FRANCO WEIGERT BEMIDDELING Gebrs. VALEWINK BEROERING te Memel JAPANS OPTREDEN TE SJANGHAI HAITIANEN vermoord 4000 DE ËEMLANDEü HUISZOEKING na huiszoeking VELE DOODEN OP CUBA Amlrstgdrt GOERING AAN HET WOORD Engeland rouwt FELLE BRAND BIJ OPEL UIT MODI Voor Blsyle Kleeding Zaterdag 27 November 1937 Uitgave: VALKHuFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 129 Ik zal, zoo verklaart hij, mijn wil door de overwinning opleggen Interview met Havas Er is sprake van, dat het de geheele internationale concessie zal bezetten VERKLARING VAN KONOJE China verdedigt Tsjekiang en Kiangsoe Medische Hulp EENS KLANT Altijd onze auto's MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Dit nummer bestaat uit 4 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 YVeerverwachting Licht op 4 uur 22 min. MOCHT U ALS JONGEN TERECHTSTELLING IN PALESTINA GENERAAL MACHADO GEARRESTEERD GEEFT PRACTISCHE ST. NICOLAAS-GESCHENKEN MUM MU?M^t? AMERSFOGMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1 95; per maand 0 65; per - week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llcfdadighcids-advcrtcntiën voor do helft van den prijs. Kleine Advertenliën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 005 ■pf\/~|*rvTp T PprDCJ heeft de leuKd van Spanje haar leven XlAJvl.LI.CJ geofferd met een geest van groot6che w—wT TT opofferingsgezindheid om ons land te M Hf I r j N XllyH bevrijden van die slechte krachten, wel ke het bloedarm maakten en het naar HVTrT?L,TTVTriSJ de" rand van de anarchie leidden. Het w V IjIVvJIj V zou verraad zijn tegenover deze jeugd een ander einde van den oorlog dan een volledige overwinning en de onvoor waardelijke overgave der roode legere en leiders te overwegen. Overigens wensch ik te herhalen, dat onze beweging tot hoog6te doel beeft een bond te vormen van allen die van goeden wil zijn en van alle krachten, die in Spanje aanwezig zijn Wil bieden allen Spanjaarden de hand Wij bieden bun aan en zullen hun alleen aanbie den het Spanje van morgen te vormen met uitzondering dan van de leiders die zich schuldig hebben gemaakt aan het bedrog tegenover het volk. wat onze voornemens en bedoelingen betreft Dit niemye Spanje zal een land van ge rechtigheid. clementie en broederschap zijn De oorlog is reeds zoowel op het slagveld als op oeconomisch. commer cieel. industrieel en zelfs maatsrhappe lijk gebied gewonnen fk zal hem vol tooien en ik nepm slechts aan hem militair te voltooien fk zal iederen Spanjaard, die ons besluit, om aldus te eindigen in twijfel trekt als verrader heschouwen en als zoodanig behandp len. De vertegenwoordiger van Havas vroeg vervolgens Dus. indien morgen de linksche regeering u door tusschen komst van eenige vreemde regeering een wapenstilstand zou aanbieden Elk contact met het linksche bewind van de hand gewezen GENERAAL Franco heeft een der speciale verslaggevers van Havas een interview toegestaan in zijn hoofdkwartier te Burgos. Tijdens dit onderhoud verklaarde Franco: Ik zal mijn wil opleggen door rde overwinning. Ik zal niet onder handelen. Ik verklaar, dat ik den oorlog met de wapenen zal win nen. dat ik weiger een bemidde lingsvoorstel te aanvaarden en dat ik geen enkel vergelijk met de linksche regeering zal aanvaarden De vertegenwoordiger van Havas vroeg Franco: Moet ik er rekening mede houden en kan ik zeggen, dat gij door 'deze formeele uiteenzetting voornemens zijt de berichten, welke de laatste dagen in het buitenland zijn verspreid en te verstaan gaven, dat gij geneigd zoudt zijn u tot een gedachtenwisseling te leenen met de regeering van een grootp Europeesche mogendheid omtrent een bemiddelingsplan. met één slag af breekt? Franco antwoordde: Volkomen juist. Sedert den aanvang der beweging Franco onderbrak: Ik zou weige ren zelfs in contact te treden. Ik behoef niet te beraadslagen over de voorwaarden van een wapenstil stand Mijn troepen zullen opruk ken. Zij zullen slechts hun wapen9 voor ons hebben neer te leggen, in dien zij zich willen overgeven. Vechten en afstand doen zonder voorwaarde. Niets anders I De kwestie der cagoulards houdt de Fransche politie nog steeds bezig PARIJS, 27 Nov. (Havas). Gisteroch tend is huiszoeking verricht bij Pozzo di Borgo. Deze werd uitgenoodigd zich bij de Sörete te vervoegen 's Middags kwam hij daar aan. vergezeld van twee inspecteurs. Het verhoor duurde slechts kort. Pozo di Borgo is naar de Santé Overgebracht. In de zaak der cagoulards zijn te Parijs en in de voorsteden wederom ver scheidene huiszoekingen verricht, o.a. in de Rue d'Alsace te Clichv in de woning .van Buchérv. den penninmeester van de „Fransche Elzas" en te Puteaux in een lokaal, waar leden van de Csar zouden vergaderen. Voorts is huiszoeking gedaan in een meelfabriek in de huurt van Pontoise welke door een zekeren De la Cour ge exploiteerd wordt- Er werd een kelder ontdekt, waarvan de ingang verborgen was door een pas gebouwden steenen muur. Tn deze ruimte bevond zich slechts oen hink van g^wanend hpton 'dat moest dienen om den ingang af te sluiten. Een werkman der fabriek heef! verklaard, dat de zoon van zijn baas bem had verzocht dit betonnen blok te verxaardigen De zoon dam-no aange honden om gehoord te worden. Uit Kameriik wordt gemeld dat de in specteurs van de SrtrPte een nauwkeuri ge huiszoeking hebben gedaan in het kasteel La Motte Saint Pierre 7.ii heb ben geen documenten ontdekt, welke be trekking hebben op de Csar doch in één van de hiigebouwen werden ongeveer tweeduizend geweerpatronen gevonden vermoedelijk materiaal dat gedurende den oorlog is achtergelaten. Zii waren evenwel nog bruikbaar. De commissaris, die aan het hoofd staat van de speciale brigade beeft gis teren Hubert Pa«tre ondervraagd over de fondsen, welke hii heeft verstrekt aan de la Motte Saint Pierre Pactre deelde me de. dat hii geld heeft gegeven voor het houwen van e^n radio-installtie in de Rue Amri^re, Hii wist niets van een wanendeprtt- Pastre zal ter beschikking van dpn reehter van instructie worden gestpld. De architect Parent, hii wien wapens en munitie werden ontdekt, is in verze kerde bewaring gesteld. SCHIPBREUKELINGEN OPGEPIKT MIAMI, 27 Nov. (Havas). De sleep boot Killereg heeft draadloos medege deeld, dat zii de 17 laatste overlevenden van het Britsche vrachtschip Nolling ton Court, dat geheel verloren is ge gaan. heeft opgepikt. Het eiland door noodweer geteisterd HAVANA, 27 Nov. (Havas). Cuba is door hevig noodweer geteisterd, waardoor de sui- keroogst is vernield. Ver scheidene inwoners van het getroffen gebied zijn verdwe nen en men neemt thans aan, dat achttien personen zijn omgekomen en 27 gewond. MEMEL, 27 Nov. (Havas). Gisteren is de landdag van Memel bijeen gekomen om de beroemde kwestie van de onteige ningen door de Litausche regeering te bespreken. Zooals men weet, zijn deze onteigeningen geschied voor het ver- grootcn van de haven en voor het aan leggen van een vliegveld, dat de verbin dingen tusschen Memel en Lithauen moet verbeteren. Duitsche kringen te Memel en de Duitsche pers hebben verklaard, dal deze onteigeningen onwettig waren. De Duits-che autoriteiten hebhpn de buiten landsehe journalisten te Berlijn uitge noodigd naar Memel te gaan om deze vergadering bij te wonen. De vergadering duurde drie uur en de Duitsche afgevaardigden deden felle aanvallen op de Litausche regeering. De vroegere communist Suhrau deed een beroep op de groote mogendheden en bezwoer dezen de bewoners van Memel, die door de tirannie van de regeering van Litauen. geen vrijheid van spreken meer hebben, te hulp te komen. President Maldynis verklaarde, dat niemand de noodzakelijkheid van de onteigening betwistte doch hij verlang de in beginsel het intrekken van de wet en stelde voor het twistpunt voor te leg den aan het Permanente Hof van Tn ternationale Justitie te 's-Gravenhaee. DUITSCH BOEK OP DEN INDEX VATICAANSTAD, 27 Nov. De con gregatie van het Heilig Office heeft het boek „Die natdrliche Geistlehre" van den Duitschcn professor Ernst Rpremann te Leipzig op den index geplaatst. Het boek wil een philosophische basis vormen, waarop de nieuwe gods dienst van het Noordsche ras en het nieuwe Duitschland gegrondvest kan worden. Een ander werk van dezen schrijver .Die Deutsche Nntional-Kirche" werd in 1034 op don index geplaatst. Tokio overweegt opzegging van het negen mogend- heden-verdrag DE Japunsche autoriteiten te Slanghai dringen steeds meer aan op de er kenning van het recht de interna tionale nederzetting ten Zuiden van de Soetslau-kreek door te trekken om hun troepen te Nantau gemakkelijker te kun nen ravitaileeren. In de nederzetting heerscht ongerustheid temeer daar het gerucht gaat dat lupan op 1 December de geheele nederzetting wil bezetten De Ja- na nsche troepen hebben reeds beslag ce 'egd op een pont van een groot Rritsch concern welke de verbinding over de Soctslau onderhoudt. Naar de Asahi Sjimboen bericht, heeft minister-president Konoje aan Japan- sche journalisten ten aanzien van de in; ternationale nederzetting te Sjanghai verklaard, dat Japan het noodie zou kunnen oordeelen krachtige maatrege len te nemen, doch alles hangt af van de andere betrokken partij. Prins Konoje verklaarde verder, dat. wanneer hef negen mogendhedenver drag gebruikt wordt als voorwendsel van de mogendheden om zich te men gen in de zaken van Japan in het Verre Oosten Japan zal voorstellen hel verdrag te herzien of op te zeggen. Dp Chineesche regeering heeft de ge neraals Wang Tsjo Sioene en Koetsoe Toeng benoemd tot gouverneurs van de provincies Tsjekiang en Kiangsoe Tot nu toe werden deze posten door bur gers bekleed. De henoeming van mili tairen wordt heschouwd als een be wijs, dat de regppring vast besloten is de hoofdsteden van deze beide provin cies. Hangtsjau en Tsjingkiang. te verdedigen. Uit Tsinan wordt aan de Takopnepau bericht, dat de Chineesche troepen Liautsjeng aan het kanaal van de Gele Rivier hebben hernomen en verder naar het Noorden oprukken in de richting van Tangji. Het verkeer op den spoor- wee TsinanTsingtau is hervat. In het gebied van het Tai-meer wordt hevig gevochten or> tien kilometer ten Oosten van T=aneine aan den wee van Hangtsjau naar Nanking. Ook in dp omgpving van Woesi wordt noe gestre den. De scholieren in de provincie Anhoei krijgen thans een militaire opleiding en vijfduizend studenten trekken door het land om de boeren op te wekken zich fejren den aanvaller te verzetten, ter wijl dp industrie poogt de productie te vergrooten. VAN RAAPZAAD T den grijzen voortijd moesten dc 1 herdersvolken leven van wat dc natuur hun toevallig aanbood. Hoewel kool hierbij een niet onbelangrijke rol speelde, bleef zij toch een wisselvallige bron van voedsel. Door ervaring ging de mensch verschillende soorten kool waardecren. Het is dus geen wonder, dat men den groei van dit nuttige voedsel niet meer aan het toeval over liet. maar dat men deze planten ging kweeken en ook veredelde Overal, waar kool verbouwd wordt, zijn de akkers vrij eentoonig. En nu is het verheugend, dat de boeren in de zen omtrek, vooral in Stoutcnburg. Aschgat en Hamcrsveld een koolsoort zijn gaan verbouwen voor groenvoer van het vee Verschillende akkers le ken wel op een golvende zee van goudgele bloemen. Door het zachte weer kon men deze schoonheid van het akkerland nog dc geheele maand October en zelfs nog in November be wonderen. Onwillekeurig vroeg men zich al wat dit voor soort bloemen zijn. De boeren noemen de planten met den aardigen en passenden naam Botergeel en Boter zaad. benamingen die niet bc- iPaald in de flora voorkomen. De kool soorten zijn ook niet gemakkelijk te bepalen. Toch geven de kenmerken wel ccnig houvastDc rechtopstaande stengel van ongeveer R0 cM.. die al leen naar boven is vertakt is gras groen. evenals de langwerpige hoogerc bladeren, die onbehaard zijn en met een hartvormigen voet om den sten gel zijn gegroeid. Dc groote goudgele geopende bloemen sicken boven de knoppen uit. Het beste kenmerk zün. zooals bij na altijd, de lange vruchten, die men hauwen noemt. Deze zijn knobbelig en ongeveer J'/i cM. lang en wat niet onbelangrijk is. afstaand en tevens weer met een boog opstijgend met een snavel, die wel het derde gedeelte van de hauw lang Is. hetgeen men niet kan waarnemen bij de vruchten van Kool zaad Brdssica napus). Voegt men daarbij nog het feit. dat de zaden bruin en glad zijn dan is er dus geen twijfel, dat de prachtige goudgeel ge bloemde plant het Raapzaad is (Brds sica rapa annua). De naam Brdssica is afgeleid van het Grieksche prasikê. groente bij uit nemendheid en slaat op het veelvuldig gebruik van de koolsoorten. Hei woord rapa betcekent raap. hetgeen niet al leen duidt op knolraap, maar ook op raapzaad, waaruit raapolie word! ge slagen. Van de overblijfselen worden raap koeken gemaakt, een bekend veevoe der. Merkwaardig is. dat uit raapolie door wegneming der slijmige stoffen de patentolie wordt verkregen, die ge bruikt wordt om te branden. Voor deze producten verbouwt men tegen woordig in plaats van het Raapzaad het Koolzaad (Brdssica napus). Terwijl in normale nazomers om streeks begin October de winterrust bij de bijen intreedt, bracht deze herfst- zomer in streken, waar voor de bijen nog wat te halen viel. een hernieuw den broedaanzet te weeg Opmerkelijk was dat de bijen zeer druk het Boter zaad bevlogen en de bloeiende Herik meeden een plant die van het Raap zaad te onderscheiden is door haar behaarde stengels en bleek gelen bloei. VIRIDUS Het aantal dooden zou de achtduizend overtreffen WASHINGTON. 27 Nov. (Havas). Op het oogenblik dat de onderhan delingen van den onder-minister Welles met den vertegenwoordiger der Dominicaanscho republiek aan vangen over de ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan op de grens van dit land en de republiek Haiti, heeft het departement van Staat berichten ontvangen, waar in wordt medegedeeld dat het aan tal ter dood gebrachte Haïtianen de ruimste schattingen overtreft en de acht duizend zou te hoven gaan. Een ambtenaar van het departe ment van Staat heeft ter zake ver klaard: Het is aan geen twijfel onderhevig, dat deze slachtingen in haar ver schrikkelijkheid alles overtreffen, wat zich sinds lagen tijd op dit half rond heeft voorgedaan. Amersfoortsche Huisartsen- Vorocniging Zondag hebben dienst de volgende l >u ïgergeneesheeren Duyvis, Utrechtscheweg 1-15, Tel. 396. Hendriks, Berken weg 25, Tel. 138L Kinschoten, van Perscijnstraat 27, Tel. no. 112. Zondag heeft dienst de apotheek van Kok, Langestraat 71. Tel. 165. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen Mevr. dc Leeuw, SI. Anfridusstraat 5, Tel 2079. Mej Vernhout, Soesterweg 232, Tel. no. 2270. Teruggave der koloniën geëischt. Nieuw vierjarenplan om Duitschland economisch onafhankelijk te te maken Te Hamburg heeft Goering in een rede den nadruk gelegd op de belangrij ke waarborgen voor den vrede der vol ken, die bereikt zijn door de vor ming van den driehoek Tokio—Ber lijn—Rome. Heden ten dage is Duitschlands rechtsgelijkheid weder ccn natuurlijk iets en daarom is het ook onvoorwaardelijk noodzakelijk, dat men rekening houdt met den Duit- schen rechtseisch tot teruggave van zijn koloniën. De sterkte van ons volk is aldus Goering niet alleen tot zijn militai re sterkte beperkt, doch ligt bovenal ook in de vastbeslotenheid van een eensge zind volk zijn vrede, vrijheid en eer tegen aanvallen te verdedigen. Duitsch land heeft het eerste vierfarenplan met succes afgesloten. Het doel van het nieu we vierjarenplan is Duitschland nok op economisch gebied onafhankelijk te maken. Indien kringen, die afgunstig op Duitschland zijn, wachten op een econo mische instorting van het riik. dan kun nen zij wachten, zoo lancr zii willen. Goering wees er in liet bijzonder op dat Duitschland zich geenszins wenscht te ieolperen. Al zet het ook het vier iarenplan door. het wenscht toch ten volle zijn deel bij te dragen tot de wereldeconomie en den wereldhandel In Westminster Abbey werd een rouwdienst gehouden voor Ramsay Macdonald Gistermiddag heeft de aartsbisschop van Canterbury den rouwdienst vooi den overleden eersten minister-presi dent van Engeland, die lid was van de I.abour-parfii. Ramsav Macdonald te Londen geleid. De koning werd vertegenwoordigd door zijn broeder den hertog van Glou cester. Er waren vijftien ministers aan wezig. Als slippendragers fungeerden minis ter-president Neville Chamberlain, de speaker sir John Simon, Rn ld win. Att lee. Morrison en Citrine. De kist was bedpkt mat dp Union .Tnrk cn hloemen Een ontelbare menigte woonde de plechtigheid bij. Aangezien Macdonald zooveel van het buitengoed Chequers heeft gehouden heeft mevrouw Cham berlain een hos wilde hloemen van Chequers naar Lossiemouth gezonden om in het graf te leggen. Na de plechtigheid in Westminster Abbev is het stoffelijk overschot van Macdonald overzehracht naar het co lumharium Holders Groen", waar de verassching geschiedde. De asch zal worden overgebracht naar Lossiemouth waar zij naast het stoffelijk overschot van de vrouw van Macdonald ter aarde zal worden besteld. MAINZ, 27 Nov. (Havas). Gister avond is een felle brand uitgebro ken in de automobielfabrieken van Opel te Rudelsheim hii Mainz. Ver scheidene brandweerlieden liepen een rookvergiftiging op. Het blus schineswerk had vanochtend vrij wel zijn beslag gekregen. PASSAGIERS VERZEKERD HET AANTAL BETALENDE ABONNi'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HF.T RUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOURNOOIVFLD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk se he oplaag van EXEMPLAREN T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is'n Parapluie van SPIEKERMANN tff Langestraat 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige wind uit N. richtingen, veranderlijke bewolking, wel licht nog enkele buitje* van re gen of natte sneeuw, iets kou der. WELEENS OP EEN PAARD ZITTEN? Weet U nog hoe fijn dat was? Gun het Uw rakkers ookl Laat ze rijles nemen bij de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanègo met kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 JERUZALEM, 27 Nov. (Reuter)* Sjeik Farhan Saadi is hedenochtend in de gevangenis van Acco met den strop ter dood gebracht. Dit is het eerste doodvonnis, dat overeenkomstig het vonnis van één der nieuwe militaire gerechtshoven wordt voltrokken. NEW-YORK, 27 November Reuter}. Generaal Machado, de vroegere presi dent van Cuba. is gearresteerd op ver zoek der Cubaansche regeering. Generaal Machado wordt beschuldigd van moord en verduistering. Hij werd gearresteerd in een ziekenhuis, waar hij ceii behandeling moest ondergaan. Cuba heeft zijn uitlevering verzocht. Machado is van 1924 tot 1028 presi dent van Cuba geweest en vervolgens van 1928 tot '33 dictator. In 1933 werd hij door een muiterij van het Cubaansche leger verdreven. Ill REGENMANTELS JAPONNEN MANTELS PEIGNOIRS *4* IJ KJ lltj. £j KJ IX KjUlX REGENMANTELS Tweed Gabardine Gummi Kant Zijde Wol met en Tricot zonder bont. Prima modellen. PEIGNOIRS Onderjurken Handschoenen Kousen, Sjaals epz. enz. Dames- en Kinderconfectie- Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1