RIO DE JANEIRO'S NIEUWE KOERS Japan niet Couranten-reclame DE EEMLANDEU naar Brussel JAPANNERS BEZETTEN NANTSIANG MIJNRAMP in Japan UIT DE KERK GEWEERD Nobelprijzen toegekend Voor Bleyle Kleeding Vrijdag 12 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 116 AMERIKAAN SCHE belangstelling FELLE TAIFOEN TEISTERT LUZON LAATST VERZET VAN NANTAU „OOSTENRIJK EEN VRIJE STAAT" LUIDSPREKERS IN BRUSSEL Dit nummer bestaat uit 3 bladen 4 uur 41 min. Nieuwe aanslagen in Palestina AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtenliën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Men koestert te Washington de hoop. dat het democra tische systeem ondanks alles zal worden gehandhaafd Nieuwe Braziliaansche bankwet WASHINGTON, 12 Novem ber (Havas). Zuid-Amerikaan- sche diplomatieke kringen zijn van meening, dat de eventueele losmaking van Rio uit de invloed sfeer van de Vereenigde Staten de noodlottigste gevolgen zal hebben voor het oeconomische bestaan van Brazilië. De aanzienlijke voordeelen, welke Brazilië trekt uit het ruilverkeer Diet Noord-Amerika. brengen deze kringen op de gedachte, dat Vargas zich niet licht in nauwe samenwerking zal bege ven met de totalitaire staten, indien de ze samenwerking de belangen van de [Vereenigde Staten en Brazilië zou be dreigen. De gebeurtenissen in Brazilië zullen haar directe reactie hebben op het con gres: de Senaatscommissie van buiten- landsche zaken, welke thans het Brazi liaansche verzoek aangaande de huur van oorlogsschepen bestudeert, zal niet nalaten rekening te houden met de tot 6tand gekomen wijziging in de politieke oriënteering. Politieke kringen zijn van meening, dat alle senatoren zich zullen voegen naar de meening van Borah, die ver klaard heeft vijandig te staan tegenover ieder 6ysteem. dat in strijd is met alle beginselen, waarop de republikeinsche regeering berust. Hier wordt aan toegevoegd, dat de financieele overeenkomst van Juli j.l„ waarbij machtiging werd verleend Bra zilië 50 millioen dollars goud te verkoo- pen, opnieuw ter sprake zou kunnen komen door de dreiging van Brazilië met een schuldmoratorium, dat zwaar zou drukken op de Amerikaansche be leggingen in Brazilië. De Washington Star schrijft, dat voor den eersten keer het fascisme zijn gehate loten plant op Ameri- kaanschen bodem, Brazilië is ean be wijs, dat het nazi-fascisme eindelijk zijn voelhorens over den Atlan- tischen Oceaan heeft uitgestrekt en geen land is meer geroepen zich hiertegen te verzetten dan de ont werper van de Monroe-leer. De Braziliaansche ambassade te Lon den heeft verklaard, dat de nieuwe grondwet voorziet in het vergrooten van de macht van den president der repu bliek, met het handhaven van het de mocratische systeem en de autonomie van de staten. De Braziliaansche regee ring zal alle rechten van buitenlanders en hun eigendom eerbiedigen. Artikel 145 van de nieuwe Braziliaan sche grondwet verbiedt aan banken en verzekeringsmaatschappijenwaarvan de aandeelhouders geen Brazilianen zijn. in Brazilië te arbeiden. De firma s, welke op het oogenblik in Brazilië wer ken. krijgen een bepaalden termijn om haar zaak in overeenstemming te bren gen met deze wet. Slechts enkele ministers vervangen De Braziliaansche minister van bui- tenlandsche zaken heeft de leden van het diplomatieke corps ontvangen ei. hen op de hoogte gebracht van de poli tieke verandering in het land. De berichten, die uit de staten zijn binnengekomen, toonen aan. dat de at kondiging van de nieuwe grondwet overal met voldoening is ontvangen De gouverneur van Sao Paulo heeft een telegram aan Vargas gezonden, waarin hij uiting geeft aan zijn algeheele soli dariteit. Men gelooft, dat in het nieuwe kabi net slechts drie ministers vervangen zullen zijn. De New York Times herinnert aan ae voorspellingen van 6ommige waarne mers. dat verscheidene Zuid-Amerikaan- sche 6taten met onstabiele democrati sche regeeringen geen weerstand zouden kunnen bieden aan den druk van het fascisme, dat op het continent ruime grondstoffenvoorraden ziet. Het blad geeft als zijn meening te kennen, dat het nog te vroeg is om te kunnen beoor- deelen, of het fascisme op het Ameri kaansche continent vasten voet heeft gekregen, dan wel of het nieuwe regime eenvoudig moet worden beschouwd als een dictatuur volgens het in Zuid- Amerika gangbare model. Tientallen personen om het leven gekomen Schade aangericht van vele millioenen MANILA, 12 Nov. (Havas). Het eiland Luzon is gisteren door een hevigen taifoen geteisterd. Een groot deel van Manila is overstroomd. Verscheidene visschersschepen zijn vergaan. Voorzoover thans reeds bekend is, zijn 38 menschen om het leven geko men, terwijl meer dan 50.000 men schen dakloos zijn. Men vreest, dat het aantal dooden nog veel hooger is. Nauwkeurige bijzonderheden zijn nog niet te verkrijgen, daar alle verbindingen geheel verbroken zijn. De schade wordt op verscheidene millioenen pesos geraamd. Definitieve beslissing van Tokio thans gevallen TOKIO, 12 Nov. (Reuter). In het Ja- pansche antwoord aan Brussel slaat Japan de uitnoodiging tot deelne ming aan de Zuidzee-conferentie af. Het antwoord zal. nadat het de keizerlijke goedkeuring heeft ver kregen, aan den Belgischen ambas sadeur te Tokio worden overhan digd en tevens aan den Japanschen ambassadeur te Brussel worden ge seind. De Japansche regeering houdt vast aan de opvatting, dat haar huidige ac tie er een van zelfverdediging is en Japan is opgedrongen door de tarting van China, zoodat zij huiten het terrein van het negenmogendhedenverdrag ligt en er geen plaats is voor eenigerlei bespreking over de vraag der verdrags- loepassing. Het is zeker onmogelijk voor de keizerlijke regeering een uitnoodi ging te aanvaarden tot deelneming aan een conferentie, die bijeengeroepen is in overeenstemming met de bepalingen van het negenmogendhedenverdrag, na dat Japan er van beschuldigd is de be palingen va ndit verdrag te hebben ge schonden. De keizerlijke regeering is er vast van overtuigd, dat een poging om onderhandelingen te voeren binnen het kader van een collectief orgaan, zooals de huidige conferentie, slechts de volks gevoelens in beide landen in beroering zal brengen en een bevredigende oplos sing zal belemmeren. ROENTGEN-DESKUNDIGE OVERLEDEN SALEM (Massachusetts), 12 Nov. Op 56-jarigen leeftijd is hier overleden Frank Balch, de uitvinder van het „Balch-Roentgenscherm". Deze uitvin ding van Balch, welke dateert van 1916, heeft den tijd voor een fotografische op name met X-stralen gebracht van 20 Seconden op 1/5 deel van een seconde. Chineesch bataljon houdt nog steeds stand Groote Japansche buit in Noord-China SJANGHAI. 12 November (Reuter). De Japanneezen verklaren, dat zij heden morgen van Nantsiang bezit hebben geno men. Een Japansche kanonneerboot en veldka nonnen. die te Poetoeng zijn opgesteld, bom bardeeren het aan de rivier gelegen gedeel te van Nantau. waar zich nog steeds ecnige machinegeweerpostcn in actie bevinden. Nader seint Havas uit Sjanghai, dat een Chineesch bataljon, hetwelk weigert Nan tau te verlaten, zich heeft verschanst in het aan de kade gelegen gebouw der Chi- neesche scheepvaartdouane. In officieuze Chineesche kringen ontkent men. dat Nantsiang door de Japanneezen is bezet. Van Japansche zijde wordt medege deeld. dat Poetoeng geheel van Chinee sche soldaten i6 gezuiverd. De autoriteiten van de Fransche con cessie te Sjanghai hebben verklaard, dat ongeveer tienduizend Chineezen, gendarmen en vrijwilligers, gisteren in de concessie zijn geïnterneerd- In de provincie Sjansi hebben vol gens het D-N-B. de japanneezen Tsjih- sien en Pingyao, ten Z.W. van Tai- joean, bezet. Het Japansche ministerie van norlou heeft medegedeeld, dat de Japansche troepen in Noord-China tusschen 15 Augustus en 10 October 4296 geweren hebben buit gemaakt op de Chineezen, verder 40 zware mitrailleurs, 22 stuk ken veldgeschut, drie houwitsers, ruim een millioen houders met patronen, 14.540 banden mitrailleurpatronen, 1144 bajonetten, 46 lichte mitrailleurs. 373 Chineesche zwaarden. 16 loopgraafmor- lieren. 7000 houders met dumdum-pa- ♦ronen, 178 revolvers en 32.438 houders met revolver-munitie. Oprichting van keizerlijk hoofdkwartier Ingevolge China's verklaring, dat het de vijandelijkheden tegen Japan voort zal zetten, heeft de Japansche regee- ;ing besloten waarschijnhik de volgen de Week een keizerlijk hoofdkwartier op te richten, welk lichaam tot taak heeft de militaire verrichtingen tegen China op doeltreffende wijze te leiden. Het staat onder rechtstreeksche con trole van den keizer en beoogt een nauwe samenwerking tusschen het op treden van leger en vloot. Dit hoofd kwartier zal gevormd worden door de leiders der generale staven van leger en vloot- Het heeft volgens Domei niets te maken met een eventueele hervor ming van het ministerie. Chineesche spionnen gearresteerd Naar pas nu bekend wordt, aldus Domei, zijn 1 November j-1- door de politie van Moekden dertig Chineesche soldaten gearresteerd, die vermomd naar Mandsjoekwo waren gekomen om te spionneeren en om sabotage te ple gen, o.a. door treinen tot ontsporing te brengen. Japans optreden kan leiden tot protest der mogendheden In bevoegde kringen te Washing ton uitte men gisteravond de mee ning. dat van de regeering der Ver eenigde Staten venvacht kan wor den, dat zij zich met de andere mo gendheden zal vereenigen om een krachtig protest te laten hooren, zoodra de Japanneezen zouden trachten hun invloed te doen gelden op de internationale nederzetting van Sjanghai. Hoewel het departement van buiten- landsche zaken, wegens het ontbreken van officieele berichten, weigerde com mentaar te leveren, zou men zich in regeeringskringen verrast getoond heb ben over de bedreigingen van generaal Matsoei. den commandant der Japan sche troepen in Sjanghai, die ver klaard heeft „stappen te zullen onder nemen", indien de vertegenwoordiger? der buitenlandsehe regeeringen en de bestuursraad van de internationale concessie in gebreke hieven om met de Tapannpezen bij de bezetting van Sjanghai 6amen te werken Dp waarnemende minister van huiten landsche zaken. Welles, weigerde zich hierover uit te laten, zoolang hij nog geen officieele berichten ontvangen had maar zeide. dat het departement tot dusverre geen klachten gekregen had over gebrek aan samenwerking, zooals generaal Matsoei suggereerde. In regeeringskringen hechtte men groote beteekenis aan de persberich ten uit Londen, waarin gemeld werd. dat. indien de Japanneezpn de internationale concessie zouden aanvallen, de Britsche soldaten zon der dralen het vuur zouden openen Ook hierop onthield men zich aan het Amerikaansche departement echter van commentaar. KONINGIN-MOEDER VAN ROEMENIE Geneesheeren schrijven haar een maand volkomen rust voor BOEKAREST, 12 Nov. (Reuter). Na een consult hebben de geneesheeren KONINGIN-WEDUWE MARIA VAN ROEMENIE besloten Koningin Maria van Roemenië een maand volledige ru6t voor te schrij ven. In dezen tijd mag zii geen bezoek ontvangen. Hiermede moet een herha ling van de jongste crisis vermeden worden. O.a. heeft Koning Carol haar bezocht. Honderden omgekomen arbeiders reeds geborgen TOKIO. 12 Nov. (D.N.B.). In een kopermijn nabij Kaizoema, in de provincie Nagano, zijn hon derden mijnwerkers door een aardverschuiving ingesloten. Reeds is het stoffelijk overschot van meer dan 500 mijnwerkers geborgen. Duitsche bemoeizucht ontmoet verzet Het te Weenen verschijnende Welt- blatt schrijft in een klaarblijkelijk geïn spireerd artikel, dat Oostenrijk nie- mands vazal, maar een vrije en onaf hankelijke staat is. Een recenten aan val op de Oostenrijksche onafhankelijk heid door de Politisch-diplomatische Korresponderiz noemt het Weltblatt een onduldbare en ernstige inmenging, die niet krachtig genoeg kan worden afge slagen en die bovendien in strijd is met de belofte van niet-inmenging, ver kregen hij de overeenkomst met Duitsch- land van Juli 1936. „De legitimisten in een concentratiekamp en de pangerma- nisten op den Ballplatz". dat is de kern van den raad, dien men ons geeft aldus het Weltblatt. Niemand kan van de Oostenrijksche regeering verwach ten, dat zij haar trouwe vaderlanders als staatvijanden behandelt. Als de Korrespondenz verwacht, dat wij haar aanwijzingen als bevelen aanvaarden, zal dat een grove schending van het grondbeginsel van de overeenkomst van 1936 zij'n. Het spreekt van zelf. dat nie mand in Oostenrijk er aan denkt derge lijke, onredeliike eischen in te willigen Verantwoordelijke menschen in Duitsch- land hebben vaak verklaard, dat de overeenkomst van Juli 1936 heeft bij gedragen lot een internationale ont spanning Dit schijnt de Korrespondenz te hebben vergeten, aldus het Weltblatt. Naar aanleiding van de „Vermaning", die de* Deutsche diplomatisch-politische Korrespondenz tot Oostenrijk heeft ge richt, schrijft de half-officieuze Reiphs- post. die het opneemt voor de legiti misten: Er kan geen sprake ziin van behande ling op denzelfden voet van de pan- germaanscbe oppositie en de meest ijverige verdedigers van de Oostenrijk sche onafhankelijkheid De Neue Freie Presse merkt op: Oostenrijk heeft geen lessen van een knorrigen schoolmeester noodig. Het Rerlijnsche artikel is een voorbeeld van hetgeen men niet moet doen. wanneer men het verzoeningsverdrag wil ont wikkelen en vrucht doen afwerpen. Verder heeft gisteren de minister van onderwijs Pernter tiidens een biieen komst van het vaderlandsche front in direct op de uitlatingen van Berlijn ge antwoord door te zeggen: „Oostenrijk en het germanisme ziin onafscheidelijke begrippen, voorzoover germanisme en christendom zelf nauw verbonden blij ven." Uitgebreide versterkingsinstal latie op de negen-mogend- hedenconferentie Om aan de ruimtebezwaren en de acoutische moeilijkheden in het Paleis der Academiën te Brussel tegemoet te komen, werd aan Philips opdracht ge geven tijdens de negen-mogendheden- conferentie een uitgebreide versterker- installatie aan te brengen. Voor dit doel werden niet minder dan tien luidspre kers in de vergaderzaal gemonteerd en wel zoo. dat zij door hun plaats en kleur met de omgeving harmonieeren. Vijf microfoonleidingen met voor versterker, aangesloten op een mengta- fel, bieden tal van mogelijkheden. Drie vaste microfoons staan den presi dent ter beschikking, terwijl twee ver plaatsbare microfoons voor de vertalers en eventueel sprekers beschikbaar ziin. De bediening van deze microfoons ge schiedt van een speciale contróletafel af, waar de verschillende verbindingen tezamen komen. Bijzondere voorzorgsmaatregelen wer den genomen om terugwerking van de luidsprekers op de microfoons, zelfs indien hun onderlinge afstand even tueel zeer gering is, te voorkomen. Storende bijgeluiden door gebruik van verscheidene microfoons tegelijk wor den vermeden door een afzonderlijke regeling aan de mengtafel. Tijdens de gehouden bijeenkomsten heeft deze installatie reeds goede diensten bewe zen. Haworth en Karrer ontvangen dien voor scheikunde STOCKHOLM, 12 November (Havas). De Nobelprijs voor scheikunde is toegekend aan professor dr. W. N. Haworth en professor dr. Paul Karrer. Paul Karrer, doctor honoris causa in de medicijnen en in de pharmacie, werd in 1889 geboren. Sedert 1919 is hij hoog leeraar in de scheikunde aan de uni versiteit van Zurich. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties, o.m. Einführing in die Chemie dei- polymeren Kohlenhydrate (1925), een leerboek der organische chemie (1930), tal van publicaties over vitaminen, Pflanzenfarbstoffe und Naturprodukte. Walter Norman Haworth werd in 1883 geboren. Hij studeerde scheikunde aan de universiteiten van Manchester en Goettingen. O.a. was hij leeraar in de organische chemie op Armstrong College (New-Castle-on-Tyne) en proc tor aan de universiteit van Durham. Se dert 1925 is hij hoogleeraar in de schei kunde en directeur van de afdeeling scheikunde der universiteit van Bir mingham. Sedert 1931 is hij lid van het bestuur der Royal Society. Hij is mede werker aan The journal of the chemi cal society. Van zijn hand verschenen vele artikelen over de samenstelling van carhohydraten. Hij is schrijver van Constitution of 6ugars. De nobelprijs voor naturkunde is ten deel gevallen aan den New-Yorkschen hoogleeraar Climbton Joseph Davidson en den Londenschen professor George Pagel Thomson voor hun ontdekking op het gebied der interferenties hij de uit straling der kristallen door electronen. RUIM 610 KILOMETER PER UUR Record voor landvliegtuigen verbeterd BERLIJN, 12 Nov. (D.N.B.). De chef-piloot van de Bavrische Flugzeug werke, dr. Wurster, heeft gisteren met een Messer-Schmitt-vliegtuig, in aan wezigheid van de commissie van de in ternationale luchtvaartfederatie, het snelheidsrecord voor landvliegtuigen verbeterd. Hij behaalde een snelheid van 610.21 kilometer per uur. Dit record stond tot nu toe op naam van den Amerikaan Hoghes met 567.115 kilome ter per uur. Het absolute wereld-snelheidsrecord staat op naam van den Italiaan Agello die met een watervliegtuig een gemid delde van 708 kilometer per uur heeft bereikt. EEN WOLHANDKRAB GEVANGEN PIJNACKER. Donderdagmorgen ving de heer J- van Leeuwen in zijn fuik een wolhandkrah. Het gevaarlijk beest werd ter ecretarie gedeponeerd. Het werd gevangen in de veilingvaart en •iad aanzienlijke schade aan de fuik toegebracht. op andere pagina's STADSMhUWS Opening Bondsgebouw aan de Konin- ginnelaan; (Tweede Blad, pag. 1) Speelautom&tenkwestie voor het kan tongerécht. (Tweede Blad, pag. 1) 1 minuut stilte bii de Spoorwegen. (Tweede Blad, pag. 1) 50 jarig bestaan Eben Haëzer. (Tweede Blad, pag. 1) SPORT 16e partij EuweAljechin afgebroken. (Tweédé Blad, pag. 2). W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige N.-W. wind. zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, waarschijnlijk regen- of hagelbuien, iets kouder. Geestelijke van de Anglikaansche kerk te Parijs contra den hertog van Windsor PARIJS, 12 Nov. (Havas). De gees telijke van de Anglikaansche kerk te Parijs had den wensch te kennen ge geven, dat de hertog van Windsor niet aanwezig zou zijn bii den dienst ter herdenking van den wapenstilstand in de kerk van Sint George te Parijs. De hertog heeft dientengevolge de plechtig heid, welke gisterochtend in tegenwoor digheid van het personeel van de Brit sche ambassade, Britsche oud-strijders en leden van de Britsche kolonie werd gehouden, niet bijgewoond. De geeste lijke motiveerde zijn wensch met te wij zen op den buitengewonen toestand van den hertog door de echtscheiding van mevrouw Simpson en zijn huwelijk met haar. Nader seint Havas, dat bovenbedoel de geestelijke gisteravond een verkla ring heeft afgelegd, waarin hij zeide, dat het geenszins zijn bedoeling was ge weest, de tegenwoordigheid van den hertog te dwarsboomen en dat hij, in dien hij zou zijn gekomen, hem zou heb ben ontvangen met de voor den broeder van den koning verschuldigde eerbewij zen. Hij zeide geen verklaring in het openbaar te hebben afgelegd, doch deel de mede door een journalist te zijn op geheld. wien hij bijzonderheden heeft verstrekt over de plechtigheid en dat, wat hii verder had gezegd, zijn persoon lijke mcening was en niet voor publica tie was bestemd. Zoodra hii evenwel kennis kreeg van de publicatie, heeft hij al het mogelijke gedaan om zich bij den hertog te verontschuldigen. JERUZALEM, 12 November. (Reuter). In verband met de nieuwe aansla gen der laatste dagen is te Jeruzalem bekend gemaakt, dat des namiddags vijf uur niemand zich op straat mag begeven. Gistermiddag is een hom geworpen in de nabijheid van een rij autobussen van Arabische ondernemers. Drie Ara bieren werden ernstig gewond. Concentreer op het krachtigste recla ne-middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1