Regen van bommen op de stad Nantau DÊ EEMLANDÊR FEL VERWEER DER CHINEEZEN Moeilijkheden op de Pacific- conferentie PROBLEEM DER minderheden Chamberlain aan het woord OPZEGGING van het concordaat? GESPANNEN SFEER Belangrijkste Voor BhySe Kleeding COURANTENRECLAME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 10 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 114 ISOLEERING VAN RUSLAND? HANDHAVING VAN COMPANYS Vondel - herdenking Een gift van Prinses Juliana Het rapport over de Specht-ramp Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 4 uur 44 min. BESTRIJDING VAN het bolsjewisme De ruggegraat van elk reclame-plan AMERSFQGRTSCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 ielke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtentiën voor do helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De aanval levert tevens gevaar op voor de Fransche concessie Tal van gebouwen in brand SJANGHAI. 10 November (Huvus.) Hedenmiddag om een uur zijn Japansclie vliegtuigen begonnen met liet bombarde ment van Nantau De aanval op Nantau. welke slechts zeer kort voorafgegaan is door een mede deeling aan de Fransche autoriteiten vormt een ernstig gevaar voor de Frun sche liefdadige instellingen in Nantau waar een twintigtal Zusters der Armen de leiding hebben over een toevluchtshuis dat 400 Cliineesche ouden van dagen her bergt en waar een twintigtal zusters van Sint Vincentiïis in het ziekenhuis St In seph zieken verzorgen Tevens zal de aan val een zeker gevaar met zich medehrvn gen voor de Fransche concessie die on middellijk aan Nantau grenst Nader seint Reuter dat de eigenlijke aan val op Nantau om half drie werd ingezet Véldbalterüeh bombardeerden de stud zwaar en eskaders vliegtuigen lieten een regen van bommen neerdalen op de hui zen en straten, waarbij vooral de waren huizen en het Wangpoefront bestookt wer den. De Chineesche verdedigers onder hielden een hevig machinegeweervuur en hun artillerie beantwoordde voortdurend het Japansche bombardement. Dc rook die uit de brandende gebouwen opsteeg, hing als een sluier over geheel Nantau. Uit Peiping seint Havas, dat de Ja pansche woordvoerder heeft verklaard, dat de 26 buitenlandsche missionarissen van Taijoean thans veilig en wel onder Japansche bescherming staan. De Chi neesche verdedigers der stad hebben ruim 1000 lijken op tiet slagveld achter- selaten. In de stad ziet men talrijke spo ren van het Japansche geschutvuur. Dc gevechtseenheid Kajasjima alleen heeft 18 kanonnen en een grootè hoeveelheid munitie op den vijand veroverd De .Tapanneezen /.ellen hun opmarsch naar het Zuiden voort: Zij hebben Kighien en Pingjausien. bezet op om- streeks 100 K M ion 7. YV van Taijoean Teruggekeerd \ari een officicele mis sie naar Sianghai. heeft de Japansch»- onder.minister van oorloc. Koemesjiro Kato. verklaard, dal Japan zich meer dan ooit moet voorbereiden op een lanc- durigen oorlog. De Japansche regeerinc hoeft een wetsontwerp aangenomen, strekkende tot een algeheele mobilisatie der hulp bronnen des lands Dil ontwerp voorzie' in de controle dei industrieën, van het kapitaal de scheepvaart, den invoer distributie van materiaal en van het handwerk en versterking der militaire decreten. Met wetsontwerp, dat einde Januari aan den landdag ter goedkeu ring zal worden voorgelegd, zal in den vorm van een ordonnantie worden afge kondigd, zoodra een buitengewone toe stand zijn toepassing noodzakelijk zal maken In zekere kringen is men van mee nine, dat dit onlwerp-totale mobilisatie zoomede de instelling van een keizer lijk groot hoofdkwartier, er op wijst dat de regeerin? er zich op voorbereidt even tueel het hoofd ie bipdon aan alle ern slice complicaties, die van de zijde van het buitenland zouden kunnen komen. Ambtswoning van den Zweedschen gezant te Sjanghai beschadigd De Zweedsche minister van buiten landsche zaken heeft een telegram ont vangen, waarin hem wordt bevestigd, dat de ambtswoning van den Zweed schen gezant te Sjanghai door een ont plofte granaat beschadigd werd en door Chineesche en Japansche soldaten ge deeltelijk is geplunderd. De schade is evenwel niet groot. De gezant heeft geprotesteerd hij de Chinee sche en Japansche autoriteiten. Meeningsverschillen over een te vormen beperkte commissie BRUSSEL, 10 Nov. (Belga). De volks- commissaris van buitenlandsche zaken der Sovjet-Unie, Litwinow, heeft bij zijn vertrek naar Moskou in antwoord op desbetreffende vragen medegedeeld: Mijn reis was tevoren vastgesteld. Ik zal te Brussel* terugkeeren. zoodra de conferentie een werkzamer keer zal nemen Ten aanzien van de instelling van een beperkte commissie verklaarde Litwinow, dat deze commissie pre matuur is. Men moet wachten op het Japansche antwoord en de aanwijzin gen, welke dit bevat. Besprekingen, welke zijn gevoerd tusschen Norman Davi6. Eden. Litwi- nonw en Spaak hadden in de eerste plaats betrekking op den tegenwoor- digen stand der Zuidzee-conferentie Men heeft de samenstelling van boven genoemde beperkte commissie onder oogen gezien, zoomede de te volgen procedure, voor het geval het Japan sche antwoord ontkennend zou zijn. Inmiddels zijn er meeningsverschil- len gerezen aangaande de mogendhe den, die deel zouden moeten uitmaken van de beperkte commissie. In sommige kringen is men van me®* ning, dat de aanwijzing der mogend heden prematuur, zoo niet schadelijk is voor het, gestelde doel en de hou ding van Tokio zou kunnen beïnvloe den. Indien het antwoord van Tokio af wijzend is, zal in voltallige vergadering en niet in een beperkte commissie de toestand moeten worden besproken. MOND- EN KLAUWZEEF IN ENGELAND LONDEN, 10 Nov. (Reuter). Aangezien zich in den laatsten tijd in Oost- en Zuid- Oost Engeland veertig gpvallen van mond- en klauwzeer hebben voorgedaan, heeft de minister van landbouw een ver- voerverbod in 15 graafschappen uitge vaardigd. TERECHTSTELLING VAN EEN MOORDENAAR BEYROETH, 10 Nov. (Havasl. De moordenaar van den Amerikaanschen consul-generaal, Marriner, is terechtgc- steld, PRODUCTIEVERTRAGING IN AMERIKA Aantal werkloozen en de kosten van levensonder houd gestegen WASHINGTON, 10 November (Ha vas). President Roosevelt heeft zijn be raadslagingen met den minister van financiën, Morgenthau, en de leiders der groote federale organisaties voort gezet. De vertraging der productie se dert September, de stijging van het aantal werkloozen en de stijging van de kosten van levensonderhoud heb ben een crisis met zich mede gebracht, die sommige raadslieden tot staan ho pen te kunnen brengen door een her valting van het geweldige program van federale uitgaven, dat president Roose\elt in het begin van dit jaar heeft stopgezet in de hoop de begroo ting in evenwicht te kunnen brengen. Tusschen Hongarije en de Kleine Entente bestaan nog steeds moeilijk heden Militaire rechtsgelijkheid in beginsel aanvaard BOEDAPEST, 10 November. (D.N.B.). De Hongaarsche minister van buiten landsche zaken, Kanva, heeft in de be sloten zitting der commissie van buiten landsche zaken \an het huis van afge vaardigden verklaard, dat de Duitsch- Belgische, Italiaansch-Zuid-Slavische en Zuid-Slavisch-Bulgaarsche overeenkom sten het gevaar voor een acuut conflict hebben verminderd. Dp verklaringen van Hitler en Mussolini tijdens het bezoek van dezen laatste aan Berlijn wezen er on dat zij den waren vrede op hechte grondslagen willen plaatsen, terwijl uit de Poolsch Duitsche verklaring ton aanzien van de minderheden hinkt, dat deze kwestie op vriendschappelijke wijze op te lossen is De onderhandelingen van Honearije met de regeeringen van dp Klpine En lente, om te komen tot meer normale verhoudingen, hebben tot nu toe nog geen nositief resultaat opgpleverd. ^pre ker hoopte evenwel, dat. aangezien thans in beginsel geen verschil van mee ning meer bestaat inzake de rechtsge lijkheid op militair gebied, hinnenkort een overeenkomst tot stand zal komen. Het eigenlijke twistpunt is de minder hedenkwestie. In deze staan de regee ringen van de Kleine Entente op het standpunt, dat zij geen nieuwe verplich tingen op zich kunnen nemen. Kanya heaft aan de vertegenwoordigers van de regeeringen der Kleine Entente te Boe dapest medegedeeld, dat Hongarije op recht een verbetering van de atmosfeer verlangt.. Een overeenkomst kan even wel alleen door wederzljdsche offers tot stand komen. Spreker wees er verder op, dat geen wijziging is gekomen in de Hongaar sche buitenlandsche politiek. Deze blijft steunen op de protocollen van Rome an de oprechte vriendschap met Duit6ch land. De regeering onderhoudt goede betrekkingen met Polen en ziet met ge noegen de belangstelling van Engpland voor bet Donau-vraagstuk. Bij het he oordeelen van de houding van Frank rijk moet men rekening honden met de verdragen, waarmede Frankrijk is ge bonden aan de Kleine Entente, waar made Hongarije nog verscheidene zaken te regelen heeft. VULCANISCHE WERKING OP. NIEUW-GUINEA SYDNEY, 10 November. (D.N.B.). Ingevolge een rapport van den Neder- landschen vulcanoloog, dr. Slee n over de waarschijnlijkheid van verdere vulcanische uitbarstingen op Nieuw-Gui- nea overweegt het Australische kabinet de hoofdstad te verplaatsen van Rabaul naar Madang (Keizer Wilhelm-land). Engeland zal blijven werken ten gunste van een bemid deling in het Japansch- Chineesche conflict „Volkenbondsgezag moet worden versterkt" LONDEN, 10 Nov. (Reuter). Aan den maaltijd van den Lord-mayor heeft mi nister-president Chamberlain gisteren een rede gehouden, waarin hij zeide, dat het het doel der regeering blijft in het Japansch-Chineesche conflict een wapenstilstand te bewerken door her haalde vertoogen tot beide partijen te richten. Men blijft daarbij nauw con tact houden met de andere belangheb bende regeeringen, in het hijzonder de Amerikaansche. Helaas. aldu6 Cham berlain, zijn onze pogingen tot dus verre nog zonder resultaat gebleven. Wij beshouwpn de medewerking der Vereenigde Staten als den eersten waardevollen stap op den weg naar vervulling van den wensch. door Roo sevelt geuit, toen hij zeide, dat de vredelievende volken een gezamenlijke poging moeten doen om de heiligheid der verdragen te herstellen en de ge schillen langs vreedzamen weg te re gelen. Wij zijn ervan overtuigd, dat een nauwer overleg en een grooter ge meenschap van het doel onzer beide landen veel kan bijdragen tot de be vordering van de zaak, waarvoor de president pleitte en die ook ons na aan het hart ligt. Ten aanzien van de Britsch-Ameri- kaansche handelsbesprekingen zeide de ministerpresident tc hopen, dat on danks de gerezen moeilijkheden een overeenkomst zal worden bereikt, die beiden landen van voordeel zal zijn. Het eenige hevredigende aspect van de Spaansche kwestie is wellicht de nauwe samenwerking met de Fransche regeering. De betrekkingen met de bei de mogendheden van de spil Rome— Berlijn wenscht de Britsche regeering oprecht te zien gegrondvest op de ba sis van vriendschap en begrip, hetgeen naar haar meening niet mag worden beinvloed door verschillen in de me thode van hinnenlandsch bestuur. De regeering meent echter, dat. een derge lijk wederzijdsch begrip, dat vèr strek kende gevolgen voor het vertrouwen en de veiligheid in Europa kan heb ben, beter kan worden nagestreefd door informeele besprekingen dan door openbare rethoriek. Daarom, aldus Chamberlain, zal ik vanavond niet ver der over dit onderwerp spreken. Het gezag van den Volkenbond, aldus vervolgde de minister, moet versterkt worden, zoodat de bond, door den groei van zijn moreele en materieele kracht, in staat zal zijn onbevreesd en met succes de taken, waarvoor hij oor spronkelijk is opgericht, te vervullen, Dat moet het doel der Britsche regee ring zijn. Ten aanzien van den internationalen handel zeide Chamberlain, dat de vooruitzichten ongetwijfeld beter zullen zijn, indien de handelsbelemmeringen overal opgeheven zouden worden. Hij besloot met op te merken, dat het doel van iederen staatsman, tot welk land hij ook behoort, het geluk der men sehen moet zijn. Hij was er van over tuigd, dat er een weg kan en zal ge vonden worden om de wereld te bevrij den van den vloek der bewapening en van de vrees, die van die bewapening de aanleiding is, Onteigening van bepaalde Duitsche kerkgebouwen zou dan verwacht kunnen worden De Romeinsche correspondent van liet Centrum seint d.d. 9 November: Uit alleszins bevoegde en betrouw bare bron alhier vernemen wij over den huidigen religeuzen toestand in Duitschland het volgende: alles wijst er op, dat binnen afzienbaren tijd. waarschijnlijk nog deze maand. Duitschland het concordaat met de Katholieke Kerk zal opzeggen. Bij de beroepstelling, die dit jaar in Duitschland gehouden werd. moest men opceven tol welk kerkgenootschap men behoorde. Dit had ten doel vastte stellen hoeveel procent nog prijs stelde op hel lidmaatschap van een kerk. De resul taten van dezo lelling zijn nog niet be kend, maar vast schijnt te staan, dai men in den loop van dezen winter met alle middelen zal trarhlcn te bereiken -lal genoemd percentage in het voorjaai van 1038 niet meer. maar veeleer nog minder dan 30 zal zijn. Daarop zonden dan allerlei maatregelen tegen de ker ken gebaseerd worden. O a. zou men bepaalde kerken zonder vergoeding onteigenen en deze ter beschikking stellen van de Deutsche Glaubenskirche. In Duit sche kerkelijke kringen weet men reeds, welke deze kerkgebouwen zullen zijn. Verder vernemen wij nog, dat voor den staatsprijs, welke op den partijdag te Neurenberg aan Rosenberg werd toe gekend, aanvankelijk een ander in aan merking kwam. Deze naam werd echter door Hitier persoonlijk een dag voor de uitreiking geschrapt. Men wijst er op, dat dit geven van een onderscheiding aan Rosenberg een desillusie te meer bcteekent, daar mei- vaak meende, dat Hitier nog altijd niet stond aan de zijde van Ludendorff ei Rosenberg, doch dezen slechts uit op portuni6tisohe en partij-politieke be weegredenen handhaafde. Dit zou, naar Havas meldt, het doel zijn van het anti- Kominternverdrag ROME, 10 Nov. Het voornaamste doel van het Duitsch-ltaliaansch-Japan sche anti-communistisch verdrag is, volgens een bericht van Havas. Sovjet Rusland te isoleeren van zijn vrienden in West-Europa. Nu Boris Stein tegenover graaf Ciano heeft verklaard, dat zijn regeering het nieuwe pact als onvriendschappelijk beschouwt, verklaart men te Rome, dat het de Sovjet-regeering zelf is. die de Komintern en de Sovjet-republiek als één en dezelfde zaak beschouwt. Nu deze een einde heeft gemaakt aan een fictie, is er geen verschil meer tusschen isoleering van Rusland als brandhaard van het communisme en als Europee sche en Aziatische natie. Bijgevolg, zoo vervolgt het Fransche bureau, zal het streven der drie mo gendheden in de eerste plaats gericht zijn op het losmaken der banden, wel ke Moskou met Parijs en Londen ver binden. Men zal zeggen, dat het nact „zal zijn wat derden er van maken". Wat echter Italië betreft, blijft de wensch, met Engeland betere betrek kingen tot stand te brengen, bestaan BARCELONA, 9 Nov. (Havas.) Het Catalaan6che parlement heeft met 48 stemmen tegen één besloten het presi dentsmandaat van Companyis te ver lengen. Alleen de vertegenwoordiger van de democratische unie van Cata- lonië (de Catalaansche Katholieke groep) stemde tegen het mandaat, doch in zijn rede verklaarde deze afgevaar digde, dat de president hem sympa thiek was. Zijn partij zal blijven me dewerken voor Catalonié en de répu bliek. In het Catalaansche parlement heeft Companvs een rede uitgesproken, waarin hij verklaarde zijn herkiezing tot president dér Catalaansche gene raliteit te zullen aanvaarden, „omdat zulks de wil van het volk is". Company6 legde in zijn rede voorts den nadruk op de solidariteit tusschen de regeering van Spanje en die van Catalonië. 's-GRAVENHAGE. 10 Nov. H.K.H. Prinses Juliana heeft van Haar belangstelling bij de Vondelherdenking te Amster dam doen blijken door het schenken van een gift aan het Amsterdamsche comité voor deze herdenking. N. In Nederland zal over de publicatie worden beslist BATAVIA, 10 Nov. (Aneta). Naar Aneta verneemt, zal het rap port van de commissie van onder zoek inzake de .,Specht"-ramp niet in Indiè worden gepubliceerd. Het rapport zal naar Nederland worden gezonden, alwaar over de publicatie zal worden beslistzulks in over eenstemming met het gebruik dal het rapport in de eerste plaats wordt uitgebracht aan de betrok ken instanties. De moord op de vijf Joodsche arbeiders heeft in Palestina groote beroering gewekt JERITZALEM, 10 Nov. (Reuter). In verband met den moord op vijl Joodsche arbeiders zijn drie Arabieren gearresteerd. Andere ver dachten houden zich nog op in het bosch en zullen binnenkort worden gearresteerd. Het bosch is door poli tie en militairen omsingeld, terwijl verder gebruik wordt gemaakt van vliegtuigen, radio-afdcelingen en pantserauto's. De aanslagen op de Joden hebben groote beroering gewekt onder de Joodsche bevolking. Uit vrees voor weerwraak heeft de politie speciale maatregelen genomen ter bescher ming van de Arabische arbeiders, die in de Joodsche wijken werken. Verantwoordelijke kringen wekken hun geloofsgenooten op kalrn te blij ven en vragen machtiging der regee ring tot vorming van Joodsche patrouilles ter bewaking van de Iandbou w-ondernemingen. ZESHONDERD LIJKEN GEVONDEN Na de overstroomingsramp bij Damascus DAMASCUS, 10 November. (Havas). Het water begint terug te trekken uit het overstroomde gebied van Kalamoen, zoodat men een bpgin heeft kunnen ma ken met het opruimingswerk in de ver woeste streek. Zooals men weet, zijn bij deze over stroomingen ongeveer duizend personen om het leven gekomen, doordat geheele dorpen verwoest wérden. De bergings- ploegen hebben tot dusverre 600 lijken gevonden. Verscheidene honderden strerkbewo- ners worden vermist; 10 000 woningen zijn vernield. Men raamt de schade op 40 millioen francs. TERECHTSTELLING TE BERLIJN BERLIJN, 10 Nov. (D.N.B.). Do door het volksgerechtshof wegens land verraad ter dood veroordeelde 28-jarige Bernhard Sander is vanmorgen terecht gesteld. In November 1935 had Sander zich, na overschrijding van de landsgrens, bereid verklaard tot het Fransche vreemdelingenlegioen toe te treden. Daar hij door een ongeval ongeschikt voor den dienst was geworden, werd hij aan de tegen Duitschland werkende spionnage toegevopgd. Tot aan zijn ar restatie in Maart 1936 was Sander agent van den buitenlandschen inlichtingen dienst. op andere pagina's SPURT Vijftiende partij EuweAljechin afge broken. (Tweede Blad pag. 1). 'eerverwachting Medegedeeld door bet K.N.M.l. Ie De Bilt. Meest matige, tijdelijk wellicht krachtige N tot NV. wind. zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, waarschijnlijk nog regen- of hagelbuien, weinig verande ring in temperatuur. Er is sprake van, dat Von Ribbentrop zal trachten ook Polen te betrekken bij het anti-Komintern pact BERLIJN. ID Nov. (Havas). Ofii- cieele kringen verklaren niets te weten van een binnenkort te verwachten wijzi ging in de functies van Von Ribbentrop. Desondanks blijven ook in Berlijn ver schillende geruchten de ronde doen over een „bevordering" van den buitenge woon gevolmachtigden gezant van Hit ler. Op grond van de overweging, dat Von Ribbentrop sinds verscheidene maanden functies vervult, die tot dus verre uitsluitend tot de bevoegdheid van den minister van buitenlandsche zaken behoorden, geven sommigen te verstaan, dat Von Ribbentrop opvolger zal worden van Von Neurath, die met pensioen zou gaan, omdat hij reeds 64 jaar is. Anderen daarentegen verklaren, dat Von Ribbentrop sinds zijn werkzaam heden in de niet-inrpengingscommissie zich vooral gespecialiseerd heeft in den diplomatieken strijd tegen het commu nisme en dat de nieuwe missie, die hem opgedragen zal worden niet huiten dit bijzondere terrein zal vallen. Zoo spreekt men van een „buitenge wone missie tegen de Komintern", wel ke Hitier zijn Londenschcn ambassadeur wil opdragen. Zijn taak zou er dan voor namelijk in bestaan toetreding van andere landen te verkrijgen tot hel anti- Kominternpact tusschen Duitschland, Japan en Italië. Het desbetreffende stre ven zou vooral gericht moeten worden op Polen, dat volgens Duitsche kringen steeds een zeker begrip getoond heeft met betrekking tot Duitschland en zijn strijd tegen het communisme. BRUNO MUSSOLINI NIET NEERGESCHOTEN ROME, 10 Nov. (Havas). In gezag hebbende kringen wordt formeel ont kend. dat het vliegtuig, waarin de zoon van den Duce. Bruno Mussolini, zat, omlaag zou zijn geschoten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1