Japanneezen bezetten de stad Taijoean BLOEDIG INCIDENT IN WEST-INDIE „BOVO" DE EEMLANDEU CONFLICT MEI VERSTERKING DER VLOOT ITALIAANSCH IMPERIUM STRIJD BIJ DE WANGPOE BOTSINGEN IN PALESTINA DeK.L.M.-dienst op Batavia Belangrijkste Nieuws Licht Voor Bleyle Kleeding Maandag 8 November 1937 Uitgave: VALKHÜFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 112 Een duizendtal Haitiaansche planters zou zijn gedood SANTO DOMINGO Duitsche predikanten in arrest MATSJEK DREIGT Szentgyoergyi pleit voor den vrede SCHACHT'S HEENGAAN ALS MINISTER ROME'S SAMENGAAN MET BERLIJN Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 4 uur 50 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093- 1830 DE WINDSORS NIET NAAR AMERIKA Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLA ME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 FRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnui. 1elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtcntiën voor c helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Amerika is nog niet tusschen- beide gekomen Diplomatieke regeling van het geschil? NEW YORK, 8 November. (Havas.) De minister van buitenlandsche zaken van Haiti, Georges Leger, die eerst tegenover den vertegenwoordiger van Havas ver klaard bad, nog geen bijzonderheden te hebben ontvangen over een bloedbad, deel de dien journalist later mede. dat de slach tingen zich op 9 en 10 October hebben af gespeeld, toen een talrijke menigte boeren en landbouwarbeiders naar Haiti wilde re- patrieeren. Het werd een ongelukkig en betreurenswaardig incident. De vrouwen, kinderen en mannen, die niet gewapend wa ren, werden, zonder daartoe aanleiding te hebben gegeven, door Dominicaansche grensbewakers afgeslacht. Leger voegde aan zijn mededeelingen toe, dat deze Haïtianen sedert vele jaren in de Dominicaansche republiek gevestigd wa ren. De minister zei de nog, dat de regee ring van zijn land na het bloedbad de repraftieering van ongeveer 15000 Haïtia nen heeft verzekerd. Hij wees er op, dat de Haïtianen tot geen enkele répresaille zijn overgegaan. Hij sprak opnieuw de hoop uit, dat het inciden langs diplomatieken weg zal kunnen worden geregeld- Volgens Leger zouden minstens een duizendtal Haitiaansche planters zijn gedood- De minister voegde hieraan toe, dat geen botsing tusschen de troepen van heide landen is ontstaan, doch wel schijnt de politie van Santo Domingo er bij betrokken te zijn. De regeering van Haiti heeft geprotes teerd en de regeering van Santa Domin go heeft beloofd een onderzoek te zullen instellen cn de schuldigen te straffen. Zij zal verder schadeloosstelling betalen. Volgens de inlichtingen, welke te Was- h-ngiton zijn ontvangen, heb'ben de on geregeldheden zich voorgedaan in het N.W. van de Dominicaansche republiek, waar de grens niet goed is afgebakend. Sedert lange jaren gaan de bewoners van dit gebied werken op het grondge bied van Santo Domingo, zoodat reeds verscheidene malen incidenten zijn voorgekomen. Men heeft te Washington geen offieieele gegevens inzake het aan- lal slachtoffers De gezant van de Ver. Staten te Cindad Trujillo, die afwezig was. is in verhand met de spanning tussohen Haiti en Santo Domingo ommid- dellnk naar de hoofdstad van Santo Do mingo teruggekeerd. Op het oogenhlik acht men het te Washington nog niet de juiste tijd om het initiatief tot bemid delen te nemen- Van Dominicaansche zijde worden de Haitiaansche mededeelingen inmiddels gedementeerd. (Het eiland Haïti, dat behoort tot de Groote Antillen, West-Indië, heeft een oppervlakte van 75000 vierkante km- Staatkundig bestaat het eiland uit twee gedeelten: de republiek Haïti en de republiek Santo Domingo (Dominicaan- «sclie republiek). De republiek Haïti be slaat het Westelijk deel van het eiland Haïti en heeft een oppervlakte van 26.410 vierkante km met 1.640.000 inwo ners. De hoofdstad der republiek Haïti is Port au Prince, een zeehaven met 120.000 inwoners. De republiek Santo Domingo beslaat de rest van het eiland (48.577 vierkante km), de bevolking bedraagt ongeveer 900.000 zielen- De hoofdstad der Domini caansche republiek heet Cindad Tru jillo en telt 31.000 inwoners. Santo Domingo is een onafhankelij ke republiek sedert 1841, Haïti sedert 1859). Amerika's bouwprogram voor vredestijd een record Blijkens een telegram van Reuter heeft de Amerikaansche minister van marine Swanson president Roosevelt verslag uitgebracht over het op 30 Juni jl. afgeloopen begrootingsjaar. Het ver slag bevat aanwijzingen, waaruit valt op te maken, dat het marinebouwpro gramma der Vereenigde Staten in het nieuwe begrootingsjaar een record voor vredestijd zal zijn. Swanson verzoekt ora credieten voor den bouw van twee nieu we slagschepen, t *i bedrage van 60 mil lioen dollar elk, van twee kruisers, ten bedrage van 16 millioen dollar elk en van vier convooischepen. Voorts ver zoekt Swanson uitbreiding van het aan tal actieve officieren, uitbreiding van het marinepersoneel en verhooging der gages voor de marine over het alge meen. Uit het rapport blijkt, dat de marine in het afgeloopen begrootings jaar opdracht heeft gegeven voor den bquw van 38 nieuwe oorlogsschepen, maar dat de vloot, wat torpedohootjagers en duikbooten betreft, nog aanzienlijk beneden de bij verdrag vastgestelde sterkte blijft. Het vorige jaar zijn dertig oorlogsschepen uit den dienst genomen. Op 1 Juli 1931 waren 71 vaartuigen voor de marine in bouw. De marinelucht macht bestond op 30 Juni uit 927 vlieg- vliegen in gebruik en §20 in bestelling. BERLIJN, S Nov. (Reuter). Het aan tal Protestantsche predikanten en leden der Evangelische kerkelijke oppositie, dat zich in arrest bevindt, ia gestegen van 85 tot 95. Het aantal predikanten, dat is afgo- tet, bedraagt thans 37 Een en dertig predikanten mogen nog steeds geen predicatie houden, terwijl 26 uit hun parochies zijn verbannen. Van deze 95 gearrestterde kerkelijke dienaren en autorititen zijn 45 afkomstig uit Oost- Pruisen. Worden nog meer ambassa deurs teruggeroepen? ROME, 8 Nov. (Havas). Het gerucht gaat, dat de Italiaansche regeering haar vertegenwoordigers bij de mogendheden, die het Italiaansche imperium na de erovering van Abessynié niet hebben erkend en te Rome slechts door een zaakgelastigde zijn verteegemvoordigd, zou terugroepen. Deze maatregel is reeds toegepast ten opzichte van Frankrijk en zou logischer wijze ook toegepast moeten worden ten aanzien van landen, die zich ten op zichte van het Italiaansche imperium in een soortgelijken toestand bevinden, zooals Nederland, Zweden, Finland, enz. Voor België staat het geval anders, daar de vertegenwoordiger van dat land in Italië om persoonlijke redenen sinds 19 Mei 1936 „afwezig" is. Open brief van den leider der Kroatische oppositie aan Stojadinowitsj wegens de jongste onlusten ZÜRICII. 8 Nov. (Havas). Naar uit particuliere bron vernomen wordt, heb ben zich op 1 November j.l. bloedige bot singen voorgedaan te Novigradatsj in ioego-Slavië tusschen gendarmen en Kroatische boeren, ten gevolge waar van Matejek, de leider der Kroatische oppositie, een open brief heeft gericht tot Stojadinowitsj, den eersten minis ter, welke thans in den vorm van brochures in omloop is. Matsjek zegt daarin, dat er 5 en niet 4 doodon waren, zooals de offieieele communi que's deden voorkomen, dat de slacht offers uitsluitend aan de zijde der boe ren vielen en dat tijdens het vervoer der slachtoffers schoten zijn gelost door een kolonie van Servische oud-strijders. Malsjek besluit, dat het Kroatische volk geweld zal stellen tegenover geweld. Tevens wordt vernomen, dat op den zelfden dag de leider van een plaatse lijke Kroatische organisatie door Servi sche oud-strijders is vermoord. Dc hertoz van Piemont was tegenwoordig bij de militaire plechtigheden bij het monument, opgericht ter herinnering aan den llaliaanschen onbekenden soldaat Chineezen ontkennen, dat de vijand de rivier heeft overschreden Tsjang Kai Tsjek is vol goeden moed TOKIO. 8 Nov. (Havas.) Uit Tientsin wordt aan Domei gemeld, dat het bombar dement van Taijoean werd voorafgegaan door een Japansche missie met een witte vlag. Deze afgezanten kwamen vragen of de stad zich wilde overgeven. Dc afgezan ten werden: volgens het bericht, met scho ten ontvangen, waarbij een Japansche offi cier gewond werd. Nader meldt Reuter uit Sjanghai, dat volgens een bericht van Japansche zijde Taijoean hedenochtend door de Japansche troepen is bezet. In het N.O. deel der stad woedt de strijd voort. De woordvoerder van het Japansche le ger heeft verklaard, dat de Japanneezen alle vreemdelingen, die in Taijoean verbliji houden, hebben uitgenoodigd de stad voor Maandagmorgen zeven uur door de Zuidcr- poort te verlaten. Zij, die zich tegen dit bevel zullen verzetten, zullen beschouwd worden als combattanten. Het Japansche ministerie van oorlog heeft medegedeeld, dat dc troepen, welke Vrijdag ten Zuiden van Sjanghai aan land zijn ge zet, Zaterdag de Wangpoe ten Zuiden van Soengkiang zijn overgetrokken. In den strijd werden duizend Chineezen gedood. De woordvoerder van het Chineesche hoofdkwartier heeft echter medegedeeld, dat de Japansche troepen, welke bij Hangtsjau zijn geland, worden opgehouden. Enkele Japansche afdcelingen zijn vernie tigd. Verder heeft hij ontkend, dat Japansche troepen zouden zijn aangekomen bij de Wangpoe nabij Soengkiang. Maarschalk Tsjang Kai Tsjek heeft in een interview medegedeeld, clat Chi na geen voorstander is van rechtstreek- sche onderhandelingen met Japan voor de regeling van bet. geschil in het Ver re Oosten. De Chineesche veldheer gaf uitdrukking aan zijn optimisme over den militairen toestand en bevestigde, dat China vastbesloten is den tegen- woord igen strijd voort te zetten. Hij verklaarde: „Ik ben er van overtuigd, dat China tenslotte de overwinning zal behalen." Gevraagd wat hij dacht over de voor uitzichten van de conferentie van Brus sel, verklaarde Tsjang Kai Tsjek: „Ik ben er vast van overtuigd, dat, wanneer de krachten der rechtschapen heid en rechtvaardigheid eenmaal in beweging zullen komen, zij niet zullen nalaten de gestelde doeleinden te be reiken. Ik geloof, dat de conferentie kostbare resultaten zal tot stand bren gen." Toen hem tenslotte gevraagd werd naar de sinds den aanvang der con ferentie van Brussel in omloop zijnde geruchten, dat buiten de conferentie om bemiddelingspogin gen zouden worden aangewend, zei- de Tsjang Kai Tsjek, dat deze vol komen ongegrond zijn. Japan tegen, China voor Brussels bemiddeling De woordvoerder van het Japansche departement van buitenlandsche zaken hepft verklaard, dat het antwoord op de tweede uitnoodiging van Brussel nauwgezette studie vereischt. Hij zag echter geen reden, waarom de Japan sche regeering haar opvatting zou wij zigen. Voorts zinspeelde hij er op, dat Japan bezwaren heeft tegen de aan wezigheid van Sovjet-Rusland op de conferentie. In het vervolg zijner ver klaringen ontkende de woordvoerder, dat Japan zijn vredesvoorwaarden ter kennis zou hebben gebracht van Ber lijn. Hij voegde hieraan toe, dat Japan zelfs niet in verbinding had gestaan met Berlijn betreffende do aanhoudende geruchten omtrent vredesvoorwaarden, den. Ten aanzien van de conferentie van Brussel verklaarde Hirota, dat z.i. het geschil tusschen China en Japan niet te Brussel kan worden opgelost. Volgens hem kan deze oplossing alleen gevon den worden door rechtstreeksche bespre kingen tusschen China en Japan. De verliezen der Japan sche troepen Het Japansche hoofdkwartier pu bliceert een lijst van de door de Ja pansche troepen in China geleden verliezen sedert 22 October: aan het Noord-Chineesche front 4467 dooden, aan het front van Sjanghai 5173 dooden. Het aantal dooden aan Chi neesche zijde zou aan het Noorde lijk front bedragen 44.270 en aan het front van Sjanghai 61.700. Provinciale regeering van Sjansi verplaatst De zetel der provinciale regeering van Sjansi is van Taijoean naar Lingfen, op ongeveer 350 K.M. ten Z.W. van Taijoean, verplaatst. Generaal Foet So Yi, dc vroegere gouverneur der provin cie, leidt de krijgsverrichtingen tegen de Japanneezen. De woordvoerder van het Japansche leger verklaarde, dat de Chineesche troepen zich stevig genesteld hadden aan den Zuidelijken oever van de Wangpoe. Een Zondag, die door onrust werd gekenmerkt JERUZALEM, 8 November. (Ha- vas)« Gisteren hebben zich ver schillende incidenten voorgedaan, met name in het dorp Siloan, waar het onderzoek naar de moordenaars der twee Britsche soldaten tot een bloedige botsing heeft geleid, waar bij twee Arabieren zijn gedood en 17 gewond. Een groot deel der be woners is in de bergen gevlucht. Ook in Transjordanië was het onrustig. Er zijn bomaanslagen gepleegd op verscheidene openbare gebouwen. In verschillende plaatsen zijn de te lefoonlijnen doorgesneden. Vreemdelingen maken er meer gebruik van dan onze eigen handelsmenschcn De handel wordt aan geschreven AMSTERDAM. 8 Nov. Het gebruik, dat vreemdelingen van onzen bij uit stek nationalcn dienst tusschen Amster dam en Batavia maken, is naar de K.L.M. ons mededeelt groot er dan het vervoor op deze lijn, dat afkomstig i6 van onze eigen handel, industrie en cultuurmaatschappijen. Daarom heeft de directie van de K.L.M. zich dezer dagen met een uit voerig schrijven gericht tot alle Kamers van Koophandel cn Fabrieken in Neder land en tot de directies van op Neder- landsch-Indië georiënteerde handels huizen en fabrieken. In dit schrijven wordt de beteekenis van den luchtdienst op Indic, welke thans driemaal per week in beide rich tingen wordt onderhouden, uiteengezet en worden de belanghebbenden uitge noodigd zich persoonlijk omtrent de mogelijkheden van den Indië-dienst door de K.L.M. te laten voorlichten. BOEDAPEST. 8 Nov. (Havas) Prof. Szentgyoergyi, de winnaar van den No belprijs voor geneeskunde, heeft in een radiorede de hoop uitgesproken, dat de krachten van den vrede zullen zegevie ren. Al ons werken, aldus zeide hij, zou nutteloos zijn, indien onze uitvindingen misbruikt zouden worden voor vernie tigingsdoeleinden. Er is op aarde plaats en brood genoeg voor allen. Wij moeten slechts meer achting en begrip voor elkander hebben en meer in de macht van de opbouwende vriendschap dan in die van de afbrekende wapenen ge- looven. Hij ontkent meeningsverschillcn in den boezem der Duitsche regeering Dr. Schacht, de president van de Duitsche Rijksbank, die de zitting van de Bank voor Internationale Betalin gen te Bazel bijwoont, heeft aan een vertegenwoordiger van het Zwitsersche Telegraaf-Agontschap verklaard, dat hij de geruchten, die in het buitenland de ronde doen over principicele mcenings- verschillen in den boezem der Duitsche regering, moest tegenspreken. Deze ge- Dr. Schacht ruchten zijn volgens Schacht onge grond. Hij voegde hier nog aan toe, dat hij geen andere economische ^n finan- cieele politiek volgt dan die "van den Führer en dat hij dat in de toekomst zal blijven doen. Mijn wensch, rnij ontheven te zien van het ambt van rijksminister van eco nomische zaken, dat ik drie jaren voor- loopig heb waargenomen, houdt, aldus Schacht, uitsluitend verband met de eischen inzake de organisatie van het vierjarenplan, waarvan de uitvoering absoluut een eenhoofdige leiding van het economische leven eischt. Gezamenlijke schietoefeningen in de Middellandsche Zee ROME, S Nov. (Havas) De Duitsche oorlogsbodems, welke sedert enkele dagen in de haven van Gaeta liggen, zijn de oorlogschepen, welke Duitsch- land in de Middellandsche Zee heeft achtergelaten, nadat het t. a. v. de ni?t- inmengingscontróle een afzijdige hou ding is gaan aannemen, n.l. de kruiser Deutschland en vier torpedojagers. De oorlogsschepen zullen in de Italiaansche wateren schietoefeningen honden, mis schien met deelneming van de Italiaan sche marine. Dit schijnt een bewijs te moeten zijn van de nauwe samenwer king tusschen de Duitsche en Italiaan sche marine. PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's SPURT Voetbal- en hockeywedstrijden. (Tweede Blad, pag. 2 en 3). Euwe verliest de veertiende partij. (Tweede Blad, pag. 3.) Weerverwachting Medegedeeld door. het K.N.M.I. te Dc Bilt. Meest zwakke wind uit O. rioh- tingen, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen neer slag, weinig verandering in tem peratuur. Hoogste barometerstand 768.5 to Mün-< chen. Laagste barometerstand 742.8 te IngÖ. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Commentaar op het afgezegde bezoek WASHINGTON, 7 Nov. (Havas). De onderstaatssecretaris Welles heeft de regeering verdedigd tegen de beschul diging van „lauwheid", welke tegen haar was ingebracht naar aanleiding van het voorgenomen, maar later afge zegde, bezoek van den hertog van Wind sor. Welles wees er op, dat de hertog niet officieel door de regeering was uit genoodigd, doch dat aan den hertog en de hertogin van Windsor hij hun aan komst op het grondgebied der Vereenig de Staten alle eer zou zijn bewezen, verschuldigd aan leden van de Britsche koninklijke familie. De president van de American Fede ration of Labour, Green, heeft een com muniqué gepubliceerd, waarin gezegd wordt: Indien de hertog en hertogin van Windsor naar de Vereenigde Staten komen, zullen zij door de arbeiders op de meest oprechte en hartelijke wijze worden ontvangen. Verder wordt ver klaard, dat de door de A.F.O.L. gefor muleerde kritiek uitsluitend betrekking had op Sédeaux en niet op den hertog

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1