Prins Bernhard heeft een auto-ongeluk „BOVO" H.M. de Koningin bezoekt Prins Bernhard De artsen constateeren een lichte hersenschudding is bevredigend De toestand van den Prins Belangrijkste Nieuws Zandauto stak den weg over Weerverwachting Maandag 29 November 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 130 BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 ifc De situatie na het auto-ongeluk, dat hedenmorgen aan Z.K.H. Prins Bernhard is overkomen BOH bi «s. LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND H.M. naar Soestdijk doorgereisd om de Prinses van Hare bevindingen op de hoogte te stellen TAXIDIENST T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN IS'n Parapluie ran SPIEKERMANN Langestraal 31 Telefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tot krachtige wind uit \V estelijke richtingen, aanvan kelijk half tot zwaar bewolkt met weinig of geen regen, later toenemende bewolking met toe nemende kans op regen, iets zachter. JAMER SFOÖR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van ecu bewijsnummer, week mcl «rati. verzekering tegen ongelukken) 0.15 IjIh h H M I A I elke regel meer f 0.25. Llefdadigheids-advcrtenliën voor do Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 -LAL/ J/I/i A-LtiVi 1 LSJ/K, helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbelaflng 1—5 regels ^i?°STREKENING 47910TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOZR Vraagt de Radio-Rede Officieel communiqué uitgegeven Z.K.H. Prins Bernhard sis op zijn plaats bleef, waar door ook het stuurwiel niet naar achteren sloeg. Hieraan is het te danken, dat de beide inzittenden door het achter- uitgeschoven dashbord slechts belemmerd werden in het uit den wagen komen, zonder ernstig met beenen of borst bekneld te raken. Wel sloegen zij met het hoofd voorover tegen de voorruit, waardoor Prins Bernhard een vrij diepe snijwonde aan het voorhoofd opliep. Z.K.H. heeft waarschijnlijk niet meer voldoenden tijd gehad om krachtig genoeg te remmen Prins bekneld tusschen zitbank en dashbord DE botsing geschiedde ongeveer tien meter voor het spoorwegviaduct, dat tusschen het Merwedekanaal en de kom van de gemeente Diemen, dwars over den Muideretraatweg loopt. Voor den spoordijk, wanneer men komt uit de richting Muiden, ligt een geïm proviseerde afrit, waarlangs zandauto's bet zand afvoeren, dat wordt afgegra ven op de plaats, waar eens de oude Muiderstraatweg lag, en welk zand ver kocht is aan een bouwonderneming te Amsterdam. De uit de afrit komende auto's draaien links den weg op, dien zij moeten oversteken om op de rechter weghelft in de richting van Amsterdam te komen. Het was kwart over zeven hedenmor gen, toen een zwaargeladen zandauto de afrit uitkwam en schuin den weg overstak, op hetzelfde oogenblik dat uit de richting Muiden een groene twee- zitter-cahriolet naderde. Het was een Ford V-8, met het nummer L. 33800, een van de auto's van Prins Bernhard, die, komende uit Soestdijk en op weg naar 's-Gravenhage, zijn weg, zooal9 gewoon lijk, door Amsterdam had gekozen, en zelf achter het stuur zat. Toen de Prins de zandauto. die van links den weg opreed, zag oversteken, heeft hij, mede tengevolge van het natte en dus gladde wegdek, waarschijnlijk niet voldoende tijd meer gehad om krachtig genoeg te remmen. Met vrij wel onverminderde vaart reed hij de reeds op de rechterweghelft gekomen zandauto van achteren aan. De zware vrachtauto, als het ware beschermd door de zandlading, kreeg weinig scbade, doch des te grooter was de verwoesting, die de lichte tweeziiter onderging. De radiator schoof naar ach teren over den motor heen en het voor ste gedeelte van den motor zelf werd in elkaar gedrukt, terwijl de spatborden naar achteren klapten. In den wagen schoot de zitbank naar voren en het dashbord naar achteren, zoodat de Prins en zijn metgezel bekneld raakten. Het mag echter als een groot geluk beschouwd worden, dat de motor, hoewel van voren geheel ingedrukt, in het chas- DE slag van de botsing werd ge- hoord door een spoorwegarbeider, die in een der huisjes langs den weg dichtbij de plaats van het ongeval, woont. De man kwam ijlings toeloopen en zonder zich aanvankelijk ervan be wust te zijn, wie de bestuurder van de in elkaar gedrukte tweezitter was, bood hij onmiddellijk de behulpzame hand. Zoowel de prins als zijn gelei der waren beiden bij volle bewustzijn, doch konden tengevolge van het ach- teruitgeschoven dashbord niet uit de auto komen. De toegeschoten spoor wegarbeider trok eerst Prins Bernhard onder de armen achter het stuur van daan. Onderwijl constateerde de Prins zelf, dat er met zijn beenen blijkbaau niets gebeurd was. Zijn geleider bleek echter, behalve eveneens aan het hoofd, ook aan een der beenen gewond te zijn. Onmiddellijk werd medische hulp gerequireerd. en de eerste die ter plaatse kwam. was dr. W. Bal- foort uit Diemen, die spoedig ge volgd werd door dr. M. Hartman en A. J. J. van Gemert, beiden eveneens arts te Diemen. Na over leg besloten zij terstond ook het advies van een chirurg in te win nen en korten tijd later verscheen de Am6terdamsche chirurg Dr. C. Knapper, van het Burgerzieken huis aan de Linnaeusstraat te Am sterdam, ter plaatse. Tegelijkertijd arriveerden twee am bulance-auto's van particuliere zieken- vervoerondernemingen te Amsterdam, en de Prins zoowel als zijn geleider werden in de auto's gedragen, waar do medici de eerste hulp verleenden, de wonden onderzochten en verbond m en een eerete algemeen onderzoek naar den toestand van de beide patiënten instelden. De Prins blijft bij be wustzijn DOOR den slag met het hoofd tegen de voorruit had Prins Bernhard, behalve eenige door het brekende glas veroorzaakte snijwonden, een lichte hersenschudding, doch hij noch zijn metgezel hadden ook maar een oogenblik het bewustzijn verloren. De mede-inzittende is de hof-jager Van der Spek uit Soestdijk, die een knieschijf heeft gebroken en hoofdwon den opliep. De Prins, die bij zijn volle bewust zijn wa6, toen op den Muiderstraatweg Dr. Balfoort al6 eerste van de genees- heeren uit Diemen arriveerde, had er op aangedrongen dat men hem naar Soestdijk zou brengen. De geneeshee- ren vonden het echter beter hem eerst naar het zoo nabije Burgerziekenhuis in Amsterdam te vervoeren voor een nader onderzoek. Nadat ter plaatse alle hulp was ver- van Air. P. J. OUD! Tegen inzending van onderstaande bon (in open enveloppe, gefran keerd met l'/icent) wordt U gaarne kosteloos een exemplaar toege zonden van de Radio-rede over de politieke toestand, gehouden door Oud-Minister Mr. P. J. OUD voor de VRIJZINNIG DEMO CRATISCHE BOND. r M BOND I I Adre* B leend, vertrokken de beide ambulan- ce-auto'6, waarin ook de vier medici hadden plaats genomen, tegen half ne gen naar het Burgerziekenhuis te Am sterdam. Kort na het bekend worden van het ongeval kwam ook de burge meester van Diemen, Mr. A. J. de Wolff, op de plaat6 van het ongeval, evenals de plaatselijke commandant der marechaussee met eenige man schappen. De meeste automobilisten, die op dit uur van den morgen de plaats van het ongeval passeerden, zagen wel den verwoesten wagen aan den kant van den weg staan, doch dit is voor de mee6te gebruikers van dezen weg een zoo gewoon 6chouw6pel dat zij doorreden, zonder eenig idee, wie de bestuurder van de vernielde auto was. De marechaussee-commandant nam den bestuurder van de zandauto, welke eigendom is van de Aanne- mings Maatschappij N.V. Terro, een voorloopig verhoor af, en liet de ver schillende sporen op den weg opme ten, terwijl ook de weinige omwonen den die iets van de botsing hadden gezien of onmiddellijk daarna ter plaatse waren, aan een voorloopig ver hoor werden onderworpen. Hedenmiddag zijn de burgemeesters van Soest en Baarn op audiëntie ge weest bij H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana in het Paleis te Soest dijk. PASSAGIERS VERZEKERD 's-GRAVENHAGE, 29 No vember. Hedenmiddag te half drie heeft de particuliere secretaris van Prins Bernhard Jhr. Dedcl, het volgende com muniqué betreffende den toe stand van den Prins verstrekt. „Prins Bernhard zal voor loopig nog niet naar Soestdijk vervoerd kunnen worden. In den loop van den dag zijn de verschijnselen eenigszins ver beterd. De wonde in het ge laat is gehecht en de toestand was hedenmiddag naar om standigheden bevredigend." Commissaris van de Koningin bezoekt het ziekenhuis Te ruim half twaalf arriveerde de Commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Holland mr. dr. A. Baron Ftoöll aan het Btirgerziekenhuis om zich persoonlijk op de hoogte tc stellen van den toestand van prins Bernhard. STADSNIEUWS K.D.P.-hui6 geopend. (Tweede Blad, pag. 1) Hulpprediker Schoonheim ingeleid (Tweede Blad, pag. 1) - Kon. Ned. Bond van Ond-Ond. Off. in feestvergadering hijeen (Tweede Blad, pag. 1) TTEDENOCHTEND om kwart over zeven heeft Prins Bernhard, die zich per auto van Soestdijk over Am sterdam naar 's-Gravenhage wilde begeven, even voor Amsterdam op den Muiderstraatweg een auto-ongeluk ge had. De auto van den Prins is bij het viaduct in botsing gekomen met een zandauto. De Prins is per ziekenauto naar het Burgerziekenhuis te Amsterdam vervoerd. Officieel is daar door de genees heeren vastgesteld, dat de Prins slechts een lichte hersen schudding heeft en dat, naar het zich aanvankelijk laat aanzien, de toestand zeer meevalt. Dank zij het feit, dat de prinselijke auto bij de hotsing niet verder in elkaar is geschoven, is dit ongeval nog be trekkelijk goed afgeloopen. Bovenstaande foto geeft een duidelijk beeld van de ravage welke aan de Prinselijke auto is toegebracht AMSTERDAM, 29 November. Hedenmorgen te half elf arriveerde H.M. de Koningin, vergezeld van een hofdame en per auto komende uit Den Haag, aan het Burgerziekenhuis. Zij werd hier ontvangen door den burgemeester van Amsterdam, Dr. W. de Vlugt, die den geneesheer-directeur van het Burger ziekenhuis, Dr. S. C. M. Spoor, aan Haar voorstelde. De Koningin vroeg onmiddellijk naar den toestand van den Prins en terwijl de geneesheer-directeur haar daaromtrent mededee- lingen deed, begaf zij zich naar de kamer van Prins Bernhard. Na geruimen tijd aan het ziekbed van Prins Bernhard te hebben vertoefd, is H.M. de Koningin, vergezeld van Haar hof dame freule Schimmelpenninck van der Oye, te half twaalf uit het Burgerziekenhuis vertrokken naar het paleis Soestdijk, om daar de Prinses van Hare bevindingen op de hoogte te stellen. Tijdens het bezoek van de Koningin arriveerden in het Bur gerziekenhuis o.m. de procureur-generaal van het gerechtshof te Amsterdam, Mr. A. Baron van Harinxma thoe Slooten en de officier van justitie mr. dr. A. J. van Thiel. De belangstelling van het publiek in de omgeving van het Burgerziekenhuis was zeer groot. Allerwege uit den lande wordt naar den toestand van den Prins geïnformeerd en de telefoon van het ziekenhuis staat niet stil. Volgens een nader bericht is H.M. de Koningin te 12.05 op het paleis Soestdijk aangekomen, waar Zij in de vestibule door H.K.H. Prinses Juliana werd begroet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1