Amerikaartsche radio- invasie in Europa Couranten-reclame Haïti contra DÉ EEMLANDEU Nieuw syndicaat gesticht GROOTHERTOG van Hessen omgekomen Fransche stap te Berlijn „H0RSE WEIDE" Santo Domingo BeLogrijkste Licht op Woensdag 17 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 120 Een interview met den organisator en financier mr. Leo Y. Chertok Radio-omroep in dienst van de reclame Vliegongeval bij Ostende Ravoux bij collega's hoog geacht Het adres is: LORD HALIFAX TE BERLIJN Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 4 uur 34 min. HULL CANDIDAAT voor den NOBELPRIJS NAZI'S IN OOSTENRIJK VEROORDEELD Amerikanisme in de strafrechtpleging AMBRSFOORISCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 LONDEN, 16 November. EEN golf Amerikaansch radio-variété, gefinan cierd door advertentie-bureaux in de Vereenigde Staten, zal in het begin van het nieuwe jaar Europa binnenstroomen. Een syndicaat heeft zich in Amerika gevormd met Mr. Leo Y. Chertok, een bekend New Yorksch makelaar, aan het hoofd en verschillende vooraanstaande figuren uit de Amerikaansche publici teits- wereld als leden, dat zich ten doel stelt een algeheele om wenteling te weeg te brengen in het Europeesche radiowe zen en de Europeesche adver tentie-methoden. Mr. Chertok is de Amerikaansche fi nancier. die in September 1935 wereld faam heeft verworven, toen hij de veel besproken olie-concessie in Abessinic aan de Standard Vacuum Oil Co be twistte. waardoor Amerika bijna in het Abessijnsche incident betrokken werd. Deze bekende Wallstreet-makelaar heeft gedurende verschillende jaren de Euro peesche vertegenwoordiging, cn met name in Rusland, gehad van achttien groote Amerikaansche fabrieken en is dus vanzelfsprekend door en door ver trouwd met Europeesche toestanden. In een exclusief vraaggesprek, dal de heer Chertok het Utrechtsch Dagblad toestond in zijn suite in het Savoy Hotel te Londen, was hij van meening. dat de Europee scbe industrieelen te lang gewacht hebben de mogelijkheden te besef fen en te gebruiken, die adverten tie-campagnes via den aether bie den. Nu zullen Amerikaansch ka pitaal en Amerikaansche zaken geest gaan ingriipen. In de afgeloopen zes maanden werd door het Radio Syndicaat een voorloopig onderzoek ingesteld aangaande de toe standen in de 21 Europeesche landen, die onder dit radio-schema vallen In verschillende landen werden reeds on derhandelingen geonenrl en reircüngen getroffen. De heer Chertok noemde on der anderen Frankrijk. Duitschland. Italië. Noorwegen. Zweden. Denemar ken en ook Nederland. Over den toestand in Nederland werd een bijzon der rapport uitgebracht. Omtrent Nederland had de heer Chertok luist dien mor een een schrijven ontvalleen van zijn afeezant in ons land waaruit bleek, dat commercicele mogelijkheden on radio-eehicd in Nederland zoo goed als nihil waren, een oordeel, dat wii toen de heer Chertok er ons naar vroeg uit persoonlijke ervaring ten volle konden on derschriiven. De regeeringscontróle aldus luidde zijn rapport, zou. zooals de zaken thans staan, nooit in een commcrcialisalie toestemmen. „Dat is jammer", vond de heer Cher tok. „Indien we geen overeenkomst kun nen sluiten of een compromis kunnen vinden, waarmee zoowel de Nederland- sche radio-maatschappijen als wij ge noegen kunnen nemen, dan zullen wij ons heil ergens anders moeten zoe ken- Wij hadden eigenlijk gedacht aan een speciale belastingaanslag op onze inkomsten, een zeker percentage, dat ons faciliteiten verleent, waarmee wij kunnen werken. Mocht dat niet lukken, dan zullen wij on6 elders moeten wen den, Radio Luxemburg bijvoorbeeld, of schoon dat statio-n grootendeels geboekt is door Engel se he advertentie-firma's, of Brussel, of desnoods zullen we een zender moeten bouwen in Scandinavië of in Finland, die Nederland zal be strijken. Onze taalexperts zullen te zij ner tijd geschikte krachten voor dit werk engageeren en zoo ook weer nieuwe werkgelegenheid scheppen. Van een Amsterdamsch kantoor is voorloopig nog geen sprake-" Binnen drie maanden DE eerste uitzendingen van het ra dio-syndicaat zullen binnen drie maanden plaats vinden. Het syn dicaat zou reeds voor ettelijke millioe- J JIERNAAST vindt men IJ- het verslag van een ex clusief interview, dat een on zer redacteuren te Londen in hei Savoy Hotel heeft gehad met Mr. Leo Y. Chertok, den bekenden Amerikaanschen fi nancier, die ook betrokken is geweest bij de Abessijnsche olieconcessies. Air Chertok heeft groote plannen op radio gebied, gelijk uit het onder houd blijkt. N.J nen dollars Amerikaansche adverten ties voor Europa geworven hebben. Een der meest geïnteresseerde mannen ach ter het plan is John Adam, den beken den advertentie-magnaat., directeur van een der grootste Amerikaansche adver tentieconcerns De programma's zullen op dezelfde manier georganiseerd worden als de Amerikaansche van-kust-tot-kust relay- uitzendingen. Met enkele van de be kendste Amerikaansche variété- cn 'a- dio-arliMen is reeds contact gezocht en binnenkort zal worden begonnen niet het maken van „spot" programma's in New Yorksche klankstudio's. Deze spot- programma's zijn gramöfoon- cn ge luidsfilmopnamen, die van te voren pasklaar worden gemaakt, om op een bepaalden datum te worden gedraaid- Leo Y. Chertok Geluid-in-blik dus. Ze zullen in 21 vel schillende- talen worden opgeteekend- Het is dan de bedoeling, om hetzelfde programma in bijvoorbeeld twaalf Un ion tegelijkertijd te geven, elk natuur lijk in de taal van tiet land. waarvoor men zendt. De eerste uitzendingen zul len voorloopig niet langer dan drie a vier uur per dag zijn, maar na enkele maanden zullen ze worden uitgebreid. Een flink deel van het beschikbare ka pitaal zal hesleed worden aan het ver sterken der gecontracteerde zenders. Van automobielen tot zeep WIJ zullen verklaard „van autc IJ zullen alles adverteeren", de de heer Cherlok, tomobielen tot zeep" \merikaansche fabrikanten betalen an derhalf milliard advertenties in Ame- iika alleen en dat cijfer zal aanzienlijk verhoogd worden, zoo gauw er een vooruitzicht geschapen wordt op een expansie van hun Europeesche markt. Dat vooruitzicht wordt geschapen wan neer wij hun een goed geoutilleerde advertentie-machine kunnen aanbie den." De hoofdkwartieren van het radio- syndicaat zullen te Parijs cn Londen gevestigd worden, met bijkantoren in ile Europeesche hoofdsteden en met Weenen als centrum voor de Balkan- stalen. „Thans ben ik te Londen, om een ge schikt terrein voor kantoren te zoeken. Ik ben in onderhandeling over een Lon- densch theater, dat we in een gigan tische opname-studio zullen moeten ver anderen en dat hopenlijk de eer-Ie steen zal zijn van een Londensch Radio City. In dit theater zullen dp Europee sche spot-programma's in de diverse ta len worden opgenomen- Het theater zal voor het publiek openstaan, dat zoo de gelegenheid krijgt hun favorieten aan het werk te zien. Het zal niet mogelijk zijn dergelijke voorstellingen per tele foon te relayeeren naar het vasteland, omdat de Engelsche PTT. die het zend- monopolie bezit, ons daarin niet ter wille zal zijn-" Met vier zijner familieleden, op weg naar trouwplech tigheid te Londen OOSTENDE. 16 Nov. (Belga). Nabij Oostende is een Sabena- vliegtuig van de lijn München— Brussel Oostende neergestort, hetgeen elf menschen het leven heeft gekost. De omgekomenen zijn de groothertog van Hessen en vier leden zijner familie, verder mevr. Lina Hahe, de heeren von Riedesch zu Eiscnbach en Mar tens en de gcheele bemanning, bestaande uit den bestuurder, den radio-telegrafist en den werktuig kundige. De oorzaak van de ramp moet in den mist gezocht worden Het vlieg tuig was te 1353 uur van Frank fort vertrokken; in verband met de weersomstandigheden was het niet te Brussel geland. De bestuurder wilde te Steene, een buitenwijk van Oostende dalen, doch de machine kwam daarbij in botsing met een fabrieksschoorsteen. Een vleugel werd van het toestel losgescheurd, het vliegtuig stortte neer en vloog in brand. De lijken der slachtoffers werden verkoold. Nader wordt vernomen, dat bij het vliegtuigongeval bij Oostende om het leven zijn gekomen: de weduwe van den onlangs overleden groothertog Ernst Ludwig van Hessen Elionore, groothertog Georg Donatus, zijn echtge- noote Cecil ie, geboren prinses van Grie kenland en hun heide zoons Ludwie Ernst en Alexander Georg, verder vrij heer von Riedessel zu Eisenhach. inge iiieur Martens en het kamermeisje van de groothertogin Lina Hahn. De groothertogelijke familie was op weg naar Londen, om tegenwoordig te zijn bij het huwelijk van den broeder van den groothertog. Louis Hermann. Tegen de B.B.C. HIERMEDE raakte de heer Chertok een gevaarlijk punt van zijn sche ma aan, want de Engelsche radio- omroep, dc B.B.C., denkt er niet aan ook maar een seconde van haar tijd te verkoopen. Het is min of meer een staalsdepartemenl. dat financieel steunt op regecringssubsidie en op dc luister- vei gunning van tien shilling per toestel per jaai. De heer Chertok. zeide, dat zijn syndicaat een overeenkomst heeft kunnen sluiten met den radiozender van Dublin (Icrsche Vrijstaat) waardoor liet mogelijk zal zijn mot een versterkte zen der de Engelsche luisteraars te bereiken en desnoods de Nationale en Regionale zcndeis van Engeland te verdringen Architecten cn ingenieurs zijn reeds be gonnen met hot bouwen van studio's en het versterken van hot volume \an het Dublinsche station. Tenslotte zal de zendcupaciteit van dit station verdub beld worden. We vroegen don heer Chertok. hoe hij zich. dat eigenlijk voorstelde, daar toch de B B.C. naast een geweldige zeggen schap in Engeland ook over genoeg ka pitaal en goede programma's beschikt om een dergelijke combinatie het hoofd te kunnen bieden. Daarbij dachten we ook aan de mentaliteit van het Euro peesche publiek, die denkelijk heel wat verschilt van die van Amerika. Mr. Chertok's antwoord was heel positief: „Europa zal op de zelfde manier reageeren als Ame rika. Het publiek vraagt niet het station, maar het programma en het publiek zal krijgen wat het wenscht. Als het Europeesche pu bliek de voorkeur geeft aan een philharmonisch concert boven bij- Uitwijzigingstermijn van Ravoux verlengd na démarche van den ambassadeur bij von Neurath BERLIJN. 16 Nov. (Havas). In verband met dc uitwijzing van den correspondent van Havas heeft de Fransche ambassadeur vanmorgen een bezoek gebracht aan von Neu rath, dien hij in kennis stelde van de ontsteltenis, welke deze maatre gel gewekt heeft, te betreurens waardiger, daar hij in strijd is met den geest van verzoening welke de Fransche regeering aai den dag ge legd heeft jegens zekere Duitsche dagbladcorrespondenten. In verband met deze dér .*chë is Ravoux door de Gestapo er van in kennis gesteld, dat de uitwijzingstermijn van drie tot zeven dagen verlengd is. Te Londe*. publiceeren de meeste dag bladen telegrammen hunner correspon denten te Berlijn betreffende de uitwij zing van Ravoux, met vermelding van de motieven. De correspondent van de „Times" 'e Berlijn voegt er o. m. nog aan toe: „De door het D.N.B. gegeven lezing wordt bestreden door den belanghebbend*. Naar het schijnt heeft hij slechts het denkbeeld geopperd, dat het vierjaren plan wel eens den weerstand van het Duitsche vee tegen de ziekte zou heb ben kunnen verzwakken." De correspondent van de „Daily Tele graph and Morning Post" schrijft: „Ravoux is een der meest ervaren en best geïnformeerde journalisten te Ber lijn. Herhaaldelijk is hij het voorwerp geweest van heftige aanvallen van den kant der Duitsche pers". De Berlijnsche correspondent van de Temps" schrijft, dat het aangevoerde motief voor de uitzetting van Ravoux, den correspondent van Havas, slechts een voorwendsel is voor het verwijde ren van een journalist, die slecht stond aangeschreven bij het ministerie van propaganda en in de Wilhelmstrassè. Het bericht van de uitzetting heeft veel opzien gebaard in buitenlandsche pers- kringen, waar Ravoux zeer gewaar deerd werd. Na de uitzetting van den correspondent van dc „Times" kunnen de buitenlandsche journalisten slech's constateeren, dat de nieuwe maatregel wijst op een stelselmatige politiek, die ten doel heeft de verwijdering van een geheele groep correspondenten, in het bijzonder die van de groote bladen en Ie agentschappen. De correspondent van „Ce Soir" schrijft, dat Ravoux, die vroeger secret a rivan een comité voor Fransch-Duit sche toenadering is geweest zich de vijandschap van het ministerie van pro paganda op den hals heeft gehaald door zijn grondige kennis van Duitschland on dobr zijn goede informatiebronnen. Op het oogenblik, dat een Fransch jour nalist om een nietige reden uit Duitsch land verdreven wordt, is het goed zich 'e herinneren, dal rle Duitsche journa listen te Parijs vrijelijk gebruik maken van de Fransche politieke instellingen om op order van Berlijn een stelsel matige anti Fransche actie te voeren. voorbeeld Rudy Val.ee, aan een Spanje-reportage boven dansmu ziek, dan krijgt het zijn zin." Radio en pers HET was ons bekend, dat de Engel sche pers bij monde van de News- papei Proprietors Association, hond van couranteneigenaren, besloten heeft dit schema geen publiciteit te verleeneu. De N.P.A. staat in principe afwijzend tegenover alle zenders op comnvereieele basis. Men meent, dat de ze zenders de advertentie-inkomsten (Ier dagbladen omlaag balen. De heer Chertok zeide niet te beriipen. dat krant en radio handclsvijanden zouden moeten zijn. Sedert commercial isme zijn intrede deed in de Amerikaansche om roepen zijn de Dagblad-advertenties aldus dc lieer Chertok met 17Vé pro cent opgeloopen. fis hier een causaal verhand te leggen'? Red: U.D.Ï ..Het is klein gezien van de „N.P.A.". vond de heer Chertok. ..tenslotte zullen de adver tenties het gesproken woord moeten onderstrepen. Bovendien zal. nadat eerst in de dagbladpers de aandactit ge vestigd is op rle nieuwe stations door een groot sche advertentie-campagne, het syndicaat bereid zijn goed Ie betalen voor het recht zijn programma's in de pei*s te mogen aankondigen De rede neering, dat firma's, die hijvoot'beeld 50.000 pond por jaar aan advertenties besteden, daarvan thans een groot deel zullen besteden aan radio-advertenties gaat niet op. omdat hier nieuwe adver tenties gebracht worden van firma's, di-e anders niet in Europa zouden advertee ren. „Het zal U niet meevallen, met de BBC en de NPA. met andere woorden pers en regeering togen U." besloten we. ..Och. besloot Mr Chertok met een bree* den lach: „We hebben kapitaal en moei liikheden zijn er om overwonnen te worden." FRAMBOZEN PLANTEN Een der gemakkelijkste fruitcultures is wel die van de framboos, cn juist, omdat ze zoo weinig onderhoud vraagt wordt ze wel eens te veel verwaar loosd, waardoor we onmogelijk goede vruchten kunnen oogsten Het allerliefst groeit de framboos in een lichten cn tevens vochtigcn grond, doch ze doet het ook behoorlijk in goed losgemaakten zandgrond, en al leen in volkomen drongen grond zullen we weinig resultaten zien. Op schra len grond kunnen we door een flinke bemesting nog aardig succes hebben. De beste tijd, om frambozen te plan ten, is hei najaarWc nemen dan de jonge uitloopcrs van de oude struiken af. Als we dit werk met de noodlge zorg doen. behouden deze voldoende wortels, om gemakkelijker verder te kunnen groeten. Beter is het. om dit niet in het voorjaar te doen. omdat de foh'èc worteluitloopcrs. die zich al vroeg ontwikkeld hebbenmaar al te spoedig afbreken. De jonge pas geplante struikjes worden op ongeveer 30 c.M. hoogte af gesneden, en dan is verder het wach ten op de grondscheutcn, die zich het eerste jaar al zullen vormen en die on gcvccr I meter lang kunnen worden. We kunnen dc frambozen m bossen of op rijen uitplantcn. Dc laatste ma nier is wel de beste, cn vooral als we de draad, waartegen de planten geleid moeten worden, op ongeveer 1 meter afstand aanbrengen, zoodat de scheu ten met een flinke bocht aan den draad bevestigd moeten worden. Daar door zullen alle oog en goed uitkomen en zal zelfs aan de laas gelegen oog en vruclïfhoiit ontstaan Daarbij kunnen dc jonge scheuten zich beter ontwik kelen, omdat de vruchtdragende tak ken niet in den weg staan. Op de jonge scheuten is steeds de aandacht gevestigd, omdat zii hóodig zijn voor den oogst van het komende jaar. In den zomer moeten we dan ook liefst de oude afgedragen takken hii den grond wegnemen en de zwakke scheuten eveneens, dan kunnen we in 2 laar krachtige struiken hebben. Koopt bloemen en plonton bij mij Hier is pracht om ts roemen 'RUPKAMP 10,h TEL. 1993 \'o., dit jaar heeft de Fransche ambas sadeur te Berlijn bij de Duitsche regee ring krachtig moeten protesteeren tegen de bewuste v'ervalsching van een Fransch communiqué o\er de controle Tan de Pyreneeën-grens door correspon denten van het Duitsche Nieuwsbureau MEXICO, 17 Nov. f Havas). Mexico heeft zich bereid verklaard zijn bemidde ling te verleenen in het geschil tus- schen Haïti cn Santo Domingo. Thans wordt de tekst gepubliceerd van het schrijven, dat op 12 November door den president der republiek Haïti is gericht nan Cardenas, benevens het antwoord hierop. In zijn schrijven hevestigt Vincent, dat duizenden Haitianen om het leven zijn gekomen. Hij voegt hieraan toe; „Een werkelijke pacificatie kan slechts verkregen worden rlank zij be vredigende oplossingen, welke geëischt worden door de tegenwoordige moeilijk heden Het schrijven stelt vervolgens in het licht, dat het door Santo Domingo inge stelde onderzoek een eenzijdig karakter •l raagt. Britsche staatsman hedenochtend in de Duitsche hoofdstad aangekomen BERLIJN. 17 Nov. (D.N.B.) Lord Halifax is hedenmorgen om 8 uur 13 alhier aangekomen. Te zijner verwelkoming bevonden zich op het station de Britsche ambassadeur. Sir Neville Henderson en de chef van het protocol, gezant vbn Bülow- Schwante. PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's S7 ADSMWWS Ned. Montessorivereeniging bestaat 20 jaar. (Tweede blad, pag. 1.) Diesel verbinding AmersfoortArn hem. (Tweede blad. pag. 1.) Dr. R. Miedéma 25 jaar predikant. (Tweede blad. pag. 1.) SPURT Achttiende partij tusschen dr. Euwe en Alje'chin. (Tweede blad, pag. 2.) terver wachting Medegedeeld door het K N.M.I. Ie De Bilt. Krachtige tot matige, later af nemende wind uit O. richtin gen. toenemende bewolking met toenemende kans op regen, \ooral in het Zuiden, in het Noorden nog nachtvorst, zach ter overdag. Stormwaar8Chuwingsdienst Geseind van de Bilt 17 Nov. 7.15 uur aan alle posten: „WeeSt op uw hoede". Hoog6tc barometerstand 776.1 te Ha- pa randa- Laagste barometerstand 711.3 te Reyk javik en Vestmanoer OSLO, 17 Nov. De Amerikaan sche minister van Buitenlandsche Zaken. Cordell Hull, was een dei- eerste candidaten voor den Nobel- vredesprijs 1937, toen de commis sie, welke over het verleenen van den prijs moet beslissen, hier giste ren bijeenkwam. WEENEN, 17 November (D. N. B.) Te Leoben (Stiermarken) is gisteren de tweede reeks strafzaken behandeld tegen 90 gearresteerde nat ionaal-socia listen. Twaalf beschuldigden zijn ver oordeeld tot kerkerstraffen van twee tot zes maanden. MIAMI. 17 Nov. (U.D.) Dat men in de Vereenigde Staten op het gebied van de strafrechtpleging zeer voortvarend is, mag algemeen bekend verondersteld worden. Toch wordt men als Europeaan telkens weer getroffen door dc bijzon dere methoden, die men in deze groote Amerikaansche republiek toepast. Onlangs vormde de. rechter Norman Blakelv een aparte politic-brigade, die tot taak heeft, op verkeersovertredingen speciaal te letten en hen, die ze begaan in de gelegenheid te stellen om hun straf des nachts uit te zitten en hen den volgenden ochtend weder vrij te laten, opdat hun werk als gewoonlijk verricht kan worden. Concentreer op het krachtigste recla middel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1