Koloniale eischen van Duitschland Berlijn wijst Oud-minister Bosboom JAPANNEEZEN BOEKEN VERDER SUCCES BLOEDIGE ZONDAG DE EEMLANDEü ruilhandel af NAAR NIEUW BEWIND? REBELLIE IN TETOEAN? overleden HOOG WATER IN AMERIKA Brazilië niet fascistisch BOVO COURANTENRECLAME Maandag 15 November 1937 Uitgave: VALKHbFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 118 OOK LIOEHO IS BEZET Voor Bleyie Kleeding ONTSPANNING IN POLEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 SANTO DOMINGO CONTRA HAITI Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD 4 uur 37 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 De ruggegraat van elk reclame-plan AMEP SFOORTSCHDAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcntiën voor do helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Heftige kritiek op Britsche be richten over lord Halifax' bezoek Geen tornen aan de as Berlijn - Rome HET Duitsche Nieuwsbureau publi ceert een artikel van de nationaal- >ocialistische Partei-Korrespori denz. waarin heftige critiPk wordt ge leverd op eenige buitenlandse he bladen, die het a.s. beozek van lord Halifax aan Duitschland zouden misbruiken om „tendentieuse combinaties tot voorwerp te maken van hun politieke sensatiehe- hoeften of concreter bedoelingen" Tegenover deze pogingen de onder handelingen. welke lord Halifax te Berlijn zal voeren, door tendentieuse stemmingmakerij te henadeelen ziet de NSPT< zich, naar zij verklaart genoopt de simpele politieke gegevens terug te brengen tot hun politieke werkelijk heid. Bij de onderhandelingen, welke lord Halifax in Duitschland zal voeren met toonaangevende Duitsche staatslie den. zal zeer zeker openlijk en vrijmoe dig over \eel worden gesproken Wanneer iemand evenwel de hoop of ook zelfs maar de gedachte heeft, dat de politieke vriendschap pen. die Duitschland met Italië en Japan verbinden, voorwerp van dis cussie zouden kunnen zijn. getuigt dat van een miskenning van den toestand. Aan de politieke werke lijkheid .van de as BerlijnRome en van het anti-Komintern-verdrag met Japan kan door niemand worden getorn. Daarover mag niet de minste twijfel bestaan. Ook de veronderstellingen, aldus ver volgt de correspondentie, dat Duitsch land zich bereid zou kunnen verklaren zijn politieke vrienden te bewerken over aangelegenheden, die niet Duitschland. doch uitsluitend die staten aangaat, moeten volledig vreemd aan de werke lijkheid worden genoemd. In de koloniale kwestie heeft de Duit sche openbare meeniug kennis genomen van de opvattingen, die daaromtrent te Londen en Parijs bestaan. Zij zal de verdere ontwikkeling dezer dingen we ten af te wachten Dp koene bewering, dat het Duitsch land is. dat ter gelegenheid van het be zoek van lord Halifax een toenadering to* de Westere-che mogendheden zoekt, om op die wijze eindelijk de groote mo gen Iheden te nopen tot de door Duitsch land met verlangen tegemoet geziene Desprekii.gen van vier zou men van Duitsch standpunt uit willen rorrigee- 'en. Het rijk heeft zijnerzijds geen aan leiding naar deze besprekingen te ver langen aangezien daarvoor geenerlei in aanmerking komendp verschillen tussfhen hem en rteze mogendheden be staan «»ok bij deze veronderstelling moet, aldus de N'SPK de wensch de vader der gedachte zijn. Tenslotte wordt in het artikel felle critiek geoefend aan het adres van de Evening Standard wegens de publica tie van ^en artikel over een politiek rui loh jert Wanneer het bezoek van lord Ha lifax in een dergelijke atmosfeer plaats vindt, doet zich de ernstige vraag voor of het niet in het belang der politieke ontspanning nuttiger zou zijn dit voor het oogenhlik uit te stellen, tot. in het hijzonder in de Britc-che pers die kalmeering is in getreden. wplke men in andere lan den met de woorden fatsoen en waarachtigheid pleegt te omschrij ven, Lord Halifax Mihalache niet in staat een Roemeensche regeering te vormen Tatarescoe weder belast met de formatie Tatarescoe, de Roemeensche premier, heeft koning Carol het ontslag van zijn kabinet aangeboden. John Mihalache, voorzitter van de na tionale boerenpartij, heeft opdracht ge kregen een nieuw kabinet te vormen, op voorwaarde, dat hij zich de medewer king verzekert van den vroegeren mi nister-president Vaida Voivod. Mihalache heeft terstond het uitvoe rend comité van zijn partij bijeengeroe pen. Vrijdag j.l. nog hebben de leiders der nationale boerenpartij zich uitge sproken tegen elk ministerieel samen werken met elementen van andere poli tieke groepen. Vaida Voivod heeft drie jaar geleden met de nationale boerenpartij, waarvan hij een der voornaamste leiders was. ge broken, om het „Roemeensche front" te stichten. Sindsdien heeft Vaida herhaal delijk verklaringen afgelegd, waarin hij een politiek bleek voor te staan, die in- druischte tegen de democratische begin selen. De koning schijnt van oordeel te zijn dat een samenwerking en. zoo mogelijk, een verzoening tusschen de nationale boeren en den leider van het Roemeen sche front een regeering onder leiding van Michalache een breederen electora- len grondslag zou verschaffen en de rechtsche oppositie haar argumenten uit de handen zou slaan. Nader seint Havas uit Boekarest, dat Mihalache de opdracht, om een kabinet te vormen, heeft teruggeven, omdat hij er niet kon slagen een kabinet tot stand te brengen in samenwerking met het Roemeensche front. Hii heeft zijn be sluit genomen in volledige overeen stemming met. het bestuur van de na tionale boerenpartij en hij heeft den koning verklaard, dat de partij trouw blijft aan land en troon. De koning heeft thans Tatarescoe opgedragen een nieuwe regeering te vormen op breeden grondslag, waarin de liberalen, eventueel ook de rlissiden te liberalen, en de radicale boerenpartij zitting zullen hebben. Geruchten omtrent een actie van Arabieren tegen Franco LONDEN, 15 Nov- (Havasj. De be richtgever van de Daily Herald in Gi braltar meldt aan zijn blad. dat 60 Ara bieren en 20 Spanjaarden gedood zou den zijn tijdens een opstandige bewe ging tegen Franco in Tetoean, Deze op standige beweging zou zich in den loop van de vorige week hebben voorgedaan. O.m. zouden Vrijdag j.l. verscheidene honderden Arabieren betoogd hebben voor de residentie van den hoogen com missaris. Zij zouden door troepen uit eengedreven zijn. De betoogersj die voor namelijk leden waren van bergstam men. die er in zouden zijn geslaagd naar Tetoean door te dringen, droegen opschriften mee. luidende ..Dood aan Franco en zijn recruteeringsagcnten" en .Sinds 18 Juli 1936 zijn 150.000 Arabie ren naar Spanje gegaan. Niet één is te ruggekeerd. Wij moeten hen wreken". DE VERMISSING VAN LEWANEWSKI FAIRBANKS (Alaska). 15 Nov. Een Sovjet-Russisch Sikorsky-vliefrtuig. dat heeft deelgenomen aan de nasporingen naar den vermisten vlieger Lewanews- ki. stond gisteren gereed om naar Mos kou terne te keeren en daarmede het zoeken op te geven. SCHIPBREUKELINGEN OPGEPIKT NORFOLK (Virginië), 15 Nov- (Reu ter). Een srhip van de kustwacht meldt dat het bijna alle opvarenden van het Grieksche vrachtschip, dat Zaterdag in moeilijkheden is geraakt, heeft opge pikt- De ontslapene maakte deel uit van het mobilisatie-kabinet- Cort van der Linden Bekend publicist op militair gebied 's-GRAVENHAGE, 15 No- vember. In 82-jarigen ouderdom is Zondag te dezer stede overleden de gep. luite nant generaal N Bosboom, oud-minister van oorlog. De heer Bosboom maakte van 29 Augustus 1913 tot 13 Mei 1917 deel uit van het mi nisterie-Cort van der Linden. Geboren te 's-Gravenhage, 30 Septem her 1S55, trad hij in 1371 bij de instruc tie-compagnie te Schoonhoven in dienst en na het voleon van den voorbereiden den cursus der artillerie te Utrecht en van den hoofdcursus le Delft werd hii in 1S77 tot twgede-luitenant he-noemd, arna hij de subalterne en hoofdoffi ciersrangen doorliep tot zijn pension neering als kolonel in 1912 Later werd hem de rang van gene- aal-majoor en eenige jaren daarna die van luitenant-generaal verleend. Gene raal Ro>boom was lid van verscheidene commissies, o.a. van de leger-commissie. Publicaties van zijn hand verschenen o.a-: over de militaire maatregelen, door Nederland te nemen tot handhaving eener gewapende neutraliteit (in 1888 uitgegeven door de Ver. tot Bevorde ring van de Krijgswetenschap), welker grondslagen in 1911 toepassing hebben gevonden. Over Volkenhond en ontwa pening (192S), artikelen in tijdschriften en dagbladen, artikelen over militaire onderwerpen, zoomede een hoek onder den titel „In moeilijke omstandighe den" (Aug- 1911—Mei 1017), dat in 1933 werd uitgegeven. Als luitenant gaf de heer Bosboom een brochure uit over de artilleristische verdediging van de Nieuwe Holland sche Waterlinie, doch meer bekend werd hij door de beantwoording van een prijsvraag uitgeschreven door het bestuur der Vereeniging ter Beoefe ning van de Krijgswetenschap, luiden de: „Welke militaire maatregelen moe ten worden genomen, indien Nederland hij een oorlog tusschen andere mogend heden zich tot een gewapende neutra lit°it wensrhf te henalen?" De beantwoording van deze prijs vraag werd ingezonden onder bet mot to: „Ende desespereert nimmer"- Meer dan een kwart-eeuw later zag hij zich, onder geheel andere omstan digheden. de uitvoering van zoodanige maatregelen ongedragen. Op 15 Mei 1917 trad hii als minister af, naar aanleiding van het aannemen door de Kamer van de motie-Marchant betreffende het oproepen van de land stormklasse 1908. In het bovengenoem de hoek heeft oud-minister Bosboom een apologie geleverd tegen de critiek op ijn helpid in de Tweede Kamer. Vliegtuigen bombardeeren den spoorweg Nanking— Sjanghai Nieuwe troepenlandingen SJANGHAI75 November (Reuter.) De Chineesche strijdkrachten hebben zich uit Lioeho teruggetrokken De stad is thans door de Japanneezen bezet. De gehcele lin kervleugel van het Chineesche leger trekt terug De Japanneezen beweren ook reeds Taitslang ten Z.W. van Lioeho gelegen te hebben bezet. Het hoofdkwartier van het Jupunsche le ger heeft medegedeeld, dat de Japansche troepen Zondag Ping Toe Tslcn hebben be zet en de spoorbrug tusschen Soetslau en Kasjing hebben geblokkeerd Japansche vliegtuigen hebben den spoor- veg Nanking—Sianghai gebombardeerd. F.r vielen talriike slachtoffers on het belang 'Üke station Oetsin De woordvoerder van het lupansche le 'vt heeft verklaard dat de lapanneezen Kwinsan hebben genomen op 60 K.M ten Westen van Sjanghai De Chmeezcn zouden zich snel terugtrekken in Westelijke rich t'ng zonder weerstand te bieden aan den iapanschcn onmarsch De Japansche marine deelt mede. dat sterke Japansche afdeelingen Zaterdag avond te Paimau. 60 kilometer ten Noor den van Sjanghai, aan land zijn ge bracht. De nieuwe troepen gingen on middellijk tot actie over en bezetten Tsjihtangtsjen, 25 kilometer ten Noor den van Tatsjang Zij achtervolgden de Chineesche troepen Japansche oorlogsschepen hebben vier Chineesche kanonneerhooten op de Wangpoe hij Minhangtsjen genomen. De mijnen in de rixier hij Sjanghai zijn ver wijderd. Naar Reuter meldt, ligt Soetsjau thans in puin. De Japaneezcn heb ben ruim 700 bommen in de afgeloo- pen 24 uur op de stad doen neerko men. De telegrafische en telefonl- President Moscicki staat welwil lend tegenover eischen der socialisten WARSCHAU, 15 Nov. (Havai,. De leiders der Poolsche socialistische par tij hebben president Moscicki in een audiëntie, die twee uur duurde, hun po litieke verlangens medegedeeld- Zij eischen o.a- hervorming van het kies recht en nieuwe parlementsverkiezin gen volgens de democratische beginse len- In zijn antwoord zou de president de socialistische eischen welwillend hebben beoordeeld en tevens verklaard htbben een beslist tegenstander te zijn van elk totalitair bewind. De gedele geerden hebben hun voldoening geuit over het resultaat van deze audiëntie In politieke kringen hecht men groote beteekenis aan deze audiëntie, waarin men een teeken ziet van een ontspan ning, welke gunstig is voor de toekom stige ontwikkeling van den binnen- landsch-politieken toestand. MUSSOLINI'S ZOONS TE ROME ROME. 15 Nov. (Havas). Bruno Mus solini vertoeft thans te Rome- Hii heeft in gezelschap \an zijn broer .VitUjrio een wedstrijd bijgewoond- sche verbindingen met Nanking zijn verbroken. Aangezien de regeering besloten heeft Nanking tot iederen prijs te verdedigen, is een groote uittocht hpgonner hoofdzakelijk naar plaat sen rivieropwaarts. Overvolle stoom- booten en autobussen begeven zich derwaarts. De regeeringsambtenaren blijven echter in de stad. Fcn vertegenwoordiger van Havao heeft een bezoek gebracht aan de streek ten Westen van Sjanghai, waar de Ja pansche troepen de laatste dagen in zeer snel tempo zijn opgerukt. In bet geneele district Hoengjau hebben vele huizen van buitenlanders schade gele ien. De burgerbevolking heeft de streek verlaten, met uitzondering van ccn aan tal boeren, wier woningen vernield zijn en die langs de wegen bivakkeeren Eenige franc-tireurs zijn gebleven en nu en dan hoort men schoten. Overal langs fle wegen ziet men lijken van Chinee sche soldaten en burgers. Alles wijst er op, dat de Chineezen inderhaast terug trokken ziin Men vindt achtergelaten stukken geschut, granaten, munitie en veel ander oorlogstuig. Het vliegveld van Hoengjau bleek in een gecamou fleerd bolwerk veranderd te zijn. Vele machinegeweren waren er opgesteld Chineesch succes in Hopei? Het Cliineesche telegraafagcntscliap Central News meldt, dat Chineesche troepen Teh Tsjing Tsjeng, dat bij Ta- moeng in Zuid-Hopei is gelegen, hebben heroverd. De Japansche strijdkrachten in dit gebied staan onder bevel van ge neraal Doihara. Daarentegen meldt Domei, dat de Ja pansche troepen, welke Jensien, ten Oosten van den spoorweg PekingHan- kau in Zuid-Hopei, hebben bezet, ver der naar het Zuiden zijn doorgedrongen en de ommuurde stad Nanho hebben ingenomen De Japansche troepen heb ben een aanzienlijken buit genjaakt, oa 7S kanonnen, 400 zware en lichte mi trailleurs en 2000 gasmaskers. Japansche bombardementen De Japansche vloot heeft Nantoeng- tsjau en Foetsjan hevig bestookt De luchtmacht heeft vele verkenningsvluch ten boven beide steden uitgevoerd, het geen landingspogingen doet verwachten Verscherping van den toestand in Palestina Aanslagen schering en inslag JERUZALEM, 15 Nov. (Havas). Een reeks gebeurtenissen van bui tengewoon ernstigen aard hebben zich gisteren in Palestina voorge daan. Zij doen herinneren aan de ernstige uren in de Joodsch-Arabi sche crisis. Er zijn zeven dooden te betreuren, o. w. twee vrouwen en een tiental ernstig gewonden. Tot de slachtoffers nphooren zoowel Jo den als Arabieren. Bij een hevig gevecht tusschen Arabische en Joodsche arbeiders zijn drie slachtoffers gevallen. De politie heeft machinegeweren in stelling gebracht bij de toegangs poorten der stad om aldus op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn. Onbekenden hebben uit een rijdende auto schoten gelost, waardoor twee Joodsche vrouwen gewond werden. Ver der is een bom geworpen naar een Ara bische autobus, waardoor een vrouw werd gedood en vier mannen gewond. In verband met de herhaalde aansla gen heeft de politie opdracht gekregen bij het patrouilleeren de stalen helm te dragen. In den nacht van Zondag op Maandag zijn in verscheidene plaatsen van Pa lestina 30 revisionistische leiders gear resteerd. Deze arrestaties hebben groot opzien gebaard. In den loop van den nacht zijn in Jaffa en Jeruzalem wederom homaan slagen gepleegd. De aangerichte schade kan nog niet geraamd worden. Amerika bereid tot bemiddeling WASHINGTON. 15 Nov. (Havas)- President Roosevelt heeft den president der Haïtiaansche republiek, Vincent, een schrijven gezonden, waarin hij ver klaart de uïtnoodiging te aanvaarden om de regeeringen van Haïti en Santo Domingo bij te staan in het regelen van het geschil, dat ont6taan is tengevolge van de bloedige gebeurtenissen op Do- minicaansch gebied bij de grens tus schen beide landen. Stormen en hevige regenval NEW YORK. 15 Nov. (D.N.B.). - Stormen, gepaard gaande met zwa* ren regenval, hebben aan de Atlan tische kust van Zuid-Carolina tot Maiane verwoestingen aangericht. Do materieele schade is zeer groot. Talrijke plaatsen in Maryland zijn door het hooge water overstroomd. Wel bestrijding van het communisme RIO DE JANEIRO. 15 Nov. (Havas). - In de vergadering van den minister raad is een decreet tot wijziging van ne koffiepolitiek onderteekend. Hierbij is een einde gemaakt aan het ingrijpen van de regeering op de koffiemarkt. De ministers hebben verder besloten den strijd tegen het communisme voort le zetten, de minister van justitie heeft opdracht ontvaneen een wet voor te be reiden tot onderdrukking van het com munisme De ambassadeur van Brazilië te Washington. Aranha. heeft een bezoek gebracht aan Welles en heeft hem uit eengezet. dat Brazilië alleen zijn bin- nenlandsche politiek heeft gewijzigd, zonder dat dit invloed zal hebben op zijn buitenlandsche betrekkingen. Er is geen sprake van fascisme of van een aansluiting bij Duitschland of Italië. Welles verzekerde Aranha, dat de Vereenigde Staten vriendschappelijke gevoelens ten aanzien van Brazilië koesteren en dat hij vertrouwt, dat Bra zilië zijn moeilijkheden zal overwin nen. terwijl de vriendschap tusschen heide landen niet zal verminderen. President Vargas heeft de buitenland sche journalisten ontvangen en ver klaard. dat de nieuwe grondwet fascis tisch noch integralistisch. doch Brazili- aansch is en beoogt in overeenstem ming te zijn met het temperament van het volk. Brazilië zal alle verdragen eerbiedigen. Het vraagstuk der buiten op aincllere pagina's ST AIJSNIkUWS Tentoonstellingen in De Poth en Sier kunst. (Tweede Blad, pag. 1) SPORT Voetbal-, hockey- en korfbahvedstrij- den. (Tweede Blad, pag. 1 en 2) Euwe staat gewonnen. (L^'eede blad. pag. 2) v eerverwachting Medegedeeld door het K.N:M.I. in De Bilt. Meest matige N.-W tot Z.-W. wind. gedeeltelijk bewolkt tot betrokken, tijdelijk regen, wei nig verandering in temperatuur Hoogste barometerstand 767.3 te Va- lentia. Laagste barometerstand747.3te Vardö. 44 IUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES Y0„R •andsche schulden zal direct worden bestudeerd, doch de voorkeur zal wor den gegeven aan landen, waarmede Brazilië een actieve handelsbalans heeft. Brazilië heeft geen belang bij het anti- Kominternverdrag. omdat het aandacht heeft voor de pan-Amerikaansche po litiek. Hoewel de nieuwe grondwet weer de doodstraf invoert zal deze straf slechtt. in uitzonderingsgevallen wor den toegepast. NEGUS VERKEERT IN MOEILIJKHEDEN Hij heeft in het geheel geen inkomsten LONDEN, 15 Nov. (Havas). Een redac teur van de Sunday Referee, die een bezoek aan Haile Selassie heeft ge bracht, vertelt, dat de koning der ko ningen in armoede leeft en zelfs geen vuur kan laten branden in de kamei'6 van zijn bescheiden huis te Bath, be halve in de kamer van zijn kinderen. De negus wil nu zijn laatste auto en het huis, dat hij bewoont, verkoopen. Er leven ruim twintig familieleden onder zijn dak: de garage is verbouwd om penige van 'hen te kunnen, herbergen. Wij hebben geen enkel inkomem zei- de de negus tot zijn bezoeker wij leven van het kleine kapitaal, dat wij bezitten- Toen ik Abessynië verliet, hoopte ik er, met de hulp van den Vol kenbond, weldra te kunnen terugkee- ren- Ik heb dan ook alleen datgene medegenomen, dat in mijn onmiddel lijke behoeften kon voorzien." De redacteur deelt nog mede, dat par ticulieren bii het ministerie van buiten landsche zaken pogingen in het werk stellen een jaargeld voor den negus te verkrijgen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1