Erkenning van Franco door Japan Japanneezen bedreigen Soetsjau Fr ankrijks Kamer KOLONIALE concessies Familieleden in de rouwkamer heropend DË ËEMLANDEü TATARESCOE weer premier Kostbare vondst „BOVO" COURANTENRECLAME Donderdag 18 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 121 EEN SPAANSCH PROTEST TE LONDEN ITALIË WIL GELD LEENEN EVACUATIE VAN NANKING „China's lot is beslist" FRANKRIJK VOELT ZICH BEDREIGD TAIFOEN TEISTERT DE PHILIPPIJNEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen BINNEN en BUITENLAND zm Licht op 4 uur 32 min. ifoorBleyie Kleeding BESTRIJDING VAN het communisme PROCESSEN TEGEN COMMUNISTEN De ruggegraat van elk reclame-plan AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal olaatsen f 1 Bewijsnummer extra f 0.05 De benoeming van Britsche agenten in het rechtsche ge bied de aanleiding TOKIO. 18 November. (Havas.) De 'Asahi deelt mede dot de minis'ers goed keuring hebben gehecht aan een voorstel van den minister van buitenlandsche za ken Hirota, tot erkenning van ue regee ring van Franco Deze erkenning wordt gerechtvaardigd geacht op grona van de overweging, dat de rechtsche regeertng in Spanje streeft naar de onderdrukking van het communisme en reeds zestig procent van het Spaansche grondgebied under haw gezag heelt terwijl bovendien Italië en Duitschland druk uitoefenen op lapan om tot deze erkenning over te gaan. Naar de Asaki meldt, zal tot gezant bij de regeering van Franco benoemd worden de than<s in Frankrijk vertoe vende vroegere gezant in Madrid, Yano, De Spaansche ambassade te Londen publiceert den tekst van een ilwor Don Pablo de Azcarate, den Spaanse hen am bassadeur, aan bet Foreign Office ge richte nota inzake de benoeming van Britsche agenten in het rechUch»- Spanje. De Spaansche regeering al ius de nota beziet dit initial iel dei En^el sche regeering met ernstig misnoegen, daar, hoe de voorschriften ooi\ moeet. zijn, hun toepassing een prijsg-.ving be teekent van de politiek nopens het niet. onderhouden van officieele betrekkin gen met individuen, die tegen de wettig samengestelde regeering in ophand zijn gekomen. Het is te meer gerechtvaar digd zijn ongerustheid tot uiMrukkinu te doen komen, daar de opstandelingen openlijk den steun van .vreemde mo gendheden hebben ontvangen, welke steun een inval heteekent in h°i Spaan eche grondgebied. De nota geeft te kennen, dat Je regee ring niettemin met klem -wijst op d«- volgende feiten, die gebleken zijn uit verklaringen van den minister-presi dent en den minister van buitenland sche zaken en \y aar van zij goede nota heeft genomen: (1) Noch de benoeming van asenten door de Britsche regeering. no«;n Ie me lating binnen het Vereenigd Koninkrijk van overeenkomstige agenten, benoemd door de opstandelingen, houdt in eeni- gen vorm de erkenning dezer laatsten door de Britsche regeering in (2) De agenten zullen niet ouschend- baar zijn, noch zullen zij diplomatieke privileges genieten. (3) Hun werkzaamheden zullen zich bepalen tot de bescherming der Britsche onderdanen en handelsbelangen binnen het door de opstandelingen bezette Spanje. (4) De door het Vereenigd K jninkrijk benoemde agenten zullen onderworpen zijn aan de algemeene leiding van den ambassadeur van Groot-Brittanmö bij de Spaansche regeering. De Spaansche premier Negrin heelt ten aanzien van het vraagstuk der vrij willigers verklaard, dat «le taak der Londensche commissie zeer zwaar zal zijn. aangezien de rechtschen er naar streven de koloniale troepen Tune- siërs, Tripolitanen en Abessijncn te camoufleeren als Marokkaans ne troe pen Trouwens, Negrin is van meenina, dat, aangezien Marokko slechts een pro tectoraat van Spanje is, de Marokkanen beschouwd moeten worden als vrijwilli gers. Voorts verklaarde hij, dat ei ruim 70000 Italianen als vrijwilligers dienen hij de rechtschen, met inhegr-p van de nolitiereserves achter het front. Vertegenwoordigingen van Franco in Midden-Europa In gezaghebbende kringen te Weeneu bevestigt men volgens FÏavas. dat Oos lenrijk betrekkingen onderhoudt met Garcia Conin, die thans Ie Weenen ver- topft als agent van generaal Franco De zelfde kringen voegen hieraan ,oe, dnt Hongarije een overeenkomstige hou linfc- aanneemt Plet Oostenriiksch—Hongaar se he standpunt zou zijn geïnspireerd op het Engelsche voorbeeld. De Cardium niet aan gevallen Van de Britsche admiraliteit ver neemt Reuter, dat de Cardium niet is aangevallen De desbetreffende berich ten vinden klaarblijkelijk hun oor sprong in een misverstand. De kapitein heeft n.l. gemeld, dat een onbekerii vliegtuig boven het schip he--»ft gevlo gen. Premies voor zeeverze kering verlaagd Naar Havas uit Londen bericht, zijn de premies der verzekering tegen oor logsrisico voor zeevervoer aanzienlijk verlaagd. Voor de Middelland -che Zee- zone is de premie verlaagd van 7/6 per pond sterling tot 5/-, voor Sjanghai van 20/- tot 5/-. Het vraagstuk ter sprake ge bracht in het Britsche Hoogerhuis LONDEN, IS Nov. (Havas). Lord Allen of Hurtwood (nationale arbeiderspartij) heeft in het Hoogerhuis een motie in gediend, welke de herbewapeningspoli- tiek der regeering goedkeurt. De motie brengt den wensch tot uiting, dat/ het zij het parlement, hetzij de olkenhond een verklaring aflegt over „de politiek, welke beoogt de onrechten en nadee- len, waaronder zekere naties beweren te lijden, in overweging te nemen." Hij verklaarde, flat de missie van lord Halifax naar Berlijn den steun heeft van de geheel e natie. Daarom is een verklaring van de regeering over al deze essentieele vraagstukken noo- dig- Zij zou den Britsehen wensch tot uitdrukking moeten brengen in tro pisch Afrika een regiem van de open deur te vestigen. Lord Snell. leider der Labour-opposi- tie en lord Samuel (liberaal) wensch- ten, dat de zending van lord Halifax succesrijk zal zijn- Volgens lord Samuel moeten kolonia le concessies een onderdeel vormen van een algemeene regeling. Hij zou het verdrag van Versailles van het Volkenbondshandvest willen losmaken en de bepalingen van dit verdrag over de verantwoordelijkheden voor den oor log van 1914 willen laten vervallen. Lord Plymouth verdedigde namens de regeering het horhewapeningspro- gram wegens den terugkeer van inter nationale crises. Het doel der regeering is steeds een regeling van het geheel geweest- Spreker haalde in dit verhand de Fransch-Britsche verklaringen aan van Februari 1935 en de Engelsch- Fransch-Belgische verklaring van Juli 1936. Hij herinnerde er aan, dat in zekere gevallen besprekingen op beperkte ichaal meer succes opleverden dan een llgemeene conferentie en zeide, dat het iiet zeker is. dat alle naties erin zullen Mbestemmen binnen het kader van den Volkenbond te beraadslagen over een Algemeene regeling. Daarom is een ver klaring van de 600rt, zooals lord Allen bedoelt, voor het oogenblik niet noo- dig. Spr. weigerde commentaar te ge ven t.a-v. de koloniale kwestie en de reis van lord Halifax- Na de droeve vliegramp bij Oostende OOSTENDE, 18 Nov. Woensdagavond om 19-10 uur zijn met de mailboot Prin ses Astrid te Oostende aangekomen de prins en de prinses van Heseen, die aan het stoffelijk overschot hunner zoo jammerlijk omgekomen familieleden een laatsten groet wilden brengen- Op le kade bevonden zich de prins van Baden. P.aels, gouverneur der provincie en de Duitsche gezant te Brussel. Het gezelschap begaf zich aan boord om den prins en de prinses van Hessen te begroeten. Vervolgens begaf men zich per auto naar het ziekenhuis van Oost ende. De bezoekers werden hij het zieken huis opgewacht door leden van hel parket, den burgemeester van Oostende en afgevaardigden van de Sabena. Ge- ruimen tijd vertoefde de familie in de rouwkamer, waar de opgebaarde kisten als het ware bedolven zijn onder kran sen en bloemstukken. Het gemeentebestuur van Oostende heeft op elk der elf baren een krans doen leggen, gevormd door chrysanten, die door strikken in de stadskleuren zijn samengebonden- Om half tien heeft d. adjudant van prin? Karei, den graaf van Vlaanderen, een bezoek aan de rouwkamer gebracht. LONDEN. 18 November iHavas). De Daily Herald meldt, dat eraaf Volpi, de vroegere Italiaansche minister van financien, thans president van de fas cistische confederatie van industrieelen. verecefsche pogingen in Londen heeft «erlaan om een leening te sluiten Hij zou een leening van 20 tot 30 millioen pond hebben «ilicn aangaan voor twee of drie jaar Zelfs in kringen, die sym pathiek gezind zijn iecens Italië, zou echter toegegeven worden, dat geld lee- non aan de Italiaansche regeering. le gen welke hooge rente ook, te riskant is voor voorzichtige bankiers. In hinderlaag tijdens den Iraditionee ten vclddag van hei Eton-Collcge. wcihe deze weck nabij Guiidlord (Eng.) werd gehouden. Tokio stuurt aan op een zoo spoedig mogelijke verovering van den zetel der Chi- neesche regeering SJANGHAI. 18 November. (Domei.) De toestand uan het centrale Iront in China kan thans als volgt worden omschreven: De Japansche troepen zijn bezig zich uit het Noorden Zuiden en Oosten te ricli ten op de Soetsjau-buai Een Jupunsch de tachement dut uit Koensjan is opgerukt heelt Mengsjiangmiao. halverwege Koen sjan en Soetsjau hedenmorgen bezet Vol gens Japansche luchtverkenningen hebben de Chineesche troepen reeds een aanvang gemaakt met zich uit de Soetsjau baai Noordwuarts terug te trekken. Volgens een Japansch bericht zijn de japanneezen hedenmiddag Kasjine binnen gerukt In Zuid-Hopei hebben de japansche troe pen Weihsien een belangrijke basis der Chineezen 40 kilometer ten N W var. Lintsins bezet en daardoor den vijunde lijken troepen die de lapansclu verbin dingsliincn trachtten aan te vallen den ie rugtocht ufgesneden De woordvoerder van bet J ipaiibche leger heeft verklaard, dat de Japansche verliezen aan het front van Sjanghai tot 15 November 9760 dooden bedragen Tien procent der gevallenen «ijn looi ziekten geslorvcn Bovendien waren et 29.850 gewonden Onder deze cijfert* val len niet de verliezen, die geleden zijn door liet ontschepingsleger in de Daai van Hangtsjau De woordvoer ier was niet in staat bet totaal der Japansch" verliezen in China te becijferen, maar hii raamt, dat dp verliezen bij Sjanghai ongeveer 80 procent uitmaken van de aleeheele verliezen. Woensdag was het in de straten van Nanking zeer druk met vrachtauto's auto's, paarrl-en-wagens en andere ver voermiddelen. die tot het uiter^e wa ren beladen met have pn goed van vluchtende bewoners der stad In en- delooze rijen verlaten de menschen de stad Duizenden wachten op de station* en hij rle aanlegplaatsen van schepen op vervoe rgel egen h ei d De Japansche bladen beschouwen de verplaatsing van de Chineesche regeering uit Nanking naar Tsjoen- king als de feitelijke ineenstorting van de centrale regeering. De Asahi schrijft, dat Nanking den strijd tegen Japan wil voortzetten maar dat haar lot is heislist. nu dit bewind door de verplaatsing der re geering uit Nanking tot een zuivei plaatselijk bestuur wordt Het blad acht het raadzaam voor Japan krachtige maatregelen te nemen met het oog op den nieuwen toe stand en China's uilputting af te wachten, zoodra Nanking zal zijn gevallen. Ook de andere bladen zien in de verplaatsing het begin van de ontbinding der regeering en drin gen aan op een zoo spoedig mogo'ij- ke verovering van Nanking. De oprichting van een „keizerlijk hoofdkwartier" noemt de Japansche pers een beslissend keerpunt in de ge schiedenis van het keizerrijk, welke ten doel heeft den oorlog in China intensief tot onderdeel te maken van het geneele staatsbestuur. Volgens den tekst van de keizerlijke verordening kan een hoofd kwartier niet slechts in oorlogstijd, *och ook in tijden van crisis worden opge richt. Er behoeft derhalve geen formeele oorlogsverklaring aan vooraf te gaan. De bedoeling van deze „nationale mobili- satiewet" is. dat alle in het kabinet ge groepeerde regeeiingsorganen '.itn voor 100 procent instellen op den oorlog Voorioopig wordt afgezien van ven lier vorming der regeeringspolitiek of van een wijziging in het kabinet. Door de nauwste aaneensluiting van alle regee- ringsorganen zal de ministerpresident een centralisatie van het geheele staats bestuur ten uitvoer brengen. Als ver bindingslirhaam tusschen het hoofd kwartier en de regeering zal prins Ko- noje, de eerste minister, een specialen raad voor nationale aangelegenheden samenstellen, welke ook betiteld wordt als raad voor de nationale verdediging. In een commentaar op de toekomst van de negenmogendhsdenconferontie schrijft de berichtgever te Washington van de New York Times, dat op rrond van officieele berichten van de confe rentie en met het oog op de politiek dei Verecnigde Staten en der belanghebben de mogendheden te Washington ver wacht wordt, dat de conferentip Maan dag op reces zal gaan dan wel verdaagd zal worden, tot de toestand belangrijk zal zijn gewijzigd. Een accoord met de nationaal democraten en het Roe- meensche front BOEKAREST, 18 Nov. (Havas). Ta- tarescoe is er in geslaagd een nieuwe regeering te vormen. Hij heeft tegen- o\er persvertegenwoordigers verklaard dat hij een „regeeringsentente" heeft gesloten met de nationaal-democrati- sehe partij onder leiding van Jorga en een verkiezingsaccoord met het „Roe* meensche front" waarvan Vaida Voi- vod de leider is. Bij dit bondgenoot schap geeft geen der partijen iets van haar programma prijs en het bondge nootschap is uitsluitend met het oog op de verkiezingen gesloten. De leden van het nieuwe kabinet hebben den gebruikelijken eed voor den koning afgelegd. In de toespraak, waarin'hij het pro gram uiteenzette, verklaarde Tatares- coe, dat de regeering voort zal gaan met het werk van de binnenlandsche consolidatie en dat de toekomstige her vormingen zullen worden bepaald door de zorg, het lot der arbeidersklasse te verbeteren en in de eerste plaats het lot der plattelandsbevolking. RIO DE JANEIRO. 18 Nov. Te Co- romandel in de Triangulo Mineiro is een kolossale diamant door een „pros pector" ontdekt, welks waarde na het slijpen geschat kan worden op ruim 5000 contos. Deze diamant is gevonden in de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar indertijd de beroemde „Zui- derkruis"-diamant is ontdekt. De steen is door den diamantgraver overgebracht naar Rio de Janeiro. MANILA. 13 Nov. (Havas). Een nieuwe taifoen van buitengewone he vigheid heeft gisteren de eilanden Lei- te, Sebu, Panay en Mindoro geteisterd. Op het eiland Scbu is de schade be langrijk. Honderden ziin dakloos, ter wijl twee personen gedood werden- HIMMLER TE ROME ROME, 18 November. (Havas). De chef der Duitsche politie. Himmler. is met een bijzondere zending voor een verblijf "van vier dagen hier gisteren aangekomen. Het wenscht den vrede, iaar niet tot eiken prijs PARIJS, 18 Nov. (Havas). Henry Ré- renger, voorzitter der senaatscommis sie voor buitenlandsche zaken, heeft een voordracht gehouden over het on derwerp „Kan Frankrijk een oorlog vermijden?" Hij zeide, dat de grenzen van Frank rijk en de koloniën bedreigd worden door de oorlogen in Spanje en China en door het samengaan van Japan, Duitschland en Italië. Tiet anti-komin* ternverdrag is een gevaarlijke oorlogs machine Met hel oog op liet in gebre ke blijven van den Volkenhond kan Frankrijk, aldus Bórcnger, een oorlog slechts voorkomen, indien zijn moge lijke aanvallers weten, dat het in vol doende mate eendrachtig, gewapend en van bondgenooten voorzien is om zijn tegenstanders te bedwingen en ten slotte te overwinnen. Spreker verklaar de vertrouwen te hebben in de natio nale verdediging en de tucht van het Fransche volk. Bij een aanval zou Frankrijk kunnen rekenen op het Bril sche rijk. de Kleine Entente Polen en misschien Rusland en de Vereenigde Staten. Men verwijt Polen wel zich in 1934 met Duitschland verstaan te heb hen en men zegt wel. dat Zuid-Slavië dit jaar tot overeenstemming is geko men met Italië Duitschland en Bul garije. maar. zoo zeide Bërenger. ik ge loof, daf deze verwijlen niet gegrond zijn en dat Frankrijk altijd op steun van die mogendheden zal kunnen re kenen. Zoolang het mogelijk is meer toenadering tot stand (e brengen tus schen de driehoeken BerlijnRome— Tokio en Parijs—Londen—Washington, moeten nllp aanvaardbare offers ge bracht worden om van die kans ge bruik te-maken, op voorwaarde echter, dat niemand daarvan het slachtoffer wordt en dat niemand vernederd wordt. Evenmin als Engeland wil Frankrijk een vrede tot eiken prijs. PARIJS, 18 November. (Havas). De eerste spreker in de hedenmorgen ge opende vergadering van de Kamer was de onafhankelijke radicaal-socialist Re né Chateau, die de regeering interpel leerde over de gevolgpn van haar finan cieele politiek Hij wees er op. dat de zware belastingen de koopkracht der volksmassa's verminderd hebben en dat de prijzen voortdurend gestegen zijn Waarom, zoo vroeg hij verlaagt de re geering de invoerrechten niet en waar om neemt zij geen maatregelen ten aan zien van de kapitalen die uit het land vluchten? De minister van financiën, zeide Chateau tenslotte, verwerpt con trólc op de wisselkoersen en hij laat het kapitaal vrij het land te verlaten In zijn antwoord wees de minister van financiën Bonnet erop. dat de Ka mer en de Senaat de volmachten heb hen goedgekeurd welke ten doel had den den metaal voorraad in stand te houden, zonder gebruik te maken van controle op de wisselkoersen Kunt gij aldus Bonnet, mij thans verwijten geen gebruik te hebben cemaakl van een middel, waar Kamer en Spnaat tegen waren? Chateau nam daarop nogmaals hel woord, om te bctoogen dat in het pro gramma van het volksfront ook de strijd legen de trusts en banken moei worden opgenomen. De spreker, die na Chateau aan het woord kwam, was Marcel Héraud van de Federation Rëpublicaine. die o.a .een soepeler toepassing van de wet op de i0-urige werkweek verlangde. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat de zwakheid der regeering een gevolg is van de koppigheid, waarmede zij zich volksfrontregeering blijft noemen, in plaats van te spreken uit. naam van Frankrijk. Gij zult waarschuwde Hë- raud, het Ttaliannsehe keizerrijk erken nen doch te laat. Gij zult de regeering van Franco erkennen, doch te laat. De radicaal-socialist Margaine sprak meer in het hijzonder over het Chi neesch-Japanse he conflict. Hij drong aan op de verdediging van de Fransche belangen in China. Georges Cousin van de Federation Rëpuhlicnine interpelleerde de regeerine over de algemeene politiek en de maat regelen. die zij denkt te nemen om ver betering te brengen in den hoogst ern sfigen toestand der middenstandsklas sen, die in sterke mate getroffen zijn door de vermindering van de koop kracht van den franc en door de ver hooging der lasten, o.a. de aanhoudende stijging van de kosten van levensonder houd. TAXIDIENST JUOSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VO-R Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 op andere pagina's STAD^MHiVyS Gemeente-rekening 1936 (Tweede Blad. pag 1.) S POR! 18e partij Euwe—Aljechin remise. (Tweede Blad. pag. 2 i r verwachting Krachtige lot matige wind ui' Oostelijke richlingen, in hei Noorden gedeeltelijk bewolkt, iri het Zuiden zwaar bewolkt toi betrokken met eenige kans op neerslag, in hpt Noorden lich'c vorst tot temperatuur om ho* vriespunt in het Zuiden la'» ;of« zachter Uitgebreide maatregelen der Zwitsersche regeering Het jchijnt, dat de Zwitsersche auto- iteitpn besloten hebben over te gaan tot een uitgebreide actie tegen de com munisten. Zoo is gistermiddag op be vel van tien rechter van instructie door le federale politie te Zürich het com munistische parlementslid Ernest Wal- tpr gearresteerd Tijdens een huiszoe king in zijn woning is een groote hoe veelheid documenten in beslag geno men. De twee communistische parle mentsleden. die Zwitserland bezat zijn 'Lans beiden opgesloten, aangezien Bo- rlemann reeds enkele dagen geleden is gearresteerd- Voorts is de voorzitter der communistische partij in Zwitserland, Humbert Droz, in arrest gesteld- Ten slotte heeft de politie een huiszoeking1 gehouden in de lokalen van de redac- ie der Freiheit. het officieele orgaan der communistische partij, dat in Zwit serland verschijnt. Ook hij deze gelegenheid werden vele documenten in beslag genomen. Al deze arrestaties en huiszoekingen schijnen in verband te staan mei het werven van vrijwilligers in Zwitserland voor de Spaansche regeering. WARSCHAU. 18 November (Havas). Er worden thans drie groote processen tegen communisten gevoerd. Te Lublin zijn veertig jongelui, stu denten en arbeiders, voor de rechtbank veischencn. beschuldigd \an revolution- nairc activiteit. Tc Bialostock worden een onderwijzer en 19 medeplichtigen ervan beschuldigd subsidies te hebben ontvangen van een buitenlandsche communistische organi satie om op school propaganda te voe ren. Te Kielce worden dertig personen er van beschuldigd communistische cellen le hebben gevormd cn uit Moskou af komstige vlugschriften te hebben ver spreid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1