AMERSFOORtSCH DAGBLAD II Overweldigend is onze keuze in Tricot duim burger ii Verdere opmarsch der Japanneezen Amersfoort Gebrs. VALEWINK 4000 DË ËÊMLANDEQ NA BRAZILIË CUBA? BELANGRIJK BEZOEK DE MIJNRAMP IN JAPAN „Een oorveeg" van Japan UIT MOOI Nationaal Fonds TIEN DOODEN bij vliegramp PALESTINA'S ARABIEREN IN ACTIE tfascr Bbyle Kleeding ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van oen bewijsnummer* Zaterdag 13 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 117 BOMBARDEMENT VAN TSINAN Levensmiddelenschaarschte te Sjanghai Arbeidsconflicten in Frankrijk FRANKLIN-BOUILLON OVERLEDEN „Alleen rechtstreeksche onderhandelingen" VERRE REIS WIJ HELPEN U MET UW REISPLAN MUURHUIZEN 40 TEL. 454 voor Bijzondere Nooden Prinses Juliana schenkt f 5000.- MAATREGELEN TEGEN GEESTELIJKEN LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 Belangrijkste Nieuws op andere pagina's \V e e r v e r w a c h t i n g Licht op 4 uur 40 min. Prachtige RUITERPADEN week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcnticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De Chineesche troepen in Sjantoeng treffen verde digingsmaatregelen SJANGHAI. 13 November. (Reuter.) Voor het eerst sedert 92 dagen is de nacht in Sjanghai zonder kanongebulder voorbijgegaan. De Japansche troepen ruk ken zonder ophouden voort naar het Wes ten. Zij trekken uit Soengkiang op naar den spoorweg Sjanghai—Hankau en trach ten om den Zuidelijken vleugel der nieuwe Chineesche stellingen heen te trekken Functionarissen van het internationale Roode Kruis meenen. dat de Chineezen tot dusverre 150.000 dooden en evenveel ge wonden verloren hebben. Japansche sleep booten hebben één der vaartuigen, die een versperring in de Wang poe vormden, weg gehaald. zoodat de schepen weer kunnen passecren. In de Fransche wijk zijn 6000 Chineezen geïnterneerd. Na om den Chineeschen rechtervleu gel te zijn heengetrokken, bereiden de Japanneezen zich thans voor den lin kervleugel te verpletteren tusschen Kia- ting en Lioeho. Deze vleugel was nog steeds intact. Japansche vliegtuigen hebben pam fletten neergeworpen, waarin de bewo ners van Soetsjau gewaarschuwd wor den tegen middernacht de plaats te ontruimen- Men beschouwt dit als een aanwijzing, dat de Japanneezen voorne mens hebben de geheele stad aan een massaal bombardement te onderwer pen. Op verzoek van Amerikaansche mis sionarissen heeft de Amerikaansche ambassadeur voorgesteld aan de Japan sche autoriteiten een veiligheidszone in te stellen, welke het ziekenhuis zou omvatten en waar noncombattanten zouden kunnen worden saamgebracht De laatste Amerikanen hebben van morgen Soetsjau verlaten. Naar schat ting bevinden zich 20000 gewonde Chi neesche soldaten in de ziekenhuizen in Soetsjau. Het Chineesche telegraaf-agent- schap Central News meldt, dat de vierhonderd laatste verdedigers van Sjanghai allen gesneuveld zijn- Volgens een bericht uit Japansche bron heeft de Japansche luchtmacht voor het eer6t Tsinan, de hoofdstad van Sjantoeng, waar het hoofdkwartier van generaal Han-Foe-Tsjoe gevestigd is, gebombardeerd. Tot dusverre was deze provincie voor vijandelijkheden gespaard gebleven. Het bericht voegt hier aan toe, dat het bombardement beschouwd moei wor den als een aankondiging van een of fensief in de richting van de Gele Ri vier. De troepen van generaal Han-Foe- Tsjoe treffen in koortsachtige haast ver dedigingsmaatregelen. Nu de internationale nederzetting van de landzijde geheel is ingesloten, begint een schaarschte aan levensmid delen merkbaar te worden, terwijl de prijzen van 25 tof 50 procent zijn ge stegen. De autoriteiten nemen maat regelen om hij eventuecle lpvensmidde- lenrellefjes te kunnen optreden- PARIJS, 13 Nov. (Havas). Als ant woord op de staking van een uur, die Donderdag in de metaalindustrie heeft plaats gehad, hebben sommige werk gevers gisteren hun werkplaatsen ge sloten. Zoo werkte h.v. bij Renault slechts één afdeeling. die voor de lands verdediging arbeidt. Daarentegen werd in de bedrijven, waar Donderdag niet gestaakt is. normaal gewerkt. De staking in de steenkoolmijnen Ro6selle en Stiring. waarbij 8000 mijn werkers betrokken waren, is geëindigd Havas seint uit Parijs, dat oud-minis ter Franklin Bouillon gisteren is over leden. Henry Franklin Bouillon, die onaf- hankelijk-radicaal was, is in 1870 gebo ren. In 1898 stichtte hij la Volonté. In 1904 deed Franklin Bouillon zijn intrede in de Kamer, in 1917 werd hij minister van propaganda. Hij vertegenwoordigde Frankrijk op de conferentie te Rapallo Kolonel Batista worden dictatuurvoornemens toegeschreven HAVANNA, 12 Nov. (Havas). De kamer heeft de nieuwe kieswet aange nomen, op grond waarvan 15 Februari a.s. gedeeltelijke verkiezingen zullen worden gehouden voor de vervanging van de helft van het aantal afgevaar digden. Dc afgevaardigde der oppositie Carlos Frayle had voor de stemming verklaard Indien de nieuwe kieswet wordt aan genomen. hen ik er zeker van, dat alle afgevaardigden, die tegen kolonel Ba tista zijn, bij de komende verkiezingen in feite zullen worden uitgeschakeld en dat Batista de absolute dictateur van Cuba zal worden. In legerkringen verklaart men daar entegen, dat de vrees van de minder heid, dat kolonel Batista Cuba denzelf den weg doet opgaan als Brazilië, onge grond is. Uit Buenos Aires seint Havas dat in een hoofdartikel het Argo»->';;n.sche blad Nacion als haar meening te kennen geeft, dat de gebeurtenissen in Bra zilië het verdwijnen beteekenen van de democratische regeering in den Rra- ziliaanschen staat. I-Iet hlad voegt hier aan toe, dat de persvrijheid in Brazilië zal worden opgeheven. Er wordt groote beteekenis gehecht aan de ontmoeting tusschen lord Halifax cn Hitier BERLIJN. 13 Nov. (Havas) Het a.s. bezoek van Lord Halifax aan Berlijn en de aankondiging van zijn ontmoeting met den Führer worden aangediend als een politieke gebeur tenis van den eersten rang. De bladen geven een beschrijving van de loophaan van den Britschen staatsman en geven uitdrukking aan de hoop. dat dit bezoek vrucht dragend zal zijn voor den wereld vrede. Zij vermijden evenwel een vergelij king te maken met de Engelsch-Italiaan- sche besprekingen Een punt van het officieuse commentaar, dat de aandacht waard is, is de zinspeling op het Ita- liaansch-Duitsch-Japansche pact. Deze zinspeling schijnt er op te wij zen, dat de anti-Russische tendenz het terrein is, waarop Duitschland de be sprekingen met Engeland zou willen plaatsen. Polilieke kringen werden er door ge troffen. dat de Völkische Beobachter. het offic. orgaan der nationaal-socia listische partij, een breedvoerig artikel heeft gewijd aan de Oekraïne, waarin de politieke onafhankelijkheid van dit gebied wordt opgeëischt, terwijl een opsomming wordt gegeven van de rijk dommen van dit land. TOKIO 13 Nov. (Domei) Omtrent de mijnramp, waarover reeds berichten gepubliceerd zijn, wordt thans nader gemeld, dat deze zich heeft voorgedaan op den 202S ni. hoogen berg Kenasji in de prefectuur Goeinma. Er ontstond een grondverschuiving. tengevolge waarvan de administratiegebouwen, 54 huizen van mijnwerkers, benevens de fabrieksgebouwen van de zwavelmijn bouwmaatschappij verwoest werden Ongeveer 300 mijnwerkers en bedienden der maatschappij werden bedolven on der het puin, dertig werden gewond. Tegelijk met dc grondverschuiving ont plofte een kruitmagazijn, waardoor zwavelopslagplaatsen in brand vlogen. Andere berichten zeggen, dat dc ont ploffing in het kruitmagazijn zich bet eerst heeft voorgedaan en dat de grond verschuiving daar tiet gevolg van is geweest, evenals de branden. Ongeveer 1500 man hrandvveertroepen bestrijden net vuur. Het reddingswerk wordt be lemmerd door den sneeuwval. Conferentie van Brussel niet verbaasd over het weigerende Japansche antwoord BRUSSEL. 12 Nov. (Bclga). Vanmid dag hebben de delegaties kennis genomen van de groote trekken van het Japansche antwoord op het memorandum van 6 No vember. waarin Japan de uitnoodiging tot deelname afwijst, en de afgevaardigden hebben deze kwestie besproken. Tot nu toe is niets bekend van dc voornemens van Engeland en de Verecnigde Staten. Men heeft evenwel vernomen, dat dc mogend heden. welke het meest betrokken zijn bij de onaantastbaarheid van het Chineesche gebied, zullen samenwerken bü de moge lijkheden. welke de voltallige gesloten zit ting. welke morgen bijeen zal komen, zal kunnen bieden. In sommige kringen dringt men er op aan. dat de conferentie morgen middag nog een tweede voltallige zitting zal houden, tijdens welke de algevaardig den hun meening te kennen zullen geven over het antwoord van Japan, na hiervan in de ochtendzitting officieel kennis te heb ben genomen. De volgende week zou de conferentie dan moeten pogen een verklaring op te stellen inzake de vraagstukken van het Verre Oosten. ii inbegrepen ie economische vraagstukken, welke voort vloeien uit hot eerste artikel van het verdrag van Washington. Het Japansche antwoord heeft wei nig verbazing gewekt in conferentie- kringen. In de vorige vergadering wa ren er reeds aanduidingen, welke er op wezen, dat het Japansche antwoord niet gunstig zou zijn. In Chineesche kringen wordt aangekondigd, dat dr. Wellington Koo morgen in zal grijpen. In Fransche kringen wordt verno men, dat de Fransche delegatie voor zal stellen, dat de verschillende dele gaties ieder een ontwerp zullen op stellen voor een antwoord aan Japan, waarin de conferentie ndta neemt van de argumenten van Tokio. De leider van de Chineesche de legatie ter negenmogendhedencon- f eren tie, Wellington Koo, heeft te genover een vertegenwoordiger van Havas verklaard over het antwoord van Japan op de tweede uitnoodi ging: „Het antwoord is uitermate hard, niet sympathiek en grenzen de aan brutaliteit. Het houdt geen rekening met den geest van gema tigdheid en terughouding, die door alle conferentieleden aan den dag is gelegd. Het is een oorveeg voor do geheele conferentie en karakte ristiek voor het temperament der regeering, die in de klauwen van de oorlogspartij zit". De indruk, die het Japansche ant woord te Brussel heeft gewekt, is, dat Japan op een beleefde manier de deur dichtgegooid heeft voor de mogelijkheid van verdere onderhandelingen mei de Zuidzee-conferentie. De nota zelf In de Japansche nota wordt gezegd: „terwijl zij verheugd is kennis te ne men van de meening van de chelne mende mogendheden, uiteengezet in Je Belgische nota betreurt de Keizerlijke regeering dat deze meening na zorg vuldige overweging niet voldoends is om haar te bewegen haar inzichten en haar politiek te wijzigen. De ri-'dne mende mogendheden stellen vast dat zij bereid zijn vertegenwoordigers van een beperkt aantal mogendheden nan te wijzen, die van gedachten kunnen wisselen met een of meer vertegen woordigers van Japan binnen het leader van het negenmogendheden verdrag en in overeenstemming met de voorschrif ten hiervan. De Keizerlijke regeering is evenwel diep overtuigd, dat haar huidige optreden een verdediging is, welke Japan is opgedrongen door dc uitdaging van China en du« niets te maken heeft met het ncgenmogenilhe den verdrag en dat er dus geen roden is voor het bespreken over dc toepas sing van dit verdrag. Aangezien de huidige toestand een gevolg is van de bijzondere toe standen in Oost-Azié, kan-een goede oplossing alleen tot stan Ikomen door onmiddellijke besprekingen tusschen de beide betrokken par tijen. De Keizerlijke regeeiing is verder vast overtuigd, dat een po ging om te onderhandelen in het kader van een gemeenschappelijk organisme, zooals de huidige :»>n- ferentie, alleen de gevoelens van beide volken zou prikkelen en het tot stand komen van een c\vde op lossing zou verhinderen. De Keizerlijke regeering zou verheugd VAN AMANIETEN DE droogte van September en Oc tober is niet bevorderlijk ge weest voor den groei der zwam men. Vooral dc vroeg verschijnende exemplaren, zooals dc Slanke Arno niet. hebben van de droogte te lijden gehad. Bii gunstige weersgesteldheid kan deze bijzonder sierlijke paddenstoel ook nog in het late najaar blijven verschijnen. Maar in Augustus kan men altüd deze slanke zwam aantref fen in het beukenbosch tegenover de uitspanning van Aart Jansen. Zeker op den Berg. in Birkhoven. in Nim- merdor en de omgeving van de Pr. Ercderiklaan komt Amanita vaginata ook wel voor. maar in het prachtige beukenbosch aan den Trcckerweg ver schijnt ze in groot aantal. Het onderste gedeelte van den lan gen slanken witten steel is besloten in een witte scheede. een vlies met dikke losse randen, dat teer is ingesneden. De breekbare steel heeft geen ring. maar hij is meestal met vlokkige of schub bige bamlen bezet. Dc tot 10 cM. groote hoed van deze sierlijke zwam is eerst ldokvormig, later vlak en meestal licht- of donker bruin. hoewel er ook zeldzamer een grijze variëteit voorkomt. Bij uitzon dering liggen er soms een of meer witte plakjes op den glanzenden hoed, die bovendien nog een gegroefden rand heelt. Ziedaar, een eetbare amaniet, die niet licht met andere verward kan worden Het schijnt, dat de droogte den min sten invloed heelt op de bekende Vlie- genzwam, zoodat deze mooie padden stoel zich nog wel vertoont langs den Utrechtscheweg en tusschen den bcr- kensingel van den Doornschcweg en rechts van de Kennel. Zeker, wanneer de Amerikaansche eiken zich in September en begin Oc tober in een roodeti gloed en de ber ken zich in een gouden bladtooi heb ben gezet, dan breekt het hoogtepunt der kleurenweelde van den sterven den zomer pas aan. wanneer ook dc vliegenzwammen bij dozijnen hun glan zende roode. wit gespikkelde hoeden uit den boschbodem omhoog stekën. Er zijn maar weinig paddenstoelen die door vorm en kleur een dergelijk fraai uiterlijk hebben verkregen. Het is alsof on de scharlaken- of oranje- roode huid van de soms 20 cM. groote zwam de resten van het omhulsel (velum), waarin de Jonge paddenstoel was omsloten, er als plakjes of schub ben zijn opgelegd, teneinde de schoon heid van deze meest opvallende cn be kende verschijning te willen verlioogen. Gelukkig wordt de vliegenzwam hier niet gegeten. Niet om den smaak, maar om het in de zwam aanwezige vergif- muscarine. Het is niet prettig om speek sel overvloed en misselijkheid te krijgen cn sterk te gaan braken en zweeten. maar ook het vervallen in een hevige agitatie, in een vroolijke dronkenschap, in duizeligheid, in verdooving of in een zworen slaap is nu niet bepaald aantrekkelijk. Deze laatste verschijn selen wijzen er op, dat er in de Vlie genzwam ook een atropine-achtige stof aanwezig moet zijn. Neen, het gebruik van Aminita mus- caria laten we over aan bewoners in Siberië waar de Vliegenzwam als een pril; kei end en bedwelmend middel wordt gebruikt, zooals elders alcohol en opium. Het schijnt, dut het vergif hoofdza kelijk in het roode huidje zit. want men wil beweren, dat zonder de huid de Vliegenzwam eetbaar is. Trouwens, de Celdersche cn Overijsclsche boeren gebruiken de gemakkelijk van den hoed af te trekken huid voor vlieg en- dood. Het huidje wordt op een scho teltje gelegd cn als lokmiddel wordt het met suiker bestrooid. En er ko men heel wat liikics op Vandaar de naam musearia. hetgeen vliegen betoe- kent. Evenwel voor den mensch is de vliegenzwam niet doodelijk. VIRIDIS zijn indien de moeendheden deze mee ning zouden eerbiedigen en zoo zouden bijdragen tot het stabiliseeren van Oost Azië, op een wijze, welke in over eenstemming is met de werkelijkheid De mogendheden, welke deelnemen aan de conferentie stellen vast, dat alle mogendheden belangen hebben in het Verre Oosten, welke bedreigd worden door de huidige vijandelijkheden en dat de geheele wereld met belangstelling ziet welke terugslag deze vijandelijk heden hebben op den vrede en de vei ligheid van de gemeenschap der vol ken. In verhand hiermede wil de Kei zerlijke regeering er nogmaals op wij zen, dat uit haar verklaringen duide lijk is gebleken, dat zii alles doet, wat in haar macht is om de rechten en be langen van de vreemde mogendheden in China te eerbiedigen en dat zij een vrede in Oost Azië tot stand wil bren gen door een bevredigende oplossing van het huidige geschil. Amersfoortsche Huisartsen- Vereenlging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren Plomp, Regontesselaan 15, Tel. 1359. Stokvis, Leusdervveg 276, Tel. 2081. Kok, Langegracht 11, Tel. 55. Zondag heeft dienst de apotheek van Ittmann, Langestraat 9, Tel. 164 en de Ja va-Apotheek, Leusdervveg 212, Tel. 1887. Zondag hebben dienst de vroed vrouwen: Mej. Vernhout, Socstervveg 232, Tel. 2270. Mevr. de Leeuw,. St. Anfridusstraat 5, Tel. 2079. 's-GRAVENHAGE, 13 Nov. Het Nationaal Fonds voor bijzondere nooden, verzoekt ons mede te deelcn, dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana dit fonds de belang rijke gift van 5000.heeft geschonken. Een toestel van de Lufthansa verongelukt BERLIJN, 12 Nov. (D.N.B.) Het gewone lijntoestel van de Lufthansa, dat den dienst onderhoudt tusschen Berlijn en Mannheim, is gistermid dag tegen vijf uur. kort voor de landing te Mannheim, met den grond in aanraking gekomen en verongelukt. Zeven passagiers, de bestuurder, Günther, de radiotele grafist en de mecanicien zijn bij het ongeluk om het leven gekomen, ter wijl twee passagiei'6 werden ge wond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. MOSKOU, 13 November (D. N. B.) De te Charbin verschijnende Wremja meldt, dat talrijke kerkelijke hoog waardigheidsbekleders, die tot dusver re in het land mochten blijven, gearres teerd en naar Siberië verbannen of doodgeschoten zijn. Het blad noemt den plaatsvervangende» metropoliet van Moskou. Sergius, die verbannen is, den metropoliet van Kazan, Kirill, die we gens „godsdienstpropaganda" tot dwang arbeid veroordeeld is. zijn rechterhand Artemius, die doodgeschoten is, de bis schoppen van Orel cn Minsk en de gees telijken van Orenburg. Oefa, Samara. Kazan en Omsk, die in hechtenis geno men zijn. Te Petrosawodsk is een aan tal geestelijken ter dood veroordeeld. JERUZALEM, 13 Nov. (Reuter). On der de Arabieren hier is een geheim manifest verspreid, waarin geprotes teerd wordt tegen de „Britsche inmen ging in Arabische en Mohammedaan- sche aangelegenheden". I-Iet manifest, dat zegt afkomstig te zijn \ari het nieuwe hooge Arabische comité, dringt er bij de Arabieren op HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET RURFAU VOOR PU BLICITEITSW AARDE TOURNOOIVFLD 4 DFN HAAG Di t blad heeft een dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN STADSNIEUWS Vergadering van Kerk en Vrede. (2e Blad, pag. 1)< Het coupeeren van honden (Tweede Blad, pag. 2)« \Y ijziging uitbreidingsplan. (2e Blad, pag. 1)< In onze bioscopen (2e Blad, pag. 1)< SPORT De 16e partij Euwe—Aljechin eindigt in remise. (Eers«e Blad, pag. 3). Slechte start van A.Z. P.C. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.I.M. te De Bilt. Meest matige, later afnemende wind uit N. richtingen, gedeel telijk bewolkt, waarschijnlijk nog enkele regenbuien met kans op hagel, weinig verande ring in temperatuur. maken de omgeving van Amersfoort een dorado voor ruiters. Bovendien Is er nu de mooie binnen- manège van de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanëge met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 aan stand te houden in den laatsten slag tusschen de Palestijnsche Arabie ren en het imperialisme, met het besef, dat de geheele Arabische en Moham- medaansche wereld achter hen staat. Ook wordt geprotesteerd tegen de arrestatie van vooraanstaande Arabie ren en tegen de Britsche inmenging in de zaken van den hoogen Mohamme* daanschen raad- Door het ontploffen van een mijn is een brug in den weg JeruzalemJaffa, vijf kilometer van de hoofdstad, licht beschadigd. De mijn ontplofte korten tijd, nadat een auto met een Britsche politiepatrouille voorbijgekomen was. Twee persoiïen, die Donderdag te Je ruzalem bij een homaanslag werden gewond, zijn overleden. [■lllllllilllDames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26 11

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1