TELEURSTELLING VAN CHINA Verklaart DE EEMLANDEU TALRIJKE RESERVES IN FRANCO'S NOTA Beduchtheid TELKENS DICHTER BIJ NANKING Japan den oorlog? der Franschen HONGAARSCH BEZOEK Belrogrijkste N5eo ws Voor Bleyle Kleeding Dinsdag 23 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36 e Jaargang No. 125 Niet-inmengingskwestie VERWIJDERING DER VRIJWILLIGERS Het ongeval op de „Van Galen" BRUSSEL BRACHT GEEN HULP JAPANS TROEPEN VORDEREN SNEL ACTIE DER NAZI'S IN OOSTENRIJK Dit nummer bestaat uit 2 bladen Licht op 4 uur 26 min. TSCHOFFEN NIET FORMATEUR De ruggegraat van elk reclame-plan COURANTENRECLAME AMERSFOGRTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, i^— elke regel meer f 0,25. Liefdadighcids-advcrtenticn voor do helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Burgos wenscht verschillende waarborgen t.a.v. de enquêtecommissie Noch wapenstilstand, noch bemiddeling LONDEN, 23 November(Havas-) De in het buitenland gepubliceerde berichten, volgens welke Franco aan den Britschen ambassadeur zün antwoord zou hebben doen toekomen op de vragen die de Lon- 'densche commissie gesteld heeft ten aan- 2ien van het plan tot terugtrekking der buitenlandsche vrijwilligers worden in de kringen der commissie als op zijn minst Voorbarig beschouwd. Uit betrouwbare, hoewel niet offici- eele bron te Londen verluiden de vol gende bijzonderheden omtrent het ant woord van Burgos op de Engelsche no !ta: (1). Zij wenscht, dat er geen verwar ring bestaan zal over de functies der commissie, die naar haar meening slechts belast kan zijn met het instef- Qen van een onderzoek naar het aantal (vrijwilligers en niet de omstandighe den, waaronder zij teruggetrokken moe ten worden, kan vaststellen. Zij ;wenscht derhalve nauwkeurig te weten, iwelke bevoegdheden de delegatie zal (hebben- j (2). Zij behoudt zich het recht van Controle op de persoonlijkheden voor. «die de delegatie zullen vormen en op die, welke de delegatie zullen vormen. w?lke naar Valencia zal gaan en vraagt Iderhave, dat de namen der leden tevo ren aan haar zullen worden voorge- llegd- De toon van het antwoord is hof felijk, maar krachtig. Het Britsche stoomschip Euphorbia. Öat door den Britschen torpedojager Hastv werd opgebracht, verdacht wa penen aan boord te hebben, is gister ochtend. naar officieel uit Gibraltar Wordt medegedeeld, vrijgelaten- Zal Parijs in elk opzicht kunnen rekenen op den steun der 1 Kleine Entente? Delbos' reis moet klaarheid scheppen In de Agence économique et finan- cière behandelt de voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandsche zaken. Henry Bérenger, de aanstaande reis van minister Del hos naar Midden- Europa. Hij zet uiteen, dat Frankrijk .Tsjecho-Slowakije militair en diploma tiek moet bijstaan bij aanvallen op zijn gebied of zijn onafhankelijkheid. Deze zaak is des te ernstiger, aangezien Tsje cho-Slowakije aldus Bérenger het .voorwerp van voortdurende bedreiging Van Duitschland is. Schrijver vraagl zich af. of Frankrijk de eenige steun van Tsjecho-Slowakije is en hij stelt vast Idat de verhouding tusschen Polen en Tsjecho-Slowakije niet bijzonder vriend schappelijk is Polen zal Frankrijk hij- staan. wanneer dit land wordt aange vallen. doch wat behelst het Poolsch- Roemeensche verdrag? Zwid-Slavië zal tegelijk met Frankrijk mohiliseeren in geval van een Duitschen aanval, doch wat zal dit land doen ingeval van een Duitsch-Tsjechisch conflict? Wat zal het 'doen in geval van een conflict in de Middellandsche Zee? De houding van Engeland ten aan zien van den Rijn en de Middellandsche Zee is wel duidelijk doch men vraagt zich af. welke houdine dit land ten aan zien van Middpn Europa zal aannemen Bérenger besluit zijn uiteenzetting als volgt: Ziehier de vraagstukken waarom trent de reis van Delbos opheldering moet verschaffen. BATAVIA. 23 Nov. (Aneta). De toestand van de beide leden van de he manning, die licht gewond zijn toen de „Van Galen" door een storm werd over vallen is goed. Deze lichtgewonden zijn 'de schipper Hessels en de matroos eer ste klas Paesschen. Manifestatie van de vriendschap tusschen Boedapest en Berlijn BERLIJN, 23 Nov. (D.N.B.). De Hongaarsche ministerpresident en de minister van buitenlandsche zaken, Da- ranyi en Ivanya, hebben gisterochtend een bezoek gebracht aan den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, Von Neurath. Daranyi, die ook dc portefeuil le van landbouw heeft, begaf zich ver volgens naar Darré. 's Middags waren de Hongaarsche staatslieden de gasten van Goering op Karinhall en wat later bracht Von Neu rath den heeren een tegenbezoek. Ook Darré beantwoordde het bezoek, door Daranyi bij hem afgelegd. In het huis,van den rijkspresident heeft Von Neurath den Hongaarschen ministers een maaltijd aangeboden, waarbij verder onder meer aanzaten de diplomatieke vertegenwoordigers van Oostenrijk. Hongarije en Italië en de ministers Von Blomberg, Schwerin Krosigk. Frick. Darré en Schacht. Von Neurath hield een toespraak, waarin hij zeide, dat het in het derde rijk verepnigdp Duitsche volk met sym pathie de krachtige verrijzenis van de Hongaarsche natie gadeslaat. Onze re geeringen. aldus Von Neurath, staan zij aan zij. Het wederzijdsche vertrouwen is een waarborg voor onze politieke toe komst. Onze blik blijft gericht op de on vervreemdbare rechten onzer landen en daarmede tevens op het hooge doel van een redelijken vrede in Europa. Daranyi zeide in zijn antwoord, dat de vriendschap tusschen Duitschland en Hongarije door den wereldoorlog slechts versterkt is. Ofschoon beide vol ken veel onrecht hebben moeten lijden, zal hun vriendschap aan vreedzame doeleinden gewijd zijn. MET MAN EN MUIS VERGAAN Spaansch vrachtschip ver moedelijk op een mijn geloopen BARCELONA, 23 November (Reu ter). Het agentschap Febus meldt, dat het kleine Spaansche vrachtschip C.ale el Cofauha met man en muis gister ochtend is vergaan na de haven Ca stellon te zijn uitgeloopen C.a6tel Ion ligt op 45 mijl ten Noorden van Valencia Voor het schip in de diepte verdween, werd een ontploffing ge hoord. De oorzaak van de ramp staa' niet vast, maar de mogelijkheid b- staat, dat het schip op een mijn is ge- loopen. BULGAARSCHE KONINGIN NAAR ITALIË ZüRICH, 23 Nov. (D. N. B.) De ko ningin van Bulgarije is gisteren naar Italië vertrokken om haar oudere, het Italiaansche koningspaar, te bezoeken. De intocht van den lieer J. J. van Sonsbecck. den nieuwen burgemeester van Beek (L.). De burgemeester met zün gezin tüdens het défilé Wellington Koo beklaagt zich over het platonisch gebaar der conferentie Solidair optreden bleef achterwege BRUSSEL, 23 Nov. (Reuter.) In zün rede over de ontwerp-verklaring, die in de voltallige besloten vergadering der ne- genmogendhedenconferentie ingediend is heeft de Chinecsche gedelegeerde. Wel lington Koo er op gewezen dat zü slechts opnieuw de ulgemeene beginselen beves ligt en dat niets gedaan wordt ten aanzien van de gemeenschappelijke houding die volgens de voorstellen door de mogendhe den zou worden aangenomen terwül nog minder gedaan Is ten opzichte van de uit voering der concrete maatregelen wuar toe de Chineesche gedelegeerde heeft aan gespoord om de Chineesche weerstands kracht te versterken en de Japansche agressie te stuiten. Wellington Koo behield zich hel recht voor zekere amendementen op hei ontwerp in te di oen. Voorts zeide hij o-mdat zonder positief optreden mid dellijke of rechtstreeksche verklarin gen. al zijn zij oprecht van geest, niei doeltreffend kunnen zijn. De wereldge beurtenissen der laatste twee jaar too oen aan. dat aarzeling en weigering van den kant der mogendheden, die wet en orde in stand willen houden in Ie internationale betrekkingen, er eer der toe leiden de krachten van geweld pn wanorde aan te moedigen dan ze af te schrikken. De Chineesche delegatie gelooft, dat solidariteit in doelstelling ge volgd moet worden door solidariteit in optreden. China gelooft het rechl te hebben den eisch te stellen, dat een gemeenschappelijke poging ge daan zal worden door de andere mogendheden, die het negenmo Ravitailleering geschiedt hier en daar per vliegtuig Chineesche soldaten aan het muiten geslagen? SIANGHAI 23 Hov (Havas.) - Hel Chineesche blad Takoengpau bericht dat de Chineesche troepen gisteren uit Woesui zün vertrokken en naar het Westen zün getrokken Zii organiseeren een nieuwe verdedigingslinie Reeds bestaan verster kingen bü Tslingkiane en is hier een ver sperring in de langt se gelegd. De lapanneezen rukken snel op naar Nanking. Op zekere punten worden hun troepen door de luchtmacht geravitail leerd. Door de zware regens ziin de wegen in modderpoelen veranderd. Reuter seint uit Sjanghai, dat de Chi- neezen de Japansche troepen ten Zuiden van het Taihoe-meer trachten tegen te houden. Derhalve worden aanzienlijke versterkingen naar Woesjing gezonden. De geheele burgebevolking heeft de stad verlaten en men verwacht hier een groo ten veldslag. Hoewel de rechtervleugel van dé Japansche troepen oprukt naai Kiangjin, blijft de Chineesche verdedi gingslinie nog ongebroken. Ten Zuiden van Lau Tai Hoe trekken de Chineezen volgens Havas in Weste lijke richting terug. In Tsjekiang rukken de Japansche troepen op in de richting van Hangtsjoe. De Chineesche troepen, die zijn terug getrokken uit Kasjing, het belangrijke spoorwegknooppunt op 80 kilometer ten Z.W. van Sjanghai, zijn volgens Domei in den nacht van 21 November te Hangtsjau aan het muiten en plunderen geslagen. De muiters geraakten in hot sing met de troepen der eentrnle Chinee sche troepen, waarbij aan weerszijden ongeveer 800 slachtoffers vielen. Ook komen berichten van muiterij ondei Chineesche troepen uit Kiangsjan en Tsjoesjan aan de spoorlijn Hangstjau— Nantsjang. Het Chineesche agentschap Central News bericht, dat de Japansche troepen in de provincie Siansi na een rust van een tiental dagen zich gereed maken op ie rukken naar het Zuiden en het Wes ten. De Japansche strijdmacht, welke hü Joetse en Tai koe is samengetrokken wordt op twaalf regimenten geraamd Zeven andere regimenten rukken op van Taijoean naar Fengjoean en Litsjin. In het gebied van Kiesoe is Japansche cava lerie opgedoken. gendheden-verdrag hebben onder teekend, niet alleen om dit verdrag te doen eerbiedigen, maar in het algemeen belang van recht, orde en wereldvrede- In plants van te hebben bijgedragen tot het doen heerschen van stabiliteit en orde in de wereld, aldus Wellington Koo, zal de conferentie, door haar over ijld en onvruchtbaar einde, het gevoel van algemeene onveiligheid, dat reeds zr verspreid is, versterkt hebben. Het is mogelijk, dat zij op deze wijze de kleine en zwakke staten nog meer aan de genade overlevert van de sterke staten met agressieve neigingen en dat zij de vreedzame naties er toe brengt zich minder dan ooit veilig te gevoelen. Nader wordt gemeld, dat de Brussel- sche conferentie haar werkzaamheden gisteren om kwart over zeven heeft ge ëindigd. Zij zal Woensdagmiddag om drie uur weer bijeenkomen en dan de bespreking voortzetten der thans aan de orde zijnd heide documenten, n.l. een ontwerp-rapport en een ontwerp- verklaring. Men hoopt, dat de Chineesche dele gatie Woensdag instructies van haar "egeering zal hebben ontvangen. PRESIDENT SALAZAR BESCHULDIGD Portugcesche persoonlijkheid voor een tijd van twee jaren verbannen LISSABON, 23 Nov. (Havas). Offici eel wordt medegedeeld, dat kolonel Henrique Paiva Couceiro voor den tijd van twee jaar verbannen is Hij werd beschuldigd president Salazar een brief te hebben geschreven, waarin hij de politiek ten aanzien van Angola critiseerde. Deze brief heeft hij aan ver scheidene personen laten lezen In de officieele mededeeling wordt nog verklaard, dat Couceiro de be schuldigingen, welke hij in zijn brief heeft geuit, niet kon bewijzen. Cou ceiro is de laatste adjudant van koning Manuel en voormalig administrateur van Angola. WEEN EX. 23 Nov (Havas) ln Stier marken i6 een geheime nationaal-socia- listische organisatie ontdekt, welke vertakkingen had in het geheele Enns- d.al en welke beschikte over S. A.-af- deelingen Een twaalftal personen, on der wie onderw ijzers en ambtenaren zijn gearresteerd. DE VLIEGTOCHT VAN CODOS SANTIAGO DE CHILI, 23 Nov (Ha vas). Het door Codos bestuurde vlieg tuig is gisteren om 20.50 uur (g. m. t.) alhier aangekomen. TWEETAL VLAMINGEN GEARRESTEERD OOSTENDE 23 Nov. (Havas). Het Viaainsch-nationalistische Kamerlid Leuridan en het lid van den provincia len raad Van Steen landt zijn gearres teerd op het oogenblik. dat zij. met ha mer en heitel gewapend, den Fran schen tekst van de straatnaambordjes vernielden. okio zou China energieke willen aanpakken Japansche vliegtuigen boven Nanking TOKIO, 23 Nov. (Domei). Dit laar zal de Chineesche opperbevel hebber, generaal Tsjang Kai Tsjek, zoo schrijven de Japansche bladen, wellicht een kerstgeschenk krijgen van Japan in den vorm van een oorlogsverklaring, zooals hij verle den jaar December door de com- nistische troepen te Sianfoe gevan gen werd gezet. De Japansche re geering, zoo gaan de bladen voort, heeft thans haar nauwkeurige aan dacht gewijd aan het feit, dat de Chineezen voornemens zijn de vij andelijkheden tegen Japan voort to zetten. De correspondent van de -Nitsji-Nitsji werpt eenig licht op omstandigheden, welke geleid hebben tot de verplaat sing der centrale regeering uit Nan king naar Tsjocngking. Op 14 Novem ber zoo schrijft hij. kwamen 18 leiders der regeering van Nanking in conferen tie bijeen, o.in. Tsjang Kai Tsjek en zijn vrouw, om te beraadslagen over de wcnschelijkheid van oorlog of vrede met Japan. Toen der 18 leiders waren voor vrede, maar de overige acht. onder wie zich ook mevrouw Tsjang Kai Tsjek bevond, bleven zich tegen vredes onderhandelingen verzetten en drongen aan op het voortzetten der vijandelijk heden tot het bittere einde. Men besloot daarop den regeeringszetel te verplaat sen. Volgens den correspondent zou Tsjang Kai Tsjek zelf tot de „vredes partij" behoord hebben. Voorts wordt in Tokio ■vernomen, dat admiraal Soetsoegoe, de vroegere vloot- commandant, gisteren een onderhoud gehad heeft met den eersten minister, prins Konoye. waarin hij er op aan drong China den oorlog te verklaren, om den toestand krachtdadig ter hand te nemen. De persafdeeling van de Japansche marine meldt, dat Japansche marine vliegtuigen gisteren boven Nanking verschenen zijn en drie van de zes Chineesche vliegtuigen, welke de Sov- iet-Unie onlangs heeft geleverd, hebben neergehaald Voorts hebhen marineloc- tellen gisteren het vliegveld van Tsjne kiakaw in de provincie Honan inlen- ief gebombardeerd, Japansche eischen door Sjanghai ingewilligd De gemeenteraad zal de Japansche eischen inwilligen, heeft de woordvoer Ier van den Sjanghaischen gemeente raad medegedeeld. Hij voegde hieraan volgens Reuter toe. dat volgens zijn meening dc Japansche autoriteiten welke Sjanghai bezet hebben, het recht hebben all6 noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen, dat de Chi neesche regeering hier een politieke of andere activiteit ontwikkelt. BEZETTE FABRIEKEN ONTRUIMD PONTIAC. 23 November (Reuter) De arbeiders, die in de Fi6herfabriek een sitdownstaking begonnen waren, zijn bisteren uit de fabriek weggetrokken onder leiding van Homer Martin, die verklaarde, dat de stakers met alge meene stemmen besloten hadden de fabriek te ontruimen Hij voegde hier nog aan toe, dat hij zou trachten met Ie maatschappij te onderhandelen over l» grieven der werknemers. Nader wordt uit Pontiac (Michi gan) gemeld, dat de „sit-down"sta- king van zes dagen bij de Fisherfa briek is geëindigd; alle maatregelen zijn getroffen om het hedrijf weer zoo snel mogelijk op gang te bren- gen. PHILIP DE LAS7.LO t Philip de Laszlo, de bekende portret schilder, voor wien Edward VII en vele andere beroemde personen geposeerd hebben, is op 68-jarigen leeftijd in zijn woning te Hampstead overleden. Laszlo die van gehoorle Hongaar was, werd in 1914 in Engeland, enkele dagen vóór den oorlog genaturaliseerd. In 1930 werd hij tot voorzitter der Roval Socie- tv of British Artists gekozen. op andere pagina's sr AnsNimws Jubileumavond Charlotte Kohier. (2e Blad, pag. 1.) SPORT A.Z. en P.C. won van D.K.R. (2e Blad, pag. 1.) 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is.'n Parapluie van SPIEKERMANN Langeslraat 31 Telefoon 321 \Y eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige Z.O. tot Z. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen regen, tempera tuur om het vriespunt des nachts, overdag weinig veran dering in temperatuur. BRUSSEL, 23 Nov. (Belga). De koning heeft hedenochtend oud minister Tschoffen (Christen-demo craat) ontvangen. Men veronder stelt, dat de koning hem zal ver zoeken een nieuwe regeering samen te stellen Een later bericht houdt in. dat Tschoffen de opdracht, om een nieu we regeering te vormen, van de hand heeft gewezen. Janson heeft zich bereid ver klaard, zijn pogingen, een kabinet te vormen, te hervatten. Eerst had de koning nog den socialist Brunet met de samenstel ling eener regeering willen belasten, doch deze had geweigerd. VERKEERSSTAKING IN TUNIS PARIJS. 23 November (Havas). De Temps publiceert een telegram uit Tu nis, waarin gemeld w.ordt, dat gisteren een algemeene autobus- en tramsta king is afgekondigd, nadat vergaderin gen gehouden waren, waar het perso neel besloot het verkeer en de electri- .■iteüslcverine stop te zetten, wanneer de loonen niet verhoogd werden. Tot dusverre echter beperkt do sta- ing zich tot het verkeer. MOND- EN KLAUWZEER IN PALESTINA JERIZALEM, 23 Nov. (Reuter). Ook onder het vee in het Heilige Land is thans mond- en klauwzeer uitgebro ken en wel in de nabijheid van Beisan, een groote marktstad in het dal van de Jordaan. Het Palestijnsche departement van landbouw heeft krachtige maatre gelen genomen, teneinde uitbreiding van de epidemie tegen te gaan. RITMEESTER G. A. DE STOPPELAAR BUITENZORG. 23 Nov. (Aneta). Met ingang van 30 November a.s. is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den intendant van het buis van den Toiivprneiir-genernal. ritmeester G. A. de Sfonnelaar. onder toekenning van den titulairen rang van majoor.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1