VERLANGENS VAN BERLIJN Koninklijk Kanton bestookt met talrijke bommen Fr ankrijks politici Onthullingen vriend der arbeiders JANSON IS geslaagd naar Londen DË EËMLANDEU der Schout bij nacht H. Ferwerda Huberman naar Europa Licht op Voor Blsyle Kleeding H.M. de Koningin in den Haag Woensdag 24 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 126 Manchester Guardian AANTAL DOODEN ZEER GROOT DE TWINTIGSTE PARTIJ remise geworden VELE DOODEN OP JAMAICA SNEEUWSTORMEN IN AMERIKA Mihalache treedt af als partijleider Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 m 4 uur 25 min. Het universale reclamemiddel COURANTENRECLAME 'AMEP SFQGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiên voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Duitschland bereid naar Genève I terug te keeren. als het hand vest wordt herzien? Een groote reeks eischen E Manchester Guardian geeft een uiteenzetting van de verlangens van 'Duitschland zooals deze aan lord Halifax kenbaar zouden zijn gemaakt: 1Duitschland is bereid in den Volken "bond terug te keeren op voorwaarde dat het handvest zal worden herzien d.w z dat de bepalingen Inzake de sancties zul len worden eewifzigd dat elke betrekking 'iusschen den Rond en de opgezegde ver dragen zal worden opgeheven dat de clau sules over de schuld van den oorlog zul len worden geschrapt en dat de verdra 'gen der minderheden zullen worden gewij zigd. Ook wordt geëischt dat Engeland 'de souvereiniteit van Italië in Ethiopië zal erkennen. (2) Engeland moet toestemmen in een reorganisatie van den Tsfechischen staatsvorm naar het model van den Zwitserschen bondsstaat. (3) Engeland moet zich verbinden de Oostenrijksche regeering geen diploma- Heken, politieken of militairen steun te verleenen. (4) Duitschland verbindt zich in zes jaar het koloniale vraagstuk niet ter sprake te zullen brengen, indien Engeland belooft na dien tijd Duitschland te helpen bii het verkrijgen van koloniën. Duitsch land zal dan geen militaire of vlootbases aanleggen in zijn oude koloniën. (5) Duitschland belooft zijn best te zullen doen om den vrede in Spanje te herstellen, wanneer Londen Sala manca zal erkennen (6) Duitschland belooft tevens zijn best te zullen doen den vrede in het Verre Oosten te herstellen. Indien Duitschland volgens de bovengenoemde verlangens naar Genève terug zou keeren, zoo gaat de Manchester Guardian verder, zou het de vergaderzaal als over winnaar betreden, omringd door vazalstaten en zou het naar de hegemonie in den bond kunnen grijpen, vooral wanneer ook Japan naar Genève terug zou keeren Genève zou dan een steunpunt voor de as RnmeBerliin worden. Maatschappelijk werk van den hertog van Windsor Opruiming van krotten LONDEN. 24 November. Anderhalt millioen pond sterling heeft de hertog van Windsor, toen hij nog prins van Wales was. ten koste gelegd aan zün nagingen om de Britsche arbeiders te helpen DU cijfer, resultaat van onderzoekingen van een onzer medewerkers in kringen die met Bukkingham Palace in contact staan geeft het antwoord op een vraag die naa voren is gekomen naar aanleiding van de reis. die de hertog recentelijk door Duitsch land maakte waar hii arbeids- woon- en andere maatschappelijke problemen bestu deerde Het grootste deel van de anderhall millioen pond werd, voor zoover be kend, door den hertog gebruikt voor de .verandering van de „slums" van Ken- nington, een Zuidelijke voorstad van Londen, in moderne arbeiderswoonwij ken. Dit gebied, ongeveer een vierkante mijl groot, gelegen op den Zuidelijken oever van de Theems behoort tot het hertogdom, dat Edward van zijn ge boorte tot zijn abdicatie als oudste zoon van den regeerenden vorst toebehoorde. Uit dp inkomsten van dit hertogdom, 'dat met zijn boerderijen, oesterbanken en tinmijnen een van de rijkste gebie den van Engeland is en jaarlijks een saldo van 90 000 tot 100 000 pond ster 3ing oplevert betrok de hertoe de mid- 'delen tot het verwerkelijken van zijn hervormingsplannen. De inkomsten werden ten tijde van Edward verdeeld tusschen hem en den staat; de bedra gen, die hij voor maatschappelijke doel einden besteedde, maakten dus een aan zienlijk deel van zijn inkomsten uit. Onder de overige sociaal-politieke on dernemingen van Edward heeft tnder tijd zijn reis naar Zuid-Wales. aan der vooravond van de abdicatiecrisis, veel opzien gebaard. Nadat hij de stilliggende fabrieken bezichtigd had en door de ergste slums gewandeld was, zeide hij zijn beroemd geworden woord: „Hier zal iets gebeuren" De regeering poogde later deze uitspraak zoo te interpre teeren. dat Edward zou gezegd heb ben: ..Hier moet iets gebeuren" Mei de hem eieen activiteit liet Edward op zijn woorden de daad volgen en verzocht Malcolm Stewart, die iuist was afgetreden als commissaris voor de depressed areas, om een onder houd, waarin hii met hem en den minister van arbeid. Brmvn de mo gelijkheid besprak om den nood te lenigen. Bij een ander bezoek aan de woon plaatsen der armen in de Gorbalwijk yan Glasgow bleef de hertog voort durend zwijgen en wendde zich eerst te gen het einde van het bezoek plotseling tot een vertegenwoordiger der stad. Hij stelde hem de vraag: „Heeft u eenig idee wat ik hier graag zou doen?" „Neen, Hoogheid", antwoordde de man. die meende, dat hij nu een grootsch plan zou vernemen. Maar de hertog antwoordde: „Ik zou het liefst de heele zaak in de lucht laten vliegen." Onmiddellijk nadat Engeland den gouden standaard verlaten had, noodig- de Edward een groot aantal captains of industry, onder wie sir Herbert Austin en sir William Morris, uit voor een di ner en bezwoer ze om door het aanne men van nieuwe werkkrachten bet hunne te doen om de crisis te boven te komen. Er zijn zelfs industrieelen. die van meeninc zijn dat dit diner «Ie eer ste stap zou zijn geweest naar het her stel van het F.ngelsche bedrijfsleven Velen achten het ook zeker dat de bouw '-'an een reeks fabrieken door den auio- mohielindustrippl Morris, de tegenwoor dige Lord Nuffield, te danken i9 aan dpze prinspjijkp aansporing. LOUIS VICTOR SAAR OVERLEDEN De in Nederland geboren componist Louis Victor Saar is te Saint Louis in Missouri op 86-jarigen leeftijd overle den. Opnieuw een socialistisch- katholiek-liberale Belgische regeering BRUSSEL. 24 Nov. (Belga). Janson is er in geslaagd een nieuwe regeering samen te stellen. De nieuwe ministers zijn hedenochtend te half elf beëdigd. De premier Janson De nieuwe regeering is al6 volgt •samengesteld: Minister-president en minister zonder portefeuille: Janson (liberaal). Minister van buitenlandsche zaken: Spaak (socialistisch Kamerlid). Minister van P.T.T.: Bouchéry (socia listisch Kamerlid). Minister van openbare werken: Mer- lot (socialistisch Kamerlid). Minister van arbeid en sociale zaken: Delattre (socialistisch Kamerlid). Minister van openbare gezondheid: Wauters (socialistisch Kamerlid). Minister van financiën: De Man (so cialistisch Senator). Minister van justitie: Dubue de War- naffe (Katholiek Kamerlid). Minister van economische zaken: Van Tsacker (Katholiek Kamerlid). Minister van landbouw: Pierlot (Ka tholiek Kamerlid). Minister van verkeerswezen: Marck 'Christen-Democratisch Kamerlid). Minister van koloniën: Rubbens Christen-Democratisch Kamerlid). Minister van onderwijs: Hoste (libe raal). Minister van binnenlandsche zaken: Dierckx (liberaal senator). Minister van landsverdediging: Lui tenant-generaal Denis. De nieuwe minister-president Paul Emile Janson is te Brussel geboren in het jaar 1872 Hij is een der meest vooraanstaande figuren van de Belgi- Japan op Engeland ontstemd wegens den wapenhandel in Hongkong Troepenlanding voorbereid in Sjantoeng KANTON, 24 Nov. (Reuter). - Japansche bombardementsvlieg tuigen hebben heden Kanton gebombardeerd. Men raamt, dat ongeveer honderd burgers hierbij om het leven zijn gekomen. Nader wordt gemeld, dat Kan ton twee keer werd gebombar deerd, eerst door vijf vliegtuigen, later door acht. Het Roode Kruis begon terstond met het bergen der dooden en gewonden. De materieele schade is zeer aan zienlijk. Ook lieten de Japansche vlieg tuigen een aantal bommen vallen op het eindpunt van den Kanton- Kauloengspoorweg en op Toeng- sjan. Eén hiervan kwam bij het ltaliaansche consulaat terecht. Volgens de Takoengpau kruisen een twaalftal Japansche vaartuigen voor de kust van Sjantoeng, hetgeen erop wijst, dat binnenkort nieuwe troepen zullen worden ontscheept. De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft gezegd, dat de Britsche autoritei ten te Hongkong niet wettelijk verplicht zijn den wapenhandel te Hongkong te verbieden, docb hun houding „is niet zeer vriendschappelijk ten aanzien van Japan". Hij voegde hier ironisch aan toe: Er is hier sprake van een neutrali- teitskwestie, want er bestaat geen oorlog tusschen China en Japan De Japansche pers verklaart, dat de minister van buitenlandsche zaken zicb tegen de voorstellen van het internatio naal comité, om een neutrale zóne in Nanking te scheppen, zal verzetten, in dien deze zóne zal moeten dienen om de Japansche operaties te hinderen. Hij zal dit voorstel evenwel aanvaarden wanneer het de bedoeling is een toe vluchtsoord voor niet-strijders te schep pen. zooal6 Nantau voor Sjanghai is geweest. Een officieele verklaring is echter nog niet gepubliceerd. Norman Davis heeft besloten zijn ver trek uit te stellen. Hij zal op 2 Decem ber naar New York scheep gaan. Malcolm Macdonald is gistermiddag naar Engeland vertrokken, teneinde aanwezig te zijn bij de aankomst van het stoffelijk overschot von zijn vader. Ramsav Macdonald. Hij zal heden in de Britsche delegatie vervangen worden door lord Cranborne. EUWE-ALJECH1S Stand thans: Aljechin 11, Euwe 9 AMSTERDAM, 24 Nov. - Naar wij vernemen heeft dr Aljechin voor de twintigste partij, welke gisteravond werd afgebroken, remise aangebo den, hetgeen door zijn tegen stander aanvaard is. De afgegeven 41ste zet van Aljechin was: Db8Xa7. De stand is thans: Aljechin 11. Euwe 9. De 21ste partij wordt Don derdagavond in „Krasnapol- sky" gespeeld. sche balie. In 1919 werd hij deken der advocaten. Hij is lid van de liberale partij en werd in 1910 voor het eerst tot Kamer lid gekozen en in 1914 werd hij herko ren. Gedurende den oorlog maakte hij zich zeer verdienstelijk. Na een kort verblijf te Londen en te Saint Adresse olj Havre, waar de Belgische regcering zetelde, begaf hij zich naar het bezette gebied, waar hij de moreple kracht van het land hielp handhaven tegen den overweldiger. Na den oorlog was hij een der eerste staatslieden, welke door koning Albert werden geraadpleegd In 1920 trad hij als minister van oor log in het kabinet-Delfroix en hij had een groot aandeel In het sluiten van de militaire verdragon met Frankrijk. Van 1927 tot '31 was hij minister van justitie in het kabinet-Ja6par en van 1932 tot '34 vervulde hij dezelfde func tie in het kabinet-De Broqueville. In 1931 benoemde de koning hem tot mi nister van staat, In 1935 werd hij tot lid van den Senaat gekozen en sedert 1036 vervulde hij de rol van belang stellend toeschouwer. Verscheidene ma len heeft hij zijn land in de vergade ringen v9n den Volkenbond vertegen woordigd. Hij is een sterke figuur met een onafhankelijk karakter en een hooge opvatting van zijn plicht. Slachtoffers van hevig noodweer LONDEN. 24 Nov. (D.N.B.). - Uit Kingston op Jamaica wordt gemeld, dat de laatste dagen het eiland ge teisterd is door een geweldigen regenval, welke groote overstroo mingen heeft veroorzaakt Hierdoor zijn in het Wésten van het eiland negentien personen om het leven gekomen. Wegen in Canada onbegaan baar geworden NEW YORK. 24 Nov. In Nieuw Engeland heeft de eerste zware sneeuwstorm van dezen winter acht menschen het leven gekost. Op de met ijs bedekte wegen liep het ver keer in de war. terwijl ook overi gens aanzienlijke schade is aange richt. Ook in den staat New York is veel sneeuw gevallen. Volgens een bericht uit Ottawa zijn de wegen in Ontario door den zwaren sneeuwval onbegaanbaar ge worden. Over een groote uitgestrekt heid zijn de verbindingen verbro ken. Op sommige plaatsen daalde de temperatuur tot 14 graden onder nul. BOEKAREST 24 Nov. (D.N.B.) - De voorzitter van de nationale hoerenpar tij. Mihalache. heeft zijn functie neerge legd. Als reden gaf hii op. dat hij, nu het hem niet gelukt ie de partij aan het bewind te brengen. zich uit het politieke leven terug wilde trekken. De vroegere na rt i i voorzi 11 e r. ou d-m i n i st e rpresi d en t Manioe. is met algemeene stemmen tot zün opvolger benoemd. Bij het overnemen van het voorzitter schap verklaarde Manioe. dat de partij het koningschap en het grondwettelijk regime zal blijven steunen. WATERPARTIJTJES Vroeger waren het slechts de bul- (enplaotscn, die zich op het bezit van vijvers of waterpartijen konden beroe men. doch thans, nu de moderne tuin aanleg ook rotspartiitjes en stapel- muurtjes tot de kleine tuinen heeft toegelaten, is ook het vüvertle daarin doorgedrongen. Het is dikwijls een ideale oplossing voor ccn laagliggen- den tuin. die na ccn flinke regenbui reeds onder water komt te staan De aanleg van een vijver is nog niet zoo eenvoudig omdat zij een deel van het geheel moet vormen, dus zich moet atmpassen aan de omgeving. Een brcede vijver in een langen smallen tuin b.v. valt geheel uit den toon. In een rechtlijnigcn tuinaanleg behoort ook het vijvertje in den zelfden trant uitgevoerd te worden, en wanneer het bij het huis aan moet sluiten, verdient het voorkeur de zelfde steensoort te gebruiken De vijvertjes die we tegenwoordig zien. zijn meestal kunstmatig aange legd en gemetseld van steen of beton al of niet met tegels gevoerd Als we te doen hebben met een stcvigen onder grond behoeft de bouw niet zoo soli de te zijn als in muilen zandgrond. Door de wanden eenigszins schuin op te trekken komt de zwaarte van de slcencn op de helling te rusten Willen we echter liever een loodrechten wand dan moet deze minstens 10 c.M dik zün om inzakken te voorkomen Hoe dichter bii huis hoe hooccr de water spiegel moet zün en aansluitend aan het huls zien we het water liefst niet lazer dan 5 c M. onder den rand Versch water wordt zoo noodig aan gevoerd door een buis. die op de wa terleiding is aangesloten, of eenvoudig door den tuinslang Het water komt mooier uit tegen stecnen dan tegen cement, en het aller fraaist tegen blauwe of groene tegels, hetgeen van de belichting afhangt. In den modernen tuinaanleg kunnen we ook met behulp van rotsstecncn ccn aardig watervalletje of partütle maken, we denken hier b.v. aan een betonnen gootje, dat zich door een rotspartütfe kronkelt, en gevoed wordt door een kraan van de waterleiding, die verborgen is onder de verschillen de rotspartiitjes welke natuurllik spe ciaal geschikt moeten zijn voor voch tige plekjes. Zal worden bevorderd tot vie-admiraal 's-GRAVENHAGE, 24 Nov. Naar wij vernemen zal de commandant der zeemacht in Ned.-Indië. schout bij-nacht H. Ferwerda. met ingang van 1 Januari a.s. bevorderd wor den tot vice-admiraal. Prof. Reddingius over den toestand van zijn patiënt tevreden BATAVIA, 24 Nov. (Aneta). De be roemde violist Huberman, die in Ne- derlandsch-Indië licht gewond werd bij de ramp met de „Specht" en boven dien een longontsteking had opgeloo- pen, is thans met de „Christ Huygens" naar Europa vertokken. Hij werd uitge leide gedaan door den president van den Bond van Nederlandsch-Indische kunstkringen, mr. J. Ph. van Hasselt en den heer J. de Ruvter Korver. admini strateur van den Bataviaschen kunst kring. Prof. Reddingius, die den zieken violist in Tndië behandelde, was tevre den over den toestand van zijn patient H.MS. TORPEDOBOOTJAGER „VAN GALEN" 's-GRAVENHAOE 23 November. - H.Me. torpedobont ja eer .Van Galen" onder bevel van den luitenant ter zee le klasse J Houtsmuller, is heden te Manilla aangekompn LANDBOUWER DOOR TREIN GEDOOD ARNHEM. 24 Nov Op den onbe waakten overwee aan de Fsperantolaan te Arnhem is vanmoreen I et lijk eevon- den van een landbouwer, die, waar schijnlijk tóen hij met zijn fiets do spoorbaan na^eerde, door een trein is aangereden Het lijk was ernstig ver minkt De identiteit van den man kor. noe niet worden vastgesteld. PASSAGIERS VERZEKERD op fidelere pagina's STAIISHIFUWS Chr. Hist. Kiesvereeniging. (Tweede Blad. pag. 1). 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is...'n Parapluie van SPIEKERMANN Langeslraal 31 Telefoon 321 A eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M 1 te De Bilt. Zwakke tot matige veranderlij ke wind, later uit W. richtin gen, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, met waarschijnlijk eenigo regen, weinig verande ring in temperatuur. 's-GRAVENHAGE. 24 November. H.M. de Koningin is hedenochtend per auto uit Soestdijk naar 's-Gravenhage vertrokken, waar H.M vergezeld van de hofdame, jkvr H. barones Schimmel- penninck van der Oye, om kwart voor tien is aangekomen. LONDEN, 24 Nov. (Havas). Het bericht, dat Neville Chamberlain en Eden gisteravond door bemiddeling van de Fransche ambassade te Lon den een uitnoodiging hebben gezon den aan Chautemps en Delbos. om einde dezer week of de volgende week naar Londen te0komen om den internationalen toestand te bespre ken, wordt thans bevestigd. Het bericht heeft te Londen leven dige belangstelling gewekt, Men acht de beslissing van den minister-pre sident zeer helangrijk en brengt de ze in verhand met het bezoek van Lord Halifax aan Rerliin. Verder merkt men op, dat Eden reeds eenige malen minister Delhos heeft ontmoet, doch Chamberlain heeft nog nooit de gelegenheid ge had Chautemps te ontmoeten. Naar Havas verneemt, zal het onder houd tusschen Chamberlain. Eden, Chautemps en Delhos op 29 en 30 No vember plaats vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1