NOODWEER IN DE tabakslanden HONGAARSCH BEZOEK AAN BERLIJN Nederlandsch elftal „BOVO" DË EEMLANDEü Mist belemmert de scheepvaart Gasverstikking te Heerlen De „Van Galen" in den storm Talrijke loodsen vernield Von Neurath niet naar Engeland samengesteld Slechts weinig Voor Blsyle Kleeding Het werkfonds ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Maandag 22 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 124 VERDIEPING DER VRIENDSCHAP De wapenvondsten in Frankrijk TAIFOEN RICHT ONHEIL AAN Japans erkenning van Franco treinvertraging door den mist STAKINGSACTIE BIJ GOODYEAR Dit nummer bestaat uit 3 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 sim op andere pagina's 4 uur 28 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 Het universeele reclamemiddel COURANTENRECLA ME AMERSFOORT*: H DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtentiën voor do helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 WERELDGEBEUREN Boedapest blijft nauw verbonden met Italië en het derde rijk IN Hongarije loopen de opvattingen omtrent de te voeren buitenland- sche politiek ten zeerste uiteen. In het parlement bestaat een niet onaan zienlijke oppositie, die van oordeel is, dat Hongarije er wijs aan zou doen nau wer relaties met de mogendheden van I het Westen, niet in de laatste plaats Frankrijk, aan te knoopen. Het zijn V vooral overwegingen van ideologischen aard, die bij het bepalen van dit stand punt een rol ©pelen. Een geheel andere opvatting huldigen Daranyi, de Hongaarsche' minister-presi. dent, en Kanya, de Hongaarsche minis- ter van buitenlandsche zaken Zij orien- teeren zich niet pro-Fransch, omdat Frankrijk al te innige betrekkingen on derhoudt met de staten van de Kleine Entente, welke laatste, naar men in re geeringskringen te Boedapest meent i meer of minder ten opzichte van Hon- |y garije een omsingelings- en intimidati*- politiek voert. Ondanks het verzet der oppositie heb hen Daranyi en Kanya den laatsten tijd w meermalen laten blijken en deze in- jy zichten ook onder woorden gebracht dat Berlijn cn Rome de orientatiepun- H ten vormen van Hongarije's buitenland, ra' sche politiek. Het spreekt vanzelf, dat deze recente uitspraken der beide Hongaarsche po litici in Duitschland een uitstekenden indruk hebben gemaakt. Er wordt noa eens afzonderlijk de aandacht op geve* tied, nu Daranyi en Kanva gisteren vooi [ijf een officieel bezoek te Berlijn zijn aan gekomen Zij zijn in de Duitsche hoofd U stad geestdriftig ingehaald en de natio- H naal-socialistische pers is vol lof ovei jf „de ridderlijke Hongaarsche natie" Ovf 8 rigens ligt het bezoek van Daranyi en Kanya geheel in de lijn van de bezop- ken. die andere Hongaarsche nolitici in I het jongt-te verleden aan Berlijn brach- ten. Adolf Hitler had nog maar pas d<* macht in handen genomen, toen hi) reeds bezoek ontving van den toenmali gen Hongaarschen ministerpresideni Goemboes. Ook de Hongaarsche rijksre. 1 gent. admiraal Horthy, bezocht Hitier indertijd. Trouwens: Kanya is voor ds* Duitschers geen vreemde. Van eind 1927 tot begin 1933 was hij Hongaarsch ge zant te Berlijn. Van Duitsche zijde laat men dan ook niet na er de aandacht op te vestigen, dat, nog voordat de spil Berlijn—Rome een feit was geworden, Hongarije een 'buitenlandsche politiek voerde, alsof die spil al jaren had bestaan; immers- Bop- dapest zoekt al sinds jaren steun bij Italië en Duitschland. Wat het DuitschHongaarsche sa mengaan betreft, dit is gedeeltelijk ge baseerd op een lotsgemeenschap. beide landen bevochten in den wereldoorlog de geallieerden, beide landen ook wer den door de vredesverdragen in territo riaal opzicht gemutileerd en anders zins vernederd. In deze vriendschap schuilt een traditie-element. In den wereldoorlog is Italië evenwel Hongarije's tegenstander geweest. Rome heeft echter met dit verleden gebroken, niet uit altruïstische overwegingen, maar om zijn eigen politieke doeleinden te bereiken. Het sloot vriendschap met Boedapest om een steunpunt te vinden «voor zijn Midden-Europa en den Balkan bestrijkende staatkunde. Met Oosten rijk en Hongarije knoopte Italië nauwe relaties aan om Frankrijk den pas in het Donaubekken af te snijden en de Kleine Entente in toom te houden- Italië had Hongarije niet lief, maar had het noodig; inmiddels profiteerde Boeda pest van deze situatie. De Romeinsche protocollen hadden in den beginne wel een anti-Duitsche spits, maar sinds de spil Rome-Berlijn werke lijkheid werd, heeft die spits haar scherp te grootendeels verloren. Van Duitsche zijde wordt dan ook betoogd, dat Hon garije op het oogenblik feitelijk een on derdeel vormt van de spil Rome-Ber- lijn en dat er ten aanzien van het Do naubekken op het oogenblik geen acute tegenstellingen tu6schen Rome en Ber lijn meer bestaan. Hoe dit zij, het bezoek der beide Hongaar sche staatslieden is voor Duitschland. dat. de grootste leverancier van Hon garije is, doch tegelijkertijd de grootste afnemer der Hongaarsche landbouw- voortbrengselen. een bron van vreugde. Wèl verwacht men van het bezoek geen bijzondere sensaties dat Hongarije, hetwelk anti-bolsjewistisch is georiën teerd, zich bij h°t anti-Kominternpact zal aansluiten, wordt nauwelijks ver wacht maar niettemin acht men het bezoek van beteekenis, omdat de poli tieke vriendschap opnieuw wordt ver diept. Er heeft wel een oogenblik in sommige kringen de vrees bestaan, dat Hongarije's streven naar normalisee ring van de betrekkingen met de Kleine Entente tengevolge, zou hebben, dat de banden tusschen Boedapest en Berlijn l losser zouden worden gemaakt, maar wanneer men de Duitsche opvattingen mag gejooven. bestaat er te dezen aan- i, zien niet de minste aanleiding voor be duchtheid: de vriendschappen met dp staten der Romeinsche protocollen, met Duitschland en Polen zoo voegt men er aan toe zijn zoo nauw en innig, dat aan een afwijken door Hongarije van de tot dusver gevolgde buitenland6ch- politieke richtlijnen geen seconde be hoeft te worden gedacht. Wèl heeft Hon garije ervan afgezien voorloopig nieuwe eischen te stellen inzake een herziening van het vredesverdrag, doch van Hon gaarsche zijde is in dit verband de ver zekering gegeven, dat deze houding geenszins voortvloeit uit een aanstaan de heroriëntatie der Hongaarsche po litiek. Boedapest heeft zich in dezen alleen laten leiden door „realpolitjsche" overwegingen, teneinde een grondslag te leggen voor een minnelijk overleg met Tsjecho-Slowakije, Zuid-Slavië en Roemenië. Provinciale stoombootdienst naar Terneuzen stopgezet TERNEUZEN, 22 Nov. Door den dik- den mist ondervindt hét verkeer Zeeuwsc'h-VlaanderenVlissingen over de Wester Schelde ernstige vertraging. De booten van den provincialen stoom bootdienst hebben op dit traject den dienst moeten stop zetten- Aanvaring bij het licht schip W andelaar Vanmorgen zijn twee schepen van welke naam en nationaliteit nog niet bekend zijn, ter hoogte van het lichtschip „Wandelaar" met elkaar in aanvaring gekomen. Tengevolge hiervan zou een dezer schepen zin kende zijn. De sleepboot „Goliath" is van Vlissingen uitgevaren. Het mist nog steeds. Deensch stoomschip aan den grond geloopen TERNEUZEN, 22 Nov. Het Deensche stoomschip „Bodil". groot SS4 ton, is op de Wester Schelde bij dikken mist, in het zgn. konijnenschaar, omhoog geva ren en blijven zitten. Sleepbooten trachten verbinding met het schip te krijgen, teneinde eventueel hulp te kunnen bieden- De West-Kyska vlot gekomen VLISSINGEN 22 Nov. Het Amerikaan- schë stoomschip „West Kyska" dat Zon dagavond half acht nabij Walsoorden aan den grond liep, is met sleepboot hulp vlot gekomen- Het heeft de reis naar Antwerpen voortgezet. TREIN GRIJPT WAGEN: VIJF DOODEN WARSCHAU, 22 Nov. (P.A.T.). Te Pabianitz, nabii Lodz i6 bij een onbe- waakten overweg een locomotief op een wagentie ingereden. De vijf inzitten den werden op slag gedood. Een man overleden, toestand van de vrouw zorgelijk HEERLEN, 22 Nov- Gisterochtend, toen de kii deren uit het gêzin van de familie van T. aan den Eykenerweg te Heerlen naar beneden kwamen, vonden zij in de keuken hun ouders bewuste loos op den grond liggen. De verschrikte kinderen waarschuw den daarop de huren, die op hun beurt de politie van het geval in kennis stel den. Een inmiddels ontboden genees heer constateerde den dood van den man. De vrouw gaf nog teekenen van leven, doch werd in zórgwek- kenden toestand naar hét zieken huis overgebracht. Bij onderzoek bleek dat de gaskraan in de keuken openstónd. In verband met den toestand van de vrouw kon de politie geen nadere gegêvens omtrent de oorzaak van dit drama verstrekken Het onderzoek wordt door haar voort gezet. Twee sloepen en een redding boei overboord geslagen BATAVIA, 22 November (Aneta). H.M.'s „Van Galen" is op weg van Sjanghai naar Manilla, ter hoogte van Zuid-Formosa gedwongen een omweg te maken, teneinde een typhoon, welké op 19 November j.l. Luzon teisterde, té ontgaan. Tijdens het heerschende storm weer zijn in de omgeving van den ty phoon Zaterdagavond door overkomen de zeeën twee sloepen en een reddings boei overhoord geslagen. De schipper kneusde een heupheen. terwijl een matroos werd gewond. Zon dagavond 6einde de commandant „alles wel". De „van Galen" wordt 23 November te Manilla verwacht. Nieuwe onthullingen inzake de actie der cagoulards PARIJS. 22 November (Havas). In de zaak der cagoulards is de ingenieur Jean Moreau de la Meuse. administra teur eener textielonderneming, gear resteerd. die een der leiders van de complotten zou zijn, meer in het bijzon der belast met het organiseeren van wapendepots. De gearresteerde wordt beschuldigd van samenwerking met boosdoeners en het in het bezit hebben van wapens. Ook zijn zoon wordt in het oog gehouden. Tijdens een huiszoeking te Parijs zijn wederom 27 kisten, bevattende 32 gela den handgranaten, een kist met negen machinegeweren en een groote hoeveel heid patronen in beslag genomen. Twee inlanders gedood en ettelijke andere gewond SEMARANG, 22 November. (Aneta). De tabakslanden in de buurt van Solo zijn gis teren opnieuw door noodweer geteisterd. Een tropisch on weer barstte los. vergezeld van hevige stormvlagen en zware hagelbuien. Drie ta- baksloodsen zijn door den bliksem getroffen en geheel afgebrand; 24 tabaksloodsen zijn door de windhoos ver nield. Door het noodweer zijn in de buurt van Solo een inlander gedood, een zwaar gewond, en een licht gewond; in de buurt van Djocja zijn twee kinderen gedood. Ook in de buurt van Djember heeft gisteren noodweer gewoed. In de omgeving van Rambipoetji werd stormschade aangericht aan verschillende tabaksschuren en kampongwoningen. De te velde staande tabak werd eveneens be schadigd, de telefoonverbinding werd vernield. In de buurt van Kalisat is een tabaksschuur van de Besoeki Tabak-maatschappij door den bliksem getroffen en afge brand. Hierbij is een persoon ge dood en zijn vijf gewond. Een leege tabaksschuur is omge waaid, terwijl aan andere schuren schade werd aangericht. Ook het gewas werd door den storm neer geslagen. Zondagmiddag heeft te Malang noodweer gewoed. Leidingen van telefoon en electriciteit werden vernield, waardoor ernstige sto ring ontstond. „Voor een dergelijke réis bestaat geen dringende noodzakelijkheid" Duitsche bladen over het bezoek van Halifax BERLIJN, 22 Nov. (D.N.B.) Naar aanleiding van de gissingen in buiten landsche bladen over de resultaten van Halifax' bezoek schrijft de Völkischer Beobachter, dat de berichten over een bezoek van Von Neurath aan Londen slechts verzinsels zijn. Voor een derge lijke reis bestaat geen dringende nood zakelijkheid en zij wordt, naar het blad meent te mogen aannemen, dan ook in het geheel niet overwogen. Ook de Berliner Lokalanzeiger gelooft niet, dat Von Neurath naar Engeland zal gaan, terwijl de Borsenzeitung schrijft: Voorzoover wij meenen te wetén, is het thans nog niet juist over de moge gelijkheid van een réis van Von Neu rath te spreken. De National-Zeitung uit Essen schrijft, dat het contact van de afgeloopen week dienst kan doen als grondslag voor ver dere besprekingen over de middelen tot hét opheffen van de internationale moei lijkheden. Dit is in ieder geval reeds een succes, zegt het blad. De richting der Duitsche politiek is niet anti-En- gelsch. Niettemin is de politieke wereld toestand nog zóó onrijp en onoverzich telijk, dat eerst een zekere opheldering moet worden afgewacht, alvorens een der beide staten het verlangen naar niéuwe besprekingen te kennen gééft. Ettelijke slachtoffers op de Philippijnen MANILA. 22 Nov. (Havas). Woensdag en Donderdag j.l. heeft een hevige taifoen een aantal eilan den van de Philippijnen geteisterd; 80 personen zijn hierbij om 't leven gekomen, 170.000 menschen hebben 6chade geleden. Deze loopt in de millioenen. President Quezon heeft voor de getroffen eilanden den alarmtoestand uitgevaardigd, ten einde ongerechtvaardigde prijsop drijving te voorkomen. CODOS' VLIEGTOCHT NATAL, 22 November. (Havas.) De Chef-pilote Laurent Guerrero, welke be stuurd werd door Codos en Reine, was Zondagochtend om 9 uur uit Dakar ver trokken in de richting van Natal, waar zij te 0 uur 5 min. G.M.T. aankwam na een tocht, welke werd afgelegd met een gemiddelde uursnelheid van 280 I< M. De overtocht geschiedde een uur be neden den recordtijd op dit traject. Het vliegtuig is om 22 30 min, opgestegen mét bestemming Rio de Janeiro. Nader seint Havas uit Rio de Janeiro, dat Códos hedenochtend kwart voor vijf, na den Zuidelijken Atlantischén Océaan te zijn overgestoken, over Rio dé Janéi- ro vloog in de richting van Buénos Airés. Ook Polen zal dit voorbeeld vermoedelijk wéldra volgen SALAMANCA, '22 November (D.N.B.) Officieel wordt medegedeeld, dat de zaakgelastigde van Franco, Francisco Castiilo y Canipos, den Japanschen mi nister van buitenlandsche zaken een voorstel tot uitwisseling van diploma tieke vertegenwoordigers heeft voorge legd. De Japansche minister verklaarde zich met dat voorstel volkomen accoord. De erkenning der regeering van Franco en de uitwisseling van diplomatieke ver tegenwoordigers zullen binnen enkele dagén van kracht worden, als^de keizer de overeenkomst onderteeekend zal hebben. Politieke kringen te Warschau ver wachten, dat Polen binnenkort de junta van Franco zal erkennen, hoewèl lié- voegde kringen te dezer zake een volko men geheimhouding in acht nemen. Naar Havas verneemt, worden thans te Salamanca onderhandelingen gevoerd ovér de benoeming van een Poolschen consulairen agent, die bij de réchtsche Spaansohe regeering zal wordén geac crediteerd. Anderiessen staat plaats af aan Kupper, Leo Halle aan van Male Volledige middenlinie van Feyenoord AMSTERDAM. 22 Nov. De Keuze-commissie van den K.N. V.B. heeft het Nederlandsch elf tal, dat Zondag 28 November a.s. te Rotterdam tegen Luxemburg zal uitkomen in een voorwedstrijd voor het wereldkampioenschap, als volgt samengesteld: Doel: van Male (Feyenoord). Achter: Punt (D.F.C.) en Cal denhove (D.W.S.). Midden: Paauwe (Feyenoord), Kuppen (Feyenoord) en van Heel (Feyenoord). Voor: VVels (Unitas), v. Spaen- donck (Nepturtus), de Boer (K.F.C.), Smit (Haarlem) en Berg man (Blauw Wit). Als reserves zijn aangewezen: Halle (Go Ahead), van dèr Linden (N.A.C.), Anderiesen (Ajax), Bool (H.V.V.), Engelsman (Quick, Nijmegen) en de Winter (Haar lem). De K.C. gééft bij de samenstelling van dit elftal nog hét volgende commen taar: Bij dit elftal moet worden aangetee- kend, dat hoewel Anderiesen in dezen wedstrijd door de K.C. voor de bezetting van de spilplaats was aangewezen, hij deze plaats ten behoeve van de belang rijke proefneming met de volledige mid denlinie van Fevenoörd heeft afgestaan Met verzoek van Anderiesen om hem thans als reserve aan te wijzen, werd daarbij gaarne ingewilligd. Ook Leo Halle gaf er de voorkeur aan voor de zen wedstrijd als reserve te worden aangewezen. Een verkiezing van Punt op de rechtsachterplaats lijkt de keuze commissie na diens solide spel met het B-elftal te Rouen gerechtvaardigd, te meer omdat noch Weber noch Wilders in topvorm zijn. Bij de reserves zijn weer een paar jonge aankomende spelers op genomen, die de keuzecommissie aan de sfeer van internationaal voetbal wil gewennen. Tot zoover de verklaring van de keu zecommissie van den K.N.V.B. DE zware mist, die sinds giètèr- avond over ons land hangt hééft in het spoorwegverkeer slechts weinig stagnatie veroorzaakt. Over het algemeen kwamen de treinen vrij goed op tijd binnen en de grootste vertragin gen, welke zich voordeden, bedroegen niet meer dan tien minuten of een kwartier. Alleen het reizigersverkeer naar Duitschland is vanmorgen in de war geraakt, namelijk doordat de boot uit Engeland vanmorgen geruimen tijd te laat in Hoek van Holland arriveerde. Zoo kwam het, dat de reizigers voor Duitschland, die om half acht of acht uur aan het Utrechtsche Centraal Sta tion plegen aan te komen, vandaag eerst om half elf arriveerden. Was voor het reizigersverkeer de hin der van den mist, dus niet zoo ernstig, de spoorwegwerken om Utrecht hebben er indirect meer last van onder vonden. Doordat namelijk tengevolge van de verschillende kleine vertragin gen, welke vele treinen ondervonden, de dienstregeling eenigszins ontwricht raakte was het niet meer mogelijk de zandtreinen, die anders tusschen het gewone verkeer worden ingelegd, re gelmatig te laten rijden en daarvan heb ben enkele onderdeelen van de wèrk- zaamheden vandaag nadeel ondervon den. NEW YORK, 22 November. (D.N.B.) Onmiddellijk na het ontvangen van het bericht, dat het bedrijf van de Goodyear autobandenfabriek te Akron dooreen staking dreigde te worden stilgelegd, heeft de gouverneur van den staat Ohio tweeduizend man nationale garde ge mobiliseerd. De zeshonderd stakers vér lietén hierop de fabriek. STADSNJFUWS Ut én Thus jubiléerde. (2e blad pag. 1.) De taxitarièvèn. (2è blad pag. 1.) Cohcèrt in hét Gildèhuis. (2e blad pag. 1.) SPORT Voétbal- en hockeywèd&trijden van Zondag. (Derde blad, pag. 1.) Negentiende partij tusschen Dr. Euwe en Dr. Aljechin, remise. (Derde blad, pag. 2.) 'T MOOISTEWAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Tslsfoón 321. ..L Weerver wachting Medegedeeld door het K.N.M I* te De Bilt. Zwakke tot matige ZO. tot Z, wind. nevelig tot zwaar bewolkt, later eenige kans op regen, tem peratuur om het vriespunt des nachts, overdag iets zachter. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Verhooging van het beschik baar gestelde gedrag Op de in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer inzake de begrooting van Sociale Zaken gestelde vraag van verscheidene leden, of het bedrag van 100 millioen gulden, dat tot nu toe voor het Werkfonds beschikbaar is gesteld, zal worden verhoogd, heeft minister Romme in de M. v. A- bevestigend geantwoord Binnenkort zal een wets ontwerp terzake aan de Staten-Gene- raal worden voorgelegd. Dan zal tevens blijken, dat de outil lage van het Werkfonds verbeterd wordt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1