Japan is onkwetsbaar, DE EÊMLANDEU zegt de Popoio d'Italia TERRORISTEN IN ACTIE VERSTERKING VAN HAWAII Prins Bernhard tevreden over zijn nachtrust Prins Bernhard DECIMEERING VAN EENDEN Belangrijkste Lic^t op 4 uur 19 min. VoorBteyle Kleeding Woensdag 1 December 1937 Uitgave: VALKHUFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 132 RESULTAAT VAN BRUSSEL geridiculiseerd SCHEEPSRAMP IN PARAGUAY V ulkaanuitbarsting gevreesd op Nieuw-Guinea De hoofdpijn is minder geworden en de rijschool te Amersfoort ISOLATIONISME AFGEWEZEN PRINSES JULIANA dankt Ir. Damme en P.T.T.-personeel LUCHTGEVECHT IN SPANJE MUITENDE MATROZEN Jagers organiseer en zelfs groote wedstrijden Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND VEEMMOORD IN HET BURGENLAND EVENWICHT DER BEGROOTING AMER SFQGRTSÖi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadigheids-advertcntiën voor do helft van den prijs. Kleine Adverienticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Er blijft volgens het blad China niets anders over dan Japan zijn vredesvoorwaarden te vragen /V de Popoio d'Italia is een artikel op- zenomen. dat moselijk afkomstig is van Mussolini. In dit artikel wordt op ironische wijze commentaar geleverd op de resultaten van de conferentie van Brussel en op het mislukken van de gemeenschap peliike actie De eemcenschappeliike actie aldus de schrijver heeft te Brussel een volkomen mislukking geboekt welke bijna den om vang van een fiasco aanneemt Wij zouden huichelaars zijn wanneer wij niet zeiden dat bi/ ons die nooit geloofd hebben in de werken van den Volkenbond dit een gronn- voldoening heeft gewekt Vervolgens wijst de schrijver van het artikel er op, dat men veel verwachtte van het ingrijpen van de Vereerngde Staten en hij stelt vast. dat Norman Da- vis met stille trom is verdwenen. De eerste interventie van de Vereenig- de Staten op een Eüropeesche conferen tie had dus een oncplukkic slot De beste oplossing zou schrijver hei Vinden, wanneer de geheele zaak stil zwijgend zou worden „begraven". Schrij ver is van meening, dat tegen Japan, 'dat onkwetsbaar is. niet9 gedaan wordt Economische maatregelen zouden zich ook keeren tegen hen, die ze toepas sen. Het artikel eindigt met de volgende woorden: Aangezien de collectieve actie is mis lukt, blijkt China niets andere over dan aan Japan zijn vredesvoorwaarden te vragen Het is niet onmogelijk, dat deze voorwaarden niet zoo hard zullen zijn als men wel zou denken. De schrijver merkt nog op dat het denkbeeld, dat men den drang, welke in een volk leoflzou kunnen onderdruk ken. belachelijk is Het is niet prettig voor de humanitaire oude vrijsters, doch iedereen weet, dat in het ver volg het kanon, dat in het Verre Oosten buldert, krachtiger te hooren zal zijn dan de huidige en toekomstige dagor dere van Genève of elders Kanton bedreigd Reuter seint uit Hongkong, dat na- hij Chikkai talrijke Japansche troe pen aan land zijn gezet. Men ver wacht hier. dat deze plaats tot een krachtige basis voor luchtaanvallen op Kanton zal worden gemaakt, ter wijl deze plaats later zou kunnen dienen voor operatiebasis van het Japansche landleger. Schepen teruggegeven De Japansche vlootautoriteiten te Sjanghai hebben de beide in beslag ge nomen Italiaansche sleepbooten terug gegeven on haar verontschuldigingen aangeboden. Van Italiaansche zijde werd medegedeeld, dat hier sprake was van een misverstand. Ook de Amerikaanscha schepen zijn weer teruggege\en. Versperring in de Jangtse Naar blijkens een telegram van het D.X.B. uit Sjanghai in Chineesche krin gen verluidt, hebben de Chineezen be neden Kioekiang in de Jangtse een krachtige scheepsversperring aange bracht. Palestijnsche agenten in han den van een gewapende bende gevallen HAIFA, 1 Dec. (Havas). De politie zoekt ijverig naar de bende terroristen, die de laatste aanslagen in Noord Pa lestina hebben gepleegd. Te Nazareth heeft men in een huis hommen en mu nitie gevonden. De huiseigenaar is in hechtenis genomen. In een dorp bij Nazareth zijn eveneens svapenen en munitie gevonden. Uit Jeruzalem wordt gemeld, dat de Arabische leden van den gemeenteraad hebben geweigerd aan de werkzaamheden van den raad deel te nemen omdat de Britsche hooge commissaris besloten heeft het salaris van den vroegeren burgemeester Kha- lidi, die gedeporteerd is. in te houden Onder geheimzinnige omstandighe den, aldus meldt Reuter uit Haifa, wor den sedert Maandag een politiesergeant «n twee agenten vermist, alle drie Pa lestijnen. Het gebied wordt door een sterke politiemacht afgezocht. Van de heuvels op 24 kilometer ten Oosten van Haifa, waar de politiemannen het laatst gezien zijn, is gisteren een hevig vuren gehoord. Men geloott. dat do drie vermiste po- litie-agenten in handen zijn gevallen van een gewapende bende, die zich be weegt in de richting der heuvels van Nazareth. Nader seint Havas uit Haifa, dat een politieagent, die deel uitmaakte van de patrouille, welke nabij Nazareth is ver dwenen, vannacht te Haifa is aangeko men. Hij rapporteerde, dat de patrouille werd aangevallen door een gewapende bende, welke zijn beide metgezellen doodde. Men schat de sterkte der bende op veertig man. Uit Tulkarem seint Havas, dat het gebouw van het departement van open bare werken aldaar door een geweldi gen brand i6 vernield. De bewaker en zijn zoon zijn hierbij omgekomen Men schrijft den brand toe aan kwaadwil ligheid. HONOLOELOE. 1 Dec. (Reuter). Leger en vloot der Vereenigde Staten hebben volgens een telegram uit Was hington plannen voor een groot pro gram van versterkingen der defensie op7 Hawaii. Het program omvat onder- grondsche opslagplaatsen voor munitie, petroleum en ondergrondsche vlieg- tuigloodsen voor tijden van nood in de bergen, waar ook barakken ingericht zullen worden. Uit Washington wordt in verband met het bovenstaande bericht gemeld, dat vloot- en legerkringen verklaren, dat slechts defensieve maatregelen op bescheiden schaal ondernomen worden op Hawaii. Onder de werkzaamheden valt de aanleg van een nieuw vliegveld. Brand en explosie richten groot onheil aan ASUUNCION, 1 Dec. (Havas). In de haven van Antequera is brand uitgebroken aan boord van twee benzine-tankschepen. Op het oonen- blik worden 21 zeelieden vermist, terwijl een tiental ernstige verwon dingen heefi opgeloopen. Een D.N.B.-hericht uit Asuncion rept van een ontploffing aan boord van een kanonneerboot, waarhij twaalf leden der bemanning zou den zijn gedood en tien gewond. Engelsche gouvernement ver plaatst zijn zetel van Rabaul naar Madang CANBERRA. 30 Nov (Reuter). Bij de opening van de zitting van het parlement, verklaarde gouverneur- generaal lord Gowrie. dat de regee ring besloten heeft de bestuursorga nen van het mandaatgebied Nieuw- Guinea niet langer te Rabaul te laten vertoeven in verband met het gevaar voor ulkanische uitbarstin gen. De overheid was reeds geruimen tijd bezig met de bestudeering van een rap port over de mogelijkheden van nieuwe hevige vulkanische werkingen bij Ra baul. Men acht het vrijwel zeker dat Madang, op het vasteland van Nieuw- Guinea, de nielwe hoofdstad zal worden. Het rapport van dr. C. E. Stehn, vul- canoloog in Nederlandsch Oost- In d i die een onderzoek in het gebied heeft ingesteld, heeft de ministers van de noodzakelijkheid van dit besluit over tuigd. De inhoud van dr Stehn's rapport is niet bekend gemaakt, maar, naar men vermeent, zou het hehelven, dat de vul- canische bodem van de haven van Ra baul. nog steeds aan het werken is en dit nog vele jaren zal blijven doen. De stad Madang is een van de wei nige nederzettingen op het vasteland van Nieuw-Guinea, welke een goede haven bezit. De stad is reeds eens als hoofdstad in gebruik geweest, maar om gezondheidsredenen heeft men hiervan later afgezien. De voorzieningen inzake de openbare gezondheid, zoo zegt men, zijn thans echter zoozeer verbeterd, dat de moeilijkheden gemakkelijk te over winnen zijn. Madang zou als hoofdstad dichter bij het aardrijkskundig middel punt van het vasteland gelegen zijn. Bo vendien is de stad aanzienlijk dichter gelegen hij de goudvelden, welker ex ploitatie de laatste tien jaren een sterke wijziging heeft gehracht in de commer- cieele en economische positie van het gebied. AMSTERDAM, 1 Dec. De particuliere secretaris van Z.K.H. Prins Bernhard Jhr. Mr. C. Dedel, verstrekte ons hedenochtend het volgende communique: Prins Bernhard is tevreden over zijn nachtrust. De hoofdpijn is minder geworden. De hoofdwonde werd hedenmorgen opnieuw verbonden. Zij blijkt goed te genezen. Overigens is de toestand onver anderd. De Prins zal nog geruimen tijd absolute rust moeten houden. De hofjager Spek had eveneens een goeden nacht. De operatie van de knieschijf zal vermoedelijk aan het eind van de week plaats hebben. -> |i|l|illllllllllllli|iniUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"lüllllllllli'~ Z.K.H. laat door zijn adjudant de gelukwenschen overbren gen bij het 80-jarig bestaan AMSTERDAM, 1 Dec. Prins Bernhard, die, zooals be kend, sedert begin November de rijlessen aan de rijschool te Amersfoort volgde, heeft he- denmorern door zijn adju dant, den kapitein J. K. H. de Roo van Alderwerelt, zijn ge lukwenschen doen overbren gen aan den directeur van de rijschool ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de rijschool. New York Times bepleit een bre ken met Amerika's afzijdig- heidspolitiek t.a.v. inter nationale conflicten WASHINGTON, 1 Dec. (D.X.B.) De New York Times publiceert een hoofdartikel, waarin het blad het stand punt verdedigt van de kringen, die het niet eens zijn met de afzijdigheid der Vereenigde Staten in kwesties betref fende de internationale conflicten. Het blad spreekt de opvatting uit, dat men zich in een beschamenden toestand be vindt, aangezien iedere buitenlander weet, dat Amerika, zoolang het niet zelf aangevallen wordt, niets wil onderne men tot behoud van den wereldvrede Dit artikel, aldus het blad. beteekent weliswaar geen aansporing om naar de wapenen te grijpen, maar Amerika kan op economisch gebied „verdragsmisda- digers" tegenhouden. Het artikel heeft in kringen te Wash ington sterk de aandacht getrokken. Staatssecretaris Huil heeft in een pers conferentie hierover verklaard, dat hij het artikel „zeer interessant" achtte. Het is een teeken. dat. Amerika zich eindelijk bezig houdt met de fundamen- teele problemen. In politieke kringen leidt men uit de verklaringen van Huil af, dat hij den aanval op de zeer mach tige groepen toejuicht, welke de opvat ting van Roosevelt en Huil inzake de Amerikaansche buitenlandsrhe politiek tot volkomen onmacht willen veroor deelen. SNELHEIDSRECORD BEHAALD ROME, 1 Dec. (Havas). De vliegers Adnano en D'Ambrosis hebben met èen driemotorig vliegtuig een nieuw we reldrecord gevestigd. Met een nuttigen last van 2000 kilo bereikten zij over een afstand van 1000 kilometer een snelheid van 444,115 kilometer per uur. 's-GRAVENHAGE. 1 Dec. - De direc teur-generaal der P.T.T., Dr. Ir. M. H. Damme, ontving van baron Mr. J. C. Baud, kamerheer van H.K.H. Prinses Juliana het volgende telegram: „In opdracht van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heb ik de eer den heer Directeur-generaal der P.T.T., alsmede het geheele personeel van het staatsbedrijf der P.T.T. hoogstderzclver warmen dank over te brengen voor het zeer gewaardeerd blijk van medeleven en de goede wenschen voor een spoedig herstel van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard". Alcala de Henares het doel der rechtschc toestellen BARCELONA, 1 Dec. (Havas). In een officieel communiqué svordt o.a. medegedeeld, dat de regeeringstroepen aan het Oostelijk front bij Mediana een aanval van de rechtschen hebben afee slagen. Bii Estremadura zijn aanvallen van den vijand op de brug over de Taag afgeslagen. Het ministerie van luchtvaart heeft medegedeeld, dat Dinsdagmiddag ver scheidene bombardementsvliegtuigen van Franco boven Alcala de Henares. op 30 kin. van Madrid en Barajas ver schenen. Zij werden evenwel door de lachtvliegtuigen van de regeerinp ver dreven. Achttien jachtvliegtuigen van de regeering hebben een strijd aange bonden met 23 vliegtuigen der recht schen. Twee regeeringstoestellen wer den beschadigd, drie vliegtuigen van den vijand werden omlaag geschoten Volgens berichten uit Madrid zou-lpn Ie Alcala de ITenares vijf personen zijn gedood en twintig gewond. Gisterochtend hebben de batterijen der rechtschen op het centrum der Spaansrhe hoofdstad gevuurd Van weerszijden werd gedurende ongeveei een half uur geschutvuur gegeven Er vielen ecnige slachtoffers onder de burgerbevolking. Uit Salamanca seint Havas, dat dp zuivering van het bergachtige gebied, waarheen de regeeringstroepen na den val van Asturië zijn gevlucht, is se eindigd De troepen van Franco hebben den leider van de regeeringstroepen Moran, in het Moreda-gehergte pedrvod, terwijl in de Teverga-bergen twee an dere leiders en een veertigtal miliciens zijn gesneuveld. Sitdovvnstakingen aan boord van een Amerikaansch schip BALTIMORE. 1 Dec. (D.N.B.) Veer tien matrozen van de Algic zijn wegens samenzwering en muiterij in staat van beschuldiging gesteld. De matrozen, die lid zijn van een organisatie van het comité voor industrieele organisatie, hebben onderweg naar Montevideo sit- downsta kingen georganiseerd en ge dreigd in een Zuid Amerikaansche ha ven aan land te blijven, indien hnn eischen niet werden ingewilligd. Op de terugreis zijn zij door den kapitein in de boeien geslagen. BESURACENDE HEESTERS Wanneer we in den herfst een wan deling ondernemen in de natuur of in ecu villapurfi of tuinstadwljk, worden wc steeds opnieuw getroffen door de schoonheid der tallooze besdrugende heesters, en dun komt onwillekeurig het verlangen bij ons op ook ons eigen tuintje in het najaar met wat fleurig heid te tooien. En gelukkig is dat heel wel mogelijk, want het zijn met al leen de kostbare struiken, die bessen dragen. Sommige zijn niet tegen vorst be stand. terwijl andere weer den gehce- len winter hun vruchtentooi kunnen be houden. Daar is allereerst de fraaie Vuur- doorn. waarvan de groenblijvende va riëteit Pyracantha coccinea (Lalan- dii) het meest wordt toegepast. De groote oranjcroode trossen trekken reeds van verre de aandacht en het is dan ook geen wonder, dat ze meer en meer uls gevelversiering wordt toe gepast. waar ze zicli uitstekend voor leent mits we een zonnigen. beschut ten muur voor haar uitzoeken. En wist u wel dat de verschillende Meidoorns ook in den herfst met vruchten beladen kunnen zijn? En dat iedere variëteit ook weer andere bes sen draagt? Zoo licelt de Crataegus Currierei geel-oranjc de C. coccinea scharlakenroude cn de C chlorosarca glanzend zwarte bessen. En hebt u ooit de schoonheid bewon derd van de groote trossen lielder- paarse kraaltjes van de Callicarpa Ciraldiana. of de doorschijnende roode bessen van de Gcldcrsche Roos. de zuiver witte bessen van de Sneéuwbes. Symphoricarpus of de verschillende Sierappels Maluswaarvan de beken de Malus Eleyi met roode en de Malus paccata met geel-rose appeltjes prijkt? tn wie een leclijkcn hoek in zijn tuin heeft, dien hij graag bedekt zou zien. probeert het eens met de fraaiste aller Cotoncasters. n.l. de variëteit salicl- folia floccosa. met elegant overhan gende takken en een weelde van roode trossen gedurende den gelicclen winter. Wanneer we ergens iets naar onze gading zien, noteeren wc de kenmer ken en dan zullen ze ons op een kwee- kcr'ij wel verder op weg helpen. Een echte oorlog wordt in Arkan sas gevoerd tegen de vogels, die aan de rijstvelden groote schade toe brengen STUTTGART (Arkansas). 1 December (U.D.) Het Amerikaansche plaatsje Stuttgart is vooral in de Vereenigde Staten beroemd om zUn wedstrijden in eenden opjagen. Het stadje ligt in een vlakte ten Westen van de Mississippi Groote. maandenlang onder water staande, rijstvelden liggen in zijn on middellijke omgeving Die watervlakten bieden aan wilde eenden en andere vva tervogels een ideale verblijfplaats. Naar schatting komen telkenmale, als het Noordelijk deel van het Amerikaansche continent door een strengen winter ge kluisterd is, millioenen watervogels naar het Oosten van Arkansas, welks moe rassen en vlakten zij bevolken Met de eenden komen ook de eendenjagers In dezen tijd van het jaar gaan honderden liefhebbers van de ppnrlenjacht naar Stuttgart. Immers eind November wordt in de Zuidelijke staten de eendenjacht geopend voor den tijd van ongeveer een maand Zij verschilt van de onze. wijl hier een echte oorlog moet worden ge voerd tegen groote troepen eenden, die aan de rijstvelden zeer veel schade zou den toebrengen, als men niet zou pogen ze te decimeeren. Maar al te vaak is het reeds ge beurd. dat een boer zijn wel gemaai de, maar nog niet gerlorschte rijst 's ochtends door de eenden vernie tigd vond De velden lijken na zoo'n eendeninvasie op groote weiden, die door een maaimachine kaal ge schoren zijn. De Amerikaansche eendenjager wacht dan ook niet af, tot een eendenzwerm opvliegt, maar hij jaagt ze op en krijgt op deze wijze veel rneer vogels binnen het bereik van zijn geweer. Dit opjagen men noemt het eendenroepen is een aparte kunst, die door de Amerikanen op volmaakte wijze bedreven wordt En omdat er in de Vereenigde Staten niets is. dat niet tot onderwerp voor wed strijden gemaakt wordt. bestaat er ook een genootschap van meestereenden- iagers. menschen die zich zelfs wereld- mee6tereendenjagers noemen. De wedstrijden in het opjagen van eenden worden gehouden in Stuttgart- Arkansas op den dag voor de opening van de eendpnjacht. Op dienzplfden dag worden er ook andere wedstrijden ge houden, die mede moeten dienen om de jagers fit te maken voor de komende vermoeiende jachtweken. PASSAGIERS VERZEKERD op andere pagina's <;tai>shifh\x'S Gemeenteraad. (2e blad, pag. 80-Jarig bestaan Rijschool. (2e blad, pag. 1). 6 POR1 De 23e partij tusschen Euwe-Aljechin afgebroken. (Tweede blad, pag. 2). 'T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is.'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraai 31 Telefoon 321 VV eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tot krachtigo wind uit Westelijke richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken met nog regen, weinig verande ring in temperatuur. WEENEN, 1 Dec. (Havas). Een mis daad, welke, naar de omstandigheden te oordeelcn, een veemmoord moet zijn, is te Neustift in de provincie Burgenland •nldekt. Een jonge boer, zekere Vcischelberger, werd dood langs den weg gevonden. Zijn lichaam was door vier kogels doorboord. Vijftien personen zijn gearresteerd, van wie vier rechtstreeks betrokken zouden zijn bij den moord. Het slachtoffer, dat uit de nationaal- socialistische beweging was getreden, nadat hij vroeger daarin een actieve rol had gespeeld, had onlangs tegenover zijn vader verklaard, te gelooven, dat hij op tragische wijze zijn leven zou verlie zen. Cijfers betreffende het Fransche budget PARIJS. 1 Dec. (Havas) Volgens in de wandelgangen der Kamer inge wonnen inlichtingen zou het evenwicht op de begrooting als volgt tot stand ge hracht worden: De ontvangsten zouden 53 milliard- 781 millioen bedragen, de uitgaven 52 milliard 179 millioen, d.w.z. dat nog een overschot van 1 milliard 602 millioen zou resteeren. In het geheel der uit gaven zijn niet opgenomen de credieten, die gebruikt zullen worden voor ver goedingen aan ambtenaren in verhand met de duurte. Het bedrag dezer ver goedingen ie gelijk aan dat van het surplus.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1