HALIFAX' ZENDING NOODLOTTIG AUTO-ONGELUK Fransche ambtenaren niet tevreden ENGELSCH- FRANSCH contact Drie personen verdronken DE EEMLANDEU Orkaan boven Singosari Postverzending St. Nicolaas- pakketten DE ZAAK DER Cagoulards „BOVO" Voor Bleyle Kleeding BIJ AMERIKA in het krijt Donderdag 25 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 127 GOERING NAAR OOSTENRIJK? Chautemps echter niet in staat hun salarissen nog meer te verhoogen Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 4 uur 24 min. Het universeels reclamemiddel COURANTENRECLAME 131 AMBRSFOOR1SCK DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadigheids-advcrtentiên voor do helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Chautemps en Delbos zullen met hun Britsche collega's den geheelen internatio nalen toestand bespreken Duitschlands verlangens: verdere combinaties LONDEN, 25 Nov. (Reuter). De a.s. besprekingen tusschen Chamberlain, Eden, Chautemps en Delbos zullen niel beperkt blijven tot het resultaat der ge sprekken van lord Halifax in Duitsch- land, doch zullen den eeheelen interna tionalen toestand betreffen. Aangezien de Britsche uitnoodiging Eort na het bezoek van lord Halifax aan Berlijn is ontvangen en voor de reis van Delbos naar Polen ©n de Kleine En tente, is deze invitatie te Parijs zeer gunstig ontvangen. De Fransche en Brit sche staatslieden zijn hierdoor in staat gesteld van gedachten te wisselen over de resultaten van de besprekingen van lord Halifax, waardoor de nauwe be trekkingen tusschen Londen en Parijs worden onderstreept en waardoor Del- bos met meer gezag zal kunnen optre den bij de bondgenoot en en vrienden van Frankrijk, die in de eerste plaats belang hebben bij de vraagstukken, Minister Chautemps welke door Hitier en zijn medewerkers ter sprake zijn gebracht. Voorts wordt uit Londen berioht, dat "Uit inlichtingen, die in politieke kringen aldaar konden worden verkregen, blijkt, dat bij de besprekingen, die lord Hali fax in Duitschland heeft gevoerd, de volgende hoofdpunten naar voren getre den zijn: 1. Duitschland houdt vast aan het stel sel van tweezijdige verdragen door on derhandeling tusschen de staten afzon derlijk. 2. Het koestert geen stelselmatigen af keer jegens Genève en zou eventueel mettertijd niet weigeren terugkeer ie overwegen naar den Volkenbond, indim deze zou worden hervormd. 3. Duitschland heeft in Midden-Euro pa geen territoriale bedoelingen. 4. Met Tsjecho-Slowakije wensoht het betrekkingen van goede nabuurschap, die verkregen zouden kunnen worden door rechtstreeksche onderhandelingen leidende tot een overeenkomst, gelijk aan het Duifsch-Oostenrijksche verdrag van 11 Juli 1936. 5. Duitschland verlangt koloniën, die het noodig heeft in verband met zijn ge brek aan grondstoffen, zijn dichte be volking en zijn prestige als wereld macht Naar wapenstilstand in Spanje? De diplomatieke redacteur van de Daily Mail meent, dat de Fransche ministers met Chamberlain en Eden 'de mogelijkheid van een wapen stilstand in Spanje zullen bespreken, waartoe de mogelijkheid is ontstaan «door de besprekingen van Compa- nys te Brussel en Parijs. Hij zou te Brussel een onderhoud hebben ge had met een vertegenwoordiger van Franco. Missohien komt door deze besprekingen de Spaansche kwestie in een nieuw licht te staan. De Britsche regeering zou gaarne een oplossing van het probleem zien. Hierdoor zouden de betrekkingen tot Italië aanzienlijk gemakkelijker worden. V' Mededeelingen van de Manchester Guardian lok ken felle reactie uit De beweringen van den diplomatie ken correspondent van de Manchester Guardian over de eischen, welke Duitschland zou hebben geformuleerd tijdens het bezoek van lord Halifax aan Berlijn ten aanzien van den Volken bond. Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije eii de verbintenissen, welke Duitschland zou aangaan in de koloniale en de Spaansche kwestie hebben in Duitsche nationaal-socialistische kringen een he vige reactie teweeg gebracht. De beweringen van het Britsche blad worden „leugenachtige verzinselen en politieke lasterpraat van de ergste on beschaamdheid" genoemd, waarvan de schrijvers „waard zijn. al6 vergiftigers van de internationale meening te wor den gebrandmerkt" Elf huizen vernield en 26 beschadigd MALANG, 25 Nov. (Aneta). Gistermiddag heeft boven Singosari, nabij Malang, een orkaan gewoed. In de dessas Batoeretmo en Denko werden elf huizen totaal vernield, ter wijl er zes en twintig bescha digd werden. Een man werd gedood. 'S-GRAVENHAGE, 25 Nov. In ver band met het St. Nicolaasfeest zullen op Zaterdag 4 December a.s. alle post kantoren, bij- en hulppostkantoren en postagentschappen tot IS uur geopend zijn voor de aanneming ter verzending van postpakketten. Het verdient aanbeveling dit laar de pakketten zoo vroeg mogelijk ter post te bezorgen, teneinde een over stelpende. drukte op Zaterdag 4 Decem ber te voorkomen en bestelling op dien dag te bevorderen- Op Zondag 5 Decem ber heeft nl- geen pakketpostbestel ling plaats. Het publiek zal goed doen bij deze gelegenheid vooral te zorgen voor zorg vuldige verpakking en adre6seering der postpakketten- Beweerde tegenstellingen tus schen Guido Schmidt en Schuschnigg PARIJS, 25 November (Havas). De berichtgever van de Jour te Weenen meldt, dat het hardnekkige gerucht gaat, dat Goering einde dezer week of begin volgende week naar Oostenrijk zal gaan om met den Oostenrijkschen staatssecretaris van buitenlandsche za ken. Guido Schmidt, in Tirol te gaan jagen. Te Weenen wordt niets gezegd over de besprekingen, welke Goering zal hebben met Schmidt. Alleen weet men, dat Schuschnigg het niet eens is met zijn staatssecretaris over de houding ten aanzien van Duitschland De kan selier i6 van meening, dat de politiek van toenadering tot Duitschland. wel ke Schmidt voorstaat, geen bevredigen de resultaten heeft opgeleverd. Aange zien de politiek van Schmidt heeft ge leid tof een uitbreiding van het nalio- naal-socialisme in Oostenrijk, heeft Schuschnigg, aldus de correspondent van de Jour. besloten zich van hem te scheiden. Onmiddellijk na Nieuwjaar zou Guido Schmidt zijn functie neerleg gen en worden opgevolgd door kolonel Adam. den chef van het departement van pers en propaganda in de kanse larij. VLIEGONGELUK IN ENGELAND LONDEN, 24 Nov. In de nabijheid van Royston in Hertfordshire zijn twee militaire vliegtuigen met elkaar in bot sing gekomen. De bestuurder van een der toestellen kwam daarbij om het leven. Het aantal doodelijke ongeluk ken bij de militaire luchtvaart in dit jaar is daarmede gestegen tot 133, HET ERNSTIGE AUTO-ONGELUK TE NEDERWEERTHierboven de plaats waar de auto bij de brug van de Zuid- Willemsvaart in het water reed. Inzet: de drie slachtoffers. V l.n.r.: Rector F. H. Wevers, P. J. Kessels en pastoor P. J. de Fauwe De wagen stortte van zeven meter hooge kademuur in het water NEDERWEERT. 24 Nov. Vanavond tegen zes uur heeft zich even voor de Hoogbrug alhier, een ernstig auto-onge luk voorgedaan, waarbij drie personen het leven verloren. Het zijn de rector van de land- bouwhuishoudschool te Pos- terholt, de heer F. H. Wevers, pastoor P. J. de Fauwe uit Le- veroy en het lid van de Pro vinciale Staten van Limburg, de heer P. J. Kessels uit Heyt- huizen. De mede-inzittende, de heer Derks, eveneens uit Heythui- zen, kon worden gered. Het gezelschap kwam van een ver gadering van jonge boeren te Weert en was op weg naar Leveroy. Rector We vers zat aan het 6tuur. Na de bocht, welke de weg met de er naast loopende Zuid Willemsvaart achter Nederweerl maakt, te hebben genomen, heeft de bestuurder, misschien in de meening. dat hij reeds zoo ver was gevorderd, dat hij rechts af kon slaan, om in de richting Heythuizen te rijden, het stuur krachtig naar rechts omgegooid, met het gevolg dat de wagen van den meer dan zeven meter hoogen walkant de Zuid Willemsvaart inreed. Op het geschreeuw van de inzittenden kwamen verschillende dorpsbewoners toegesneld Luttele minuten later was ook een agent van politie, die gewaar schuwd was. ter plaatse. De politieman begaf zich onmiddellijk te water. In middels hadden de inzittenden van de auto kans gezien het portier te openen en uit den wagen te klimmen. Alleen de heer Derks was de zwemkunst mach tig. Hij zwom naar den kant en werd met behulp van een touw opgehaald. De andere drenkelingen zijn. nog vóór dat de agent van politie hen had be reikt. verdronken. De slachtoffers werden door den ster ken stroom, welke op dat oogenblik in het kanaal stond, meegesleurd. Personen, die in roeibootjes te hulp waren gekomen, vonden de drie slacht offers op grooten afstand van elkaar. Zij brachten de drenkelingen aan boord en voeren er Ijlings mee naar den wal. Gedurende anderhalf uur hebben daar dokter Van der Wouw uit Nederweert, die de eerste hulp verleende, en een geneesheer van het St. Jansziekenhuis te Weert, die na gewaarschuwd te zijn, met een verpleegster ter plaatse ver scheen, kunstmatige ademhaling toege past. waarbij ook nog van een zuurstof apparaat gebruik werd gemaakt. Dit alles heeft echter niet mogen baten Kapelaan P. Geraets verleende gees telijken bijstand en diende de slachtof fers het H. Oliesel toe. De lijken zijn per ziekenauto naar het St. Jans ziekenhuis te Weert overge bracht. De heer Derks. die zeer overstuur was. werd bij omwonenden binnenge bracht. waar man hem van droge klee- ren heeft voorzien en onmiddellijk on der de wol heeft gestopt. NIEUWE TELEFOONDIENST LONDEN, 24 Nov. (A.N.P.) De mi nister voor de posterijen heeft in het Lagerhuis in antwoord op een vraag ten aanzien van stappen, welke hij zich zou voorstellen te nemen tot instelling van een telefoondienst van de verschil lende deelen van het Britsche rijk op Malakka, medegedeeld, dat schikkingen zijn getroffen om een dergelijken dienst Woensdag a.s. te openen via Neder land en Java. PARIJS, 25 Nov. (Havas). De tweede, gistermiddag gehouden bij eenkomst der „délégation des gau- ches" over de kwestie van de ver hooging der ambtenaarsalarissen heeft niet tot overeenstemming ge leid. Opnieuw werden de vertegenwoordi gers der ambtenaren gehoord, die ver klaarden, dat de brief van den minister president niet de bijzonderheden be vatte, welke zij essentieel achten voo zekere punten. Zij voegden hieraan toe dat het door de regeering toegestane maximum-crediet hun niet voldoende hoog voorkomt om in staat te stellen voldoening te geven aan al hun eischen De vertegenwoordigers der ambtena ren verklaarden, dat zij niet hun defini tieve goedkeuring konden hechten aan de in den brief van Chautemps vervatte voorstellen. Gisteravond is Chautemps gehoord door de commissie voor de financiën, Hij gaf een uiteenzetting van de in zijn brief aan de „délégation des gauches" vermelde overwegingen en rechtvaardig de de gebiedende beweegredenen, die de regeering ertoe hebben gebracht niet de grens der opofferingen, waarin zij reeds had toegestemd, te overschrijden. Hij be vestigde zijn voornemen de onmiddel lijke beraadslaging over het ontwerp te eischen eri de kwestie van vertrouwen te stellen. De minister van financiën. Bonnet, deed uitkomen, dat, indien voldaan zou zijn aan alle eischen der ambtenaren, de last der staatsbegrooting de drie mil liard zou overschrijden. Aan het einde van den dag had men den indruk, dat het wetsontwerp, zooals dat in de commissie is aangeboden, eerst door deze commissie zou worden aangenomen en vervolgens door de Ka mer na eén debat, dat hedenavoiid zal worden gehouden en tot vrij laat zal duren. PARIJS, 25 November. (Havas). De Matin bericht, dat even na mid dernacht. vergezeld door vier in specteurs. een zwaar geboeid per soon, waarvan de identiteit niet werd medegedeeld, op het hoofd bureau van de veiligheidspolitie is aangekomen. De Figaro bericht, dat de directeur van de veiligheid nog vannacht een onderhoud heeft ge had met minister Dormoy. BUSCHAUFFEURS IN STAKING CLEVELAND, 25 Nov. (Hava6). Drieduizénd man van hét personeei van de Greyhound Lines, een belang rijke maatschappij, welke auto's voor passagiersvervoer exploiteert, zijn in staking gegaan. Zij eischen hooger loon. De chauffeur kregen van hun bond opdracht de passagiers te brengen tot een punt, waar zij hun rei6 met een ander verkeersmiddel konden voortzet ten. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES V0CR £1 op andere pagina's ST AOSNIFUWS Jubileum-uitvoering Excelsior (2e Blad, pag. 1.) De heer A. Visser over Theosofie (2e Blad, pag. 1.) Huisvrouwen bijeen. (2e Blad, pag. 1.) T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN langestraat 31 Telefoon 321 W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige, later wel licht toenemende W. tot Z.-W. wind, zwaar bewolkt tot betrok ken. later waarschijnlijk regen, zachter vooral in het Oosten. Naar verluidt zou een nieuwe regeling zijn getroffen in zake de betaling van Engelands schulden De Daily Express brengt een sensatio neel bericht over een regeling van de oorlogsschulden van Engeland aan de Vereenigde Staten Volgens het blad zal na de onderteekefting van het handels verdrag tusschen beide landen in het begin van het volgend jaar een herzie ning volgen van de overeenkomst van 1922 inzake de schulden De Vereenigde Staten eischen volledige betaling van de schuld van 920 millioen pond ster ling dooh zij zouden er in toestaan, dat de 415 millioen pond. welke Engeland tusschen 1923 en '34 heeft betaald te beschouwen als een afbetaling op de hoofdsom. Engeland zal dus nog 505 millioen pond betalen in vijftig jaar- lijksche stortingen van tien millioen. De Daily Express voegt hieraan toe, dat dit plan is opgesteld in Juli 1937. Er zal geen poging worden gedaan om het pónd sterling te binden aan den dollar. HAVENSTAKING TE DUBLIN DUBLIN. 25 Nov. (Havas). Hedén- óchtènd hebben dértien honderd haven arbeiders te Dublin besloten in staking te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1