NU DE PARIJSCHE Amerika's economische politiek DÊ EEMLANDEU wereldtentoonstelling gaat sluiten De inzendingen beoordeeld GEEN GEVAAR MEER in Sjanghai DELBOS GAAT OP REIS Nederlandsch geleerde onderscheiden DE WINKELS op 5 December gesloten Voor Bleyle Kleeding PALESTINA IN BEROERING Dinsdag 16 November 1937 Uitgave: VALKHJFF Co. Bureau: Arnhemsobepoortwai 2a WERKVERRUIMING NAGESTREEFD LORD HALIFAX naar Berlijn 36e Jaargang No. 119 Dit nummer bestaat uit 2 bladen 4 uur 34 min. Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLAME AMER SFOORTSCf 1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1 95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 005 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtentiën voor dc helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Ir. De Bie Leuveling Tjeenk over de critiek op het Neder- landsche paviljoen „Grand Prix" voor ons verkeerswezen PARIJS, 16 November (A.N P.) Nu de Parijsche tentoonstelling het oogen blik van sluiten nadert en de interna tionale jury, welke de moeilijke taak was opgedragen in deze verzamelplaats van paviljoens, die inzendingen te vin den, welke voor een belooning in aan merking komen, haar taak beëindigd heeft, was het zeer zeker een goed idee van den heer ir. De Bie Leuvelinu Tjeenk. om de Nederlandsche pers te Parijs tot een bijeenkomst uit te noodi gen en enkele inlichtingen te verstrek ken betreffende de werkwijze der di verse jury's. Het oordeel over het Ned. Paviljoen Er zijn sinds rle opening van de ten toonstelling in Mei j-1. zeer vele artike len verschenen in de Nederlandsche pers, waarbij zeer vele bladen jammer genoeg een minder vleiend oordeel over ons paviljoen hebben meenen te moe ten publiceeren- Dit is een feit. dal door de Nederlandsche delegatie na tuurlijk ten zeerste betreurd is, want Ihet heeft vele maanden hard werk ge kost om met datgene voor den dag te komen, dat nu sinds bijna zes maan den door millioenen mensclven bezich tigd is- Het is echter een zeer verheu gend feit, volgens den heer Tjeenk, dat de buitenlandsche pers meer gulden woorden ..an ons Neder- landsch paviljoen gewijd heeft dan haar zusterorganen in Holland. Zoo schreef bijvoorbeeld een der meest vooraanstaande Fransche tijd schriften „Art et Decoration" over „een zeer mooi paviljoen", en zoo oordeelde de Poolsche commissaris-generaal dp Nederlandsche afrleoling één der meest geslaagde Een vaststaand feit is het echter zeer zeker, dat. het niet-Neder- landsche publiek, dat dus volkomen on bevooroordeeld de tentoonstelling be zocht, over bet algemeen niets clan goeds over het Nederlandsche paviljoen te. zeggen had, een stelling, die wij meerdere malen hebben hooren verkon digen. Bij al 'het onaangename, dat door de Nederlandsche pers geschreven is, mag het echter een groote troost zijn voor dc menschen, die tot de totstandkoming van de Nederland sche inzending hebben meegewerkt, dat bijna elk paviljoen in eigen land een ongunstige pers heeft gevonden. Het is nu eenmaal veel gemakkelij ker een oordeel te vellen over iets dat ons hekend is, dan over dat gene wat ons voor den eersten keer wordt voorgezet Zeiden wij zooeven, dat het een troost is, dat ook andere landen op eigen bodem slechts weinig instem ming hebben gevonden, dan zouden wij daar direct aan kunnen toevoegen, dat deze troost wel 'heel erg schraal is, daar zij ien eenenmale negatief is. Wat echter een veel grooter genoegen was voor de Nederlandsche commissie, is de positieve troost welke bestaat in de di verse onderscheidingen, welke aan de Nederlandsche afdeelingen zijn toege kend. De internationale iurv had een zeer ondankbare en moeilijke taak- Ion eerste noodzaakte het groote aantal in zendingen fen tevens ook het groote aantal klassen waarin de diverse lan den waren onderverdeeld) tot benoe ming van een zeer groot aantal iuTX leden- Het totaal aantal personen, dal aan de beoordecling beeft deelgenomen bedroeg zelfs bijna 3000, verdeeld over 11 i klasse-jurv's van tusschen dc 20 en 30 personen- De beoordeeling \an deze klasse-jurv's werden herzien door de groepjury's, waarna de jury superieur ten laatste de prijzen definitief toe kende. Het werk van de jury's De wijzê waarop de inzendingen be- oordeeld werden is zeer verschillend. Zoo zijn er zelfs twee landen geweest, welke er in het geheel geen prijs op stelden een onderscheiding te ontvan gen, namelijk Zweden en Zwitserland. Daarnaast wilde Engeland alleen in aanmerking komen voor de landen- klasse, zoodat de diverse afdeelingen afzonderlijk niet voor een onderschei ding in aanmerking zouden kunnen ko men. Natuurlijk heeft een algemeen oordeel, dus zonder onderscheiding in afdeelingen, een groot voordeel, aan gezien het een juist beeld kan geven van wat een land over het geheel ge nomen op hel gebied van kunst en tech niek presteert. Wat Nederland betreft, hadden de volgende personen in de klasse-jury's zitting: de commissaris-generaal ir. De Bie I.eiivelin'ft: Tjeenk, e-ri zijn plaats vervanger prof. W. van der Pluym. Ver- Ier prof- N- Lansdorp, prof- H. J Wol- er, prof J. ÏBronner, de heeren D. Han- nema, directeur van het Museum Boymans. Joep Nicolas, Carol J. A. Be geer, jhr. W. J. II. B- Sandberg, J- C- Pollones en mei. Erna van Osselen. En kele van deze leden kregen tevens zit ting in de groepjury's, de commissaris- ireneraal en prof. W van der Pluym als zijn plaatsvervanger kregen ook zitting in de jury superieur. Er is door vele honderden juryleden den betrekkelijk korten tijd (begon nen werd 28 September, terwijl de prij zen half Novembe worden toegekend), zeer veel werk geleverd is om alle af dodingen te bezoeken, die over een zeer eroote oppervlakte over de tentoonstol- ir gsterreinen verspreid liggen- De F anschcn hebben zich als gastheeren zeer veel moeite gegeven- In elke klasse konden vijf prijzen vorden toegekend, Ie weten de grand pi ix, vervolgens het eerediploma, waar- ia als derde, vierde en vijfde prijs gnu Ion, zilveren on bronzen medailles zul len worden uitgereikt- De beoordeeling vend niet alleen plaats naar de acslhe- tische waarde, ook de technische kwa it ei ten speelden een zeer groote rol en hii de samenstelling der jury was er Ian ook zorg voor gedragen, dat bij elke klasse een aantal deskundigen werd ingedeeld. Het was jammer dat de kunstenaars, die aan een inzending hadden deelge nomen, en tevens lid van één der jury's waren, niet \oor een prijs in aanmer king konden komen. Wel zou het mo gelijk geweest zijn, deze kunstenaars in een andere klasse te laten heoordeelen, doch de Nederlandsche commissie heeft gemeend n deze mogelijkheid geen gebruik te moeten makpn, om aan elke beïnvloeding, hoe gering zn ook had mogen zijn, te ontkomen. Tiet minder prettige gevolg hiervan echter is, dat enkele prijzen ons ontgaan zijn, o.a. voor het glas-in-lood raam van Joep Nicolas, dat zeer zeker voor de grand prix in aanmerking zou zijn gekomen. Ook de inzendingen \an de N.V. Kon. Neclerh Edelmetaalbedi ijven van C- J- A. Begeer bleven als een gevolg hier van buiten beschouwing, evenals de inzendingen van mej. Christa Ehrlich en Charles Evck. Hoewel de officieele lijst met prij zen paj in don loop der volgende weck bekend zal worden gemaakt, kon de heer De Bie Leuvelink Tjeenk er reeds zijn zeer groote vol doening over uitspreken, dat aan de Nederlandsche afdecling ver keerswezen een „grand prix" was toegekend. Ook de Nederlandsche inzending gra fische kunsten werd zeer goed beoor deeld, evenals de Hollandsche architec tuur en stedenbouw. Naast deze afclee- lir.gen heeft tenslotte de inzending reli gieuze kunst een groot aandeel gehad in het aantal hoogp onderscheidingen, dal aan Nederland is toegekend. NIEUW HOOGTERECORD LONDEN. 16 Nov. Het ministerie van luchtvaart heeft medegedeeld, dat de Royal Airclub officieel in kennis is gesteld met het feit, dat de hoogte- vlucht. welke luitenant M. J. Adarn \an ile Koninklijke luchtmacht in Juni j I heeft gemaakt in eon Bristol 138-een- d> kknr met een bijzondere Bri6tol-Pe- gasus-motor door de internationale luchtvaartfederatie is erkend als bet wereld-hoogterecord in klasse C. Luite nant Adam bereikte een hoogte van 16 440. Meter. Roo-.evelt hoopt, dat het Ameri- kaansche particuliere kapitaal een handje zal helpen Huizenbouw op groote schaal WASHINGTON, 16 Nov. (Reuter). In een boodschap, die president Roosevelt gisteren aan het congres heeft doen toekomen, zegt hij onder meer, dat cle daling der industriee- le voortbrenging geen ernstige af metingen heeft aangenomen. Niet temin veroorzaakt deze daling een vermindering van het nationale in komen en daarom is zij een zaak van groote beteekenis. Roosevelt President Roosevelt verklaart met vele zakenlieden be sprekingen te hebben gehad en daar uit te hebben opgemaakt, dat er vol doende verstand in het land is, niet alleen om den achteruitgang voor 'het oogenblik te doen ophouden, maar ook om den grondslag voor een duurzaam herstel te leggen. Indien men de gewone voorzichtig heid in acht neemt, is er geen gevaar voor een langdurige depressie. Afgezien van eenige slechte regelingen, die ver beterd k nnen worden, zijn de bestaan de omstandigheden niet ongunstig. Roosevelt geeft, dan een overzicht van den tegenwoordigen stand van zaken vergeleken bij dien van 1929 en zegt. dat de dringendste taak bestaat in de uitbreidimr van hot gebruik van het particuliere kapitaal en in het schep Doven: Companys met zijn cchtgenoote in den trein aan het Gare du Nord te Parijs op doorreis naar België. Onder: De militaire autoriteiten te Tunis sloegen vanaf de eere-tribune het défilé gade der Fransche vliegtuigen, die op wee waren naar de manoeuvres in Noord-Afrika. pen van werkgelegenheid. Het parti culiere bedrijf kan in samenwerking met de regeering tot een 'hooger peil van industrieele activiteit komen dan in het. begin van het jaar. Indien het par liculiere bedrijf niet aan de verwach tingen beantwoordt, zal de regeering tusschenbeide moeten komen. Er zullen voorstellen worden ingediend, die ten doel hebben dc belegging van particu lier kapitaal in den bouw van huizen op groote schaal aan te moedigen. Commissies van het congres, al dus de boodschap, stellen reeds een onderzoek in naar de mogelijkheid van het verwijderen van onrecht vaardigheden uit de belastingwet ten- „Wij moeten onze bijzondere aandacht wijden aan de vérlich ting van de lasten der kleine za kenlieden: zoo kunnen wij wellicht ook steun vinden bij het zoeken naar een betere methode om de groeiende concentratie van econo mische belangen en de daaruit voortvloeiende monopolistische prac- tijken, die, den antitrustbepalingen ten spijt, blijven bestaan, tot staan te brengen"- Naar het spoorwegbedrijf en andere „public utilities" wordt een nieuw on derzoek ingesteld, maar tengevolge van het sedert jaren gevoerde ongezonde financieele beheer zal een oplossing moeilijk te vinden zijn- Roosevelt her innert het congres er dringend aan, dat de regeering een uitgebreid doel heeft, n.l. het bereiken van een hooge- ren levensstandaard en een rechtvaar diger verdeeling der vruchten van den vooruitgang der beschaving. Daarmede hangt samen het streven naar stabili satie en handhaving van dc koopkracht der natie en haar verbetering der ma chinerie bij de uitvoerende en de wet gevende taak der regeering. Bij de formuleering van het. land bouwprogramma moet men rekening houden met' de vruchtbaarheid van den grond, de welvaart der boerengezinnen en der consumenten en met de belangen der Amerikaansche democratie. Ten slotte dringt de president erop aan, dat er regionale commissies gevormd zul len worden, die plannen zouden moe ten maken voor het behoud en de ont- cinning der nationale hulpbronnen, op dat verspilling voorkomen worde. Laguardia over de steun- verleening Burgemeester Laguarddia van New York heeft gisteren het woord gevoerd in de poeningsvergadering van dc jaarlijksche bijeenkomst van Ameri kaansche burgemeesters en daarin als zijn meening te kennen gegeven, dat, indien er geen verbetering komt in den algemeenen handelstoestand, het con gres een supplementair crediet zal moe ten goedkeuren voor steunverleening onder de werkloozen en behoeftigen. Geëvacueerde personen kunnen terug- keeren BUITENZORG, 16 Nov. (Aneta). Blijkens een telegrafisch bericht, door de regeering te Buitenzorg ont vangen van den consul-generaal der Nederlanden te Sjanghai, bestaat in verband met de militaire ontwikke ling uit een oogpunt van veiligheid geen bezwaar meer tegen den terug keer van de parsonen, die destijds geëvacueerd zijn. Een bezoek aan Polen en de landen der Kleine Entente PARIJS, IC Nov. (Ha\as). De reis \an Delbos naar verschillende Europce- sche hoofdsteden is thans als volgt vast gesteld: Op 2 of 3 December vertrekt de mi nister naar Warschau, waar hij leden der Poolsche regeering zal ontmoeten. Evenals Barthou gedaan heeft, zal hij een dag te Krakau doorbrengen. Van daar vertrekt hij naar Boekarest, Bel grado en Praag, waar hij aanwezig zal zijn bij de viering van het twintigjarig bestaan van het Tsjecho-Slowaaksche leger. In elk land zal de minister twee of drie dagen doorbrengen. De reis zal in het geheel 17 dagen duren, zoodat Delhos 19 December te Parijs terug hoopt te zijn. LONDEN. 16 November. (Reuter). Naar vernomen wordt, zullen de bespre kingen van lord Halifax met Hitier een uitgestrekt terrein bestrijken, o.a. hot anti-Kominternverdrag. In sommige Duitsche kringen is men van meening. dat Hitler gaarne opheldering wil heb ben over dp Britsche houding ten aan zien van de de Duitsche en Italiaansche inmenging in Spanje en ten aanzien van de Duitsche politiek in midden Europa. Men maakt er geen geheim van, dat mon gaarne een nationaa.l-so- cialistiseh regiem in Oostenrijk zou zien doch men herinnert er aan, dat het be houd van de onaantastbaarheid van Oostenrijk officieel een kwestie van be lang van Engeland is genoemd. Duitsch- land is verder niet tevreden over den toestand van de Sudeten-Duitschers in Tsjecho-Slowakije en het zou willen, dat deze een grooter zelfbestuur zouden hebben. Zonder twijfel zal ook de koloniale kw'estie ter sprake komen, hoewel men in Duitsche kringen deze zaak niet wil verbinden met de vraagstukken in Midden-Europa. Men is van meening, dat Hitier elke kwestie afzonderlijk wil regelen, wanneer de gelegenheid zich voordoet. Noch te Londen, noch te Berlijn, is men van meening, dat de besprekingen meer zullen zijn clan een gedachten- wisseling. Het hygiëne-coBfiité van den Vol- kenbond heeft de Darling- prijs toegekend aan Dr. N. H. Swellengrebel De studie der malaria 's-GRAVENHAGE, 16 Nov. Het hy giéne-comité van den Volkenbond heeft in 1926 den Darling-prijs en de daaraan verhonden Darling-medaille ingesteld om cle nagedachtenis te eeren van den Amerikaanschen geleerde S. P. Dar ling, die bij een door den Volkenbond uitgezonden expeditie ter bestudeering van het malaria-vraagstuk in Palestin en Syrië, in Mei 1925 nabij Beyrouth, bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Deze Darling-prijs zal om de vijf jaar worden toegekend aan hem, die, naai liet oordeel eener speciaal voor dat doel ingestelde sub-commissie van het hygie- nc-cornité, het belangrijkste werk op hel gebied van de studie der malaria in cle laatste vijf jaar verricht heeft. Deze sub commissie doet daarbij een keuze uit een lijst van candidaten, die op advies van cie ministeries (of departementen) voor de volksgezondheid der verschil lende landen en van cle leden van de malaria-commissie van den Volkenbond is opgemaakt. In 1933 werd de Darling-prijs voor bei eerst verleend aan don bekenden Britsch-Indischcn malarioloog, kolonel S. P. James. Op den len November van dit jaar heeft het hygiëne-comité van den Vol kenhond opnieuw moeten beslissen wien de Darling-prijs verleend moest worden. Er waren ditmaal 17 candidaten: 5 ui' de Ver. Staten, 3 uit Engeland, 2 uii België en Joegoslavië en 1 uit Duitsch land, Frankrijk, Italië, Palestina en Ne derland. De keuze viel op het laatste land en wel op Dr. N. H. Swellengrebel, chef van het laboratorium voor me dische zoologie van het Koloniaal- Instituut te Amsterdam en bijzon der hoogleeraar vanwege dit insti tuut aan cle universiteit aldaar. Als bijzonderheid kan hierbij nog vermeld worden dat het Britsche minis terie voor volksgezondheid een de autoriteiten was welke dr. Swellengre bel als candidaat had voorgedragen VERWERKING VAN KOFFIEDIK BERLIJN, 16 Nov. (Havas). Te Ber lijn is men bezig met het bouwen van een fabriek, die koffiedik zal verwerken Chemici hebben vastgesteld, dat koffie dik belangrijke hoeveelheden vetten, was, hars en zelfs cellulose bevat. Dage lijks zullen in de hotels, cafe's, kantines van fabrieken enz. de daar verzamelde hoeveelheden koffiedik worden opge haald. Men meent op een dagelijksche hoeveelheid van negen ton koffiedik te kunnen rekenen. De fabriek wordt ge bouwd binnen het kader van het vier jarenplan. De Minister acht geen bijzon dere redenen aanwezig om ontheffing te vcrlcencn 's-GRAYENHAGE, 10 November. Naar wij van bevoegde zijdo vernemen hebben den Minister van Economische /laken verzoeken bereikt om bij nlge- rneene beschikking, bedoeld in art. 9a lor winkelsluitingswet burgemeester en wethouders van alle gemeenten te machtigen op Zondag 5 December ont heffing van verschillende verhodsbopa- ingen, in die wet opgenomen, to ver- lecncn. De Minister van Economi sche Zaken heeft op deze ver zoeken afwijzend beschikt, aangezien zich ten deze niet de „bijzondere omstandighe den" voordoen, bedoeld in ar tikel 9a der Winkelsluitings wet, die een verdere inper king van de Zondagsrust op dien dag motiveeren. Het behoeft geen groote bezwaren mede te brengen, aldus cle Minister het Sint Nicolaasfeest in plaats van op Zondagavond op Zaterdagavond of Maandagavond te vieren. ILRUZALEM, 16 November. (Havas.) - Dc autoriteiten te Jeruzalem hebben belangrijke maatregelen genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen van Zondag. In dc nieuwe Joodsche wijk van Jeru zalem, Rahavia, is een patrouille van twintig man gestationeerd. De kosten moeten door de buurt worden gedram gen. Het aantal gearresteerde revisionisten bedraagt 45, van wie 24 naar een con centratiekamp zijn gezonden. Een Arabier heeft gistermiddag een politiebeambte te Jeruzalem wonden toegebracht. Hij slaagde er in te ont komen. Onder de gearresteerde revision nisten bevinden zich om. de prominente lei der Aba Achi Meir cn Eri Jabotinskv, de zoon van den revisionnistischeu lei der Vladimir Jabotinskv. Het spoorweg station der Joodsche nederzetting Ain- harod in de vlakte van Esdrnelon is kfisternacht uitgebrand. Men vermoedt, dat de vlammen hun ontstaan hebben gevonden in brandstichting. De tele foondraden in de vlakte zijn doorgesne den. Drie compagnieën Britsche troepen, gesteund door vliegtuigen en politie, hebben gisteren een begin gemaakt met dc opsporing van een bende Arabische rebellen in de heuvels rond Safcd. Er werd gisteren hevig gevuurd, waaruit kan worden afgeleid, dat men de plaats, ivaar cle rebellen verscholen waren, heeft ontdekt. W e e r v e r w a c h t i n Medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt. \anvankelijk zwakke, veran derlijke, later toenemende wind uit Z. richtingen, gedeeltelijk bewolkt later toenemende lie wol king, weinig of geen regen, koude nacht. ids zachter over dag. Hoogste barometerstand 767.7 te Nancy. Laagste barometerstand 738.7te Isafjord,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1