkoop zou bij niet-afschaffmg der heffing tot op slag der vleeschprijzen hebben ge noopt. Mocht de slachtveemarkt weer op la ger niveau komen wat niet te ver wachten en voor den veehouder, die veel verloor door het mond- en klauwzeer, ook niet wenschelijk is dan zullen de sla gers zeker op grond van lagcren inkoop en afschaffing der crisisheffing de vleeschprijzen algemeen verlagen. Momenteel is de marktpositie zóó, dal de consument, ondanks de goede bedoe ling van den Minister van Economische Zaken en den goeden wil van de slagers, geen algemeene verlaging der rund- en kalfsvleeschprijzen mag verwachten. Het moge al een heele geruststelling en voldoening voor den vleeschcon«ument I zijn, dat het volksvoedsel vleesch niet meer door extra crisisheffingen wordt belast. Italië thans officieel betrok ken bij het anti-Komin ternverdrag Heden onderteekening van het document ROME, 6 Nov. (Havas). Bevestigd wordt, dat het bezoek, dat Von Ribben- trop en de Japansche ambassadeur te Berlijn, Moesjakoji, den 22en October aan Rome hebben gebracht, van bcslis- senden invloed is geweest op Italië's toe treding tot het anti-communistische ver drag, dat hier heden zal worden onder teekend. Volgens geloofwaardige inlich tingen zouden Duitschland en Japan krachtig hebben aangedrongen, opdat Italië zijn weifeling zou laten varen, elk om verschillende redenen. Het voor naamste punt voor Duitschland wordt op het oogenblik gevormd door de kolo niale eischen. Japan heeft op spoedige onderteekening aangedrongen om ten tijde van de conferentie te Brussel zijn internationale positie te versterken. Italië zou tot het laatste oogenblik ge aarzeld hebben, uit vrees de deur te sluiten voor de onderhandelingen met Engeland, die Italië wenscht en die reeds drie maanden lang zijn uitgesteld. Dit is de reden, waarom Italië zou heb ben gewild, dat het accoord geheim werd gehouden. Het accoord, dat thans zal worden onderteekend, zal de lijnen van het DuitschJapansche verdrag volgen. Theoretisch zal het gericht zijn tegen de internationale communistische inmen ging in de binnenlandsche aangelegen heden der landen. De onderteekenaars zouden overeenkomen elkaar van do communistische activiteit op de hoogte te houden en samen te werken bij de bestrijding. Nader meldt Havas uit Rome, dat het diplomatieke stuk, hetwelk heden zal worden onderteekend. niet den vorm zal hebben van een verdrag, zooals dit het geval was met de overeenkomst tus- schen Duitschland en Japan van 25 No vember 1936, doch van een protocol. Niettegenstaande den eenvoudigen vorm van het document is het belang hiervan toch niet te onderschatten, aangezien de draagwijdte van de overeenkomst van Berlijn erdoor wordt vergroot, met alles wat hieraan vast zit: nl. uitwisseling van inlichtingen tusschen de drie par tijen, samenwerking t.a.v. maatregelen tegen het communisme en vorming van een front tegen het communisme met mogelijke deelneming van andere mo gendheden. De Romeinsche berichtgever van de Matin meldt aan zijn blad, t.a.v. het anti-Kominternverdrag, dat dit een combinatie vormt van een defensief bondgenootschap tegen het communis me de normale bepalingen van een niet- aanvalsverdrag De drie mogendheden zouden zich verbinden elkander onder ling 6teun te verleenen in geval van een aanval van buiten en voorts zou den zij zich verplichten tot wederzijd- schcn steun van dengene. die door een derde zou worden aangevallen. Geen gebaar anii-Chineesch Men meent bovendien te weten, dat Italië en Duitschland er zeer op gesteld zijn. dat de openbare we- rcldmeening het pact niet zal uit leggen als een sympathiebetuiging voor Japan met betrekking tot het tegenwoordige geschil in het Verre Oosten. Bijgevolg zijn gisteren ver zekeringen gegeven door den Itali- aanschen minister van buitenland sohe zaken aan de Chineesche am bassade te Rome. tegenover wie uit drukking is gegeven aan de gevoe lens van ware vriendschap van Ita lië jegens China en aan de hoop, dat de fascistische regeering in de toekomst met Nanking dezelfdo vriendschappelijke betrekkingen zal mogen onderhouden als in het ver leden. Te Rome veronderstelt men in kringen, die in contact staan met leidende Duitsche kringen, dat een soortgelijke stap vandaag te Berlijn is gedaan door den vertegenwoordi ger van de Wilhelmstrasse bij de Chineesche ambassade te Berlijn. Uit Berlijn wordt aan de Times ge meld, dat volgens zekere waarnemers het Italiaansch-Japansche pact den vorm zou kunnen hebben van een mi litair bondgenootschap. Onderteekening geschied Het D.N.B 6eint nader uit Rome, dat in het Palazzo Chigi hedenmor gen om 11 uur het protocol is on- GAAIEN TREK Reeds vanaf de laatste helft van September was er een opvattend groot aantal Vlaamsche gaaien tc zien. Men kon langs geen boomgaard komen op den Hooglandsclien-, Licndcrtschcn-. Heiligerberger- en Lageweg of er was een Vlaamsche gaai aanwezig. Voor al langs den Arnhemschcn weg zag men tamelijk groote troepen van deze mooie vogels rondzwerven of door trekken. Overal, waar maar eikels zijn te vinden, kon men den Eichelhdher, zoo als de Duitschers hem noemen, aan treffen. In ieder boscli. in het bijzon der bij Oud-Lcusdcn. vlogen ze voor u uit. waarbij zij een niet bepaald aan genaam gekriisch laten hooren. Het leek op een indrukwekkenden tocht, zoodat men dezen herfst gerust van een gaaienjaar mag spreken. Zelden zagen we ook zooveel gaaien. Echte gaaien-jaren waren 1910, 1912. 1916. 1919. 1923 en naar ik meen, 1928. Zij hun vocale prestaties over het algemeen niet zoo mooi. de gaaien maken evenwel veel goed door hun prachtige vederkleed. Dij hun vlucht laten ze hun smettcloozcn witten rug zien. die prachtig opblinkt tusschen de warmbruine herfsttinten. Maar als men het geluk heelt en dit is nu in het geheel geen zeldzaam heid, den rustcloozen vogel eens van dichtbij te zien kan men zijn wankleu rig veerenpak bewonderen. Telkens steekt hij zijn grijszwarte kuif in de hoogte. Zijn zwarte snorren vormen een aardig contrast tegen de witte keel en de zwarte staart en vleugel- toppen steken mooi af tegen de witte stuit. Ongewoon fraai is de beroemde he melblauwe zwartgeblokte vleugelspie- gel. die weer afgezet is met een witte vleugelvlak. Ziedaar, een der kleur rijkste vogels, die zoo groot is als een Kauw, van onze bosschcn. Dat deze ongewone trek verband kan houden met een slechten eikel oogst in het Oosten van Europa is niet onmogelijk, want eikels zijn in het najaar wel het hoofdvocdscl van den Marrikolf, al versmaadt hij bcu- kenootjes, hazelnoten en andere vruchten niet. Men moet eens opletten of de gaaien hun buit verstoppen en of zij later nog eens terugkomen op hun ham- stcrplaats. De Meerkol kun nog meer dan al leen het uiten van schrille cn scherpe geluiden. In het voorjaar kan de slu we en angstige vogel zoo rustig cn aardig een wijsje afdraaien. Allerlei 'geluiden kan Hanncbroek nabootsen, niet alleen van zangvogels, het gekraui van hanen en het kakelen van kippen, maar ook het geluid, dat gemaakt wordt bij het scherpen van een zuag. de pikkende toon van een specht en. zelfs het miauwen van een kat, zooals een Gaai het eens op Heiligenberg zoo meesterlijk deed. dat men onwillekeu rig een kat in een boom zocht. VIRIDIS. derteekend, waarbij Italië toetreedt tot het op 25 November 1936 tus schen Duitschland en Japan geslo ten verdrag tegen de communisti sche Internationale. Italië treedt toe in de hoedanigheid van een oor spronkelijk onderteekenenden staat. Het protocol is voor Italië onder teekend door den minister van bui- tenlandsche zaken, graaf Ciano, voor Duitschland door den buiten- gewonen en gevolmachligen ambas sadeur van het Duitsche rijk. von Ribbenlrop en voor Japan door am bassadeur Hotta. HET PROCES TEGEN BARMAT BRUSSEL, 6 Nov. (Btlga). Gister middag heeft de civiele partij in het proces-Barmat haar pleidooi beëindigd. Zij eischte een schadevergoeding van 900.000 francs. VLIEGTUIGESKADERS ALS GESCHENK LONDEN, 6 Nov. (D..VB-) De minister van koloniën heelt medegedeeld, dat de vorsten van Malakka voorgesteld heb ben de Bi'itsche regeering (wee vliegtuig- eskaders ten geschenke tc geven. Deze eskaders zonden op de eilanden van Malakka gestationneerrl moeten worden- De Britse lie regeering 'heeft den hoogen commissaris aldaar opdracht gegeven het geschenk te aanvaarden. HET AANTAL BETALENDE ABONN&S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PU BLICITEITSW AARDE TOURNOOIVF.LD 4 DF.N HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwaikke tot matige N.O. tot. Z.O wind. zwaar bewolkt tot betrok ken, weinig of geen regen, wei nig verandering in temperatuur. RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitcnmanège met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortsche Huisartscn- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Mertens zur Borg, Laantje 5; tel. 1225. Schmelling, Fred. v. Blankenheym- straat 6; tel. 996. Lubsen, Snouckaertlaan 12; tel. 290. Zondag heeft dienst de apotheek van Ten Brink cn Vermolen, Varkens- markt 19a; tel. 160. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b; tel. 189. Mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 212; tel. 1852. Te Brussel is men bezig met "het redigeeren der nota aan Japan TOKIO. 6 Nov. (Reuter). Uit Duitsche bron te Tokio verneemt Reuter, dat de voorwaarden der Japansche regeering voor een sta king der vijandelijkheden in China thans in handen zijn van Hitier. Voordat hedenmorgen om elf uur de negenmogendhedenconferentie in voltal lige vergadering bijeenkwam, zijn de gedelegeerden van Belgic, Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten bij een gekomen in het ministerie van bui- tenlandsche zaken ter opstelling van het ontwerp voor de nota, die aan Ja pen gezonden zal worden, waarbij re kening gehouden wordt met de door de verschillende delegaties ingediende amendementen. Ill JUIST ONTVANGEN vanaf f 11.50 Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1