JAPANS TROEPEN VORDEREN II Voor Uw regenmantel naar CHINEESCH offensief mislukt GEVECHTSACTIE NABIJ MADRID Fa. DUIM BURGER 4000 Voor Bleyle Kleeding Bejaarde man doodt zijn vrouw UIT MOOI AMERSFOORT LOONEISCHEN in Frankrijk ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1i regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Zaterdag 20 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 123 Soetsjau reeds veroverd? ,WIJ WILLEN ONZEN KEIZER TERUG" METAALPRODUCTIE IN DUITSCHLAND NOENMAAL TER EERE VAN RAVOUX BOMBARDEMENT VAN BUJARALOZ LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLANB PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 Dader springt te water DE POSITIE DER KERK IN DUITSCHLAND TYPHUSEPIDEMIE TE CROYDON Dit nummer bestaat uit 4 bladen W eerverwachting 4 uur 30 min. UITGELEERD RAAKT EEN RUITER NOOIT! Medische hulp TREILER AANGEVAREN •AMERSFOORTSCH DAGBLAD weck mct gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 TYÜ FFM1 A N"F^ T* T# -c'ke rcöc' raccr °-2S' Licfdadighclds-advertenliën voor do ®rrcTD ^anco pcr posl pcr 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 L/l—/ A-L/Al I l-Jl—jtri* helft van den prijs. - Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels fOSTREKENING 47910TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer eatra I 0 05 Belangrijk deel der „Hinden- burg'Minie zou door de Japanneezen zijn ver nietigd REUTER meldt uit Sjanghai, dat de Japanners in Weste lijke richting langs den spoorweg SjanghaiNanking oprukken en zich op nog geen vijf mijl afstand yan Soetsjau bevinden, waar het 'Chincesche tegen-offensief mis lukt schijnt te zijn na een aanvan kelijk succes. De Japanneezen mei den, dat de linkervleugel van de jChineesche frontlijn over een af stand van 20 kilometer, tusschcn Ide Jangtse en Tsjangsjoe, geheel [vernietigd is. Deze stellingen vormden een belang rijk deel van de Chineesche Hinden burg-linie. Tsjangsjoe viel na uit drie richtingen aangevallen te zijn- De Ja panneezen bereiden thans een flankbe weging tegen Soetsjau voor. Nader seint Reuter uit Sjanghai, dat ondanks den zwaren regenval de Ja panneezen steeds verder door den Chi- ïieeschen linkerflank dringen. De Ja- panscbe troepen, die in het centrum op- rnarcheeren beweren, Soetsjau te zijn binnengerukt. In Sjanghai gelooft men, dat dit waarschijnlijk de ineenstorting zal be- teekenen van de Chineesche Hinden- iburglinie, ofschoon erkend wordt, dat ihet Woesih-Kiangjin-front waarschijn lijk krachtig verdedigd wordt en reeds voorzien is met versche troepen uit Kwantoeng en Szet6joean. In extra-edities te Tokio wordt het bericht bekend gemaakt, dat de Japansche troepen reeds vasten voet gekregen hebben in Soetsjau en dat op de linie Tsjangsjoe Soetsjau—Woekiang eveneens groo- te vorderingen zijn gemaakt. Deelen van de ten Noorden van Sjanghai ontscheepte eenheden hebben het ten Noorden va/n Tsjangsjoe gele gen Foesjan bereikt en rukken thans langs de oevers op in de rich ting van Kiangjin. Deze stad he- heerscht als 6terkste fort voor Nan king niet alleen de Jangtse. maar vormt tegelijkertijd ook de sleutel positie van de versterkte Woesih Kiangjin-linie. Geruchten over bemiddeling Ten aanzien van de geruchten, dat Ör. Koeng en zekere personen uit de r Betooging der Oostenrijk- sche legitimisten WEENEN, 20 Nov. (Havas). De monarchisten hebben in de groote zaal ,van het Konzerthaus een bijeenkomst gehouden ter viering van den 25sten verjaardag van Otto van Habsburg. Eenige leden der voormalig keizerlijke familie behoorden tot de aanwezigen. De leider der legitimistische bewe ging. Wiesner. verklaarde, dat de partij zoo juist een fusie heeft bewerkt van alle monarchistische organisaties en thans 4-4 militante groepen telt: 472 ver- eenigingen staan onder beschermheer schap van Otto en 1582 gemeenten heb ben den troonpretendent het eere-bur- gerschap verleend. Volgens de schattingen van Wiesner 'telt de legitimistische beweging 1.220.000 aanhangers. Op straat werden na afloop der bijeen komst verschillende leuzen gehoord, o.m. de leuze „Wij willen onzen keizer terug." omgeving van maarschalk Tsjang Kai Tsjek den zaakgelastigde van Groot- Brittannié in China zouden hebben ver zocht zijn goede diensten te verleenen in een bemiddelend optreden tusschen China en Japan, deelde de Chineesche ambassade te Londen mede, dat haar hiervan niets bekend was en dat ge noemde personen hieraan niet zouden kunnen denken. In niet-officieele Chineesche kringen verklaart men evenwel, dat de Chinee sche regeering kan wenschen. dat de buitenlandsche vertegenwoordigers in China bemiddelend optreden. In Japan sche kringen ie men hiervan op de hoogte. Men hecht dan ook veel waarde aan do aanwezigheid van generaal Tsjang Pau Li te Berlijn. In Britsche diplomatieke kringen wordt verklaard, dat men niets weet van een verzoek van dr. Koeng aan den Britschen zaakgelastigde te Nanking- Tot nu toe heeft men nog geen aandui dingen dienaangaande ontvangen. BERLIJN. 20 Nov. (Havas) De se cretaris-generaal van de groep der me taalbedrijven, dr. Reichert. heeft gister avond verklaard dat de Duitsche me taalproductie op het oogenblik die van alle groote industrieele landen, met uit zondering van de Vereenigde Staten overtreft. Dr. Reichert voegde hieraan toe. dat de exploitatie verhaast moet worden van de Duitsche ertslagen. ten einde het hoofd te bieden aan de af hankelijkheid. waarin ..de diefstal van Lotharingen" Duitschland heeft ge plaatst, voor zoo ver het den aankoop van erts in het buitenland betreft. Tot dit doel dienen de fabrieken van de onderneming „Hermann Goering". Minister van staat Janson. die thans een belangrijke rol speelt bij de oplos sing der Belgische kabinetscrisis Z.K.H. Prins Bernhard brengt een bezoek aan de internatio nale jachttentoonstelling te Berlijn Buitenlandsche journalisten betuigen den uitgewezen correspondent hun sympathie BERLIJN, 20 Nov. (Havas). De bui tenlandsche persvereeniging te Berlijn heeft gisteren een afscheidsnocnmaal aangeboden ter eere van Paul Ravoux, den berichtgever van het agentschap Havas, die van de rijksregeering een bevel tot uitwijzing heeft ontvangen. Alle leden der vereeniging waren aan wezig, voor zoover zij niet door beroeps bezigheden verhinderd waren. De voorzitter der vereeniging, René Lauret, zette in zijn toespraak de moei lijkheden uiteen, waarvoor men komt te staan, daar de Duitsche autoriteiten weinig begrip hebben voor de beroeps plichten van den huitenlandschen cor respondent te Berlijn. Hij gaf uitdrukking aan de sympathie met den uitgewezen journalist, welke alle collega's betoonen. Ravoux dankte. Met kracht eischte hij het onaantastbare recht op voor den vrijen mensch vrijelijk te denken en te schrijven binnen de grenzen der gast vrijheid, welke aan buitenlandsche cor respondenten wordt verleend. Groot aantal dooden en gewonden MADRID. 20 November (Havas-) De rechtschen. die de ruïnes van de zieken- huiskliniek verdedigen, hebben aan de Noord-Westzijde van het gebouw een mijn tot ontploffing gebracht die schade aan richtte in de voorste linies der regeerings- troepen. Van weersziiden ontwikkelde zich een hevig geweervuur terwijl de'artillerie der regecringstroenen de la eere verdiepin gen van het gebouw en de achterwaartsche linies der rechtschen bestookte. In een officieel communiqué van het rechtsche hoofdkwartier wordt gemeld dat eenige pogingen der regecringstroepcn om een der stellingen aan het front van Madrid aan te vallen, krachtig zijn alge slagen. Het ministerie van landsverdediging te Barcelona deelt mede, dat vliegtuigen rler rechtschen het dorp Bujaraloz heb ben gebombardeerd Er zijn 16 dooden en 57 gewonden. Teneinde iedere epidemie in Madrid onmogelijk te maken. i6 de bevolkinc verplicht zich te doen inenten tegen pokken .typhus en diphteritis. Het Britsche stoomschip African Ma riner is gisteravond om kwart voor elf. geëscorteerd door den Britschen torpe dojager Greyhound, uit het Oostelijk deel der Middellandsche Zee in de ha ven van Malta aangekomen. Aan boord van het schip bevond zich een gewa pende wacht, die later door politie werd vervangen. Het vaartuig kwam uit Odessa Reuter heeft van de admiraliteit ver nomen. dat de African Mariner is opge bracht op grond van een door het Lagerhuis aangenomen wet. welke Brit sche schepen verbiedt uit eenig rleel van de wereld wapens te vervoeren naar Spanje. De African Mariner heeft bevel gekregen zijn lading op Malta te lossen Spanjaarden uit Frankrijk gezet Havas meldt uit Bavonne, dat aan de Baekische grens veertig Spanjaarden, aanhangers van Franco, zijn uitgewe zen, omdat zij betrokken waren bij on regelmatigheden, welke de laatste we ken zijn ontdekt. Duitsche oorlogsschepen in Algeciras Uit Gibraltar seint Havas, dat de Duitsche oorlogsschepen Deutschland. Möwe. Greif, Kondor en Falke gisteren in Algeciras zijn aangekomen. Zij zijn uit Oostelijke richting verschenen Erkenning van Franco Te Salamanca venvacht men volgens Havas, dat een zeker aantal regeeringen binnenkort het bestuur van Franco de jure of de facto zal erkennen. Men noemt o.m. Polen en Zuid-Slavië. Vermoedelijk gehandeld in een vlaag van verstandsver bijstering BUREN, 20 November. Vanmorgen omstreeks half negen heeft de 60-jarige D. van H., wonende aan de Kui perstraat, vermoedelijk in een vlaag van verstandsverbijste ring, zijn 67-jarige echtgenoo- te S. van H. geboren B.. van het leven beroofd, door haar met een mes den hals af te snijden. Vervolgens heeft van H. getracht zich te verdrin ken. Het echtpaar van H., dat ongeveer der tig jaar gehuwd was, leefde in de beste verstandhouding. Wel was bekend, dat van H. de laatste jaren soms wat vreemd kon zijn. Vanmorgen heeft hij. geheel gekleed, zijn huis verlaten, na eerst zorgvuldig te hebben gesloten. Hij naar den dokter gegaan, bij wien hij zich weliswaar vreemd gedroeg, doch van hetgeen zich even tevoren bij hem thuis had afgespeeld, niet repte. Vervolgens heeft hij wat door het dorp gewandeld, totdat hij in een gracht sprong. Op den plons kwa men eenige personen toeloopen, die er in slaagden van H. door handrei king weer op den wal te brengen. Men bracht hem naar huis en eerst toen kwam men tot de vreeselijke ontdekking, dat de echtgenoote van H. met afgesneden hals in bed lag. De buren hebben van het gebeur de niets gehoord, zoodat het ver moeden voor de hand ligt dat de vrouw in haar slaap is gedood. Van H., is in afwachting van de komst van het parket uit Arnhem, in een cel te Buren ondergebracht. De Duitsche minister voor kerkelijke aangelegenheden, Kerrl, heeft in een ver gadering van kring- en gouwleiders ver klaard, dat de vrijheid voor alle kerke lijke gezindten in Duitschland gewaar borgd is. Men zal evenwel met alle middelen weten te verhinderen, dat de kerken zich nog met dingen bemoeien, welke haar niet aangaan. HET ROODBORSTJE 771 EN der ontroerendste uitingen van fj. den herfst is wel de zang van het Roodborstje, het sierlijk roodge- befte vogeltje, dat zulke prachtige groote oogen heelt. Het brengt luister aan den herfst, niet alleen met zijn vlammende borstje, maar ook door zijn orgelend keeltje. Als muzikale balletjes rollen de zeer hooge tonnen en eenigszins klagende trillers uit het struikgewas van Ami- citia. Davidshof en de tuinen van de Persijnstraat, vooral op zonnige mor gens en middagen. Merkwaardig is. dat het grootste ge deelte dezer zangers gasten zijn uit de Scandinavische landen, want onze broedvogels gaan vanaf September grootendeels naar betere oorden, na melijk naar de landen aan en de eilan den in de Middellandsche Zee. In ieder geval herbergt Amersfoort het gehecle jaar door een groot aantal van deze montere en kwieke vogels, die zich zoo weergaloos sierlijk met lichte sprongetjes en met rukjes op den bodem kunnen voortbewegen. Overal waar maar boomen met veel onderhout staan. Is Rubecula aanwe zig. Het Roodborstje is even menig vuldig in de bosschen van Nimmer dor, Birkhoven, de Berg en de Treek als langs den Hooglandsche-, Lage-, Lien- dertsche- en Hciligerbergcrwcg, die zoo rijk zijn aan heggen, waarin het zoo gaarne vertoeft. Wanneer onze broedvogels in Maart de hier vertoevende Noordelingen weer komen vervangen dan breekt de sym phonic der roodborstjes los. Vooral des morgens en tegen den avond over- hcerscht hun zang in de cikcnbosch- jes op onzen Berg. Maar ook het eigenaardig gesnik- kcr. klinkend als „sniksniksniksnikke- rikkikkik" is dan niet van de lucht en ook wel djickdjick" klanken, geluiden die als loktoonen en waarschuwings roepen dienen, indien er gevaar dreigt of wanneer het krijgshaftige Rood borstje zich met zijn buurman gaat meten, waarbij het krijtende toontjes laat hoor en. Vermoedelijk is ook de dunne en langgerekte Meh" toon als krijgsklank of waarschuwingsroep be doeld. Het aardigst is het Roodborstje wanneer het u uit nieuwsgierigheid op een eenzaam pad of plekje dicht na dert. Het is een mannetje als het aan gezicht meer rood vertoont. Tegelijk pikt het allerlei larven en insecten op. die wij met ons minder scherp gezichts vermogen niet licht ontdekken zouden. Ook wormen, kleine naakte slakken, kleine sprinkhanen en motjes eet het gaarne. In den herfst gaat het veel aan allerlei bessen, zooals die van Kardinaalsmuts. Bitterzoet en Liguster- Het met haren en veertjes gevoerde nestje kan men vanaf April vinden in cn op den grond, in houtmijten, tus schen klimop en in walkanten. Twee tot driemaal pcr laar worden telkens in den regel 6 roomkleurige, roodbruin gevlekte eitjes uitgebroed. VIRIDIS Chautemps pleegt overleg met het personeel in overheidsdienst PARIJS, 20 Nov. (Havas). Tijdens het onderhoud dat hij gistermiddag heeft gehad met de linksche delegatie inzake de eischen van het personeel in overheidsdienst, heeft minister-president Chautemps zijn houding gehandhaafd en uiteengezet, dat hij, niettegenstaande zijn verlangen om te voldoen aan de ge wettigde verlangens, verplicht is binnen de mogelijkheden van de begrooting te blijven. Toch zijn Chautemps en Bonnet geneigd tot een nieuwe concessie met ais uitgangspunt de verhooging van 15 October in plaats van die van 15 No vember. De vertegenwoordigers van de ver eenigde honden van personeel in over heidsdienst hebben van deze houding kennis genomen en verklaard, dat zij opdracht hadden zich te houden aan de eischen. De delegatie is vervolgens tot Dinsdag uiteen gegaan. Vermoedelijk zal voor dezen datum een nieuwe oplos sing worden gezocht. LONDEN, 20 Nov. (Havas). Sedert Donderdag zijn in het gebied van Croy don weder achttien nieuwe gevallen van tvphus vastgesteld, waardoor het totaal aantal gevallen tot 113 is geste gen. Vijf gevallen hadden tot dusver een doodelijken afloop. Air. OUD's rede in de Tweede Kamer waarin de Oud-Minister zijn mening over de Kabinets-samenscelling uiteenzet, wordt U gaarne op aanvrage kosteloos toegezonden. Zendt ons slechts deze bcm int HF.T AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER C.EREC.ELDE CON TROLE VAN HFT BURFAU VOOR PU B LICIT EITSW AARDE TOURNOOIVFLD 4 - DFN HAAO Dit blad heefteen dagelijk se he oplaag van EXEMPLAREN 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Meest matige, tijdelijk krachti ge Z.W- tot N.W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, re genbuien met wellicht hagel of natte sneeuw, iets kouder. U leert steeds weer Iets nieuws in de lossen van de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanège met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortsche Huisartson- Vereeniging Zondag hebben dienst de volgende bui gergeneesheeren Kamerling, Utr.weg 35, Tel. 142. Batenburg, Utr.weg 18, Tel. 448. Breed veld. Kon. Wilhelminastraat 5, Tel. 547. Zondag heeft dienst de apotheek van Ittmamn, Langestraat 9, Tel. 164, Zondag hebben dienst de vroed vrouwen: Mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 21', Tel. 1852. Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b, Tel. 189. Negental dooden te betreuren LONDEN, 20 Nov. (Havas). Uit Lo- westoft wordt aan Lloyds gemeld, dat de trailer Reclaim uit Lowestoft op vijf mijl van Smiths Knoll door het s.s. Hur- ni uit Plymouth is aangevaren en ver volgens gezonken. Negen van de tien leden der bemanning zijn verdronken. Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1