Geweldig succes voor Chautemps Weg naar kalmeering DE ËEMLANDER Alfoaoië 25 jaar on, Wrijvinginde roode gelederen Twee kinderen plotseling Fatale brand te Heerlen VRIENDSCHAP met Duitschland e Voor Bleyle Kleeding BOMMEN OP twee steden COURANTENRECLAME ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Vrijdag 26 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 128 Ambtenarenwet door de Kamer aanvaard met 521 tegen 4 stemmen DE PREMIER KON NIET VERDER GAAN overleden De Times juicht het bezoek van lord Halifax aan Berlijn ten zeerste toe VOORWAARDEN GESCHAPEN VOOR VREDE TACHTIG DOODEN OP JAMAICA Dit nummer bestaat uit 3 bladen op andere pagina's Weerverwachting Op 4 uur 23 min. De ruggegraat van elk reclame-plan AMERSFOORTSCK DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 ^POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbcids-advertentiSn voor do helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Evenwicht der begrooting was een dringende noodzaak Linksehe groepen zwichtten voor zijn betoog PARIJS, 26 Nov. (Havas). De Kamer heeft met 521 te gen 14 stemmen het wetsont werp inzake de ambtenaren, gepensionneerden en kleine renteniers in haar geheel aan genomen. Tevoren had de socialisti sche Kamerfractie met 90 I tegen 3 stemmen besloten vóór het regeeringsontwerp te stemmen. De financieele commissie der Kamer had met 26 stem men en 17 onthoudingen het regeeringsontwerp aanvaard, na een resolutie te hebben aangenomen, waarbij beslo ten werd geen enkel amende ment te aanvaarden. De communisten onthielden zich beide malen van stem ming. Tijdens een bijeenkomst van de radi- caal-aoeiaüstische Kamerfractie, die aan de parlementaire zitting vooraf ging. Verklaarde Cbautemps, de premier: Ik begrijp niet. dal men meer vraagt van een regeering onder radicale leiding 'dan van een socialistisch geleide regee- ring. Ik heb strenge woorden gesproken tot de socialisten en communisten. Wat ik voor de ambtenaren heb gedaan, is rechtvaardig. Men kan niet verder gaan. Voor niets ter wereld wil ik het evenwioht in de begrooting en de valuta in gevaar brengen. Wanneer er zijn. die daar anders over den ken, moeten zij de verantwoordelijk heid op zich nemen de regeering ten val te brengen. Het schijnt, dat sommigen door manoeuvres mij willen beletten naar Londen te gaan De kwestie komt dan van financieel op politiek terrein. In de wandelgangen zou Chau temps tegenover de communisten nog hebben verklaard, dat hij de vertrouwenskwestie wilde stellen om iedere partij in de gelegenheid te stellen haar verantwoordelijk heid voor het land op zich te nemen. Direct bij de opening van de Kamer vroeg de regeering de beraadslaging over het wetsontwerp, dat beoogt de positie der ambtenaren, gepensionneer den en kleine renteniers te verbeteren. De algemeene rapporteur der finan cieele commissie herinnerde eraan, dat het wetsontwerp op de begrooting met een bedrag van 1700 millioen zal voor komen, te weten 1300 millioen voor de ambtenaren en kleine renteniers en 400 millioen voor oorlogspensioenen. De uitbreiding van den maatregel tot het personeel der spoorwegen zou een supplementaire uitgave van 800 millioen vergen. Daarbij zouden dan nog uitga ven komen voor het gemeentepersoneel van Parijs e d. De rapporteur, Jammy Schmidt, ves- ligde vervolgens de aandacht óp het besluit der commissie van financien, alle amendementen af te wijzen. De regeering. aldus Schmidt, zal zich bij de redactie der decreten voor de toepas sing der wet. naar deze amendementen kunnen richten. Nadat een voorstel tot verdaging der beraadslagingen werd verworpen met 394 tegen 183 stemmen en nog verschil lende sprekers het woord hadden ge voerd, vond de stemming over het wetsontwerp plaats met het in den aanhef vermelde resultaat. Fransche socialisten ten hevigste ontstemd op de communisten PARIJS, 26 Nov. (Havas"). De perma- nente administratieve commissie van de socialistische partij heeft gisteravond met één stem tegen besloten te ant woorden op de jongste brieven van de communistische partij, waarin werd ge vraagd „den marsch naar de eenheid te .versnellen." De commissie herinnert er aan, dat de communisten overal op last Van Moskou scheuringen hebben ver oorzaakt in de proletarische organisaties Tevens wordt herinnerd aan een artikel van Dimitrow, dat kort geleden in de Humanité werd opgenomen, en dat ge richt was tegen de sociaal-democrati sche actie. Hierin werd gezegd, dat de goede trouw van de arbeiders-organisa ties moet worden beoordeeld naar haar houding ten aanzien van Moskou. De socialistische partij weigert haar onaf hankelijkheid prijs te geven ten voor- deele van de regeering van welk land ook. Aangezien Dimitrow heeft ver klaard, dat de eenheid tot stand moet worden gebracht door 't aanpassen van het socialisme aan het bolsjewisme, zegt thans de commissie, dat de een heid alleen tot stand kan komen door 1 een fusie van beide partijen en dit stuit op het artikel van Dimitrow als op een onoverkomelijken hinderpaal. De socialisten hopen, dat de communisti sche Internationale het standpunt van Dimitrow zal herzien, doch tot zoo lang ziet de commissie zich genood zaakt te verklaren dat zij, zonder het zoeken naar eenheid prijs te willen ge ven, gelooft toch niet te voldoen aan ka ar opdracht, indien zij niet voorloo- |ig de besprekingen in de unificatie- Jbmmissie zou staken. De resolutie besluit met 'de verkla ring, dat het socialisme krachtig vast houdt aan de eenheid van handelen, doch het verzet zich tevens tegen de pogingen van de communisten om, niettegenstaande de overeenkomsten, den socialisten nadeel toe te brengen^ Vermoedelijk een geval van voedselvergiftiging te Dordrecht DORDRECHT, 26 Nov. In het uit acht kinderen be staande gezin van den koop man J. van der Hoek aan de Kolfstraat te Dordrecht heb ben zich gisteren plotseling twee sterfgevallen voorge daan. Het vierjarige dochter tje Wilhelmina en de tienja rige zoon Jan zijn kort na elkaar overleden. Men heeft hier vermoedelijk met voed selvergiftiging te doen. Bij den zesjarigen Nico doen zich eveneens dezelfde verschijn selen voor, doch men heeft hem tot nu toe in het leven kunnen houden. Hoewel aanvankelijk de wildste ge ruohten de ronde deden, wees het politie-onderzoek direct uit, dat van misdaad geen sprake ië. De kinderen hebben waarschijnlijk iets gegeten dat beschimmeld of bedorven was, waar door zij een ernstige voedselvergiftiging hebben opgeloopen. Dokter Hulst uit Leiden zal vanmid dag 6ectie op de lijkjes verrichten. ENGELANDS SCHULDEN AAN AMERIKA LONDEN. 26 Nov. Op het ministe rie van fianciën wordt verklaard, dat de geruchten, welke in de Daily Ex press zijn gepubliceerd over een aan staande regeling van de oorlogsschul den tusschen Engeland en de Vereenig- de Staten, geheel ongegrond ziin. Op het oogenblik worden geen onderhan delingen dienaangaande gevoerd en men beschouwt de geruchten als zuive re speculatie t.a.v. hetgeen eens in deze kwestie zal moeten geschieden. Vijf en twintig laar geleden wist het tegenwoordige Albanië zich van de Turk- sche heerschappij te bevrijden. Op 2SNov1912 werd zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid geproclameerd. De toto toont een deel der hoofdstad Tirana, de residentie van Achmed Zogoe I. die in 1925 tot president werd gekozen en in 192S tot koning uitgeroepen Reis naar Berlijn en Berchtes- gaden aangeduid als een hausse-factor op de beurs der internationale politiek Verbetering der sfeer zeer wel mogelijk N een artikel, „De weg naar kalmee ring", houdt de Times zich bezig met de reis van lord Halifax naar Duitsch- land en de gevolgen, die zij hebben kan voor de Europeesche politiek in het alge meen en voor de BritschDuitsche betrek kingen in het bijzonder. Het blad begint met de vermoedens en commentaren, die de laatste dagen zijn ge publiceerd. van de hand te wijzen. Zij, die den vrede willen aldus de Ti mes kunnen den vrede thans het best dienen door zichzelf en anderen niet ian ger in opwinding te brengen door zieke lijke fantasieën over corrupte onderons- fes. onderdrukte Oostenrijkers en ver kwanselde Tsjechen en andere vermeende triomfen van cynische of realistische po litiek. al naar het standpunt, waarvan men ze bekijkt. Het zal nog tijd genoeg zijn om te pro testeeren tegen de oneerlijke of misda dige plannen der regeering, wanneer blijkt, dat zij die inderdaad koestert. Voor het oogenblik kan het toch wel af doend duidelijk worden geacht zelfs voor hen, die niet geneigd zijn iets goeds te veronderstellen van de regee ring of van Duitschland dat het doel van lord Halifax' reis alleen is geweest den vrede in Europa te bevor deren door de mogelijkheden na te gaan van een betere verstandhouding tus schen Engeland en Duitschland in de eerste plaats. Alles wijst er op, dat de regecring bij deze nieuwe poging een onmisken bare volksopdracht heeft vertolkt. Het gezonde verstand van het Britsche volk zegt het, dat door werkloosheid een im passe alleen nog maar erger kan wor den. Er is alles te winnen en niets te verliezen door tijdige en vriendschappe lijke contacten en informaties. een oogenblik nadenken, alle reden om het bezoek aan Berlijn en Berchtesga- den eerder als een hausse-factor dan als een baisse-factor te beschouwen op de beurs der internationale politiek. Zeker, de regeering moet er voor zorgen, dat geen verkeerde stappen worden gedaan en zij blijkt goed te beseffen, dat het verzoeningswerk met behoedzaamheid en geduld en zonder overhaasting moet worden verricht. De eerstvolgende stap een zeer verstandige en noodzake lijke 6tap is geweest, den Fran- schen premier en den minister van buitenlandsche zaken naar Londen ta nooden en 't verdient vermelding, dat die uitnoodiging met instem ming is begroet, niet alleen in Pa rijs en Londen, maar ook in Ber lijn. Het bezoek zal, alvorens Del- bos op reis gaat naar Midden- en Z.O.-Europa, gelegenheid bieden tot een zeer nuttige raadpleging tusschen twee regeeringen, die beide evenzeer belang hebben bij een af nemen van de spanning in Europa. AAN den anderen kant vormen de opgewonden commentaren in de pers en de bezorgde vragen in het Lagerhuis, zoo merkt de Times op, dui delijke aanwijzingen van die onzekernc- den, waaraan de regeering juist een eind wil maken. De verklaring voor vele speculatieve beschouwingen is stel lig te vinden in de schrikachtigheid, die zich niet alleen van sommige jour nalisten en politici, maar ook van de City heeft meester gemaakt. Die stem ming is ongetwijfeld voor een deel te wijten aan de „coup de main"-metho- den, die Duitschland, zij het ook niet geheel zonder reden, in de afgeloopen paar jaar verscheiden malen heeft toe gepast. Hoe krijgshaftig echter sommige aspecten van Nazi-Duitschland ook mo gen zijn, zij beantwoorden aan de be hoeften en den aard van het volk, en zij beteekenen niet, dat Duitschland zich immuun acht voor de gevolgen van avonturenzucht en rustverstoring in de hedendaagsche wereld. Veeleer het te> gendeel. De vreesachtigen hebben, wanneer zij Een dienstbode in de vlammen omgekomen, vrouw des huizes ernstig verwond HEERLEN, 26 Nov. Vannacht om half twee is te Heerlen op het Wilhelmina- plein door onbekende oorzaak brand ontstaan in een manufacturenzaak, be woond door het gezin van den heer Huyten. Toen het echtpaar, dat op de eerste verdieping slaapt, den brand bemerkte, had deze reeds zoo'n grooten omvang aangenomen, dat mevrouw Huyten, die naar de tweede verdieping was gesneld om de kinderen te halen, zich den weg langs het trappenhuis zag afgesneden. In haar hevigen angst is do vrouw van de tweede verdieping op strsat gesprongen, waar zij met ernstige verwondingen bleef liggen. Inmiddels waren eenige agenten en burgers toegesneld. Z;i slaagden er in den heer Huyten en de kinderen via het dak van een aangrenzend huis in eiligheid te brengen. Mevr. Huyten werd naar het St. Josephziekenhuis ver voerd. Zij heeft bij den sprong een knie fractuur, een armbreuk en een kaak- fractuur bekomen. Eerst later kwam men tot de ont dekking, dat de dienstbode van de familie, de 16-jarige mej. Bloem uit Schaesberg, niet was gezien. Direct werd in het fel brandende perceel een onderzoek Ingesteld. Op de be nedenverdieping heeft men het ge deeltelij k verkoolde lijk van het meisje, dat door het plafond gezakt was, gevonden. De heer Huyten en de kinderen zijn tijdelijk bij buren ondergebracht. Het huis is vrijwel geheel uitgebrand. De brandweer van Heerlen heeft den brand gebluscht. EEN veel voorkomende fout der mili tante vredestichters is volgens de Times hun veronderstelling, dat een verzoening slechts bilateraal kan zijn en dat de prijs voor betere betrekkingen met het eene land moet bestaan in het prijsgeven van goede be trekkingen met het andere. Wanneer dit zoo was, zou Engeland nooit de rol kunnen spelen, die het instinctief spelen wil. Maar het is allerminst waar. De besprekingen in Duitschland zullen, als alles goed gaat, Parijs even zeer als Londen en Berlijn laten mee doen aan het streven naar kalmeering. En zij zijn ook volstrekt niet onver- eenighaar met besprekingen te Rome, Slot op pag. 2. eerste kolom onderaan). De Britsche politiek zal stellig geen voet geven aan de bewering, dat zij Rome en Berlijn togen elkaar trachl uit te spelen of dat zij er op uit is, de „spil" te ondermijnen. Dat zou volko men dwaas zijn en gedoemd tot mis lukking Het ia de taak der Britsche regeering. die goed beseft, dat geen en kele regeling kan worden gebaseerd op een prijëgeven van grondbeginselen, naar vrede te streven overal waar zij zeker is van eenzelfde streven bij de andere partij. Den grondslag van deze politiek acht de Times geenszins een zwakke en on noozele hoop, dat „samenkomen" en een verbetering in sfeer de politiek van b.v. Engeland en Duitschland tot een oort gevoelssamengaan zal brengen De moeilijkheden, die moeten worden overwonnen, vereischen zoowel zwaren ^nspannenden arbeid als goede trouw *en goede bedoelingen De vaste wil, om aan die taak te beginnen, kan door een bestudeering der feiten echter slechte worden geschraagd. DEN laatsten tijd heeft men lord Halifax* missie vaak vergeleken met Haldane's bezoek aan Duitsch land in 1912. Die vergelijking is bij zonder leerzaam. De werkelijke reden van Haldane's falen was de vlootpoli- tiek van den keizer en admiraal von Tirpitz. Die politiek hield aanvalsdrei gingen in en toch wilde men haar niet stopzetten door een vergelijk. Wat is thans echter het gewichtige feit in de Engelsch—Duitsche betrekkin gen? Dat is het vlootaccoord van 1935, waaraan Engeland over het geheel ge nomen minder aandacht heeft geschon ken dan het verdient Men kan zich moeilijk een nadrukkelijker prijsgeven van vijandige bedoelingen jegens En geland indenken, of een practischer en duurzamer uiting van het verlangen cle Verklaringen van den Hongaarschen premier te Berlijn De Hongaarsche premier Daranyi heeft aan de Duitsche pers verklaard, dat Duitschland en Hongarije in den harden strijd om een betere toekomst el kaar gevonden hebben in een samen werking vol goed begrip, die in het tee- ken van den vrede, de gerechtigheid en de internationale rechtsgelijkheid staat. Hongarije is steeds bereid mede te wer ken aan een vredespolitiek in positieven zin, die rekening houdt met de levens belangen der verschillende volken, acht slaat op de wederzijdsche eischen en het herstel der normale betrekkingen op den grondslag eener werkelijkheidspoli tiek tracht te hereiken. Een dergelijke vredespolitiek past Hongarije toe, steunende op zijn oprech te vrendschap met Duitschland en op de nauwe samenwerking, in het kader der protocollen van Rome, met Italië én Oostenrijk. De besprekingen te Berlijn hebben de vriendschappelijke betrekkin gen tusschen beide landen ook op het gebied van handelspolitiek en economie bevestigd. Deze vrendschap komt de zaak van den Europeeschen vrede en de samenwerking ten goede. NEW YORK, 26 Nov. (D.N.B.) Het noodweer dat, zooals gemeld, de laatste dagen Jamaica hééft ge teisterd. heeft aanzienlijke mate- rieele schade aangericht. Door den hoogen waterstand werden brug gen weggeslagen en spoordijken on dermijnd. Er zijn 80 dooden te be treuren. oorzaken van tegenstellingen uit den weg te ruimen. Wij mogen het veelal uit het oog verliezen, maar het geheelë bouwsel der EngelschDuitsche be trekkingen zou in hachelijken toestand verkeeren zonder dezen grondslag en wij hebben dien te danken aan het verstandige besluit van Hitier zelf. Aan het meening6verschil van 1912, zoo besluit het blad, was niets te ver anderen en het was noodlottig. De spanning in 1937 spruit grootendeels voort uit het hartstochtelijk verzoek om erkenning van Duitschlands rechtsge lijkheid, een verzoek, dat in Londen zeer wel begrepen wordt en waarover, als allerwegen redelijkheid en geduld worden betracht, zeer wel kan wor den onderhandeld. Mr. P. J. OUD Zaterdagavond voor de Radio! Stemt Zaterdag 27 November, om half negen af op Hilversum I (1875 M). Oud-Minister Mr. P. J. OUD houdt dan ter gelegenheid van de Alg. Verg. van de Vrijzinnig Democratische Bond een rede over de politieke toestand. Stelt U op de hoogte, van wat d« Vrijzinnig Demoeraten willen en zendt ons deze bon in! (Open enveloppe ge frankeerd met 1'/a cent.) STADSNIFUWS Ge«n bandaripeeh m«er onderwe* (2e Blad. pa*. 1.) SPURT Euwe verliest wederom. T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parupluie van SPIEKERMANN Ljngestraal 31* Telefoon 321 Zwakke tot matige W. tot N.-W. wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets kouder. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. ■35 MADRID, 26 Nov. (Havas). De rechtsche luchtmacht heeft de stad Guadalajara gisteren gebombardeerd. Bij het bombardement zijn twaalf inwoners gedood en een groot aantal gewond. Bij het bombardement van Madrid zijn Woensdag vijftien dooden en der tig gewonden gevallen. Een der projec tielen trof het Zwitsersche legatiege bouw, tengevolge waarvan de auto van den gezant werd vernield. TWAALF PERSONEN VERDRONKEN HELSINKI, 26 Nov. (D.N.B.). Tijdens een hevigen storm is op het Samaai-meer een stoomschip gezon ken. Twaalf personen zijn verdron ken. Ongeveer twintig opvarenden konden worden gered.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1